ENGLISH VERSION FOLLOWS BELOW

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ (CZ)


Petr Žerníček se sídlem Nákladní 238, 789 91 Štíty, Česká republika IČO: 44770987 (dále také „My“), jako správce osobních údajů, Vás jako uživatele webových stránek www.apartman-honey.cz informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Dále v textu se dozvíte zejména:

 1. Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;
 2. Za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;
 3. Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;
 4. Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a
 5. Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

 

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese info@apartman-honey.cz

 

Zpracování osobních údajů dětí

Naše webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracováváme.

 

Rozsah zpracování osobních údajů

Když nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění určitých svých osobních údajů. Těmito údaji mohou být zejména:

a)         Vaše jméno a příjmení,

b)         kontaktní adresa,

c)         telefonní číslo nebo

d)         e-mailová adresa.

 

Účel zpracování

Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali, nebo pro účely provedení rezervace a plnění ubytovací smlouvy. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

 

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat My. Vaše osobní údaje za výše uvedenými účely předáme společnosti MYJO, s.r.o.(společnost provozující rezervační systém Rezervacechalup.cz), aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:

 1. externí účetní
 2. zpracovatelům, kteří poskytují Zprostředkovateli serverové, webové, cloudové nebo IT služby.

 

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty.

 

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

a)         právo na přístup k osobním údajům;

b)         právo na opravu;

c)         právo na výmaz („právo být zapomenut“);

d)         právo na omezení zpracování údajů;

e)         právo vznést námitku proti zpracování; a

f)          právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese info@apartman-honey.cz. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (I) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (II) zpracování je protiprávní, (III) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (IV) nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 1. 8. 2023.

-------------------------------------

PRIVACY POLICY (EN)

 

Petr Žerníček, with registered office at Nákladní 238, 789 91 Štíty, Czech Republic, IČO: 44770987 (hereinafter also referred to as "We"), as the data controller, informs you as a user of the www.apartman-honey.cz website about the collection of personal data and the privacy policy described below.

In particular, you will find below:

 1. What personal data we will process about you;
 2. For what purposes and in what way we will process your personal data;
 3. To whom your personal data may be transferred;
 4. For how long we will process your personal data; and
 5. What rights you have in relation to the protection of your personal data.

 

If you need any part of the text explained, advice or to discuss further the processing of your personal data, you can contact us at any time at info@apartman-honey.cz.

 

Processing of children's personal data

Our website is not intended for children under the age of 16. We do not process the personal data of children under the age of 16.

 

Scope of processing of personal data

When you contact us through the website, you may be asked to fill in certain of your personal data. This information may include, but is not limited to:

a) Your first name and family name,

b) Your contact address,

c) telephone number; or

d) email address.

 

Purpose of processing

We use the data you provide to us to contact you back and provide you with the information you have requested or for the purposes of making a reservation and fulfilling the accommodation contract. All personal data is processed in a lawful and transparent manner and only proportionate, relevant and necessary data is requested in relation to the purpose of the processing.

The provision of personal data for the purposes of contract performance and the provision of personal data for the purposes of responding to queries raised by you or information requested by you is a contractual requirement of ours, and failure to provide such data may result in a failure to enter into a contract or to respond to queries raised by you.

 

Who has access to your personal data

Your personal data will be processed by us as the controller. We will transfer your personal data for the above purposes to MYJO, s.r.o. (the company operating the booking system Reservacechalup.cz) to carry out the processing for us. Personal data may be transferred to:

 1. external accountants
 2. to providers of server, web, cloud or IT services to the Intermediary.

 

Processing time of personal data

We will process your personal data for as long as we provide you with our services or perform a mutual contract, or for as long as necessary to comply with archiving obligations under applicable law, such as the Accounting Act, the Archives and Records Act or the Value Added Tax Act.

 

Your rights arising from the processing of personal data

You have the following rights in relation to our processing of your personal data:

a)         the right of access to personal data;

b)         the right to rectification;

c)         the right to erasure ("right to be forgotten");

d)         the right to restrict the processing of your data;

e)         the right to object to processing; and

f)         the right to lodge a complaint about the processing of personal data.

Your rights are explained below to give you a clearer idea of their content.

You can exercise all your rights by contacting us at info@apartman-honey.cz. You can lodge a complaint with the supervisory authority, which is the Data Protection Authority (www.uoou.cz).

The right of access means that you can ask us at any time to confirm whether or not personal data relating to you is being processed and, if so, for what purposes, to what extent, to whom it is disclosed, for how long we will process it, whether you have the right to rectification, erasure, restriction of processing or to object, where we obtained the personal data and whether or not automated decision-making, including profiling, is taking place on the basis of the processing of your personal data. You also have the right to obtain a copy of your personal data, the first provision of which is free of charge, and for further provision the Intermediary may require reasonable payment of administrative costs.

The right to rectification means that you can ask us to correct or complete your personal data at any time if it is inaccurate or incomplete.

The right to erasure means that we must erase your personal data if (I) it is no longer necessary for the purposes for which it was collected or otherwise processed, (II) the processing is unlawful, (III) you object to the processing and there are no overriding legitimate grounds for the processing, or (IV) we are required to do so by law.

The right to restrict processing means that until we have resolved any disputed issues about the processing of your personal data, we must restrict the processing of your personal data so that we can only hold it and, where appropriate, use it to establish, exercise or defend legal claims.

Right to object means that you can object to us processing your personal data that we process for direct marketing purposes or on the grounds of legitimate interest. If you object to processing for direct marketing purposes, your personal data will no longer be processed for these purposes.

This Privacy Policy takes effect from 1 August 2023.