Chaloupka pod dubem

Údolní 545, 788 33 Hanušovice

 

 

Smluvní podmínky ubytování

 

  1. Úvodní ustanovení

     

    Tyto smluvní podmínky platí pro pobyt v ubytovacím zařízení „Chaloupka pod dubem“, Hanušovice v Jesenikách. Účastníky smluvního vztahu jsou na jedné straně ubytovatel, na straně druhé zákazník, který si rezervuje pobyt. Zákazníkem se může stát fyzická i právnická osoba (dále jen „zákazník“). Zákazník, který je uveden v rezervační smlouvě, zastupuje všechny účastníky pobytu, je oprávněn jednat jejich jménem a je jedinou odpovědnou osobou ve vztahu k ubytovateli. Potvrzením rezervace v ubytovacím zařízení, zákazník vyjadřuje souhlas s těmito smluvními podmínkami

  2. Vznik smluvního vztahu      

 

Smluvní vztah mezi zákazníkem a ubytovatelem vzniká potvrzením rezervace ze strany zákazníka emailem a uhrazením zálohy za ubytování. Zákazník uhradí zálohu za ubytování ve prospěch účtu ubytovatele. Ve výjimečných případech, kdy zákazník nemá přístup na internet, může rezervaci potvrdit telefonicky. Zákazník i ubytovatel souhlasí s využitím poštovní i elektronické (e-mailové) komunikace. Oznámení učiněná oběma uvedenými způsoby obě strany uznávají jako platné písemné oznámení.

 

3. Cena pobytu a platební podmínky

 

Cenou pobytu se rozumí cena uvedená v rezervační smlouvě o ubytování, která je zaslána zákazníkovi po objednání pobytu. Cena zahrnuje - ubytování, k dispozici je ložní prádlo, ručníky na ruce a koupelnové přeložky, utěrky, toaletní papír, kapsle do myčky, dřevo na topení, pitná voda. Elektrická energie se platí zvlášť po skončení pobytu. Osobní ručníky, osučky či prostěradla do sauny nejsou poskytována.

Při předávání klíče od ubytovacího zařízení, vybírá ubytovatel vratnou zálohu 5000 Kč, která poslouží jako kauce na uhrazení elektřiny za dobu pobytu a také případné škody, způsobené na majetku. Pokud bude škoda vyšší, sepíše o tomto ubytovatel a zákazník protokol, kde se dohodnou na uhrazení vzniklé škody. Ubytovatel má právo na zaplacení ceny pobytu před jeho realizací. Pokud není dohodnuto jinak, zákazník je povinen uhradit zálohu 50% ceny pobytu do 5ti dnů od potvrzení rezervace. Doplatek 50% je zákazník povinen uhradit nejpozději 15 dní před nástupem na pobyt. Nedodrží-li zákazník platební podmínky pro úhradu pobytu, nevstoupí smluvní vztah v účinnost a ubytovací kapacita bude nabídnuta ostatním zájemcům. Kauce bude zákazníkovi vrácena do 7 dnů od skončení pobytu, a to na účet, který uvede při jeho platbě  do rezervační smlouvy.

 

4. Povinnosti zákazníka

 

Poskytnout ubytovateli součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí ubytování. Převzít všechny zaslané doklady potřebné pro uskutečnění pobytu.  Týden před nástupem zaslat přesný seznam osob, které na pobyt nastoupí, včetně adresy trvalého bydliště a data narození. 

Neposkytuje se dalším osobám, vyjma bezpečnostních složek ČR v případě nutnosti. /požár, krádež, či jiná trestná činnost/

Dostavit se ve stanoveném termínu na místo nástupu se všemi vyžadovanými doklady.

Řídit se návody, provozním řádem a pokyny ubytovatele a jím pověřených pracovníků. Povinností zákazníka a všech zúčastněných je, chovat se tak, aby nedošlo k jejich újmě na zdraví nebo majetku, jakož i ke škodě na majetku ubytovatele.

Dohlédnout na děti případně jim zajistit dozor, který by předešel jejich možnému úrazu v chalupě i v jejím okolí, či způsobení škody na majetku ubytovatele.

 

Řádně užívat ubytovací prostory, dodržovat v nich pořádek a čistotu, zejm. jsou-li s ním ubytovány děti, které nejsou dosud schopny udržovat osobní hygienu.

Při odchodu z ubytovacích prostor uzavřít okna, a dveře, uzamknout.  Při odchodu nenechávat zapojené spotřebiče v zásuvce (nabíječka, rychlovarná konvice,fén, kulma,  notebook, atd.)

Bez průtahů oznámit potřebu provedení oprav v ubytovacích prostorách.

Bezodkladně oznámit poškození nebo škodu, kterou zákazník nebo osoba s ním ubytovaná v ubytovacích prostorách způsobil.

 

Zákazník je povinen uhradit případnou škodu vzniklou v prostorách vyhrazených k ubytování, volné zábavě nebo relaxaci, včetně náhrady ušlého zisku do částky 20 tis. Kč.

Vyšší škody vzniklé v prostorách vyhrazených k ubytování, volné zábavě nebo relaxaci a to v plné výši, včetně náhrady ušlého zisku ve výši platné ceny za ubytování po celou dobu, po kterou bude tento prostor vyřazen z provozu může ubytovatel nárokovat v souladu se zákonem č.89/2012 Sb.,

občanský zákoník. Tuto povinnost má zákazník i v případě, že škodu způsobí děti nebo jiné osoby ubytované se zákazníkem.

 

4.1 Zákazník nesmí bez souhlasu ubytovatele: Provádět podstatné změny v ubytovacích prostorách (stěhovat nábytek, apod.). Používat v prostorách vlastní spotřebiče. Přenechat prostory vyhrazené k ubytování jiné osobě. Dále je zakázáno používat připravená lůžka bez chráničů matrací, které jsou

na každém lůžku povlečena. V případě sundání chrániče a užívání lůžka i nadále, může dojít ke znehodnocení matrace. V takovém případě bude účtována částka za pořízení nové matrace.

To stejné platí v případě přebalování dětí na posteli či pohovkách. Prosím použijte k tomuto účelu nachystanou přebalovací podložku nebo jednorázové přebalovací podložky. Předejtete tak znečištění.

 

4.2 Zákazník dále v prostorách chalupy nesmí: Kouřit ve všech prostorách chalupy. Držet, vyrábět nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky a nebo jedy, nejdeli o léčiva, jejichž užívání bylo zákazníkovi předepsáno lékařem. Nosit zbraň a střelivo nebo je jinak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití. Zákaz používání otevřeného ohně v celé chalupě.

 

 

5. Povinnosti, práva a odpovědnost ubytovatele

 

Ubytovatel je povinen odevzdat zákazníkovi ubytovací prostory ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním. Ubytovatel dbá na odstranění oznámených závad bez zbytečných průtahů a je povinen udržovat ubytovací prostory v řádném technickém a hygienickém stavu.

 

Ubytovatel má právo, aby provedl po ukončení pobytu zákazníka, prohlídku ubytovacích prostor

v jeho přítomnosti. Zákazníky prosíme, aby tuto činnost nepovažovali za projev nedůvěry. Děkujeme za pochopení .

 

Ubytovatel nezodpovídá za újmu na zdraví (případně škody na majetku) zákazníků, která vznikla jejich neopatrností, nepozorností, nedbalostí, špatným používáním nebo špatným dohledem (dozorem), či nerespektováním provozních řádů. 

 

 

 

 

6. Pobyt

 

Zákazník má právo užívat prostory vyhrazené k ubytování, jakož i společné prostory chalupy. Na začátku ubytování obdrží 3 klíče. Tyto klíče je povinen vrátit ubytovateli nejpozději při ukončení ubytování. Zákazník je povinen předejít ztrátě či odcizení těchto klíčů a nepůjčovat je osobám, které nejsou v chalupě ubytovány. Při ztrátě, odcizení, nebo zneužití klíčů je host povinen zaplatit ubytovateli smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč; tím není dotčeno právo ubytovatele domáhat se náhrady způsobené škody.

 

Ubytovatel ubytuje zákazníka od 16.00 do 19 hodin příslušného dne a zákazník je povinen chalupu opustit v den ukončení ubytování nejpozději do 10.00 hodin. Přesnou hodinu ubytování příslušného dne si zákazník dohodne telefonicky s ubytovatelem. Nedodrží-li zákazník tuto dobu, bude mu účtována cena za další den pobytu, dle platného ceníku. 

 

Doprava na místo pobytu je individuální a veškeré náklady s dopravou na místo pobytu hradí zákazník.

 

Pobytu se účastní počet osob specifikovaný v rezervační smlouvě. Pro děti do věku 3 let lze objednat postýlku i židličku zdarma při rezervaci. Účast více než 1 takového dítěte na pobytu, je třeba z kapacitních důvodů předem projednat s ubytovatelem.  Děti, které již dosáhly věku 3 let a více, platí za lůžko jako dospělá osoba. 

 

 

Není možné, aby celá kapacita Chaloupky pod dubem byla využita pouze nezletilými osobami mladšími 18ti let, či pouze osobami s omezenou svéprávností. V případě ubytování osob mladších 18ti let, či osob s omezenou svéprávností, je třeba zajistit minimálně jeden zodpovědný dozor starší 18ti let, který se bude účastnit celého pobytu.

 

Prosíme také o dodržování režimu nočního klidu, od 22.00 hod do 6.00 hod, kdy je zákazník povinen chovat se tak, aby ostatní sousedy nerušil nadměrným hlukem (hlasitá hudba, křik).  V objektu je zakázáno pořádat narozeninové oslavy, večírky, svatební hostiny, a podobné akce, které by nerespektovali tento noční klid. 

 

Celá chalupa je vytápěna standartně krbovými kamnami, pro zvýšení teplotního komfortu a zajištění dostatečného množství teplé vody je zapnut automaticky elektrokotel. Pro topení v krbových kamnech je zajištěno nasekané dříví, umístěné ve dřevníku na terase. Krbová kamna obsluhuje každý zákazník sám a drží se pokynů ubytovatele, které mu byly sděleny před začátkem pobytu. Je přísně zakázáno pálení jiných nevhodných materiálů (plast, lepenka, polystyren, karton, voskovaný papír, atd.) Taktéž je přísně zakázáno používání hořlavých chemikálií.

Popel z kamen a krbového sporáku vynášíme až po jeho schládnutí. To platí i pro čištění krbového

skla. Použijte k čištění k tomu připravený přípravek a čištěte sklo pouze za studena. Nepoužívejte

drátěnku, v případě nutnosti lze použít pouze škrabku na sklokeramickou desku.

 

 

V zájmu úspor energie a potažmo ohleduplnosti k životnímu prostředí Vás žádáme, abyste v zimním období nevětrali dlouhodobě, natož pak za účelem snížení teploty v pokoji.

 

V případě delšího, než týdenního pobytu jsou na požádání po týdnu měněny prostěradla a ložní prádlo. Úklid si během pobytu provádí zákazník sám. Na konci pobytu je zákazník povinnen provést finální úklid. Pokyny k tomuto úklidu jsou sepsány v dokumentu „Úklid na konci pobytu“.

V případě špatného nebo nedostatečného úklidu bude zákazníkovi účtována částka 2.000,- Kč.

 

 

 

Ubytování či návštěva chalupy s domácími mazlíčky bohužel není možná, bereme v tomto případě ohledy na klienty, kteří mají alergii. Pozemek navíc není oplocený a vzhledem k výskytu divoké zvěře, je pravděpodný útěk psa za zvěří.

 

Zákazníkovi není dovoleno brát do apartmánů sportovní nářadí a předměty, pro jejíž úschovu je vyhrazeno jiné místo.

 

Ubytovatel doporučuje zákazníkům, aby klenoty, peníze a jiné cennosti nenechávali v pokojích. Ubytovatel ve smyslu ust. § 434 odst. 1 občanského zákoníku neodpovídá za ztrátu či škody na uvedených věcech.

 

Parkování vozidel zákazníků je umožněno na vlastním pozemku před chalupou. Tyto plochy jsou volně přístupné, a proto ubytovatel neručí za případné odcizení vozidla, nebo věcí v něm. Nejedná se o hlídané parkoviště.

 

 

 

Používání sauny - Zákazník je povinen řídit se návody, provozním řádem a pokyny ubytovatele a jím pověřených pracovníků.

Zákazník si je plně vědom již před objednáním pobytu, že se jedná o samoobslužné zařízení, kde je nutné se přesně seznámit s provozem. Zákazník po zaškolení přebírá veškerou zodpovědnost za uživatelský provoz a údržbu sauny v rozsahu provozního řádu.

 

 

7. Změny ve smlouvě a odstoupení od smlouvy

 

Je-li ubytovatel nucen z objektivních důvodů před zahájením pobytu změnit podstatné podmínky smlouvy, může navrhnout zákazníkovi změnu smlouvy. Zákazník má v takovém případě právo souhlasit se změnou či od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li zákazník písemným oznámením do 10 dnů ode dne doručení návrhu na změnu, má se za to, že se změnou souhlasí. (např. v případě poruchy na spotřebičích – nefunkční sauna, whirpool apod.)

 

Zákazník má právo odstoupit od smlouvy o ubytování.

 

Ubytovatel má právo od této smlouvy odstoupit, jestliže zákazník hrubě porušuje povinnosti stanovené touto smlouvou, provozním řádem, nebo v chalupě hrubě porušuje dobré mravy. Odstoupení od této smlouvy musí být písemné a doručuje se druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy nemá vliv na povinnost zaplatit pohledávky z této smlouvy vzniklé před odstoupením či storno poplatky. Odstoupení od smlouvy se řídí následujícími stornovacími podmínkami, které stanoví výši stornovacích poplatků:

 

více než 30 dní před nástupem na pobyt je bez poplatku

29 – 15 dní před nástupem je 50% z ceny pobytu

14 – 8 dní před nástupem je 70% z ceny pobytu

7 – 4 dny před nástupem je 80% z ceny pobytu

3 dny a méně je 90% z ceny pobytu

Nedostavení se je 100% z ceny

Předčasné ukončení ubytování je 50% z nečerpaných služeb

 

Uvedená procentní výše stornovacích poplatků bude vypočtena (a) v případě odstoupení před začátkem ubytování nebo nedostavení se z ceny za ubytování, (b) v případě předčasného ukončení ubytování ze zajištěných a nečerpaných ubytovacích služeb. V odůvodněných případech (nemoc, úmrtí v rodině, vyšší moc apod.) nemusí být storno poplatek na základě rozhodnutí ubytovatele účtován. V případě odstoupení od smlouvy o ubytování je ubytovatel oprávněn vyzvat zákazníka k okamžitému vyklizení ubytovacích prostor a opuštění objektu a zákazník je povinnen této výzvě bezodkladně vyhovět.

 

8. Reklamace

 

Zákazník je povinen uplatnit případnou reklamaci vždy ihned po zjištění závady u ubytovatele nebo odpovědné osoby ubytovatele, aby mohla být uskutečněna náprava.

 

 

 

9. Závěrečné ustanovení

 

Zákazník prohlašuje, že souhlasí, aby jeho osobní údaje uvedené na smlouvě ubytovatel zpracovával v souladu se zákonem 101/2000 Sb. (Zákon o ochraně osobních údajů). .

Zákazník také prohlašuje, že je zmocněn a uděluje souhlas i jménem všech osob účastnících se pobytu. Všeobecné smluvní podmínky platí pro všechny pobyty na Chalupce pod dubem, Hanušovice v Jesenikách a vstupují v platnost dne 1.2.2020. Uzavřením smlouvy zákazník stvrzuje, že výše uvedeným smluvním podmínkám rozumí a v plném rozsahu je jménem svým i jménem ostatních účastníků pobytu akceptuje.

 

 

 

 

 

 

Datum: ….......................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…..................................................... …....................................................

Petra a Tomáš Zapletalovi zákazník

Chaloupka pod dubem

Údolní 545, 788 33 Hanušovice

www.chaloupkapoddubem.cz

tel.: +420 775 036 065