CZE (English version below / Deutsche Version unten)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Kamenka U Babi

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Petr Makovec, IČO: 04279280, se sídlem: Hazlov - Lipná 34, 352 01 (dále jen „Ubytovatel“) a osobou, která uzavřela s Ubytovatelem smlouvu o ubytování (dále jen „Ubytovaný“) souvisejících s podnikatelskou činností Ubytovatele, tj. s přechodným nájmem ubytovacích prostorů v níže specifikované nemovitosti a wellness zařízení ve vlastnictví Ubytovatele (dále jen „VOP“).
 
1.2. Kde se v těchto VOP používá pojem Ubytovatel, rozumí se tím také jeho zaměstnanec nebo jím pověřená osoba, neodporuje-li to smyslu takového ustanovení. 
 
1.3. Tyto VOP se vztahují na veškeré smlouvy o ubytování uzavřené mezi Ubytovatelem a Ubytovaným včetně veškerých v této souvislosti poskytovaných služeb v objektu – budově č. p. 34, stojící na pozemku parc. č. st. 35, zapsané na LV č. 430, v katastrálním území Lipná u Hazlova, obec Hazlov, vedeno u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Cheb (dále jen jako „Předmět nájmu“). 
 
1.4. Kde se v těchto VOP hovoří o Předmětu nájmu, rozumí se tím i jakékoliv jeho vybavení nebo jiné movité věci k němu náležející, pokud to povaha daného ustanovení rozumně připouští, zejména nikoliv však výlučně poškození takového vybavení nebo věcí.
 
1.5. Ustanovení obsažená ve smlouvě o ubytování uzavřené mezi Ubytovatelem a Ubytovaným mají přednost před těmito VOP.
 
1.6. Práva a povinnosti mezi Ubytovatelem a Ubytovaným, neupravené těmito VOP ani smlouvou o ubytování, se řídí zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) a je-li smluvní stranou Spotřebitel, také zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 
1.7. Tyto VOP jsou pro Ubytovaného závazné od okamžiku, kdy uzavře smlouvu o ubytování s Ubytovatelem.
 

2. SMLOUVA O UBYTOVÁNÍ

2.1. Po vytvoření rezervační objednávky ubytovacího prostoru v Předmětu nájmu na webových stránkách www.roubenkaubabi.cz (dále jen „Rezervace“) Ubytovatel zašle Ubytovanému potvrzení rezervace (dále jen „Potvrzení Rezervace“). Před zasláním tohoto potvrzení si Ubytovatel vyhrazuje právo jakoukoliv Rezervaci odmítnout bez udání důvodu. 
 
2.2. Potvrzením Rezervace dochází k uzavření smlouvy o ubytování mezi Ubytovatelem a Ubytovaným. 
 
2.3. Rezervace může být Ubytovaným učiněna písemně, nebo e-mailem. Za řádně vyplněnou se považuje Rezervace, která obsahuje:
 
a) požadovanou dobu nájmu;
 
b) označení Ubytovaného (tj. alespoň jméno a příjmení/název, datum narození/IČ, bydliště/sídlo, telefon, e-mail), případně jiných osob, které jsou za Ubytovaného v souvislosti nájmem oprávněny jednat
 
c) uvedení následujících údajů Ubytovaném: 
2.4. Pokud je přílohou Rezervace i seznam osob, které jsou oprávněny Ubytovaného zastupovat v souvislosti s nájmem, zavazují jednání těchto osob Ubytovaného jako by jednal sám. 
 
2.5. Ubytovaný je povinen upozornit Ubytovatele na jakoukoli změnu v seznamu osob, které jsou oprávněny Ubytovaného zastupovat v souvislosti s nájmem, a to bez zbytečného odkladu po vzniku této skutečnosti e-mailem. Dokud Ubytovaný takovou skutečnost Ubytovateli neoznámí, nese plnou odpovědnost za škodu tím způsobenou Ubytovateli a je zavázán ze všech právních jednání učiněných osobami uvedenými v seznamu (před písemným oznámením o změně) jako by je učinil sám.
 
2.6. Smlouvu o ubytování lze měnit pouze e-mailem. 
 

3. UBYTOVÁNÍ A PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU NÁJMU

3.1. Není-li dohodnuto jinak, Ubytovatel ubytuje Ubytovanému první den nájmu od 15:00 do 19:00 hodin, a to vždy po předchozí domluvě na konkrétní čas. 
 
3.2. Při ubytování dle odst. 3.1. obdrží Ubytovaný 4 páry klíčů od Předmětu nájmu. Tyto klíče je povinen Ubytovateli předat při předání Předmětu nájmu po skončení nájmu. V případě zneužití nebo ztráty klíče náleží Ubytovateli smluvní pokuta ve výši 2.000 Kč. 
 
3.3. Není-li dohodnuto jinak, poslední den nájmu předá Ubytovaný Ubytovateli předmět nájmu nejpozději do 10:00 hodin. 
 

4. NÁJEMNÉ A CENA WELLNESS BALÍČKŮ

4.1. Pokud není sjednáno jinak, řídí se výše nájemného cenami uvedenými v ceníku Ubytovatele. Ceník je dostupný na internetové adrese Ubytovatele www.roubenkaubabi.cz. Nájemné je v něm uvedeno včetně DPH v platné sazbě. 
 
4.2. Cena (včetně DPH) a podmínky wellness balíčku jsou následující: Sauna a vířivka pro max. 6 osob na 3 hodiny – 3 000 Kč, s možností přikoupit si více hodin za 1 000 Kč/hod.
 
4.3. V těchto VOP se „Celkovou cenou“ rozumí cena za pronájem Předmětu nájmu.
 
4.4. Pokud bylo sjednáno využití wellness balíčků či ubytování zvířat, hradí se cena za tyto služby v hotovosti Ubytovateli.
 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Není-li výslovně ujednáno jinak, vytvořením Rezervace se Ubytovaný zavazuje uhradit do 5 dnů od Potvrzení Rezervace rezervační poplatek ve výši 50 % z Celkové ceny dle platného ceníku Ubytovatele (dále jen „Rezervační poplatek“), a to dle platebních údajů zaslaných společně s Potvrzením rezervace, případně do 5 dnů od zaslání takových platebních údajů. 
 
5.2. Není-li výslovně ujednáno jinak, doplatek zbývajících 50 % Celkové ceny (dále jen „Doplatek“), po řádném zaplacení Rezervačního poplatku musí být uhrazen nejpozději do 14 dnů před začátkem pobytu, a to na základě stejných platebních údajů, dle kterých byl zaslán Rezervační poplatek. 
 
5.3. Není-li výslovně ujednáno jinak, v případě, že Ubytovaný vytvořil Rezervaci nebo došlo k Potvrzení rezervace Ubytovatelem dříve než 3 týdny před začátkem pobytu, nepoužijí se odst. 5.1. až 5.3. VOP a 100 % Celkové ceny musí být uhrazeno do 5 dnů od Potvrzení Rezervace, nejpozději však 3 dny před začátkem pobytu. 
 
5.4. V případě bezhotovostního převodu se jakákoli platba považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky ve prospěch účtu Ubytovatele uvedeného na souvisejícím daňovém dokladu vystaveném Ubytovatelem.
 
5.5. Pokud Ubytovaný řádně neuhradí jakoukoli část Celkové ceny, má Ubytovatel právo Rezervaci Ubytovaného zrušit. Pokud dojde ke zrušení Rezervace, vyrozumí o tom Ubytovatel Ubytovaného bez zbytečného odkladu. V takovém případě bude Ubytovatel postupovat podle ustanovení smlouvy nebo VOP, jako by Ubytovaný Rezervaci zrušil dle čl. 6 VOP. 
 
5.6. V případě zrušení Rezervace ze strany Ubytovaného, zašle mu Ubytovatel jakákoliv již učiněná plnění do 10 dnů od doručení oznámení o zrušení Rezervace obsahujícího platební údaje pro takové zaslání, případně do 10 dnů od obdržení těchto platebních údajů. Částka zaslaná dle tohoto odstavce bude ponížena o případné smluvní pokuty či náhradu škody, na které má Ubytovatel dle smlouvy o ubytování nebo VOP nárok. 
 
5.7. Pokud z důvodů na straně Ubytovaného dojde k předčasnému ukončení pobytu, nemá nárok na navrácení žádné části Celkové ceny.
 

6. ZRUŠENÍ REZERVACE 

6.1. Není-li výslovně ujednáno jinak, pokud Ubytovaný Ubytovatelem potvrzenou Rezervaci zruší 30 nebo více dnů před začátkem ubytování, má nárok na navrácení celé již uhrazené části Celkové ceny. 
 
6.2. Není-li výslovně ujednáno jinak, pokud Ubytovaný Ubytovatelem potvrzenou Rezervaci zruší méně než 30 dnů před začátkem pobytu, má Ubytovatel nárok na smluvní pokutu ve výši 100 % Celkové ceny. 
 

7. PRÁVA A POVINNOSTI UBYTOVANÉHO

7.1. Ubytovaný je povinen:
 
a) užívat Předmět nájmu s obvyklou opatrností, obvyklému účelu v souladu se smlouvou o ubytování a těmito VOP, jakožto dbát na zamezení jakékoliv újmě na zdraví ubytovaných osob a vzniku škod na Předmětu nájmu;
 
b) při odchodu z Předmětu nájmu uzavřít veškerá okna a dveře a dbát na hospodárné využívání energií;
 
c) poučit osoby, které budou Předmět nájmu užívat o jeho provozu a bezpečnostních podmínkách;
 
d) dodržovat bezpečnostní a jiné závazné předpisy při užívání Předmětu nájmu;
 
e) neprovádět na Předmětu nájmu žádné změny nebo úpravy, ke kterým mu Ubytovatel nedal souhlas;
 
f) umožnit Ubytovateli přístup k Předmětu nájmu za účelem provedení potřebné opravy, údržby, nebo kontroly, zda je užíváno k obvyklému účelu a v souladu se smlouvou o ubytování;
 
g) v případě, že byly objednány wellness balíčky umožnit Ubytovateli přístup nezbytný k přípravě a obsluze wellness zařízení;
 
h) zdržet se držení, výroby, přechovávání nelegálních omamných a psychotropních látek nebo jedů;
 
i) ihned oznámit poškození Předmětu nájmu, zničení, ztrátu nebo odcizení jeho vybavení Ubytovateli;
 
j) vrátit Ubytovateli Předmět nájmu řádně a včas, tj. bez poškození Předmětu nájmu nebo jakékoliv věci k němu náležející;
 
k) zdržet se přesouvání nábytku používání vlastních spotřebičů v Předmětu nájmu bez výslovného souhlasu Ubytovatele.
 
7.2. Ubytovaný uzavřením smlouvy o ubytování stvrzuje, že byl řádně seznámen s obsluhou vybavení a bezpečnostními předpisy při používání Předmětu nájmu. 
 
7.3. Ubytovatel může dovolit ubytování zvířat, a to výlučně po předchozí domluvě. V případě přítomnosti zvířat je Ubytovaný povinen zamezit, aby jakýmkoliv způsobem poškodila nebo znečistila Předmět nájmu. Ubytovaný je dále povinen zajistit pro zvíře pelech, klec nebo obdobnou věc za účelem zamezení znečištění Předmětu nájmu v nočních hodinách. Příplatek za ubytování zvířat se řídí platným ceníkem na www.kamenkaubabi.cz. 
 
7.4. Ubytovaný je oprávněn parkovat na k tomu vyhrazené části pozemku u Předmětu nájmu. Tato část pozemku není hlídaným parkovištěm ve smyslu občanského zákoníku. 
 
7.5. Nesplní-li Ubytovatel řádně své povinnosti vyplývající mu z VOP nebo smlouvy o ubytování, může Ubytovaný uplatnit práva z vadného plnění ve smyslu § 1923 občanského zákoníku. 
 
7.6. Ubytovaný má možnost se v případě sporu vyplývajícího ze smlouvy o ubytování obrátit na Českou obchodní inspekci, která je subjektem zajišťujícím mimosoudní řešení spotřebitelských sporů.
 
7.7. Ubytovaný bere na vědomí, že v souladu s § 1837, písm. j)  zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, nemůže odstoupit o smlouvy o ubytování sjednané v určeném termínu.
 
7.8. Ubytovaný může prostřednictvím e-mailu Ubytovatele uvědomit o chybách vzniklých při vytváření Rezervace. Ubytovatel po oznámení takových chyb uvědomí ubytovaného o jejich nápravě.
 

8. PRÁVA A POVINNOSTI UBYTOVATELE

8.1. Ubytovatel je povinen:
 
a) přenechat Ubytovanému Předmět nájmu tak, aby je mohl užívat k ujednanému nebo obvyklému účelu; 
 
b) zajistit Ubytovanému nerušené užívání Předmětu nájmu po celou dobu nájmu.
 
8.2. Ubytovatel neodpovídá za vadu Předmětu nájmu nebo jeho vybavení, o které Ubytovaný v době uzavření smlouvy o ubytování věděl, nebo vědět měl a mohl, a která nebrání užívání Předmětu nájmu.
 
8.3. Ubytovaný, který není spotřebitelem ve smyslu občanského zákoníku, se tímto vzdává vůči Ubytovateli nároku na náhradu případné škody vzniklé mu v souvislosti se smlouvou o ubytování.
 
8.4. Ubytovatel si vyhrazuje právo na vstup oprávněné osoby do Předmětu nájmu bez předchozího ohlášení a pomocí kteréhokoliv z možných vstupů, a to při podezření, že došlo nebo dochází k vážnému porušení smlouvy o ubytování či VOP ze strany Ubytovaného. Zároveň si Ubytovatel vyhrazuje právo pořizovat pomocí oprávněné osoby fotodokumentaci nebo pořizovat videozáběry výlučně v souvislosti s případným porušením nebo porušováním smlouvy o ubytování či VOP. 
 
8.5. Pokud Ubytovaný, osoba s ním ubytovaná nebo jejich zvíře způsobí, že Předmět nájmu nebude způsobilý dalšímu pronajímání:
 
a) po dobu kratší než 7 dní, náleží Ubytovateli smluvní pokuta ve výši 25.000,- Kč. 
 
b) po dobu delší než 7 dní, náleží Ubytovateli smluvní pokuta ve výši 50.000,- Kč.
 
Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Ubytovatele na náhradu související škody přesahující výši zaplacené smluvní pokuty.
 
8.6. Ubytovatel neodpovídá za újmu na zdraví (případně škody na majetku) osob užívajících Předmět nájmu, která vznikla jejich neopatrností, nepozorností, nedbalostí, špatným používáním Předmětu nájmu nebo špatným dohledem.
 
8.7. V případě porušení zákazu kouření ve vnitřních prostorách Předmětu nájmu vzniká Ubytovateli právo na smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč.
 

9. UKONČENÍ SMLOUVY

9.1. Ubytovatel může od smlouvy o ubytování odstoupit krom zákonných důvodů také v případě hrubého porušení smlouvy o ubytování Ubytovaným (např. Ubytovaný užívá Předmět nájmu v rozporu s poučením Ubytovatele nebo k jinému než obvyklému účelu).
 
9.2. Ubytovaný je povinen při skončení pobytu předat Předmět nájmu Ubytovateli a oznámit mu jakékoliv poškození, ke kterému došlo v průběhu jeho pobytu. 
 

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1. Osobní data Ubytovaného a s ním ubytovaných osob jsou uchovávána v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění. Osobní údaje Ubytovaného a s ním ubytovaných osob jsou plně zabezpečeny proti zneužití.
 
10.2. Uzavřením smlouvy o ubytování dává Ubytovaný Ubytovateli souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi Ubytovatele, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.
 
10.3. Osobní data, která Ubytovaný uvede v objednávce nebo ve smlouvě o ubytování, slouží výhradně pro potřebu Ubytovatele za účelem uzavření smlouvy o ubytování a případné realizace práv z ní vyplývajících.
 
10.4. Ubytovaný bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Ubytovatele o změně ve svých osobních údajích.
 

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Písemnosti zaslané prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb se pro účely smlouvy o ubytování a VOP považují za doručené rovněž v případě, kdy:
 
a) ji adresát odmítne převzít, a to tímto odmítnutím;
 
b) ji adresát nevyzvedne v úložní lhůtě, a to uplynutím úložní lhůty;
 
c) se vrátí jako nedoručená, ač byla zaslána na adresu uvedenou ve smlouvě o ubytování, pak se považuje za doručenou 3. pracovní den po odeslání.
 
11.2. Ubytovatel není ve vztahu k Ubytovanému vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.
 
11.3. Uzavřením smlouvy o ubytování Ubytovaný stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a ceníkem Ubytovatele, a že s nimi souhlasí. Na přesné znění těchto VOP byl Ubytovaný dostatečným způsobem před vlastním uzavřením smlouvy o ubytování upozorněn a měl možnost se s nimi seznámit.
 
11.4. Tyto VOP tvoří nedílnou součást smlouvy o ubytování a jsou rovněž zobrazeny na webových stránkách Ubytovatele www.roubenkaubabi.cz, a je tak umožněno jejich opakované zobrazení a reprodukce Ubytovaným.
 
11.5. Smlouva o ubytování je uzavírána v českém jazyce a je Ubytovatelem archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím osobám.
 
11.6. Pokud je jakékoliv ustanovení těchto VOP neplatné nebo nicotné, týká se to jen takového ustanovení a celé VOP zůstávají v platnosti v takovém rozsahu, v jakém jsou od takového ustanovení oddělitelné. 
 
11.7. Smlouvu o ubytování je možné uzavřít v českém, anglickém a německém jazyce. 
 
 
---
ENG

GENERAL TERMS AND CONDITIONS

Kamenka U Babi

 

1. INTRODUCTORY CLAUSES

1.1. The subject of these General Terms and Conditions is the regulation of legal relations between Petr Makovec, IČ.: 04279280, with registered seat: Hazlov - Lipná 34, 352 01 (hereinafter referred to as the " Provider of Accommodation") and a person who has concluded an agreement on accommodation with the Provider  of Accommodation (hereinafter referred to as the " Guest") related to the business activities of the Provider of Accommodation, meaning the temporary rental of accommodation premises in the property as specified bellow and wellness facilities owned by the Provider of Accommodation (hereinafter referred to as the "GTC").
 
1.2. When, in the GTC, it is referred to the Provider of Accommodation, it also includes any and all of the employess of Provider of Accommodation or any person authorised by the Provider of Accommodation, unless the Agreement on Accommodation contradicts  it.
 
1.3. These GTC apply to all agreements on accommodation concluded between the Provider of Accommodation and the Guest, including all services provided in this connection on the premises - a building no. 34, standing on the land parc. no. st. 35, registered on LV No. 430, in the catastral area of Lipná u Hazlov, municipality of Hazlov, registered with the Catastral Office for the Karlovy Vary Region, Catastral Workplace Cheb (hereinafter referred to as the "Subject of Lease").
 
1.4. When the GTC referrs to the „Subject of Lease“, it also includes any of the equipment and any movable property belonging to the premises, if the nature of such statement is reasonable, including but not limited to damaging such equipment or a property.
 
1.5. Terms included in the Agreement on Accommodation, concluded between the Provider of Accommodation and the Guest take priority over these GTC
 
1.6. The rights and obligations of both Provider of Accommodation and Guest, that are not regulated by these GTC, shall be governed by Act 89/2012 Sb. (herein after referred to as the „Civil Code“), and if the contracting party is a Consumer, then also by Act 634/1992 Sb.
 
1.7. These GTC are binding from the moment the Guest concludes the Agreement on Accommodation between them and the Provider of Accommodation
 

2. AGREEMENT ON ACCOMMODATION

2.1. Upon creating the reservation order for accommodation at the Subject of Lease category at the www.kamenkaubabi.cz (herein after referred to as „Reservation“), the Provider of Accommodation will send the Guest a confirmation of Reservation (herein after referred to as „Confirmation of Reservation“). Before sending this confirmation, it is the Providers right to deny any and all unconfirmed reservations without providing a reason.
 
2.2. By sending the Confirmation of Reservation, the Agreement on Accommodation between Provider of Accommodation and the Guest is concluded.
 
2.3. Reservation by the Guest can be made in writing or by e-mail. A properly made Reservation must include:
 
a) requested period of accommodation
 
b) idetification of the Guest (i.e. at least Names, Surname/company name, date of birth/IČ, permanent residence/seat of the company, phone number, e-mail adress), or names of any other persons who are authorised to act in Guests name
 
c) including the following informations:
 
  • starting date of the stay and the end date of the stay
  • Names or Names, Surname and the adress of the place of registration or any similiar place abroad
  • ID Number and type of Identification used
2.4 If the Reservation is accompanied by a list of persons who are authorized to represent the Guest in connection with the lease, the actions of these persons shall bind the Guest as if they were acting alone.
 
2.5 The Guest is obliged to notify the Provider of Accommodation of any change in the list of persons who are authorized to represent the Guest in connection with the lease, immediately after the occurrence of such fact by e-mail. Unless the Guest notifies the Provider of Accommodation of such fact, the Guest shall be fully liable for any damage caused to the Provider of Accommodation and shall be bound by all legal actions taken by the persons listed (prior to written notification of the change) as if done alone by the Guest.
 
2.6 The Agreement on Accommodation can be modified solely by e-mail.
 

3. ACCOMMODATION AND SUBMISSION OF THE OBJECT OF LEASE

3.1 Unless otherwise agreed, the Provider of Accommodaton shall accommodate the Guest on the first day of the lease from 15:00 to 19:00, always by prior arrangement for a specific time.
 
3.2. Upon accommodation according to paragraph 3.1. the Guest receives 3 pairs of keys to the Subject of Lease. They are obliged to hand over these keys to the Provider of Accommodation when handing over the Subject of Lease upon the end of the lease. In the event of misuse or loss of the key, the Provider of Accommodation is entitled to a contractual penalty of CZK 2,000.
 
3.3 Unless otherwise agreed, on the last day of the lease, the Guest shall hand over the Subject of Lease to the Provider of Acccommodation by 10:00 a.m. at the latest.
 

4. RENT AND PRICE OF WELLNESS PACKAGES

4.1.   Unless otherwise agreed, the rent is based on the prices listed in the price list of the Provider of Accommodation. The price list is available on the web address of the Provider -  www.roubenkaubabi.cz. The rent includes VAT at the applicable rate.
 
4.2 Price, including VAT and the conditions of the wellness package are as follows:  Sauna and Whirlpool for 6 people for 3 hours – 3.000, -CZK, with the possibility to buy more hours for – 1.000,- CZK.
 
4.3 In these GTC „Total price“ means the price for the rental of Subject of Lease.
 
4.4 If the use of wellness packages or accommodation of animals has been agreed to, the price for these services shall be paid in cash to the Provider of Accommodation.
 

5. PAYMENT CONDITIONS

5.1 Unless otherwise expressly agreed to, by creating a Reservation, the Guest agrees to pay within 5 days of the Confirmation  of Reservation a reservation fee equal to 50% of the Total Price according to the current price list of the Provider the Accommodation (hereinafter referred to as the "Reservation Fee"), according to the payment details sent together with the Confirmation of Reservation, or within 5 days of sending such payment details.
 
5.2. Unless otherwise expressly agreed, the balance due on the remaining 50% of the Total Price (the "Balance Due"), after due payment of the Reservation Fee, must be paid no later than 14 days prior to the commencement of the stay, using the same payment details as the reservation Fee.
 
5.3. Unless otherwise expressly agreed, if the Guest has made a Reservation or the Reservation has been Confirmed by the Provider of Accommodation earlier than 3 weeks before the start of the stay, paragraphs 5.1 to 5.2 of the GTC do not apply and 100% of the Total Price must be paid within 5 days of the Reservation Confirmation, but no later than 3 days before the start of the stay.
 
5.4 In the event of a wireless payment, any payment shall be deemed to have been made when the relevant amount is credited to the account of the Provider of Accommodation as shown on the related tax document issued by the Provider of Accommodation.
 
5.5 If the Guest fails to pay any part of the Total Price, the Provider of Accommodation has the right to cancel the Reservation. If the Reservation is cancelled, the Provider  of Accommodation shall notify the Guest immediately. In such case, the Provider  of Accommodation shall proceed according to the provisions of the Agreement or the GTC as if the Reservation had been cancelled by the Guest according to Article 6 of the GTC.
 
5.6 In the event of cancellation of the Reservation by the Guest, the Provider of Accommodation shall send to the Guest any payments already made within 10 days of receipt of the notice of cancellation of the Reservation containing the payment details for such sending, or within 10 days of receipt of such payment details. The amount sent under this paragraph shall be reduced by any contractual penalties or damages to which the Provider of Accommodation is entitled under the Agreement on Accommodation or the GTC.
 
5.7. If, for reasons attributable to the Guest, the stay is ended early, the Guest is not entitled to a refund of any part of the Total Price.
 

6. CANCELLATION OF THE RESERVATION

6.1 Unless otherwise expressly agreed, if the Reservation confirmed by the Provider of Accommodation is cancelled by the Guest 30 days or more before the start of the accommodation, the Guest is entitled to a full refund of the already paid part of the Total Price.
 
6.2.  Unless otherwise expressly agreed, if the Reservation is cancelled by the Guest less than 30 days before the start of the stay, the Provider of Accommodation is entitled to a contractual penalty of 100% of the Total Price.
 

7. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE GUEST

7.1 The guest is obliged to:
 
a) use the Subject of Lease with ordinary care, for the usual purpose in accordance with the Agreement on Accommodation and these GTC, as well as take care to prevent any harm to the health of the accommodated persons and the occurrence of damage to the Subject of Lease;
 
b) close all windows and doors when leaving the Subject of Lease and take care to use energy efficiently;
 
c) instruct the persons who will use the Subject of Lease on its operation and safety conditions;
 
d) comply with safety and other mandatory regulations when using the Subject of Lease;
 
e) not to make any changes or modifications to the Subject of Lease to which the Provider of Accommodation has not given its consent;
 
f) allow the Provider of Accommodation access to the Subject of Lease in order to carry out necessary repairs, maintenance or to check whether it is being used for its usual purpose and in accordance with the Agreement on Accommodation;
 
g) where wellness packages have been ordered, allow the Provider of Accommodation the access necessary to prepare and operate the wellness facilities;
 
h) refrain from the possession, production, possession of illegal narcotic drugs, psychotropic substances or poisons;
 
i) immediately notify the Provider of Accommodation of any damage to the Subject of Lease, destruction, loss or theft of its equipment;
 
j) return the Subject of Lease to the Provider of Accommodation properly and on time, meaning without damaging the Subject of Lease or any items belonging to it;
 
k) refrain from moving furniture or using its own appliances in the Subject of Lease without the express consent of the Provider of Accommodation
 
7.2 By entering into the Agreement on Accommodation, the Guest confirms that they have been duly acquainted with the operation of the equipment and safety regulations for the use of the Subject of Lease.
 
7.3 The Provider of Accommodation may allow pets to be accommodated with prior agreement only. In the case of the presence of animals, the Guest is obliged to prevent them from damaging or polluting the Subject of Lease in any way. The Guest is also obliged to provide a den, cage or similar thing for the animal in order to prevent it from polluting the Subject of Lease during the night hours. The surcharge for the accommodation of animals is governed by the current price list at www.roubenkaubabi.cz.
 
7.4 The Guest is entitled to park on the designated part of the land at the Subject of Lease. This part of the land is not a guarded parking lot in the meaning of the Civil Code.
 
7.5 If the Provider of Accommodation fails to properly fulfill its obligations under the GTC or the Agreement on Accommodation, the Guest may exercise the rights of defective performance within the meaning of § 1923 of the Civil Code.
 
7.6 In the event of a dispute arising from the Agreement on Accommodation, the guest has the option of contacting the Czech Trade Inspection, which is a body providing out-of-court settlement of consumer disputes.
 
7.7 The Guest acknowledges that in accordance with paragraph § 1837, letter j) of Act 89/2012 Sb., the Civil Code, they cannot withdraw from the Agreement on Accommodation within the specified period.
 
7.8 The Guest may notify the Provider of Accommodation by e-mail about errors made during the creation of the Reservation. Upon notification of such errors, the Provider of Accommodation shall notify the Guest of the correction of such errors.
 

8. RIGHTS AND DUTIES OF THE PROVIDER OF ACCOMMODATION 

8.1 The provider of accommodation is obliged to:
 
a) make the Subject of Lease available to the Guest so that they can use it for the agreed or usual purpose; 
 
b) to ensure the undisturbed use of the Subject of Lease by the Guest throughout the Lease period.
 
8.2 The Provider of Accommodation shall not be liable for any defect of the Subject of Lease or its equipment, which the Guest knew or should have known and could have known at the time of conclusion of the Agreement on Accommodation and which does not prevent the use of the Subject of Lease.
 
8.3 The Guest, who is not a consumer in the sense of the Civil Code, hereby waives their right to compensation for any damages incurred in connection with the Agreement on Accommodation
 
8.4 The Provider of Accommodation reserves the right to enter the Subject of Lease without prior notice and through any of the possible entrances, if it is reasonable to suspect that a serious breach of the Agreement on Accommodation or the GTC has occurred or is occurring on the part of the Guest. At the same time, the Provider of Accommodation reserves the right to take photographic documentation or video footage with the help of an authorised person solely in connection with a possible breach or violation of the Agreement on Accommodation or the GTC.
 
8.5 In the event of the Guest, persons accommodated with them or an animal damaging the premises in a way that the Subject of Lease is unfit for further leasing:
 
a) For less than 7 days, the Provider of Accommodation is entitled to a contractual penalty of 25.000, - CZK
 
b) For more than 7 days, the Provider of Accommodation is entitled to a contractual penalty of 50.000, - CZK
 
Payment of the contractual penalty does not affect the right of the Provider of Accommodation to compensation for related damages exceeding the amount of the contractual penalty paid.
 
8.6 The Provider of Accommodation shall not be liable for personal injury (or damage to property) of persons using the Subject of Lease caused by their carelessness, inattention, negligence, improper use of the Subject of Lease or poor supervision.
 
8.7 In the event of failure to comply with the prohibition to smoke in the interior of Subject of Lease, the Provider of Accommodations is entitled to contractual penalty of 5000,- CZK.
 

9. TERMINATION OF THE AGREEMENT

9.1 The Provider of Accommodation may withdraw from the Agreement on Accommodation, in addition to the statutory reasons, also in the event of a gross breach of the Agreement on Accommodation by the Guest (e.g. the Guest uses the Subject of Lease contrary to the instructions of the Provider of Accommodation or for other than the usual purpose).
 
9.2 At the end of the stay, the Guest is obliged to hand over the Subject of Lease to the Provider of Accommodation and notify the Provider of Accommodation of any damage that occurred during their stay.
 

10. PERSONAL DATA PROTECTION

10.1 The personal data of the Guest and their guests are stored in accordance with the applicable laws of the Czech Republic, in particular the Personal Data Protection Act 101/2000 Sb. The personal data of the Guest and persons staying with them are fully secured against misuse.
 
10.2 By concluding the Agreement on Accommodation, the Guest gives the Provider of Accommodation their consent to the processing and collection of their personal data in the Provider's database until the Guest expresses their disagreement with this processing in writing.
 
10.3 The personal data provided by the Guest in the order or in the Agreement on Accommodation shall be used exclusively for the purposes of the Provider of Accommodation for the purpose of concluding the Agreement on Accommodation and for the purpose of exercising any rights arising from it.
 
10.4 The Guest acknowledges that they are obliged to provide their personal data correctly and truthfully and that they are obliged to inform the Provider of Accommodation without undue delay of any change in their personal data.
 

11. FINAL CLAUSES

11.1 For the purposes of the Agreement on Accommodation and the GTC, letters sent via a postal service provider shall also be deemed to have been delivered if:
 
a) the addressee refuses to accept it, by such refusal;
 
b) the addressee fails to collect it within the storage period, by expiry of the storage period;
 
c) it is returned as undelivered although it was sent to the address specified in the Agreement on Accommodation, then it shall be deemed to have been delivered on the 3rd working day after dispatch.
 
11.2 The Provider of Accommodation is not bound by any codes of conduct in relation to the Guest within the meaning of Section 1826(1)(e) of the Civil Code.
 
11.3 By concluding the Agreement on Accommodation , the Guest confirms that they have read these GTC and the price list of the Provider of Accommodation and that they agree with them. The exact wording of these GTC has been sufficiently notified to the Guest and the Guest has had the opportunity to familiarize themselves with them prior to the actual conclusion of the Agreement on Accommodation.
 
11.4 These GTC form an integral part of the Agreement on Accommodation and are also displayed on the website of the Provider of Accommodation - www.roubenkaubabi.cz, thus enabling their repeated display and reproduction by the Guest.
 
11.5 The Agreement on Accommodation is concluded in the English language and is archived by the Provider of Accommodation for the purpose of its successful execution and is not accessible to third parties.
 
11.6 If any clause of these GTC is invalid or void, the invalidity or voidness shall apply only to such clause and the entire GTC shall remain in force to the extent that it is severable from such clause.
 
11.7 The Agreement on Accommodation can be concluded in Czech, English and German language.
 
 
---
DE

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Kamenka U Babi

 

1. PRÄAMBEL

1.1. Gegenstand dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im Folgenden „AGB“ genannt) ist die Regelung der Rechtsbeziehungen zwischen Petr Makovec, ID-Nr.: 04279280, mit Sitz in: Hazlov - Lipná 34, 352 01 (im Folgenden „Unterkunftgeber“ genannt) und der Person, die mit dem Unterkunftgeber im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit des Unterkunftgebers, d. h. vorübergehender Vermietung von Unterkunftsräumen in den unten aufgeführten Immobilien und Wellnesseinrichtungen des Unterkunftgebers, einen Unterkunftsvertrag abgeschlossen hat (im Folgenden „Unterkunftnehmer“ genannt).
 
1.2. Soweit in diesen AGB der Begriff Unterkunftgeber verwendet wird, ist damit auch dessen Mitarbeiter oder eine von ihm beauftragte Person gemeint, sofern dies nicht dem Sinn einer solchen Bestimmung widerspricht.
 
1.3. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle zwischen dem Unterkunftgeber und dem Unterkunftnehmer abgeschlossenen Unterkunftsverträge, einschließlich aller Dienstleistungen, die in diesem Zusammenhang im Objekt - Gebäude Nr. S. 34, stehend auf dem Grundstück Nr. St. 35, eingetragen auf LV Nr. 430, in der Gemarkung Lipná u Hazlova, Ort Hazlov, geführt beim Katasteramt für Landkreis Karlsbad, Katasterdienststelle Cheb/Eger erbracht werden (im Folgenden nur als „Mietgegenstand“).
 
1.4. Wenn in diesen AGB der Mietgegenstand erwähnt wird, sind damit auch alle dazugehörigen Ausstattungsgegenstände oder sonstige bewegliche Sachen gemeint, wenn die Art der jeweiligen Bestimmung dies vernünftigerweise zulässt, insbesondere, aber nicht ausschließlich, Schäden an solchen Ausstattungsgegenständen oder Sachen.
 
1.5. Die Bestimmungen des zwischen dem Unterkunftgeber und dem Unterkunftnehmer geschlossenen Unterkunftsvertrages haben Vorrang vor diesen AGB.
 
1.6. Die Rechte und Pflichten zwischen dem Unterkunftgeber und dem Unterkunftnehmer, die nicht durch diese AGB oder den Unterkunftsvertrag geregelt werden, richten sich insbesondere nach dem Gesetz Nr. 89/2012 GBl. des Bürgerlichen Gesetzbuches in der jeweils gültigen Fassung (im Folgenden „Bürgerliches Gesetzbuch“ genannt), und wenn die jeweilige Vertragspartei ein Verbraucher ist, dann auch nach dem Verbraucherschutzgesetz Nr. 634/1992 GBl. in der jeweils gültigen Fassung.
 
1.7. Diese AGB sind für den Unterkunftnehmer ab dem Zeitpunkt des Abschlusses des Unterkunftsvertrages mit dem Unterkunftgeber verbindlich.
 

2. UNTERKUNFTSVERTRAG

2.1. Nach der Erstellung eines Reservierungsauftrages für die Unterkunft im Mietgegenstand auf der Website www.kamenkaubabi.cz  (im Folgenden „Reservierung“ genannt) sendet der Unterkunftgeber dem Unterkunftnehmer eine Bestätigung der Reservierung (im Folgenden „Bestätigung der Reservierung“ genannt). Vor dem Absenden dieser Bestätigung behält sich der Unterkunftgeber das Recht vor, jede Reservierung ohne Angabe von Gründen abzulehnen.
 
2.2. Durch die Bestätigung der Reservierung kommt ein Unterkunftsvertrag zwischen dem Unterkunftgeber und dem Unterkunftnehmer zustande.
 
2.3. Die Reservierung kann durch den Unterkunftnehmer schriftlich oder per E-Mail erfolgen. Als ordnungsgemäß ausgefüllt gilt eine Reservierung, die folgende Angaben enthält:
 
a) erforderliche Mietdauer;
 
b) Identifizierung des Unterkunftnehmers (d. h. mindestens Vor- und Nachname/Bezeichnung, Geburtsdatum/ID-Nummer, Wohnort, Telefon, E-Mail) oder anderer Personen, die befugt sind, im Namen des Unterkunftnehmers im Zusammenhang mit der Miete zu handeln
 
c) folgende Angaben zum Unterkunftnehmer:
  • den ersten und den letzten Tag des Aufenthalts,
  • Name, bzw. Namen, Nachnamen und Anschrift des Meldeortes oder eines vergleichbaren Ortes im Ausland,
  • Geburtsdatum und
  • Nummer und Typ des Identitätsnachweises
2.4. Enthält die Reservierung auch eine Liste von Personen, die befugt sind, den Unterkunftnehmer im Zusammenhang mit der Miete zu vertreten, so sind die Handlungen dieser Personen für den Unterkunftnehmer genauso verbindlich, als würde es sich um seine eigenen Handlungen handeln.
 
2.5. Der Unterkunftnehmer ist verpflichtet, dem Unterkunftgeber jede Änderung in der Liste der Personen, die befugt sind, den Unterkunftnehmer im Zusammenhang mit dem Mietvertrag zu vertreten, unverzüglich nach Eintritt dieser Tatsache per E-Mail mitzuteilen. Solange der Unterkunftnehmer den Unterkunftgeber nicht über eine solche Tatsache informiert, trägt er die volle Verantwortung für den dem Unterkunftgeber entstandenen Schaden und ist an alle rechtlichen Schritte gebunden, die von den aufgeführten Personen (vor schriftlicher Mitteilung der Änderung) ergriffen wurden, als hätte er diese selbst ergriffen.
 
2.6. Der Unterkunftsvertrag kann nur per E-Mail geändert werden.
 

3. UNTERBRINGUNG UND ÜBERGABE DES MIETGEGENSTANDES

3.1. Sofern nicht anderweitig vereinbart, wird der Unterkunftgeber den Unterkunftnehmer am ersten Tag der Miete von 15:00 bis 19:00 Uhr, jeweils zu einem im Voraus vereinbarten Zeitpunkt unterbringen.
 
3.2. Bei der Unterbringung gemäß Ziffer 3.1. erhält der Unterkunftnehmer 3 Paare Schlüssel vom Mietgegenstand. Er ist verpflichtet, diese Schlüssel bei Übergabe des Mietgegenstandes nach Beendigung des Mietverhältnisses dem Unterkunftgeber auszuhändigen. Bei Missbrauch oder Verlust des Schlüssels ist dem Unterkunftgeber eine Vertragsstrafe in Höhe von 2.000,- CZK zu zahlen.
 
3.3. Sofern nichts anderes vereinbart ist, hat der Unterkunftnehmer am letzten Tag des Mietverhältnisses den Mietgegenstand bis spätestens 10:00 Uhr an den Unterkunftgeber zu übergeben.
 

4. MIETE UND PREIS DER WELLNESS-PAKETE

4.1. Für die Höhe der Miete gelten, soweit nichts anderes vereinbart ist, die in der Preisliste des Unterkunftgebers aufgeführten Preise. Die Preisliste ist auf der Website des Unterkunftgebers www.roubenkaubabi.cz verfügbar. Darin ist die Miete inklusive der jeweils gültigen MwSt. angegeben.
 
4.2. Der Preis (inkl. MwSt.) und die Konditionen des Wellness-Pakets sind wie folgt: Sauna und Whirlpool für max. 6 Personen für 3 Stunden
- 3.000 CZK, mit der Option, weitere Stunden für 1.000 CZK/Stunde zu kaufen.
 
4.3. In diesen AGB bezeichnet der „Gesamtpreis“ den Mietpreis des Mietgegenstandes.
 
4.4. Sofern die Inanspruchnahme von Wellnesspaketen oder die Unterbringung von Tieren vereinbart wurde, ist der Preis für diese Leistungen in bar an den Unterkunftgeber zu bezahlen.
 

5. ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

5.1. Sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde, verpflichtet sich der Unterkunftnehmer mit der Erstellung einer Reservierung, innerhalb von 5 Tagen von der Bestätigung der Reservierung eine Reservierungsgebühr in Höhe von 50 % des Gesamtpreises gemäß der gültigen Preisliste des Unterkunftgebers (im Folgenden „Reservierungsgebühr“ genannt) zu zahlen, und zwar gemäß den Zahlungsdetails, die zusammen mit der Reservierungsbestätigung gesendet wurden, oder innerhalb von 5 Tagen nach Übermittlung der Zahlungsdetails.
 
5.2. Sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde, muss die Nachzahlung der verbleibenden 50 % des Gesamtpreises (im Folgenden „Nachzahlung“ genannt) nach ordnungsgemäßer Zahlung der Reservierungsgebühr spätestens 14 Tage vor Beginn des Aufenthalts erfolgen, und das auf der Grundlage derselben Zahlungsdetails, gemäß denen die Reservierungsgebühr gesendet wurde.
 
5.3. Sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde, gelten die Absätze 5.1 bis 5.3 der AGB nicht für den Fall, dass der Unterkunftnehmer seine Reservierung früher als 3 Wochen vor Beginn der Reservierung vorgenommen hat oder die Reservierungsbestätigung des Unterkunftgebers früher als 3 Wochen vor Beginn des Aufenthalts erfolgt ist, und 100 % des Gesamtpreises müssen innerhalb von 5 Tagen nach der Reservierungsbestätigung, spätestens jedoch 3 Tage vor Beginn des Aufenthalts, bezahlt werden.
 
5.4. Im Falle einer bargeldlosen Überweisung gilt die Zahlung erst dann als erfolgt, wenn der entsprechende Betrag dem Konto des Unterkunftgebers gutgeschrieben wird, das auf dem jeweiligen vom Unterkunftgeber ausgestellten Steuerbeleg aufgeführt ist.
 
5.5. Wenn der Unterkunftnehmer einen Teil des Gesamtpreises nicht ordnungsgemäß bezahlt, hat der Unterkunftgeber das Recht, die Reservierung des Unterkunftnehmers zu stornieren. Wenn die Reservierung storniert wird, wird der Unterkunftgeber den Unterkunftnehmer unverzüglich benachrichtigen. In einem solchen Fall wird der Unterkunftgeber gemäß den Bestimmungen des Vertrages oder der AGB so vorgehen, als hätte er die Unterkunftsreservierung gemäß Artikel 6 der AGB storniert.
 
5.6. Im Falle einer Stornierung der Reservierung durch den Unterkunftnehmer wird der Unterkunftgeber ihm alle bereits geleisteten Zahlungen übersenden, und zwar innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt der Mitteilung über die Stornierung der Reservierung mit den Zahlungsdetails für diese Übersendung, bzw. innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt dieser Zahlungsdetails. Der gemäß diesem Absatz übermittelte Betrag wird um etwaige Vertragsstrafen oder Schadensersatzansprüche, die dem Unterkunftgeber nach dem Unterkunftsvertrag oder den AGB zustehen, gemindert.
 
5.7. Wird der Aufenthalt aus Gründen, die der Unterkunftnehmer zu vertreten hat, vorzeitig abgebrochen, so hat dieser keinen Anspruch auf Rückerstattung eines Teils des Gesamtpreises.
 

6. STORNIERUNG VON RESERVIERUNGEN

6.1. Sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde, hat der Unterkunftnehmer Anspruch auf Rückerstattung des gesamten bereits bezahlten Teils des Gesamtpreises, wenn er die vom Unterkunftgeber bestätigte Reservierung 30 oder mehr Tage vor Beginn der Unterkunft storniert.
 
6.2. Sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde, hat der Unterkunftgeber Anspruch auf eine Vertragsstrafe in Höhe von 100 % des Gesamtpreises, wenn der Unterkunftnehmer die vom Unterkunftgeber bestätigte Reservierung weniger als 30 Tage vor Beginn des Aufenthalts storniert.
 

7. RECHTE UND PFLICHTEN DES UNTERKUNFTNEHMERS

7.1. Der Unterkunftnehmer ist verpflichtet:
 
a) den Mietgegentand mit der üblichen Sorgfalt, bestimmungsgemäß und in Übereinstimmung mit dem Unterkunftsvertrag und diesen AGB zu nutzen sowie darauf zu achten, dass keine gesundheitlichen Schäden für die untergebrachten Personen und keine Schäden am Mietgegenstand entstehen;
 
b) beim Verlassen des Mietgegenstandes alle Fenster und Türen zu schließen und auf einen sparsamen Umgang mit Energien zu achten;
 
c) Personen, die den Mietgegenstand nutzen werden, über dessen Betrieb und die Sicherheitsbedingungen zu unterrichten;
 
d) bei der Nutzung des Mietgegenstandes die Sicherheitsregeln und sonstige verbindliche Vorschriften einzuhalten;
 
e) keine Änderungen oder Ergänzungen am Mietgegenstand vorzunehmen, denen der Unterkunftgeber nicht zugestimmt hat;
 
f) dem Unterkunftgeber den Zugang zum Mietgegenstand zu gewähren, und das zum Zweck der Durchführung notwendiger Reparaturen, Wartungsarbeiten oder Kontrollen, ob die Nutzung bestimmungsgemäß und im Einklang mit dem Unterkunftsvertrag erfolgt;
 
g) im Falle der Bestellung von Wellness-Paketen dem Unterkunftgeber den für die Vorbereitung und Bedienung der Wellnessanlage notwendigen Zugang zu gewähren;
 
h) den Besitz, die Herstellung und die Lagerung illegaler Betäubungsmittel und psychotroper Substanzen oder Gifte zu unterlassen;
 
i) Schäden am Mietgegenstand, Zerstörung, Verlust oder Diebstahl seiner Ausstattung unverzüglich dem Unterkunftgeber zu melden;
 
j) den Mietgegenstand ordnungsgemäß und fristgemäß, d. h. ohne Beschädigung des Mietgegenstands oder der dazugehörigen Sachen, an den Unterkunftgeber zurückzugeben;
 
k) ohne ausdrückliche Zustimmung des Unterkunftgebers keine Möbel zu bewegen oder eigene Geräte im Mietgegenstand zu verwenden.
 
7.2. Mit Abschluss des Unterkunftsvertrages bestätigt der Unterkunftnehmer, dass er sich mit der Bedienung der Ausstattungsgegenstände und den Sicherheitsvorschriften bei der Nutzung des Mietgegenstandes ordnungsgemäß vertraut gemacht hat.
 
7.3. Der Unterkunftgeber kann die Unterbringung von Tieren nur nach vorheriger Absprache gestatten. Im Falle der Anwesenheit von Tieren ist der Unterkunftgeber verpflichtet, zu verhindern, dass diese den Mietgegenstand in irgendeiner Weise beschädigen oder verunreinigen. Der Unterkunftnehmer ist außerdem verpflichtet, für das Tier ein Bett, einen Käfig oder ähnliches zur Verfügung zu stellen, um eine nächtliche Verschmutzung des Mietgegenstandes zu verhindern. Der Zuschlag für die Unterbringung von Tieren richtet sich nach der gültigen Preisliste unter www.roubenkaubabi.cz.
 
7.4. Der Unterkunftnehmer ist berechtigt, auf dem reservierten Teil des Grundstücks in der Nähe des Mietgegenstandes zu parken. Bei diesem Grundstücksteil handelt es sich nicht um einen bewachten Parkplatz im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuches.
 
7.5. Kommt der Unterkunftgeber seinen Verpflichtungen aus den AGB oder dem Unterkunftsvertrag nicht ordnungsgemäß nach, stehen dem Unterkunftnehmer die Rechte aus mangelhafter Leistung gemäß § 1923 des Bürgerlichen Gesetzbuches zu.
 
7.6. Im Falle einer sich aus dem Unterkunftsvertrag ergebenden Streitigkeit hat der Unterkunftnehmer die Möglichkeit, sich an die Tschechische Handelsinspektion zu wenden, die für die außergerichtliche Beilegung von Verbraucherstreitigkeiten zuständig ist.
 
7.7. Der Unterkunftnehmer nimmt zur Kenntnis, dass er gemäß § 1837, Buchst. j) des Gesetzes Nr. 89/2012 GBl. des Bürgerlichen Gesetzbuches nicht von dem für die angegebene Frist geschlossenen Unterkunftsvertrag zurücktreten kann.
 
7.8. Der Unterkunftnehmer kann den Unterkunftgeber per E-Mail über Fehler informieren, die bei der Erstellung der Reservierung aufgetreten sind. Nach Bekanntgabe solcher Fehler informiert der Unterkunftgeber den Unterkunftnehmer über deren Berichtigung.
 

8. RECHTE UND PFLICHTEN DES UNTERKUNFTGEBERS

8.1. Der Unterkunftgeber ist verpflichtet:
 
a) den Mietgegenstand dem Unterkunftnehmer zu überlassen, damit er ihn für den vereinbarten oder üblichen Zweck nutzen kann;
 
b) dem Unterkunftnehmer für die gesamte Dauer des Mietverhältnisses eine ungestörte Nutzung des Mietgegenstandes zu ermöglichen.
 
8.2. Der Unterkunftgeber haftet nicht für einen Mangel des Mietgegenstandes oder seiner Ausstattung, der dem Unterkunftnehmer zum Zeitpunkt des Abschlusses des Unterkunftsvertrages bekannt war oder bekannt sein musste und hätte bekannt sein können und der der Nutzung des Mietgegenstandes nicht entgegensteht.
 
8.3. Der Unterkunftnehmer, der kein Verbraucher im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuches ist, verzichtet hiermit auf seinen Anspruch gegenüber dem Unterkunftgeber auf Ersatz etwaiger im Zusammenhang mit dem Unterkunftsvertrag entstandener Schäden.
 
8.4. Der Unterkunftgeber behält sich das Recht vor, den Mietgegenstand ohne Vorankündigung und auf allen möglichen Zugangswegen durch eine befugte Person zu betreten, wenn der Verdacht besteht, dass ein schwerwiegender Verstoß gegen den Unterkunftsvertrag oder die AGB von Seiten des Unterkunftnehmers vorliegt. Gleichzeitig behält sich der Unterkunftgeber das Recht vor, ausschließlich im Zusammenhang mit einem etwaigen Verstoß gegen den Unterkunftsvertrag oder die AGB eine Fotodokumentation oder Videoaufnahmen durch eine befugte Person anzufertigen.
 
8.5. Wenn der Unterkunftnehmer, die mit ihm wohnende Person oder deren Tier bewirkt, dass der Mietgegenstand für eine weitere Vermietung für einen Zeitraum von:
 
a) weniger als 7 Tagen ungeeignet ist, fällt dem Unterkunftgeber eine Vertragsstrafe in Höhe von 25.000 CZK zu. 
 
b) mehr als 7 Tagen ungeeignet ist, steht dem Unterkunftgeber eine Vertragsstrafe in Höhe von 50.000 CZK zu.
 
Durch die Zahlung der Vertragsstrafe bleibt der Anspruch des Unterkunftgebers auf Ersatz des damit verbundenen und über die Höhe der gezahlten Vertragsstrafe hinausgehenden Schadens unberührt.
 
8.6. Der Unterkunftgeber haftet nicht für Gesundheitsschäden (oder Sachschäden) von Personen, die den Mietgegenstand nutzen, die durch deren Unachtsamkeit, Unaufmerksamkeit, Nachlässigkeit, Missbrauch des Mietgegenstandes oder mangelnde Aufsicht verursacht werden.
 
8.7. Im Falle eines Verstoßes gegen das Rauchverbot in den Innenräumen des Mietgegenstandes hat der Unterkunftgeber Anspruch auf eine Vertragsstrafe in Höhe von 5.000 CZK.
 

9. VERTRAGSKÜNDIGUNG

9.1. Außer aus gesetzlichen Gründen kann der Unterkunftgeber auch dann vom Unterkunftsvertrag zurücktreten, wenn der Unterkunftnehmer den Unterkunftsvertrag grob verletzt (z. B. wenn der Unterkunftnehmer den Mietgegenstand entgegen den Anweisungen des Unterkunftgebers oder zu einem anderen als gewöhnlichen Zweck verwendet).
 
9.2. Am Ende des Aufenthalts ist der Unterkunftnehmer verpflichtet, den Mietgegenstand dem Unterkunftgeber zu übergeben und ihn über alle während seines Aufenthalts entstandenen Schäden zu informieren.
 

10. SCHUTZ PERSONENBEZOGENER DATEN

10.1. Die personenbezogenen Daten des Unterkunftnehmers und der mit ihm untergebrachten Personen werden gemäß den geltenden Gesetzen der Tschechischen Republik, insbesondere dem Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten Nr. 101/2000 GBl. in der jeweils gültigen Fassung, gespeichert. Die personenbezogenen Daten des Unterkunftnehmers und der mit ihm untergebrachten Personen sind umfassend vor Missbrauch geschützt.
 
10.2. Mit dem Abschluss eines Unterkunftsvertrages erteilt der Unterkunftnehmer dem Unterkunftgeber sein Einverständnis zur Verarbeitung und Speicherung seiner personenbezogenen Daten in der Datenbank des Unterkunftgebers, bis er schriftlich seinen Widerspruch zu dieser Verarbeitung erklärt.
 
10.3. Die vom Unterkunftnehmer in der Bestellung bzw. im Unterkunftsvertrag zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Zwecke des Abschlusses des Unterkunftsvertrages und der eventuellen Ausübung der sich daraus ergebenden Rechte durch den Unterkunftgeber verwendet.
 
10.4. Der Unterkunftnehmer nimmt zur Kenntnis, dass er verpflichtet ist, seine personenbezogenen Daten korrekt und wahrheitsgemäß anzugeben und dass er auch verpflichtet ist, den Unterkunftgeber unverzüglich über eine Änderung seiner personenbezogenen Daten zu informieren.
 

11. SCHLUSSBESTIMMUNGEN

11.1. Als zugestellt im Sinne des Unterkunftsvertrages und der AGB gelten auch über den Postdienstleister versandte Unterlagen, wenn:
 
a) sich der Empfänger weigert, sie zu übernehmen, nämlich mit dieser Weigerung;
 
b) der Empfänger sie nicht innerhalb der Aufbewahrungsfrist abholt, nämlich nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist;
 
c) sie als nicht zugestellt zurückkommen, auch wenn sie an die im Unterkunftsvertrag angegebene Adresse gesendet wurden; in einem solchen Fall gelten sie am 3. Werktag nach Versand als zugestellt.
 
11.2. Der Unterkunftgeber ist gegenüber dem Unterkunftnehmer an keine Verhaltensregeln im Sinne des § 1826 Abs. 1 Buchst. e) des Bürgerlichen Gesetzbuches gebunden.
 
11.3. Mit Abschluss eines Unterkunftsvertrages bestätigt der Unterkunftnehmer, dass er sich mit diesen AGB und der Preisliste des Unterkunftgebers vertraut gemacht hat und mit diesen einverstanden ist. Über den genauen Wortlaut dieser AGB wurde der Unterkunftnehmer vor Abschluss des Unterkunftsvertrages ausreichend informiert und hatte Gelegenheit, sich mit ihnen vertraut zu machen.
 
11.4. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind ein integraler Bestandteil des Unterkunftsvertrages und werden auch auf der Website des Unterkunftgebers www.roubenkaubabi.cz veröffentlicht, sodass sie vom Unterkunftnehmer immer wieder angezeigt und vervielfältigt werden können.
 
11.5. Der Unterkunftsvertrag wird in tschechischer Sprache geschlossen und vom Unterkunftgeber zum Zweck seiner erfolgreichen Erfüllung archiviert und ist für Dritte nicht zugänglich.
 
11.6. Sollte eine Bestimmung dieser AGB ungültig oder nichtig sein, so betrifft dies nur die jeweilige Bestimmung und die gesamten AGB bleiben in dem Umfang in Kraft, in dem sie von dieser Bestimmung trennbar sind.
 
11.7. Der Unterkunftsvertrag kann in tschechischer, englischer und deutscher Sprache abgeschlossen werden.