Smluvní podmínky ubytování

Chata Sofie

1. Úvodní ustanovení

Tyto smluvní podmínky platí pro pobyt v ubytovacím zařízení „Chata Sofie“, Velké Vrbno 64, Staré Město, 788 32. Účastníky smluvního vztahu jsou na jedné straně ubytovatel, na straně druhé zákazník, který si rezervuje pobyt. Zákazníkem se může stát fyzická i právnická osoba (dále jen „zákazník“). Zákazník, který je uveden na smlouvě, zastupuje všechny účastníky pobytu, je oprávněn jednat jejich jménem a je jedinou odpovědnou osobou ve vztahu k ubytovateli.

Potvrzením rezervace v ubytovacím zařízení, zákazník vyjadřuje souhlas s těmito smluvními podmínkami.

 

2. Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi zákazníkem a ubytovatelem vzniká potvrzením rezervace Chata Sofie, Velké Vrbno 64, Staré Město 788 32 ze strany zákazníka v on-line rezervačním systému a uhrazením zálohy/celé částky za ubytování, tak jak je uvedeno v článku 3, bod 3.4 těchto smluvních podmínek. Zákazník uhradí zálohu/celou částku za ubytování ve prospěch účtu ubytovatele. Ve výjimečných případech, kdy zákazník nemá přístup na internet, může rezervaci provést telefonicky.

Zákazník i ubytovatel souhlasí s využitím poštovní nebo elektronické (e-mailové) komunikace. Oznámení učiněná jedním či druhým uvedeným způsobem obě strany uznávají jako platné písemné oznámení.

 

3. Cena pobytu a platební podmínky

Cenou pobytu se rozumí cena uvedená v rezervačním systému a  info emailu (smlouvě) o ubytování, který dojde zákazníkovi po potvrzení rezervace v on-line rezervačním systému jméno objektu.

 

3.1. Cena pobytu zahrnuje

 

3.2. Cena pobytu nezahrnuje

3.3. Úhrada pobytu

Ubytovatel má právo na zaplacení ceny pobytu před jeho realizací. Pokud nebude písemnou smlouvou mezi ubytovatelem a zákazníkem dohodnuto jinak, zákazník je povinen uhradit zálohu 50% ceny pobytu do 5 dnů ode dne odeslání potvrzení rezervace v on-line rezervačním systému jméno objektu na účet ubytovatele. Doplatek 50% je zákazník povinen uhradit nejpozději 10 dní přede dnem určeným jako nástup k pobytu. Nedodrží-li zákazník platební podmínky pro úhradu pobytu, zanikají účinky smlouvy mezi zákazníkem a ubytovatelem uzavřené a ubytovací kapacita bude nabídnuta ostatním zájemcům.

 

4. Povinnosti zákazníka

 

Zákazník je povinen uhradit případnou škodu vzniklou v prostorách vyhrazených k ubytování, volné zábavě nebo relaxaci, včetně náhrady ušlého zisku do částky 20 tis. Kč. Vyšší škody vzniklé v prostorách vyhrazených k ubytování, volné zábavě nebo relaxaci a to v plné výši, včetně náhrady ušlého zisku ve výši platné ceny za ubytování po celou dobu, po kterou bude objekt/pokoj/apartmán/relaxační prostor vyřazen z provozu může ubytovatel nárokovat v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Tuto povinnost má zákazník i v případě, že škodu způsobí děti nebo jiné osoby ubytované se zákazníkem.

 

4.1 Zákazník nesmí bez předchozího souhlasu ubytovatele:

 

4.2 Zákazník dále v prostorách objektu nesmí:

 

5. Povinnosti, práva a odpovědnost ubytovatele

Ubytovatel je povinen odevzdat zákazníkovi ubytovací prostory ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním. Ubytovatel dbá na odstranění oznámených závad bez zbytečných průtahů a je povinen udržovat ubytovací prostory v řádném technickém a hygienickém stavu.

Ubytovatel má právo, aby provedl po ukončení pobytu zákazníka, prohlídku ubytovacích prostor v jeho přítomnosti. Zákazníky prosíme, aby tuto činnost nepovažovali za projev nedůvěry. Děkujeme za pochopení.

Ubytovatel nezodpovídá za újmu na zdraví (případně škody na majetku) zákazníků, která vznikla jejich neopatrností, nepozorností, nedbalostí, špatným používáním nebo špatným dohledem (dozorem).

 

6. Pobyt

Zákazník má právo užívat prostory vyhrazené k ubytování, jakož i společné prostory objektu. Na začátku ubytování obdrží klíč. Tento klíč je povinen vrátit ubytovateli nejpozději při ukončení ubytování. Zákazník je povinen předejít ztrátě či odcizení tohoto klíče a nepůjčovat ho osobám, které nejsou v objektu ubytovány. Při ztrátě, odcizení, nebo zneužití klíče je zákazník povinen zaplatit ubytovateli smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč; tím není dotčeno právo ubytovatele domáhat se náhrady způsobené škody.

Ubytovatel ubytuje zákazníka od 14.00 do 19:00 hodin příslušného dne nástupu k ubytování a zákazník je povinen objekt opustit v den ukončení ubytování nejpozději do 10.00 hodin. Přesnou hodinu ubytování příslušného dne si zákazník dohodne telefonicky s ubytovatelem.

Nedodrží-li zákazník tuto dobu, bude mu účtována cena za další den pobytu, dle platného ceníku.

 

6.1. Doprava na místo pobytu

Doprava na místo pobytu je individuální a veškeré náklady s dopravou na místo pobytu hradí zákazník.

 

6.2. Ubytovaní

Počet ubytovaných osob nesmí přesáhnout lůžkovou kapacitu objektu. Přesný, případně předběžný, počet ubytovaných osob je uveden ve smlouvě, kterou obdrží zákazník po provedení rezervace. Pro děti do věku 3 let lze objednat postýlku i židličku zdarma při rezervaci v on-line rezervačním systému.

Je zakázáno, aby celá kapacita jméno objektu byla využita pouze nezletilými osobami mladšími 18ti let či pouze osobami s omezenou svéprávností. V případě ubytování osob mladších 18ti let či osob s omezenou svéprávnosti, je třeba zajistit minimálně jeden zodpovědný dozor starší 18ti let, který se bude účastnit celého pobytu.

 

6.3. Energie a úspora

V zájmu úspor energie a potažmo ohleduplnosti k životnímu prostředí Vás žádáme, abyste v zimním období nevětrali dlouhodobě, natož pak za účelem snížení teploty v pokoji/objektu.

 

6.4. Domácí mazlíčci

Ubytování či návštěva objektu s domácími mazlíčky není možná.

 

6.5. Uložení sportovního vybavení

 

Zákazníkovi není dovoleno brát do objektu sportovní nářadí a předměty, pro jejíž úschovu je vyhrazeno jiné místo (lyžárna).

 

6.6. Cennosti

Ubytovatel doporučuje zákazníkům, aby klenoty, peníze a jiné cennosti nenechávali v objektu, případně si cennosti řádně zabezpečili proti odcizení. Ubytovatel neodpovídá za ztrátu či škody na uvedených věcech. Ubytovatel není povinen zajistit úschovu těchto věcí.

 

6.7. Parkování

Parkování vozidel zákazníků je umožněno na vlastním pozemku ubytovatele před objektem. Tyto plochy jsou volně přístupné, a proto ubytovatel neručí za případné odcizení vozidla, nebo věcí v něm, nejedná se o hlídané parkoviště.

 

7. Změny ve smlouvě a odstoupení od smlouvy

Je-li ubytovatel nucen z objektivních důvodů před zahájením pobytu změnit podstatné podmínky smlouvy, může navrhnout zákazníkovi změnu smlouvy. Zákazník má v takovém případě právo souhlasit se změnou či od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li zákazník písemným oznámením do 10 dnů ode dne doručení návrhu na změnu, má se za to, že se změnou souhlasí.

Zákazník má právo odstoupit od smlouvy o ubytování.

Ubytovatel má právo od této smlouvy odstoupit, jestliže zákazník hrubě porušuje povinnosti stanovené touto smlouvou, ubytovacím řádem, nebo v objektu hrubě porušuje dobré mravy.

Odstoupení od této smlouvy musí být písemné a doručuje se druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy nemá vliv na povinnost zaplatit pohledávky z této smlouvy vzniklé před odstoupením či storno poplatky.

Odstoupení od smlouvy se řídí následujícími stornovacími podmínkami, které stanoví výši stornovacích poplatků:

více než 30 dní před nástupem na pobyt se celá záloha vrací

29 – 15 dní před nástupem se 50% ze zálohy vrací

14 – 1 dní před nástupem se 0% ze zálohy vrací

Nedostavení se je 100% z ceny

Uvedená procentní výše stornovacích poplatků bude vypočtena (a) v případě odstoupení před začátkem ubytování nebo nedostavení se z ceny za ubytování, (b) v případě předčasného ukončení ubytování ze zajištěných a nečerpaných ubytovacích služeb.

V odůvodněných případech (nemoc, úmrtí v rodině, vyšší moc apod.) nemusí být storno poplatek na základě rozhodnutí ubytovatele účtován.

V případě odstoupení od smlouvy o ubytování je ubytovatel oprávněn vyzvat zákazníka k okamžitému vyklizení ubytovacích prostor a opuštění objektu a zákazník je povinen této výzvě bezodkladně vyhovět.

 

8. Reklamace

Zákazník je povinen uplatnit případnou reklamaci vždy ihned po zjištění závady u ubytovatele nebo odpovědné osoby ubytovatele, aby mohla být uskutečněna náprava.

 

9. Závěrečné ustanovení

Všeobecné smluvní podmínky platí pro všechny pobyty na Chata Sofie, Velké Vrbno 64, Staré Město, 788 32 a vstupují v platnost a účinnost dne 1.1.2023.

Uzavřením smlouvy zákazník stvrzuje, že výše uvedeným smluvním podmínkám rozumí a v plném rozsahu je jménem svým i jménem ostatních účastníků pobytu akceptuje.

Zákazník uzavřením smlouvy dále potvrzuje, že byl ubytovatelem seznámen s tím, že v případě sporu mezi účastníky této smlouvy má možnost využít mimosoudního řešení takovéhoto sporu, a to u České obchodní inspekce (www.coi.cz).

Chata Sofie

Ing. Jiří Faltýnek

 

Warunki umowne zakwaterowania

Domek Sofia

1. Postanowienia wstępne

Niniejsze warunki umowne obowiązują dla pobytu w Domku „Sofia“, Velké Vrbno 64, Staré Město, 788 32. Stronami stosunku umownego są Dostawca usług zakwaterowania oraz klient zainteresowany rezerwacją pobytu. Klientem może być osoba fizyczna albo prawna (w dalszej treści tylko „Klient“). Klient wymieniony w umowie jest przedstawicielem wszystkich osob uczestniczących w pobycie, uprawnionym do składania oświadczeń w ich imieniu jako jedyna osoba odpowiedzialna w stosunku do Dostawcy usług zakwaterowania.

Klient za pośrednictwem potwierdzania rezerwacji pobytu wyraża zgodę na niniejsze warunki umowne.

2. Powstanie stosunku umownego

Stosunek umowny pomiędzy Klientem i Dostawcą usług zakwaterowania powstaje w momencie potwierdzenia rezerwacji pobytu w Domku „Sofia“, Velké Vrbno 64, Staré Město 788 32 przez Klienta w systemie rezerwacji on-line oraz zapłaty zaliczki/ceny zakwaterowania w pełnej wysokości w zgodzie z post. art 3, punkt 3.4 niniejszych warunków umownych. Klient powinien uregulować zaliczkę/cenę zakwaterowania w pełnej wysokości na rachunek Dostawcy usług zakwaterowania. W wyjątkowych przypadkach braku dostępu Klienta do internetu możliwa jest rezerwacja telefoniczna.

Klient i Dostawca usług zakwaterowania wyrażają zgodę na wykorzystanie komunikacji pisemnej albo elektronicznej (e-mail). Oznajmienia wzajemnie przekazywane przez Strony za pośrednictwem jednego z wymienionych sposobów komunikacji uważane są przez obie Strony za wiążące oznajmienia pisemne.

3. Cena pobytu i warunki płatności

Cena pobytu jest podana w systemie rezerwacji oraz w wiadomości elektronicznej (umowie) doręczonej Klintowi po potwierdzeniu rezerwacji w systemie rezerwacji on-line nazwa obiektu.

3.1. Cena pobytu zawiera:

3.2. Cena pobytu nie zawiera:

3.3. Uregulowanie ceny pobytu

Dostawcy usług zakwaterowania przysługuje prawo do zapłaty ceny pobytu z góry, tj. przed jego odbyciem. Klient powinien uregulować zaliczkę 50% z ceny pobytu do 5 dni po dniu wysłania potwierdzenia rezerwacji w systemie rezerwacji on-line nazwa obiektu na rachunek Dostawcy usług zakwaterowania. Dopłata 50% płatna jest przez Klienta nie później niż do 10 dni przed terminem rozpoczęcia pobytu. W razie niedotrzymania warunków płatności ceny pobytu przez Klienta umowa pomiędzy Klientem i Dostawcą usług zakwaterowania wygasa i zakwaterowanie jest do dyspozycji innym zainteresowanym osobom.

4. Obowiązki Klienta

Klient powinien uregulować ewentualną szkodę powstałą w pomieszczeniach przeznaczonych do zakwaterowania, zabawy albo relaksu razem z utraconym zyskiem do kwoty 20 tys. CZK. Dostawcy usług zakwaterowania przysługuje prawo do dochodzenia wyższych szkód powstałych w pomieszczeniach przeznaczonych do zakwaterowania, zabawy albo relaksu w pełnej wysokości razem z utraconym zyskiem w wysokości aktualnej ceny zakwaterowania za cały okres niemożliwości świadczenia usług zakwaterowania w obiekcie /pokoju/apartamencie/pomieszczeniu w zgodzie z ustawą nr 89/2012 Dz. – Kodeks cywilny. Obowiązek ten ciąży na Klientowi również w przypadku wyrządzenia szkody przez dzieci lub inne osoby zakwaterowane razem z Klientem.

4.1 Klient nie powinien bez poprzedniej zgody Dostawcy usług zakwaterowania:

4.2 W obiekcie jest dalej zabronione:

5. Obowiązki, prawa i odpowiedzialność Dostawcy usług zakwaterowania

Dostawca usług zakwaterowania powinien przekazać Klientowi obiekt przeznaczony do zakwaterowania w stanie nadającym się do użytkowania oraz zapewnić prawidłowe wykonywania praw Klienta związanych z zakwaterowaniem. Dostawca usług zakwaterowania powinien zapewniać bezzwłoczne usuwanie oznajmionych usterek oraz utrzymywać obiekt przeznaczony do zakwaterowania w należytym stanie technicznym i sanitarnym.

Dostawca usług zakwaterowania uprawniony jest do kontroli obiektu zakwaterowania w obecności Klienta po zakończeniu jego pobytu. Kontrola ta nie jest wyrazem braku zaufania w stosunku do Klienta.

Dostawca usług zakwaterowania nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu (wzgl. szkodę majątkową) Klienta, powstałą w wyniku jego nieuwagi, nieostrożności, niedbalstwa, użytkowania w niezgodzie  z przeznaczeniem albo nieregularnego nadzorowania (kontroli).

6. Pobyt

Klientowi przysługuje prawo do użytkowania pomieszczeń przeznaczonych do zakwaterowania oraz wspólnych pomieszczeń w obiekcie. Na początku pobytu Klient otrzymuje klucz, który powinien zwrócić Dostawcy usług zakwaterowania nie później niż w momencie zakończenia pobytu. Klient powinien zapobiegać utracie lub kradzieży klucza, zabronione jest przekazywanie klucza osobom niezakwaterowanym w obiekcie. W razie utraty, kradzieży albo przywłaszczenia klucza Klient zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Dostawcy usług zakwaterowania kary umownej w wysokości 2000 CZK; w wyniku tego nie jest naruszone prawo Dostawcy usług zakwaterowania do dochodzenia odszkodowania za wyrządzoną szkodę.

Zameldowanie Klienta powinno nastąpić od godz. 14.00 do godz. 19:00 w odpowiednim dniu rozpoczęcia pobytu, wymeldowanie w odpowiednim dniu zakończenia pobytu, nie później niż do godz. 10.00. Dokładny czas przyjazdu powinien Klient telefonicznie uzgodnić z Dostawcą usług zakwaterowania.

W razie niedotrzymania wymienionych terminów przez Klienta zostanie Klient obciążony kosztami dodatkowego dnia pobytu według obowiązującego cennika. 

6.1. Transport na miejsce pobytu

Transport na miejsce pobytu jest indywidualny, przy czym wszystkie koszty związane z transportem na miejsce pobytu obciążają Klienta.

6.2. Zakwaterowanie

Liczba zakwaterowanych osób nie powinna przekroczyć możliwości kwaterunkowe obiektu. Dokładna, wzgl. wstępnie określona liczba zakwaterowanych osob podana jest w umowie, którą Klient otrzymuje po potwierdzeniu rezerwacji. Dla dzieci poniżej 3 lat można zamówić krzesełko i łóżeczko dziecięce podczas rezerwacji w systemie on-line.

Pobyt osób małoletnich albo osób o ograniczonej zdolności do wykonywania czynności prawnych bez nadzoru osoby odpowiedzialnej jest zabroniony. W razie zakwaterowania osob poniżej wieku 18 lat albo osób o ograniczonej zdolności do wykonywania czynności prawnych trzeba dla nich zapewnić nadzór wykonywany przez minimalnie jedną osobę odpowiedzialną powyżej 18 lat, obecną w czasie całego pobytu.

6.3. Energie i oszczędzanie

W celu oszczędzania energii oraz ochrony środowiska nie jest w okresie zimowym polecone długie wietrzenie ani wietrzenie mające zapewnić obniżenie temperatury w pokoju/obiekcie.

6.4. Zwierzęta domowe

Zakwaterowanie albo wizyty w obiekcie z zwierzętami domowymi nie są możliwe.

6.5. Przechowywanie sprzętu sportowego

Do obiektu nie wolno wnosić sprzętu sportowego oraz podobnych przedmiotów. Do ich przechowywania przeznaczone jest inne miejsce (narciarnia).

6.6. Drogocenne przedmioty

Dostawca usług zakwaterowania poleca Klientom niepozostawianie w obiekcie biżuterii, pieniędzy albo innych przedmiotów drogocennych. Klient ewentualnie powinien zapewnić zabezpieczenie takich przedmiotów przed kradzieżą. Dostawca usług zakwaterowania nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę albo uszkodzenie. Dostawca usług zakwaterowania nie jest zobowiązany do zabezpieczenia depozytu dla takich przedmiotów.

6.7. Parking

Parking pojazdów Klientów zapewniony jest na własnej działce Dostawcy usług zakwaterowania, mianowicie przed obiektem. Parking jest wolno dostępny, a więc Dostawca usług zakwaterowania nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną kradzież pojazdu albo przedmiotów z pojazdu. Nie chodzi o parking strzeżony.

7. Zmiany w umowie oraz odstąpienie od umowy

W razie konieczności zmiany istotnych warunków umowy przez Dostawcę usług zakwaterowania z przyczyn obiektywnych, może Dostawca usług zakwaterowania zaproponować Klientowi zmianę umowy. Klientowi przysługuje w takim przypadku prawo do wyrażenia zgody na zmianę albo do odstąpienia od umowy. W razie nieodstąpienia przez Klienta od umowy w formie pisemnego oznajmienia w terminie do 10 dni od dnia doręczenia projektu zmiany jest zmiana uważana za uzgodnioną.

Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w sprawie zakwaterowania.

Dostawcy usług zakwaterowania przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie rażącego naruszania przez Klienta obowiązków ustalonych w niniejszej umowie, w regulaminie zakwaterowania albo rażącego naruszania dobrych obyczajów w obiekcie.

Odstąpienie od niniejszej umowy wymaga formy pisemnej oraz doręczenia drugiej stronie umowy. Odstąpienie od niniejszej umowy nie wpływa na obowiązek zapłaty należności wynikających z niniejszej umowy, powstałych przed odstąpieniem albo opłat za anulowanie.

Dla odstąpienia od umowy obowiązują poniższe warunki anulowania, określające wysokość opłat za anulowanie:

więcej niż 30 dni przed rozpoczęciem pobytu cała zaliczka podlega zwrotu

29 – 15 dni przed rozpoczęciem pobytu zwrot 50% zaliczki

14 – 1 dzień przed rozpoczęciem pobytu zwrot 0% zaliczki

Niestawienie się 100% ceny

Wymieniona wysokość opłat za anulowanie zostanie obliczona (a) w razie odstąpienia przed rozpoczęciem zakwaterowania albo niestawienia się – na podstawie ceny zakwaterowania, (b) w razie wcześniejszego zakończenia pobytu – na podstawie zabezpieczonych i niewykorzystanych usług zakwaterowania.

W uzasadnionych przypadkach (choroba, śmierć w rodzinie, siła wyższa, itp.) może Dostawca usług zakwaterowania rezygnować z dochodzenia opłat za anulowanie.

W razie odstąpienia od umowy zakwaterowania Dostawca usług zakwaterowania uprawniony jest do wezwania Klienta do natychmiastowego wyjazdu i Klient zobowiązany jest w takim razie obiekt bezzwłocznie opróżnić.

8. Reklamacje

Klient powinien zawsze oznajmić reklamację natychmiast po stwierdzeniu usterki Dostawcy usług zakwaterowania albo osobie upoważnionej przez Dostawcę usług zakwaterowania w celu zapewnienia odpowiedniej poprawy stanu.

9. Postanowienia końcowe

Powszechne warunki umowne obowiązują dla wszystkich pobytów w Domku Sofia, Velké Vrbno 64, Staré Město, 788 32 i wchodzą w życie z skutkiem od dnia 01. 01. 2023.

Przez zawarcie umowy Klient potwierdza, że wyżej wymienione warunki umowne są dla niego zrozumiałe, wyrażając zgodę na wymienione warunki w własnym imieniu oraz w imieniu pozostałych uczestników.

Klient przez zawarcie umowy dalej potwierdza, że został przez Dostawcę usług zakwaterowania poinformowany o możliwości wykorzystania pozasądowego rozwiązania sporu za pośrednictwem Czeskiego Inspektoratu Handlowego (Česká obchodní inspekce - www.coi.cz) w razie sporu pomiędzy stronami niniejszej umowy.

Domek Sofia

Ing. Jiří Faltýnek