On-line rezervace

1
Datum
2
Výběr
3
Údaje
4
Rezervace s povinností platby
Příjezd Odjezd
 
 
Hodina příjezduPříplatkové služby
Kontaktní osoba/host
Jméno
Příjmení
Ulice a číslo
Město
Stát
PSČ
E-mail
Telefon
Fakturuji na firmu:
Fakturační údaje
Název firmy
Ulice a číslo
Město
Stát
PSČ
DIČ
Vyberte
kde jste se o nás dozvěděli
Doplňkové informace

Máte-li slevový kupon, opište kód
Souhlasím se smluvními
podmínkami

Smluvní podmínky ubytování

Chalupa U Ceďora

1. Úvodní ustanovení
 
1. Tyto všeobecné smluvní podmínky vymezují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o ubytování uzavírané mezi ubytovatelem a ubytovaným  prostřednictvím internetu.

2. Ubytovatel Vladimíra Macková, bytem Komenského 124, 517 73 Opočno, IČO :  01283821 je vlastníkem nemovité věci tj. pozemku parc.č. 77/2 jehož součástí je stavba č.p. 46 v katastrálním území Velké Petrovice zapsané na listu vlastnictví č. 411 pro obec Velké Petrovice a katastrální území Velké Petrovice u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod, (dále označena jako „ chalupa“) kterou je oprávněna poskytnout k přechodnému ubytování.
 
2. Obsah nabídky
 
1. Obsahem nabídky ubytování je celá chalupa uvedená v čl.1,  která se sestává: v přízemí se nachází vstupní chodba, světnice s kuchyňskou linkou a jídelním koutem, koupelna, WC, technická místnost.  V patře jsou tři ložnice – dvě dvoulůžkové a jedna čtyřlůžková, WC. Vybavení chalupy: kuchyně – varná deska, horkovzdušná trouba, digestoř, vestavná lednička, myčka, mikrovlnná trouba, světnice – jídelní kout s rohovou lavicí, rohová sedací souprava, TV, kachlová kamna, wifi, koupelna – vana, sprchový kout, umývadlo, WC s maximálním počtem ubytovaných osob 8 - 10.
Venkovní vybavení – posezení na zápraží, pergola s grilem, dětské hřiště, pískoviště, ohniště, parkoviště.
 
2. Prezentace chalupy na internetových stránkách má výlučně ilustrační charakter a nedokumentuje skutečný stav.
 
3. S ubytováním je spojena rovněž možnost zaparkování max. počtu 4 osobních  motorových vozidel na vyhrazené části pozemku.
 
3. Rezervace, odstoupení od smlouvy, rezervační záloha
 
1. Zájemce o ubytování je povinen provést rezervaci tj. vyplnění elektronického formuláře umístěného na internetových stránkách a tuto odeslat ubytovateli.
 
2. Ubytovatel přijímá rezervace a uzavírá smlouvy o ubytování ( dále je“ smlouvy“) pouze s osobami, které dovršili věk nejméně 18 let.
 
3. Pokud ubytovatel akceptuje rezervaci, zašle zájemci (ubytovanému) potvrzení rezervace.
 
4. Pokud zájemce do 5 dnů od odeslání/zadání rezervace neobdrží od ubytovatele potvrzení rezervace, považuje se rezervace za neakceptovanou.
 
5. Ubytovatel má právo kdykoliv bez udání důvodu odmítnou rezervaci nebo zrušit potvrzenou rezervaci a to až do vzniku smlouvy.
 
6. Mezi ubytovatelem a ubytovaným vzniká smlouva o ubytování v okamžiku potvrzené rezervace dle odst.3. tohoto článku.
 
7. Ubytovaný má právo odstoupit od smlouvy o ubytování ve lhůtě pětii dnů ode dne jejího uzavření. Pokud od smlouvy v tomto termínu neodstoupí, je povinen zaplatit zálohu na základě ubytovatelem vystavené faktury, vztahující se k jím odeslané/zadané a ubytovatelem potvrzené rezervaci. Za zaplacení se považuje připsání zálohy na účet ubytovatele. Ubytovatel bude ubytovaného o přijetí zálohy a potvrzení rezervace informovat telefonicky nebo e-mailem.
Pro odstoupení od smlouvy po ubytování poskytuje ubytovatel ubytovanému vzorové poučení o možnosti odstoupení od smlouvy a vzorový formulář pro odstoupení ve smyslu nař. vlády 363/2013 Sb., který obdržíte na vyžádání od ubytovatele.
 
8. Doplatek ceny za ubytování je ubytovaný povinen zaplatit na účet ubytovatele nejpozději 14 dnů před nástupem k ubytování na chalupě dle potvrzené rezervace.
V případě nedodržení termínu splatnosti zálohy nebo doplatku má ubytovatel právo od rezervace, případně uzavřené smlouvy odstoupit a neumožnit nástup k užívání chalupy.
 
9. Změnit smlouvu lze pouze písemně. Návrh na změnu smlouvy není druhá strana povinna akceptovat. Potvrdí-li ubytovatel návrh ubytovaného na změnu smlouvy či potvrzené rezervace, může požadovat paušální náhradu nákladů za provedení změny ve výši uvedené v ceníku ubytovatele.
 
10. Ubytovaný nesmí ubytování přenechat k využití žádné osobě, která není uvedena ve smlouvě, pokud změnou smlouvy není s ubytovatelem dohodnuto jinak.
 
11. Zájemce (ubytovaný) poskytuje osobní údaje o sobě o osobách, které budou chalupu užívat v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, telefon, e-mail dobrovolně. Osobní údaje zájemce a osob, které budou užívat chalupu je ubytovatel oprávněn používat k účelu realizace procesu ubytování, jakož i v další komunikaci včetně sdělení příslušným orgánům státní správy k ohlášení ubytování. Zájemce dále souhlasí, aby ubytovatel použil získané osobní údaje pro marketingové účely.
 
12. Ubytovatel má právo s okamžitou platností vypovědět smlouvu, pokud jsou při rezervaci údaje zájemce (ubytovaného) neúplné, či jsou nepřesně specifikovány. Nájemce nemá nárok na náhradu ceny.
 
4. Cena za ubytování a služby, odstupné
 
1. Cena za ubytování a služby je uvedena v ceníku, který je nedílnou součástí těchto všeobecných podmínek. Splatnost ceny za ubytování je uvedena v čl.3 rezervace.
 
2. Odstupné při zrušení smlouvy ze strany ubytovaného mimo zákonného odstoupení ve smyslu čl. 3 odst.7  se sjednává následovně :
 

(i)    59- 30 dnů a více před termínem nástupu -50 % ze smluvní ceny za ubytování,
(ii)    29-14 dnů před termínem nástupu -75 % ze smluvní ceny za ubytování,
(iii)   13-  7 dnů před termínem nástupu -100 % ze smluvní ceny za ubytování,

 
3. Ubytovatel je oprávněn započít obdrženou rezervační zálohu a doplatek ceny proti nároku na odstupné při zrušení smlouvy.


5. Jistina ( kauce)
 
1. Ubytovaný je povinen 14 dnů před nástupem k ubytování složit jistinu na účet ubytovatele ve výši 3000Kč.
Jistinu ubytovatel vrátí ubytovanému v plné výši, pokud nedošlo k poškození chalupy (včetně vnitřního a venkovního vybavení) nejpozději 3 dny po ukončení pobytu převodem na účet ubytovaného, který za tímto účelem ubytovateli sdělí.
 
2. V případě, že došlo k poškození majetku nebo nastal jiný důvod pro čerpání jistiny uvedený v těchto všeobecných podmínkách, je ubytovatel oprávněn čerpat jistinu a to v rozsahu, který odpovídá vzniklé škodě či ceně za služby, které nebyly uhrazeny. Přesáhne-li škoda výši jistiny, je ubytovaný povinen tuto škodu uhradit v plné výši na místě před odjezdem.
 
6. Práva a povinnosti ubytovaného
 
1. Ubytovaný se zavazuje užívat chalupu tak, aby nedošlo k jejímu poškození. Ubytovaný je povinen provádět úklid a běžnou údržbu chalupy a příjezdové cesty.
2. Ubytovaný je oprávněn chalupu užívat spolu s osobami uvedenými v rezervaci.
3. Ubytovaný se zavazuje po skončení ubytování chalupu předat ubytovateli nebo osobě jí pověřené, a to ve stavu, v jakém ji převzal - uklizenou, vyčištěnou. Pokud základní úklid nebude proveden nebo byl dle názoru ubytovatele proveden nedostatečně, má ubytovatel právo na přiměřenou srážku z jistiny ve výši 2 000,-Kč.
4. Chalupa bude předána ubytovatelem vždy uklizená ve stavu způsobilém k řádnému užívání. Případné závady, poruchy, reklamace či poškození vybavení i chalupy je nutné ohlásit ubytovateli bez prodlení, aby bylo možné sjednat nápravu v dostatečném časovém předstihu před příjezdem nových klientů.
5. V chalupě není dovoleno zapalovat svíčky ani jinak manipulovat s otevřeným ohněm (s výjimkou krbových kamen při dodržení všech pravidel bezpečnosti).
6. Ubytovaný je povinen udržovat pořádek a čistotu ve všech prostorách i okolí (úklidové pomůcky jsou součástí prostor určených k nájmu) a odevzdat objekt ve stejném stavu, v jakém jej převzal. Pokud tak neučiní, ubytovatel má právo na přiměřenou srážku z jistiny.
7. Ubytovaný plně odpovídá za chování osob, které s ním chalupu budou sdílet a které jej zde navštíví a v případě že tyto třetí osoby způsobí nějakou škodu, odpovídá za ni nájemce, jako by ji způsobil sám. K nápravě vzniklé škody může ubytovatel čerpat jistinu.
8. Ubytovaný je povinen dbát, aby na chalupě nevznikaly žádné škody a je povinen jejich vzniku předcházet. V případě vzniku škod nebo jejich hrozbě je povinen neprodleně informovat ubytovatele nebo osobu ubytovatelem pověřenou a je povinen sám bezprostředně učinit vše pro to, aby rozsah škod byl co nejmenší nebo případně škoda vůbec nevznikla. V případě, že by se jednalo o škodu, která nevznikla nebo jež nehrozila v důsledku činnosti ubytovaného, má ubytovaný nárok na náhradu účelně vynaložených výdajů s takovým odvracením škody spojených.
9. V rámci prevence vzniku škod ubytovaný zejména:

 1. je povinen chovat se k chalupě a jejímu okolí ohleduplně, chodit v chalupě výhradně v domácí obuvi;

 2. je povinen topit pouze dřevem – zakazuje se pálit domácí odpad;
 3. popel z topeniště vynášet výhradně do plechového sudu s víkem – sud je nutné vždy víkem zakrýt a popel nenechávat doutnající;
 4. odpad nehromadit v chalupě, ale pravidelně jej odnášet do popelnic k tomu určených;
 5. nesmí v chalupě provádět změny, přestavovat nábytek a jiné vybavení chalupy nebo jej vynášet z chalupy;
 6. nesmí používat v chalupě vlastní spotřebiče bez předchozího souhlasu ubytovatele;
 7. nesmí v chalupě nosit zbraň a střelivo nebo je jinak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití, nesmí zde držet, vyrábět nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky anebo jedy, nejde-li o léčiva, jejichž užívání bylo nájemci předepsáno lékařem;
 8. dodržovat v chalupě přísný zákaz kouření;
 9. dodržovat topný režim kachlových kamen, tj.pro úplnou akumulaci kamen topit max.2-4h (v zimním období) další topení po cca 8-17h dle vnitřní teploty;

10. Pokud ubytovaný způsobí škodu takového rozsahu, že bude chalupa vyřazena z provozu, je povinen mimo nákladů na opravu uhradit i ušlý zisk za dobu, po kterou chalupa bude mimo provoz. Ušlý zisk se vypočte jako součet dnů, po kterou bude chalupa mimo provoz vynásobený částkou 5000Kč.
11. Pobyt domácích zvířat není povolen.
12. Ubytovaný nesmí chalupu dále poskytnout do užívání jiné osobě s výjimkou osob, které jsou uvedeny ve smlouvě.
13. Ubytovaný je povinen se při přebírání chalupy seznámit s umístěním uzávěru vody, vypínače elektrické energie a hasicího přístroje.
14. Chalupu využívá ubytovaný na vlastní nebezpečí. Za úrazy, poškození nebo zničení majetku ubytovaným (odpovědnost za škody způsobené na zdraví a majetku třetí osobě), za odcizení zavazadel po dobu ubytování, stejně jako za škody (předčasné ukončení pobytu ) způsobené přírodními živly (mráz, sníh, led, voda, vítr a pod.), či katastrofami a za škody s těmito událostmi spojené ubytovatel neodpovídá.
15. Ubytovatel doporučuje ubytovanému za tímto účelem uzavřít pojištění poskytující dostatečné pojistné krytí.
 
7. Práva a povinnosti ubytovatele
1. Ubytovatel se zavazuje nájemci odevzdat předmět ubytování řádně a včas. Lůžkoviny jsou předmětem ubytování.
2. Ubytovatel nebo osoba ubytovatelem pověřená je oprávněna vstupovat do chalupy za účelem její prohlídky a kontroly jejího stavu.
3. Ubytovatel neodpovídá za věci vnesené nájemcem nebo osobami, který se nacházejí v chalupě spolu s ubytovaným.
 
8. Okamžitá výpověď
1. Ubytovatel je oprávněn smlouvu vypovědět s okamžitou účinností, resp. neumožnit nástup na chalupu zejména pokud:

 1. na chalupu nastoupí počet osob přesahující buď celkovou kapacitu chalupy, která činí 8-10, nebo vyšší počet osob než byl nahlášen;
 2. dojde ke svévolnému zvýšení počtu osob během doby nájmu, a to bez souhlasu ubytovatele;
 3. dojde k porušení zákazu kouření nebo používání otevřeného ohně;
 4. ubytovaný nenahlásí závady, poruchy či poškození vybavení chalupy bezodkladně;
 5. ubytovaný nebo osoby ubytované společně s ním nastoupí na pobyt pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných nebo psychotropních látek.
 6. Poruší zákaz pobytu domácích zvířat.

9. Doplňující obchodní podmínky

Na ubytování není možné nastoupit s domácími mazlíčky. Prosíme o akceptování našeho rozhodnutí. Pokud se při nástupu či v průběhu ubytování zjistí, že je tato podmínka porušena, hosté budou bohužel odmítnuti a uhrazená platba za ubytování propadne ve prospěch majitele chalupy U Ceďora.

10. Závěrečná ustanovení
1. Ubytovatel vylučuje jakoukoliv odpovědnost v případě změny nebo neposkytnutí rezervovaných služeb z důvodu vyší moci. V těchto případech se uhrazená záloha ubytovanému nevrací 
2. V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

 

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 44
110 00 Praha 1

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

 

 

Chalupa U Ceďora

Vladimíra Macková

Souhlasím se zpracováním
osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Vladimíra Macková se sídlem Komenského 124, 517 73 Opočno, IČ: 01283821 (dále také „My“), jako správce osobních údajů, Vás jako uživatele webových stránek www.ucedora.cz informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Dále v textu se dozvíte zejména:

1.         Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;

2.         Za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;

3.         Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;

4.         Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a

5.         Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

 

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese ucedora@icloud.com

 

Zpracování osobních údajů dětí

Naše webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracováváme.

 

Rozsah zpracování osobních údajů

Když nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění určitých svých osobních údajů. Těmito údaji mohou být zejména:

a)         Vaše jméno a příjmení,

b)         kontaktní adresa,

c)         telefonní číslo nebo

d)         e-mailová adresa.

 

Účel zpracování

Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali, nebo pro účely provedení rezervace a plnění ubytovací smlouvy. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

 

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat My. Vaše osobní údaje za výše uvedenými účely předáme společnosti MYJO, s.r.o.(společnost provozující rezervační systém Rezervacechalup.cz), aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:

 1. externí účetní
 2. zpracovatelům, kteří poskytují Zprostředkovateli serverové, webové, cloudové nebo IT služby.

 

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty.

 

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

a)         právo na přístup k osobním údajům;

b)         právo na opravu;

c)         právo na výmaz („právo být zapomenut“);

d)         právo na omezení zpracování údajů;

e)         právo vznést námitku proti zpracování; a

f)          právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese ​ucedora@icloud.com. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (I) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (II) zpracování je protiprávní, (III) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (IV) nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018.