On-line rezervace

1
Datum
2
Výběr
3
Údaje
4
Dokončení
Příjezd Odjezd
 
 
Hodina příjezduPříplatkové služby
13.osoba

14.osoba

15.osoba

16.osoba

Kontaktní osoba/host
Jméno
Příjmení
Ulice a číslo
Město
Stát
PSČ
E-mail
Telefon
Fakturuji na firmu:
Fakturační údaje
Název firmy
Ulice a číslo
Město
Stát
PSČ
DIČ
Vyberte
kde jste se o nás dozvěděli
Doplňkové informace

Souhlasím se smluvními
podmínkami

Chaloupka pod dubem

Údolní 545, 788 33 Hanušovice

 

 

Smluvní podmínky ubytování

 

  1. Úvodní ustanovení

     

    Tyto smluvní podmínky platí pro pobyt v ubytovacím zařízení „Chaloupka pod dubem“, Hanušovice v Jesenikách. Účastníky smluvního vztahu jsou na jedné straně ubytovatel, na straně druhé zákazník, který si rezervuje pobyt. Zákazníkem se může stát fyzická i právnická osoba (dále jen „zákazník“). Zákazník, který je uveden v rezervační smlouvě, zastupuje všechny účastníky pobytu, je oprávněn jednat jejich jménem a je jedinou odpovědnou osobou ve vztahu k ubytovateli. Potvrzením rezervace v ubytovacím zařízení, zákazník vyjadřuje souhlas s těmito smluvními podmínkami

  2. Vznik smluvního vztahu      

 

Smluvní vztah mezi zákazníkem a ubytovatelem vzniká potvrzením rezervace ze strany zákazníka emailem a uhrazením zálohy za ubytování. Zákazník uhradí zálohu za ubytování ve prospěch účtu ubytovatele. Ve výjimečných případech, kdy zákazník nemá přístup na internet, může rezervaci potvrdit telefonicky. Zákazník i ubytovatel souhlasí s využitím poštovní i elektronické (e-mailové) komunikace. Oznámení učiněná oběma uvedenými způsoby obě strany uznávají jako platné písemné oznámení.

 

3. Cena pobytu a platební podmínky

 

Cenou pobytu se rozumí cena uvedená v rezervační smlouvě o ubytování, která je zaslána zákazníkovi po objednání pobytu. Cena zahrnuje - ubytování - rekreační poplatek obecnímu úřadu – ložní prádlo. Elektrická energie se platí zvlášť po skončení pobytu. Při předávání klíče od ubytovacího zařízení, vybírá ubytovatel vratnou zálohu 5000 Kč, která poslouží jako kauce na uhrazení elektřiny za dobu pobytu a také případné škody, způsobené na majetku. Pokud bude škoda vyšší, sepíše o tomto ubytovatel a zákazník protokol, kde se dohodnou na uhrazení vzniklé škody. Ubytovatel má právo na zaplacení ceny pobytu před jeho realizací. Pokud není dohodnuto jinak, zákazník je povinen uhradit zálohu 50% ceny pobytu do 5ti dnů od potvrzení rezervace. Doplatek 50% je zákazník povinen uhradit nejpozději 15 dní před nástupem na pobyt. Nedodrží-li zákazník platební podmínky pro úhradu pobytu, nevstoupí smluvní vztah v účinnost a ubytovací kapacita bude nabídnuta ostatním zájemcům. Kauce bude zákazníkovi vrácena do 7 dnů od skončení pobytu, a to

na účet, který uvede v rezervační smlouvě.

 

4. Povinnosti zákazníka

 

Poskytnout ubytovateli součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí ubytování. Převzít všechny zaslané doklady potřebné pro uskutečnění pobytu.

Dostavit se ve stanoveném termínu na místo nástupu se všemi vyžadovanými doklady.

Řídit se návody, provozním řádem a pokyny ubytovatele a jím pověřených pracovníků. Povinností zákazníka a všech zúčastněných je, chovat se tak, aby nedošlo k jejich újmě na zdraví nebo majetku, jakož i ke škodě na majetku ubytovatele.

Dohlédnout na děti případně jim zajistit dozor, který by předešel jejich možnému úrazu v chalupě i v jejím okolí, či způsobení škody na majetku ubytovatele.

 

Řádně užívat ubytovací prostory, dodržovat v nich pořádek a čistotu, zejm. jsou-li s ním ubytovány děti, které nejsou dosud schopny udržovat osobní hygienu.

Při odchodu z ubytovacích prostor uzavřít okna a dveře, zamknout.

Bez průtahů oznámit potřebu provedení oprav v ubytovacích prostorách.

Bezodkladně oznámit poškození nebo škodu, kterou zákazník nebo osoba s ním ubytovaná v ubytovacích prostorách způsobil.

 

Zákazník je povinen uhradit případnou škodu vzniklou v prostorách vyhrazených k ubytování, volné zábavě nebo relaxaci, včetně náhrady ušlého zisku do částky 20 tis. Kč.

Vyšší škody vzniklé v prostorách vyhrazených k ubytování, volné zábavě nebo relaxaci a to v plné výši, včetně náhrady ušlého zisku ve výši platné ceny za ubytování po celou dobu, po kterou bude tento prostor vyřazen z provozu může ubytovatel nárokovat v souladu se zákonem č.89/2012 Sb.,

občanský zákoník. Tuto povinnost má zákazník i v případě, že škodu způsobí děti nebo jiné osoby ubytované se zákazníkem.

 

4.1 Zákazník nesmí bez souhlasu ubytovatele: Provádět podstatné změny v ubytovacích prostorách (stěhovat nábytek, apod.). Používat v prostorách vlastní spotřebiče. Přenechat prostory vyhrazené k ubytování jiné osobě. Dále je zakázáno používat připravená lůžka bez chráničů matrací, které jsou

na každém lůžku povlečena. V případě sundání chrániče a užívání lůžka i nadále, může dojít ke znehodnocení matrace. V takovém případě bude účtována částka za pořízení nové matrace.

To stejné platí v případě přebalování dětí na posteli či pohovkách. Prosím použijte k tomuto účelu nachystanou přebalovací podložku nebo jednorázové přebalovací podložky. Předejtete tak znečištění.

 

4.2 Zákazník dále v prostorách chalupy nesmí: Kouřit ve všech prostorách chalupy. Držet, vyrábět nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky a nebo jedy, nejdeli o léčiva, jejichž užívání bylo zákazníkovi předepsáno lékařem. Nosit zbraň a střelivo nebo je jinak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití. Zákaz používání otevřeného ohně v celé chalupě.

 

 

5. Povinnosti, práva a odpovědnost ubytovatele

 

Ubytovatel je povinen odevzdat zákazníkovi ubytovací prostory ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním. Ubytovatel dbá na odstranění oznámených závad bez zbytečných průtahů a je povinen udržovat ubytovací prostory v řádném technickém a hygienickém stavu.

 

Ubytovatel má právo, aby provedl po ukončení pobytu zákazníka, prohlídku ubytovacích prostor

v jeho přítomnosti. Zákazníky prosíme, aby tuto činnost nepovažovali za projev nedůvěry. Děkujeme za pochopení .

 

Ubytovatel nezodpovídá za újmu na zdraví (případně škody na majetku) zákazníků, která vznikla jejich neopatrností, nepozorností, nedbalostí, špatným používáním nebo špatným dohledem (dozorem).

 

 

 

 

6. Pobyt

 

Zákazník má právo užívat prostory vyhrazené k ubytování, jakož i společné prostory chalupy. Na začátku ubytování obdrží 3 klíče. Tyto klíče je povinen vrátit ubytovateli nejpozději při ukončení ubytování. Zákazník je povinen předejít ztrátě či odcizení těchto klíčů a nepůjčovat je osobám, které nejsou v chalupě ubytovány. Při ztrátě, odcizení, nebo zneužití klíčů je host povinen zaplatit ubytovateli smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč; tím není dotčeno právo ubytovatele domáhat se náhrady způsobené škody.

 

Ubytovatel ubytuje zákazníka od 16.00 do 19 hodin příslušného dne a zákazník je povinen chalupu opustit v den ukončení ubytování nejpozději do 10.00 hodin. Přesnou hodinu ubytování příslušného dne si zákazník dohodne telefonicky s ubytovatelem. Nedodrží-li zákazník tuto dobu, bude mu účtována cena za další den pobytu, dle platného ceníku.

 

Doprava na místo pobytu je individuální a veškeré náklady s dopravou na místo pobytu hradí zákazník.

 

Pobytu se účastní počet osob specifikovaný v rezervační smlouvě. Pro děti do věku 3 let lze objednat postýlku i židličku zdarma při rezervaci. Účast více než 1 takového dítěte na pobytu, je třeba z kapacitních důvodů předem projednat s ubytovatelem.

 

 

Není možné, aby celá kapacita Chaloupky pod dubem byla využita pouze nezletilými osobami mladšími 18ti let, či pouze osobami s omezenou svéprávností. V případě ubytování osob mladších 18ti let, či osob s omezenou svéprávností, je třeba zajistit minimálně jeden zodpovědný dozor starší 18ti let, který se bude účastnit celého pobytu.

 

Prosíme také o dodržování režimu nočního klidu, od 22.00 hod do 6.00 hod, kdy je zákazník povinen chovat se tak, aby ostatní sousedy nerušil nadměrným hlukem (hlasitá hudba, křik).  V objektu je zakázáno pořádat narozeninové oslavy, večírky, svatební hostiny, a podobné akce, které by nerespektovali tento noční klid. 

 

Celá chalupa je vytápěna standartně krbovými kamnami, pro zvýšení teplotního komfortu a zajištění dostatečného množství teplé vody je zapnut automaticky elektrokotel. Pro topení v krbových kamnech je zajištěno nasekané dříví, umístěné ve dřevníku na terase. Krbová kamna obsluhuje každý zákazník sám a drží se pokynů ubytovatele, které mu byly sděleny před začátkem pobytu. Je přísně zakázáno pálení jiných nevhodných materiálů (plast, lepenka, polystyren, karton, voskovaný papír, atd.) Taktéž je přísně zakázáno používání hořlavých chemikálií.

Popel z kamen a krbového sporáku vynášíme až po jeho schládnutí. To platí i pro čištění krbového

skla. Použijte k čištění k tomu připravený přípravek a čištěte sklo pouze za studena. Nepoužívejte

drátěnku, v případě nutnosti lze použít pouze škrabku na sklokeramickou desku.

 

 

V zájmu úspor energie a potažmo ohleduplnosti k životnímu prostředí Vás žádáme, abyste v zimním období nevětrali dlouhodobě, natož pak za účelem snížení teploty v pokoji.

 

V případě delšího, než týdenního pobytu jsou na požádání po týdnu měněny prostěradla a ložní prádlo. Úklid si během pobytu provádí zákazník sám. Na konci pobytu je zákazník povinnen provést finální úklid. Pokyny k tomuto úklidu jsou sepsány v dokumentu „Úklid na konci pobytu“.

V případě špatného nebo nedostatečného úklidu bude zákazníkovi účtována částka 2.000,- Kč.

 

 

 

Ubytování či návštěva chalupy s domácími mazlíčky bohužel není možná, bereme v tomto případě ohledy na klienty, kteří mají alergii. Pozemek navíc není oplocený a vzhledem k výskytu divoké zvěře, je pravděpodný útěk psa za zvěří.

 

Zákazníkovi není dovoleno brát do apartmánů sportovní nářadí a předměty, pro jejíž úschovu je vyhrazeno jiné místo.

 

Ubytovatel doporučuje zákazníkům, aby klenoty, peníze a jiné cennosti nenechávali v pokojích. Ubytovatel ve smyslu ust. § 434 odst. 1 občanského zákoníku neodpovídá za ztrátu či škody na uvedených věcech.

 

Parkování vozidel zákazníků je umožněno na vlastním pozemku před chalupou. Tyto plochy jsou volně přístupné, a proto ubytovatel neručí za případné odcizení vozidla, nebo věcí v něm. Nejedná se o hlídané parkoviště.

 

 

 

Používání sauny - Zákazník je povinen řídit se návody, provozním řádem a pokyny ubytovatele a jím pověřených pracovníků.

Zákazník si je plně vědom již před objednáním pobytu, že se jedná o samoobslužné zařízení, kde je nutné se přesně seznámit s provozem. Zákazník po zaškolení přebírá veškerou zodpovědnost za uživatelský provoz a údržbu sauny v rozsahu provozního řádu.

 

 

7. Změny ve smlouvě a odstoupení od smlouvy

 

Je-li ubytovatel nucen z objektivních důvodů před zahájením pobytu změnit podstatné podmínky smlouvy, může navrhnout zákazníkovi změnu smlouvy. Zákazník má v takovém případě právo souhlasit se změnou či od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li zákazník písemným oznámením do 10 dnů ode dne doručení návrhu na změnu, má se za to, že se změnou souhlasí. (např. v případě poruchy na spotřebičích – nefunkční sauna, apod.)

 

Zákazník má právo odstoupit od smlouvy o ubytování.

 

Ubytovatel má právo od této smlouvy odstoupit, jestliže zákazník hrubě porušuje povinnosti stanovené touto smlouvou, ubytovacím řádem, nebo v chalupě hrubě porušuje dobré mravy. Odstoupení od této smlouvy musí být písemné a doručuje se druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy nemá vliv na povinnost zaplatit pohledávky z této smlouvy vzniklé před odstoupením či storno poplatky. Odstoupení od smlouvy se řídí následujícími stornovacími podmínkami, které stanoví výši stornovacích poplatků:

 

více než 30 dní před nástupem na pobyt je bez poplatku

29 – 15 dní před nástupem je 50% z ceny pobytu

14 – 8 dní před nástupem je 70% z ceny pobytu

7 – 4 dny před nástupem je 80% z ceny pobytu

3 dny a méně je 90% z ceny pobytu

Nedostavení se je 100% z ceny

Předčasné ukončení ubytování je 50% z nečerpaných služeb

 

Uvedená procentní výše stornovacích poplatků bude vypočtena (a) v případě odstoupení před začátkem ubytování nebo nedostavení se z ceny za ubytování, (b) v případě předčasného ukončení ubytování ze zajištěných a nečerpaných ubytovacích služeb. V odůvodněných případech (nemoc, úmrtí v rodině, vyšší moc apod.) nemusí být storno poplatek na základě rozhodnutí ubytovatele účtován. V případě odstoupení od smlouvy o ubytování je ubytovatel oprávněn vyzvat zákazníka k okamžitému vyklizení ubytovacích prostor a opuštění objektu a zákazník je povinnen této výzvě bezodkladně vyhovět.

 

8. Reklamace

 

Zákazník je povinen uplatnit případnou reklamaci vždy ihned po zjištění závady u ubytovatele nebo odpovědné osoby ubytovatele, aby mohla být uskutečněna náprava.

 

 

 

9. Závěrečné ustanovení

 

Zákazník prohlašuje, že souhlasí, aby jeho osobní údaje uvedené na smlouvě ubytovatel zpracovával v souladu se zákonem 101/2000 Sb. (Zákon o ochraně osobních údajů). .

Zákazník také prohlašuje, že je zmocněn a uděluje souhlas i jménem všech osob účastnících se pobytu. Všeobecné smluvní podmínky platí pro všechny pobyty na Chalupce pod dubem, Hanušovice v Jesenikách a vstupují v platnost dne 1.2.2020. Uzavřením smlouvy zákazník stvrzuje, že výše uvedeným smluvním podmínkám rozumí a v plném rozsahu je jménem svým i jménem ostatních účastníků pobytu akceptuje.

 

 

 

 

 

 

Datum: ….......................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…..................................................... …....................................................

Petra a Tomáš Zapletalovi zákazník

Chaloupka pod dubem

Údolní 545, 788 33 Hanušovice

www.chaloupkapoddubem.cz

tel.: +420 775 036 065

Souhlasím se zpracováním
osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Petra a Tomáš Zapletalovi, trvale bytem Přichystalova 1041/50, 772 00  Olomouc  (dále také „My“), jako správce osobních údajů, Vás jako uživatele webových stránek www.chaloupkapoddubem.cz informujeme o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Dále v textu se dozvíte zejména:

1.         Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;

2.         Za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;

3.         Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;

4.         Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a

5.         Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

 

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese chaloupkapoddubem@seznam.cz

 

Zpracování osobních údajů dětí

Naše webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracováváme.

 

Rozsah zpracování osobních údajů

Když nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění určitých svých osobních údajů. Těmito údaji mohou být zejména:

a)         Vaše jméno a příjmení,

b)         kontaktní adresa,

c)         telefonní číslo nebo

d)         e-mailová adresa.

e.)        věk 

 

Účel zpracování

Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali, nebo pro účely provedení rezervace a plnění ubytovací smlouvy. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

 

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat My. Vaše osobní údaje za výše uvedenými účely předáme společnosti MYJO, s.r.o.(společnost provozující rezervační systém Rezervacechalup.cz), aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:

  1. externí účetní
  2. zpracovatelům, kteří poskytují Zprostředkovateli serverové, webové, cloudové nebo IT služby.

 

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty.

 

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

a)         právo na přístup k osobním údajům;

b)         právo na opravu;

c)         právo na výmaz („právo být zapomenut“);

d)         právo na omezení zpracování údajů;

e)         právo vznést námitku proti zpracování; a

f)          právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese ​chaloupkapoddubem@seznam.cz. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (I) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (II) zpracování je protiprávní, (III) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (IV) nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018.