On-line rezervace

1
Datum
2
Výběr
3
Údaje
4
Rezervace s povinností platby
Příjezd Odjezd
 
 Příplatkové služby
peřiny a povlečení

gril

kávovar

elektrokolo

nosič kol

elektrocentrála

paddleboard

sněhové řetězy

ruční vysavač

Kontaktní osoba/host
Jméno
Příjmení
Ulice a číslo
Město
Stát
PSČ
E-mail
Telefon
Fakturuji na firmu:
Fakturační údaje
Název firmy
Ulice a číslo
Město
Stát
PSČ
DIČ
Vyberte
kde jste se o nás dozvěděli
Doplňkové informace

Souhlasím se smluvními
podmínkami

OBCHODNÍ PODMÍNKY
PRO PRONÁJEM OBYTNÉHO VOZU AFFINITY

 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. ​Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti Cyklická žena, s.r.o., se sídlem Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10 – Vinohrady, IČ: 03815668, (dále jen „Pronajímatel“), upravují v souladu s ust. § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě nájemní smlouvy (dále jen „Nájemní smlouvy“) uzavírané mezi Pronajímatelem a Zákazníkem (nájemcem) jakýmkoli způsobem (elektronický rezervační formulář, telefonická objednávka, e-mailová objednávka, ústní dohoda).
 2. Pro účely těchto obchodních podmínek se kromě pojmů uvedených výše následujícími pojmy rozumí:
  1. „Předmět nájmu“ – obytný vůz Affinity „HUGO“ včetně jeho příslušenství a případných dalších movitých věcí definovaných v Nájemní smlouvě, přičemž přesná specifikace jeho technických parametrů je podrobně popsána na webové stránce pronajemobytnaku.cz, kde Zákazník nalezne také informace o vybavení obytného vozu.
  2. „Zákazník“ – Zákazníkem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá s Pronajímatelem nájemní smlouvu jakýmkoliv způsobem.
  3. „Elektronický rezervační formulář“ – formulář v elektronické podobě, dostupný na webové stránce www.pronajemobytnaku.cz, pomocí kterého Zákazník poptává pronájem obytného vozu vč. příslušenství u Pronajímatele.
  4. „NOZ“– zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
  5. „Nájemné“ – cena pronájmu sjednaná v Nájemní smlouvě.
  6. „Předávací protokol“ – dokument, který podepisuje Pronajímatel i Zákazník jak při předávání Předmětu nájmu do zápůjčky, tak při vracení Předmětu nájmu po skončení zápůjčky. V předávacím protokolu je vyjmenováno veškeré vybavení a příslušenství, zapsán stav tachometru a nádrží a specifikováno veškeré poškození a opotřebení. Součástí předávacího protokolu je i fotodokumentace.
  7. Pronajímatel a Zákazník jsou dále společně označovány též jako „Smluvní strany“.

II. PODMÍNKY PRONÁJMU

Zákazník podpisem Nájemní smlouvy, po seznámení se s celým obsahem těchto obchodních podmínek, potvrzuje, že mu byly Pronajímatelem v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy srozumitelným způsobem poskytnuty základní informace ve smyslu ust. §§ 1811, 1820, 1824, 1826 NOZ.

 1. Kontaktní údaje:
 • Pronajímatel: Cyklická žena, s.r.o., se sídlem Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10 – Vinohrady, IČ: 03815668, DIČ: CZ03815668, společnost zapsaná u u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 238102. Společnost je plátcem DPH. 
 • Provozovna (převzetí a předání vozu): Čechova 54, České Budějovice
 • Kontaktní telefon:  +420 731 754 475 nebo +420 776 354 541.
 • Kontaktní e-mail: rezervace@pronajemobytnaku.cz, info@pronajemobytnaku.cz.
 1. Předmět nájmu:

Pronajímatel nabízí k pronájmu obytný vůz Affinity „HUGO“, přičemž podrobný popis tohoto vozu je uveden na webových stránkách www.pronajemobytnaku.cz. Součástí pronájmu a v ceně Nájemného je vždy plynová láhev s PB, platná roční česká a rakouská dálniční známka a kompletní vybavení pro kempování. 

Součástí pronájmu obytného vozu a v ceně nájemného je příslušenství a vybavení, které je vyjmenováno v Předávacím protokolu, který podepisuje Pronajímatel i Zákazník. 

Kromě tohoto obytného vozu Pronajímatel nabízí k pronájmu i další doplňky ke kempování, které nejsou součástí vozů, a to např.: bateriové úložiště ECOFLOW Pro, přenosný gril, nosič na kola či ruční vysavač.

Rozsah předmětu nájmu je sjednán v Nájemní smlouvě.

 1. Cena nájmu:

Cena za užívání Předmětu nájmu je uvedena v Nájemní smlouvě. Tato částka, stejně jako všechny ostatní částky uvedené v těchto obchodních podmínkách, jsou včetně DPH.

 1. Kauce:

Při předání Předmětu nájmu hradí Zákazník vratnou kauci ve výši sjednané v Nájemní smlouvě, která slouží k případné úhradě vzniklých škod způsobených Zákazníkem v průběhu užívání Předmětu nájmu. Tato kauce se neúročí, a pokud nebude použita Pronajímatelem, bude navrácena Zákazníkovi po vrácení Předmětu nájmu a po překontrolování stavu vráceného Předmětu nájmu Pronajímatelem a po případném odstranění všech závad. 

Kauce bude uhrazena bezhotovostně tak, aby byla připsána na účet Pronajímatele nejpozději den před převzetím Předmětu nájmu, nebo v hotovosti při předání Předmětu nájmu.

 1. Platba Nájemného: 

Sjednaná cena Nájemného bude uhrazena zálohově bezhotovostně na účet Pronajímatele, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od podpisu Nájemní smlouvy na základě zálohové faktury. 

V případě, že splatnost Nájemného vychází na den pracovního klidu či státní svátek, je Zákazník povinen zaplatit výše uvedené platby nejpozději v pracovní den předcházející dni pracovního klidu či státního svátku a současně je nutné, aby nejpozději i v tento den byla příslušná platba připsána na účet Pronajímatele. 

Pokud je doba pro předání Předmětu nájmu kratší než 5 dnů, je Nájemné splatné nejpozději ke dni předcházejícímu den předání Předmětu nájmu, případně v hotovosti oproti vystavenému příjmovému pokladnímu dokladu při předání Předmětu nájmu. 

Právní následky ujednání Nájemní smlouvy, kromě povinnosti nájemce uhradit sjednanou zálohu na Nájemné a s tím související povinnosti v případě prodlení hradit níže uvedenou smluvní pokutu, nastávají dnem úhrady zálohy ve výši celkové ceny Nájemného Pronajímateli.

Zaplacením zálohy na Nájemné ve sjednané lhůtě dochází k rezervaci Předmětu nájmu na dobu uvedenou v Nájemní smlouvě.

 1. Sankce: 
 1. Pokud bude Předmět nájmu vrácen po stanoveném termínu doby nájmu dle Nájemní smlouvy, je Nájemce povinen zaplatit vedle částky odpovídající dennímu nájemnému, též smluvní pokutu za každou započatou hodinu prodlení, která je mimo domluvený čas vrácení předmětu pronájmu, částku ve výši 3 000 Kč. Překročí-li prodlení s vrácením obytného vozu 24 hodin, je nájemce povinen zaplatit za každých započatých 24 hodin prodlení smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč. Tímto není dotčen nárok na náhradu škody.
 2. V případě prodlení Zákazníka s úhradou Nájemného či jeho části má Pronajímatel nárok na smluvní úrok z prodlení ve výši  0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den. Při nedodržení platebních podmínek dle Nájemní smlouvy je Pronajímatel oprávněn od smlouvy odstoupit a účtovat si smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč. Tímto není dotčen nárok na náhradu škody.

  Pronajímatel upozorňuje, že pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny v ceníku (tím je myšlen překlep či jiná zřejmá chyba při zadání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání nájemní smlouvy, tak Pronajímatel není povinen Zákazníkovi za takovou zjevně chybnou cenu předmět nájmu pronajmout, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky ze strany Pronajímatele.
 3. V případě, že Zákazník předá Předmět nájmu znečištěný a lze jej vyčistit na provozovně Pronajímatele, má právo Pronajímatel účtovat Zákazníkovi smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč.

  Při znečištění Předmětu nájmu zakouřením, olejem, barvou, make-upem, zvířetem atd. je smluvní pokuta 4 000 Kč + náklady na vyčištění odbornou firmou.

  Nárokem na smluvní pokutu není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši. Pokud Zákazník předá Předmět nájmu bez vyčištění odpadní nádrže (rozuměno bez vylití odpadní nádrže a důkladném vypláchnutí pitnou vodou), bude Zákazníkovi účtována smluvní sankce ve výši 5 000 Kč.
 4. V případě nevyzvednutí Předmětu nájmu ze strany Zákazníka ve sjednané době má Pronajímatel právo účtovat Zákazníkovi jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 % sjednaného celkového nájemného vč. DPH, tím není dotčen nárok na vyzvednutí obytného vozu v náhradním čase, a to po předchozí domluvě.
 5. Při ztrátě dokladů k Předmětu nájmu bude zákazníkovi účtována jako smluvní pokuta částka 5 000 Kč. V případě ztráty klíčů (jedná se o klíče k zapalování, klíče od dodatečných zámků, klíče od nádrží na vodu a klíče od příslušenství) od Předmětu nájmu bude Zákazníkovi účtována jako smluvní pokuta částka 5 000 Kč.
 6. Bez písemného souhlasu Pronajímatele se nesmí v Předmětu nájmu přepravovat či v něm jakkoliv pobývat zvířata. Poplatek za psa (max. 15 kg) činí 100 Kč/den za předpokladu, že během pobytu nezůstane zvíře samo v Předmětu nájmu. Zákazník se zavazuje Předmět nájmu pečlivě vyčistit od zvířecí srsti.

  Pokud bude Pronajímatelem zjištěno, že v Předmětu nájmu pobývalo zvíře bez předchozího ohlášení nebo je znečištěn při vrácení Pronajímateli, je Zákazník povinen uhradit poplatek za vyčištění dle čl. 6 bod c. a zaplatit v hotovosti denní sazbu za psa při vrácení Předmětu nájmu.
 7. V obytném voze je zakázána přeprava jakéhokoliv nákladu či rozměrných předmětů, které mohou poškodit interiér a exteriér vozidel. Sankce za porušení je 10 000 Kč. Tímto není dotčen nárok na náhradu škody a nákladů na odborné vyčištění a opravu poškozených částí vozu externí firmou.

7. Náklady na dodání:

Předmět nájmu si Zákazník vyzvedává a následně jej vrací v provozovně Pronajímatele, a to na své nebezpečí a na své náklady. V případě, že by Pronajímatel musel vyzvednout Předmět nájmu v jiném místě, než je jeho provozovna a nešlo o technickou závadu, za níž neodpovídá Zákazník, je oprávněn Pronajímatel přeúčtovat všechny účelně vynaložené náklady Zákazníkovi (45 Kč/km + 1 500 Kč/započatá hodina), který se je zavazuje bez zbytečného odkladu uhradit.

8. Údaje o právech vznikajících z vadného plnění a záruky:

Převzetím Předmětu nájmu Zákazník potvrzuje, že Předmět nájmu je v pořádku, v provozuschopném a čistém stavu a nevykazuje žádné viditelné poruchy a závady, vč. předání a převzetí potřebných dokumentů a příslušenství. 

Zákazník se zavazuje jakékoliv zjištěné vady Předmětu nájmu oznámit neprodleně Pronajímateli. V případě porušení této povinnosti zanikají práva Zákazníka z vad a zároveň Zákazník odpovídá za škody na Předmětu nájmu vzniklou v důsledku neodstranění těchto vad včas. 

V případě, že vady Předmětu nájmu znemožňují jeho užívání k účelu, k němuž je technicky určen je Pronajímatel povinen tyto vady odstranit v přiměřené lhůtě a za dobu, po kterou nemohl být Předmět nájmu užíván, poskytnout Zákazníkovi přiměřenou slevu z Nájemného. V případě, že jde o vady, jenž nebrání užívání Předmětu nájmu, poskytne Pronajímatel Zákazníkovi přiměřenou slevu z Nájemného. 

9. Technické podmínky:

Zákazník podpisem Předávacího protokolu potvrzuje seznámení s maximální povolenou hmotností vozidla, maximální doložností, způsobem obsluhy vozu i nástavby a s ostatními technickými parametry vozu.

Pronajímatel upozorňuje především na výšku vozu a respektování značek s maximální výškou podjezdu.

Zákazník byl informován o maximální nosnosti držáků kol a elektrokol.

Zákazník potvrzuje způsobilost osoby, která bude karavan nebo obytný vůz řídit (min. věk 21 let a 3 roky praxe v řízení osobních automobilů) a bere za ni veškerou hmotnou odpovědnost. V případě nemožnosti užívání Předmětu nájmu, za něž neodpovídá Zákazník, je oprávněn Zákazník požadovat přiměřenou slevu z nájemného.

 

Podle § 1820 NOZ Pronajímatel dále sděluje Zákazníkovi před uzavřením nájemní smlouvy následující informace:

a) Komunikace:

Pronajímatel a Zákazník spolu vzájemně komunikují prostřednictvím elektronického rezervačního formuláře, e-mailových zpráv, poštovních služeb či telefonních hovorů. Každá ze stran nese náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) ze svých vlastních prostředků a na své vlastní nebezpečí. Zákazník bere dále na vědomí, že odesláním závazné objednávky, jakožto návrhu smlouvy Zákazníkem, se považuje za výslovný souhlas Zákazníka s poskytnutím služby v podobě rezervace předmětu nájmu.

b) Odstoupení od smlouvy:

Zákazník je oprávněn odstoupit od Nájemní smlouvy do 14 dnů od uzavření smlouvy. V případě, že Nájemní smlouva bude uzavřena později než 14 dnů před dohodnutým datem předání Předmětu nájmu Zákazník podpisem Nájemní smlouvy stvrzuje, aby mu byly služby poskytnuty před uplynutím lhůty pro odstoupení a za takového stavu Zákazník tedy nemá ve smyslu ust. § 1837 písm. a) NOZ právo na odstoupení od smlouvy a dále jde o smlouvu uvedenou v ust. § 1837 písm. j) NOZ, kde je vyloučena též možnost odstoupit do smlouvy.

Pronajímatel se okamžikem uzavření Nájemní smlouvy zavazuje k poskytování rezervačních služeb spočívajících v tom, že Pronajímatel nebude objednaný Předmět nájmu nabízet třetím osobám a že jej bude mít k dispozici pro Zákazníka. V případě, že následně dojde k předání Předmětu nájmu a jeho užívání Zákazníkem v souladu s Nájemní smlouvou a to po celou sjednanou dobu nájmu je rezervace bezplatná. V opačném případě je Zákazník povinen uhradit Pronajímateli za rezervaci odměnu ve formě storno poplatku specifikovaného níže.

Zákazník se tímto zavazuje, že v případě, že po uzavření Nájemní smlouvy následně nedojde k předání Předmětu nájmu a jeho užívání Zákazníkem v souladu s Nájemní smlouvou z důvodu nikoliv na straně Pronajímatele  Pronajímateli uhradit storno poplatek, jehož výše je uvedena v čl. V. odst. 2.

Pokud jde o možnost odstoupení od Nájemní smlouvy po uplynutí 14 dnů od jejího uzavření, platí následující pravidla: Pronajímatel umožňuje Zákazníkovi i po uplynutí 14 denní lhůty pro odstoupení od smlouvy dle ust. § 1829 NOZ odstoupit od Nájemní smlouvy v době před předáním Předmětu nájmu, a to bez uvedení důvodu, přičemž v souvislosti s tímto odstoupením se zavazuje Zákazník uhradit Pronajímateli storno poplatek ve výši dle čl. V odst. 2.  V jiných případech s odvoláním na ust. § 1837 NOZ Zákazník právo odstoupit od Nájemní smlouvy nemá.

c) Mimosoudní řízení stížností:

Stížnosti vyřizuje Pronajímatel na základě podnětu Zákazníka. Zákazník má podle zákona o ochraně spotřebitele právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení spotřebitelského sporu provádět, je Česká obchodní inspekce; bližší informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (vč. pravidel, jak postupovat) lze nalézt zejména na internetových stránkách České obchodní inspekce (www.coi.cz).

Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, ve znění pozdějších předpisů a ani rozhodčím řízením dle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho využitím není dotčeno oprávnění smluvních stran obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona o ochraně spotřebitele vykonává Česká obchodní inspekce. Dozor nad dodržováním živnostenských předpisů vykonává příslušný živnostenský úřad. Dozor nad dodržováním předpisů o ochraně osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány či úřady se Zákazník může obrátit se svými stížnostmi či podněty.

 

Podle § 1826 NOZ Pronajímatel dále sděluje Zákazníkovi před uzavřením smlouvy, příp. před tím, než Zákazník učiní závaznou objednávku, následující údaje:

a) Místo uložení smlouvy:

Ze strany Pronajímatele jsou archivovány zejména objednávky, obchodní podmínky, ceníky, specifikace služeb, předsmluvní informace, nájemní smlouvy, zálohové faktury a faktury, a to po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy (nejméně po dobu 24 měsíců). Pronajímatel zašle či zpřístupní Zákazníkovi na jeho písemnou žádost příslušný dokument v elektronické podobě, pokud požadovaný dokument není dostupný v rámci příslušného elektronického formuláře.

b) Jazyk smlouvy:

Smlouva se uzavírá v českém jazyce a bez ohledu na jakýkoliv překlad jejího textu do jiného jazyka je české znění rozhodující; v případě, že smlouva, obchodní podmínky, ceník anebo specifikace služeb jsou vyhotoveny i v cizím jazyce, je vždy rozhodné české znění.

c) Mechanismus uzavření smlouvy:

Jakmile Pronajímatel obdrží poptávku, zašle e-mailem Zákazníkovi Nájemní smlouvu s údaji uvedenými v poptávce. 

Vzor Nájemní smlouvy je uveden na webových stránkách a Pronajímatel tímto předem vylučuje přijetí nabídky (uzavření Nájemní smlouvy) s dodatkem nebo odchylkou. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku: internetu, e-mailu a pošty při uzavírání Nájemní smlouvy. 

Smluvní vztah mezi Pronajímatelem a Zákazníkem vzniká doručením Nájemní smlouvy Pronajímateli prostřednictvím e-mailu nebo pošty, kdy Zákazník vytiskne a podepíše Nájemní smlouvu zaslanou mu Pronajímatelem a odešle ji Pronajímateli, a to buď v listinné formě prosřednictvím držitele poštovní licence nebo naskenovanou e-mailem.  

V souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. a s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, uděluje Zákazník Pronajímateli jako správci, souhlas s využitím svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, číslo OP, číslo řidičského oprávnění, telefonického nebo e-mailového kontaktu.  

Souhlas je poskytován ke splnění povinností z Nájemní smlouvy a je platný po dobu trvání smluvního vztahu ke správci a to včetně jeho úplného vypořádání se Pronajímatelem.

Zákazník prohlašuje, že byl poučen/a o svých právech, zejména o svém právu tento souhlas kdykoli odvolat, a to i bez udání důvodů, o právu přístupu k těmto údajům, právu na jejich opravu, o tom, že poskytnutí výše uvedených osobních údajů je dobrovolné, právu na sdělení o tom, které osobní údaje byly zpracovány a k jakému účelu. 

Dále Zákazník prohlašuje, že byl poučen o tom, že pokud zjistí nebo se bude domnívat, že Pronajímatel provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Pronajímatele o vysvětlení a požadovat, aby tento odstranili takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Zákazník prohlašuje, že osobní údaje poskytl/a svobodně, vědomě a dobrovolně a jsou úplné a pravdivé. 

Pronajímatel prohlašuje, že takto získané osobní údaje nebudou předávány mimo území EU a nebudou zpracovávány k jiným účelům než k plnění povinností z Nájemní smlouvy či případných povinností uložených Pronajímateli obecně závaznými právními předpisy či vykonatelnými správními, soudními či jinými závaznými rozhodnutími.

III. PŘEDMĚT NÁJEMNÍHO VZTAHU

 1. Předmětem nájemního vztahu vzniklého uzavřením smlouvy mezi Pronajímatelem a Zákazníkem a za podmínek uvedených v těchto obchodních podmínkách je dočasné přenechání Předmětu nájmu Pronajímatelem Nájemci a Nájemce se zavazuje v souladu s těmito obchodními podmínkami, Nájemní smlouvou platit za tento nájem sjednané Nájemné.

IV. UZAVŘENÍ SMLOUVY

 1. Předmět nájmu bude poskytnut Zákazníkovi na základě uzavřené Nájemní smlouvy. Smlouva se uzavírá v českém jazyce.
 2. Zákazník si nejdříve na webové stránce Pronajímatele zvolí Předmět nájmu a seznámí se s jeho technickým popisem a těmito obchodními podmínkami, vyplní základní informace o sobě a požadovanou dobu nájmu.

  Na základě těchto údajů a po případném upřesnění připraví Pronajímatel Nájemní smlouvu, kterou podepíše a oskenuje a pošle spolu s těmito podmínkami a zálohou fakturou na nájemné Zákazníkovi.

  Podpisem Nájemní smlouvy mimo jiné stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi bez výhrad souhlasí.
 3. Zákazník je povinen Nájemní smlouvu vytiknout a opatřit svým podpisem a zaslat ji zpět pronajímateli buď poštou v listinné podobě, nebo naskenovanou e-mailem.

  Doručením podepsané Nájemní smlouvy Pronajímateli se považuje Nájemní smlouva za uzavřenou.
 4. Při předání Předmětu nájmu hradí Zákazník vratnou kauci ve výši 30 000 Kč (slovy: třicet tisíc korun českých), která slouží k případné úhradě vzniklých škod způsobených Zákazníkem v průběhu užívání Předmětu nájmu. Tato kauce se neúročí, a pokud nebude použita Pronajímatelem, bude navrácena Zákazníkovi po vrácení Předmětu nájmu a po překontrolování stavu vráceného Předmětu nájmu Pronajímatelem a po případném odstranění všech závad.

  Kauce bude uhrazena bezhotovostně tak, aby byla připsána na účet Pronajímatele nejpozději den před převzetím předmětu pronájmu, nebo v hotovosti při vyzvednutí předmětu pronájmu.
 5. Pronajímatel tímto předem vylučuje přijetí nabídky (uzavření Nájemní smlouvy) s dodatkem nebo odchylkou. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku (internetu, telefonu, pošty) při uzavírání Nájemní smlouvy.

  Celkové ujednání mezi Pronajímatelem a zákazníkem je tvořeno Nájemní smlouvou, těmito obchodními podmínkami a údaji, které Zákazník uvedl a bude uloženo v elektronické podobě, a v případě zaslání Nájemní smlouvy Pronajímateli v listinné formě i v listinné podobě, u Pronajímatele. 
 6. V případě, že Nájemní smlouva bude uzavřena v době, kdy do sjednaného data předání Předmětu nájmu dle Nájemní smlouvy bude zbývat méně než 14 dnů s ohledem na povahu služeb, které mají být poskytovány na základě Nájemní smlouvy, Zákazník, který je spotřebitelem, uzavřením Nájemní smlouvy, výslovně žádá, aby mu byla služba poskytnuta před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení ode dne uzavření nájemní smlouvy. Zákazník nemůže odstoupit od nájemní smlouvy, byla-li mu služba již poskytnuta. Vedle toho poskytování služeb patří do výčtu § 1837 NOZ mezi případy, od nichž nelze odstoupit. Odstoupit od nájemní smlouvy lze pouze za podmínek stanovených v těchto obchodních podmínkách.
 7. Zákazník bere na vědomí, že poskytnutí služby dle Nájemní smlouvy je vázáno na řádné, úplné a pravdivé vyplnění všech polí elektronického rezervačního formuláře, akceptaci a podepsání Nájemní smlouvy a na zaplacení nájemného a kauce.
 8. V případě bezhotovostní platby je Zákazník povinen hradit nájemné společně s uvedením variabilního symbolu platby (číslo smlouvy o pronájmu). Platby Zákazník provádí bankovním příkazem na účet číslo: 2900748304 / 2010 v CZK, pokud na faktuře není uveden jiný bankovní účet Pronajímatele. V případě bezhotovostní platby je závazek Zákazníka uhradit Nájemné splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Pronajímatele.
 9. V souvislosti s pronájmem Předmětu nájmu bude vystavena faktura. V této souvislosti Zákazník výslovně prohlašuje, že souhlasí s vystavováním a se zasíláním faktur v elektronické podobě (postačuje forma prostého e-mailu).
 10. Zákazník nesmí Předmět nájmu dát do užívání třetí osobě. Převzetím Předmětu nájmu Zákazník potvrzuje, že Předmět nájmu převzal se všemi doklady nutnými k užívání, že jej převzal zcela bez vad, čistý, nepoškozený, vč. všech klíčů, ostatních součástí a příslušenství. Zároveň Zákazník podpisem předávacího protokolu stvrzuje, že Pronajímatelem byl poučen, jak má správně Předmět nájmu užívat a tomuto porozuměl. Zákazník byl výslovně poučen o maximální povolené hmotnosti vozu o doložnosti, o způsobu cestování přepravovaných osob a maximální hmotnosti přepravovaných kol na nosičích.

  Použití Předmětu nájmu k obchodním či reklamním účelům či přepravě nákladu je možné pouze na základě výslovného písemného svolení Pronajímatele. Stejně tak se zakazuje používání Předmětu nájmu pro závodní či soutěžní činnost nebo pro testování.

  Předmět nájmu je havarijně pojištěn se spoluúčastí 10 %, minimálně 10 000 Kč. Součástí předaných dokladů je i potvrzení o zákonném pojištění a zelená karta. Zákazník podpisem předávacího protokolu potvrzuje, že je způsobilou osobou, která bude řídit Předmět nájmu a bere za něj od tohoto okamžiku veškerou odpovědnost za případnou škodu, vč. případné spoluúčasti.
 11. Veškeré opravy nebo technické zhodnocení je možné provádět ze strany Zákazníka pouze s písemným souhlasem Pronajímatele. Pokud bude nutné provést nezbytnou opravu Předmětu nájmu, tak musí být tato provedena v autorizovaném servisu. Předmět nájmu je v platné záruce.
 12. Při nehodě či výskytu škody je Zákazník povinen neprodleně informovat Pronajímatele a Policii ČR nebo policii v daném státě. Na místě nehody či vzniklé škody je nutné zapsat do příslušného formuláře spoluúčastníky či svědky vč. jejich adres a nepřenášet vinu na jinou třetí osobu, aniž by to odpovídalo skutečnosti. Nutné vyprošťovací náklady nebo náklady na opravu budou vyúčtovány Pronajímatelem Zákazníkovi, a to mimo pojistné plnění od pojišťovny a mimo nájemné. V každém případě je Zákazník povinen vyhotovit Pronajímateli bez prodlení detailní zprávu o nehodě či škodě. Pokud bude následná oprava škod na vozidle přesahovat částku 50 000 Kč, nebo bude trvat déle než 7 dní a auto nebude moci být pronajímáno, má Pronajímatel právo ke škodě účtovat 5 000 Kč za každý den, po které je vozidlo neprovozuschopné.
 13. V případě prodlení Zákazníka s úhradou Nájemného je oprávněn Pronajímatel odstoupit od smlouvy. Stejně tak je Pronajímatel oprávněn od smlouvy odstoupit v případě jakéhokoliv podstatného porušení povinností ze strany Zákazníka (např. úmyslné poškození).
 14. Zákazník je povinen Pronajímateli vrátit Předmět nájmu ve sjednanou dobu uvedenou v Nájemní smlouvě zpět zcela čistý. Zákazník není povinen doplnit spotřebovanou vodu ani vyměnit spotřebovanou PB láhev.

  V případě, že Zákazník předá Předmět nájmu znečištěný a lze jej vyčistit na provozovně Pronajímatele, má právo Pronajímatel účtovat Zákazníkovi smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč.

  Při znečištění Předmětu nájmu zakouřením, olejem, barvou, make-upem, zvířetem atd. je smluvní pokuta 4 000 Kč + náklady na vyčištění odbornou firmou. Nárokem na smluvní pokutu není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši.

  Pokud Zákazník předá Předmět nájmu bez vyčištění odpadní nádrže (rozuměno bez vylití odpadní nádrže a důkladném vypláchnutí pitnou vodou), bude Zákazníkovi účtována smluvní sankce ve výši 5 000 Kč.
 15. Předmět nájmu se předává v otevírací pracovní době od 9.00 do 16.30 hodin a vrací se od 9.00 do 16.30 hod. po předchozí telefonické / písemné domluvě, pokud se Zákazník s Pronajímatelem nedohodne jinak. Předmět nájmu si přebírá Zákazník v provozovně Pronajímatele a za těchto obchodních podmínek. Na stejné místo je povinen Zákazník Pronajímateli Předmět nájmu vrátit.
 16. Při ztrátě dokladů k Předmětu nájmu bude zákazníkovi účtována jako smluvní pokuta částka 5 000 Kč. V případě ztráty klíčů od Předmětu nájmu bude Zákazníkovi účtována jako smluvní pokuta částka 5 000 Kč.
 17. V případě prodlení Zákazníka s úhradou Nájemného či jeho části má Pronajímatel nárok na smluvní úrok z prodlení ve výši  0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den. Tímto není dotčen nárok na náhradu škody. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo na úhradu smluvního úroku z prodlení.
 18. V případě, že by si Pronajímatel musel vyzvednout Předmět nájmu v jiném místě, než je jeho provozovna a nešlo o technickou závadu, za níž odpovídá Zákazník, je oprávněn Pronajímatel přeúčtovat všechny účelně vynaložené náklady Zákazníkovi, který se je zavazuje bez zbytečného odkladu uhradit.
 19. V případě překročení maximální povolené hmotnosti vozu jeho doložností se Zákazník vystaví možnému postihu ze strany policejních orgánů. Veškeré sankční postihy a pokuty zaslané (i dodatečně) Pronajímateli jdou k tíži Zákazníka. 
 20. Bez písemného souhlasu Pronajímatele se nesmí v Předmětu nájmu přepravovat či v něm jakkoliv pobývat zvířata. Poplatek za psa (max. 15 kg) činí 100 Kč/den za předpokladu, že během pobytu nezůstane zvíře samo v Předmětu nájmu. Zákazník se zavazuje Předmět nájmu pečlivě vyčistit od zvířecí srsti.

  Pokud bude Pronajímatelem zjištěno, že v Předmětu nájmu pobývalo zvíře bez předchozího ohlášení nebo je znečištěn při vrácení Pronajímateli, je Zákazník povinen uhradit poplatek za vyčištění dle čl. 6 bod c. a zaplatit denní sazbu za psa při vrácení Předmětu nájmu.
 21. V obytném voze je zakázána přeprava jakéhokoliv nákladu či rozměrných předmětů, které mohou poškodit interiér a exteriér vozidel. Sankce za porušení je 10 000 Kč. Tímto není dotčen nárok na náhradu škody a nákladů na odborné vyčištění a opravu poškozených částí vozu externí firmou.

 

V. STORNO POPLATEK

 1. V případě, že po uzavření Nájemní smlouvy následně nedojde k předání Předmětu nájmu a jeho užívání Zákazníkem v souladu s Nájemní smlouvou z důvodu nikoliv na straně Pronajímatele, je Zákazník povinen uhradit následující storno poplatky:
  1. Pokud bude Nájemní smlouva zrušena více než 30 dnů před sjednaným dnem Převzetí předmětu nájmu, činí storno poplatek 50 % z celkové ceny Nájemného vč. DPH.
  2. Pokud bude Nájemní smlouva zrušena méně než 30, ale více než 15 dnů před sjednaným dnem Převzetí předmětu nájmu, činí storno poplatek 70 % z celkové ceny Nájemného vč. DPH.
  3. Pokud bude Nájemní smlouva zrušena méně než 15 dnů před sjednaným dnem Převzetí předmětu nájmu, činí storno poplatek 90 % z celkové ceny Nájemného vč. DPH.
 2. Zákazník musí své odstoupení od Nájemní smlouvy zaslat Pronajímateli, a to formou jednostranného právního jednání (např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím sjednané příslušné lhůty.

 

VI. DORUČOVÁNÍ

 1. Zákazníkovi mohou být písemnosti doručovány na jeho e-mailovou adresu uvedenou v elektronickém formuláři či na adresu uvedenou v objednávce či Nájemní smlouvě.

 

VII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

 1. Zákazník pečuje o to, aby na Předmětu nájmu nevznikla žádná škoda, dodržuje instrukce Pronajímatele a výrobce o užívání a provozu vestavěných spotřebičů a zařízení. (Instrukce jsou v tištěné podobě v každém obytném voze.)
 2. V Předmětu nájmu je přísně zakázáno kouřit vč. elektronických cigaret, používat pyrotechnické výrobky, svíčky, aromalampy, prskavky a jakkoli jinak manipulovat s otevřeným ohněm.
 3. Uvnitř Předmětu nájmu je zakázáno převážet jízdní kola a koloběžky či jakékoli rozměrné či ostré předměty, které by mohly poškodit interiér.
 4. Zákazník nesmí cestovat s Předmětem nájmu do takových oblastí, kde hrozí zvýšené nebezpečí jeho poškození, především do oblastí přírodní katastrofy, válečného konfliktu nebo ozbrojených nepokojů.
 5. Zákazník je povinen Předmět nájmu zabezpečit proti krádeži.
 6. Zákazník je povinen se řídit návodem k obsluze obytného vozu.

 

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Pokud vztah založený nájemní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak si smluvní strany sjednávají, že se tento smluvní vztah řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 1. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky nájemní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 2. Vzájemné spory Smluvní strany se budou řešit vzájemnou dohodou. Pokud to nebude možné, tak se Smluvní strany (za předpokladu, že jsou obě smluvní strany jsou v pozici podnikatele), mezi sebou dohodly na tom, že věcně a místně příslušným soudem k řešení jejich vzájemných sporů bude obecný soud podle sídla Pronajímatele. V případě, že se nejedná o vztah mezi podnikateli, pak smluvní strany souhlasí, že po bezúspěšném pokusu o vyřešení vzájemných sporů dohodou budou řešit věc u soudu, jehož příslušnost se bude řídit příslušnými procesními pravidly stanoveným zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Tyto obchodní podmínky jsou dostupné na webových stránkách Pronajímatele a nabývají účinnosti dne 1. 1. 2024.

 

 

V Českých Budějovicích dne 1. 1. 2024

Souhlasím se zpracováním
osobních údajů

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

pronajemobytnaku.cz

 

 

I. Obsah a účel dokumentu

1. V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se jak ochrany osobních údajů poskytnutých návštěvníky webových stránek pronajemobytnaku.cz, případně dalších našich dceřiných webů, tak ochrany osobních údajů poskytnutých nám přímo klienty i zájemci o naše služby a produkty. 

2. Účelem tohoto dokumentu je seznámit vás (subjekty údajů) s vašimi právy a poskytnout srozumitelné informace o tom, jak bude s osobními údaji nakládáno. 

3. Vážíme si vaší důvěry, se kterou nám své osobní údaje poskytujete, a proto postupujeme při zpracování osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecném nařízení o ochraně osobních údajů, které je všeobecně známé pod zkratkou GDPR. Kliknutím na číslo nařízení v předchozí větě se dostane přímo na text tohoto předpisu a najdete tam i přesná znění právních ustanovení, na které v tomto textu níže odkazujeme. 

4. Obsah, který na vás v tomto dokumentu čeká:

 

 1. Obsah a účel dokumentu
 2. Správce osobních údajů – kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat?
 3. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?
 4. K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu opravňuje?
 5. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám
 6. Informace o vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů
 7. Další důležité informace pro uplatnění vašich práv
 8. Cookies

 

__________________________________________________________________________

 

II. Správce osobních údajů – kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat?

 

Provozovatelem výše uvedených webových stránek a služeb je: 

Cyklická žena, s.r.o. 

IČ: 03815668

se sídlem Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10 – Vinohrady

(dále jen „Správce“)

jsme zapsaní u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 238102

kontaktní e-mail: distribuce@cyklickazena.cz

kontaktní telefon: +420 774 724 446

 

III. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme? 

Zpracováváme především údaje, které nám sami dobrovolně poskytnete. V konkrétních případech může jít zejména o poskytnutí údajů vyplněním některého z formulářů na webových stránkách, poskytnutí údajů při přípravě smluv a souvisejících dokumentů a v souvislosti s realizací smluv (tj. v souvislosti s poskytnutím služeb), při osobním kontaktu, telefonicky, písemně, mailem nebo jinými komunikačními prostředky (sms zprávy, zprávy v aplikacích typu skype, messenger, apod.).  

Pokud je to nezbytné, zpracováváme i údaje z veřejných rejstříků (pro uvedení či kontrolu vašich identifikačních údajů do smluv). 

Pokud vstoupíte na naše webové stránky, zaznamená se IP adresa, pokud máte ve svém prohlížeči povolené ukládání cookies, zaznamenávají se s jejich pomocí údaje o vámi navštívených stránkách. Více informací o cookies naleznete v bodě VIII. Pro nabídku našich služeb využíváme i reklamy na sociálních sítích, kdy však nejde přímo o zpracování vašich osobních údajů, pouze se vám může naše reklama zobrazovat, pokud jste předtím například navštívili některé z našich webových stránek.

Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musíme mít váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracováváme jen s vaším souhlasem. 

Údaje nám poskytujete zásadně dobrovolně, jen v některých případech bychom vám bez poskytnutí údajů nebyli schopni poskytnout službu, na to vás vždy předem upozorníme. Povinně nám údaje poskytujete pouze v případech, kdy tak přímo ukládá zákon. 

Osobní údaje mohou spadat do kategorie „běžných osobních údajů“ anebo může jít o zvláštní kategorie údajů, tj. citlivé údaje, kdy pro jejich zpracování právní předpisy stanoví přísnější podmínky.

 

1. Běžné osobní údaje, které zpracováváme:

Jméno, příjmení, adresa, IČ, DIČ (tyto identifikační čísla pouze pokud objednáváte jako podnikatel) telefonní číslo, e-mail, IP adresa, cookies, informace o objednaných službách, informace o tom, jaké služby jsme vám poskytli, fotografie nebo videozáznamy, které jste nám zaslali s vaším souhlasem apod.

 

IV. K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu opravňuje?

 

1. Zpracování osobních údajů za účelem uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností

Abychom s vámi mohli uzavřít smlouvu a poskytnout vám služby a vést i s tím související komunikaci s vámi, zpracováváme tyto běžné osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail, IČ, DIČ (tyto identifikační čísla pouze pokud objednáváte jako podnikatel)

Právním titulem (zákonným důvodem) pro zpracovávání těchto údajů je přímo plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené mezi námi. Takovou povinností je zejména dodání zboží nebo služby, zaslání konkrétních pokynů k využití služby, domluvení termínu konzultace apod. Přitom nemusí jít vyloženě o smlouvu uzavřenou v klasické tištěné podobě, vlastnoručně podepsanou. Může jít i o smlouvu uzavřenou ústně, po telefonu nebo vyplněním a odesláním objednávkového formuláře na webových stránkách a naším potvrzením takové objednávky. Za účelem plnění smlouvy běžné osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu, jak se dočtete v následujících částech tohoto dokumentu.  

 

2. Zpracování osobních údajů pro splnění povinností z účetních, daňových a dalších právních předpisů

Abychom dostáli povinnostem vyplývajícím z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví, daňového práva a archivnictví, zpracováváme údaje uvedené na fakturách, tj. jméno, příjmení, adresu, popř. IČ, DIČ a informace o zakoupeném zboží nebo službě.

Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které nám povinnost jejich zpracování ukládají. 

 

3. Zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů našich nebo třetí osoby

Oprávněný zájem může pokrývat celou řadu situací. Proto vás informujeme o oprávněných zájmech, pro které osobní údaje zpracováváme:

 • Oprávněným zájmem je ochrana a prokázání našich práv a právních nároků, zejména z uzavřených smluv anebo způsobené újmy. Pro tyto účely zpracováváme osobní údaje po dobu 4 let po ukončení smluvní spolupráce nebo našeho posledního kontaktu, pokud k uzavření smlouvy nedošlo. Tato lhůta je stanovena vzhledem k promlčecím lhůtám nároků se zohledněním toho, že se o případném u soudu uplatněném nároku nemusíme dozvědět hned v okamžiku jeho uplatnění druhou stranou. Pro tyto účely jsou uchovávány údaje ze smluv a naší vzájemné komunikace týkající se objednávek, uzavírání smluv a plnění smluv.
 • Oprávněným zájmem je dále přímý marketing. Pro zasílání obchodních sdělení zpravidla zpracováváme tyto osobní údaje našich klientů: jméno, příjmení, e-mail. V případě písemné podoby navíc: adresa. V případě telefonického kontaktu: telefonní číslo. V případě jiných komunikačních prostředků (Skype, Messenger apod.) příslušný kontaktní údaj. Zasílání obchodních sdělení na váš e-mail můžete vždy jednoduchým způsobem ukončit kliknutím na odkaz v e-mailu uvedený. Pokud bychom pro zaslání naší nabídky nebo informací o novinkách použili klasickou tištěnou formu nebo telefonní hovor nebo některou z komunikačních aplikací typu Skype, Messenger apod., i zde budeme respektovat, pokud nám dáte vědět, že si další kontakt nepřejete. 

 

4. Zpracování osobních údajů na základě vašeho souhlasu k marketingovým účelům

Pokud nám udělíte svůj souhlas, budeme zpracovávat vaše osobní údaje k zasílání nabídky našich služeb a produktů po dobu 5 let. Váš souhlas ovšem budeme k tomuto zpracování potřebovat pouze v případě, že nejste naším klientem. 

Pouze s vaším souhlasem uveřejníme osobní údaje obsažené ve vaší referenci, pouze s vaším souhlasem uveřejníme vaši osobní fotografii nebo osobní videozáznam pořízený v průběhu využívání našich služeb. 

Před tím, než nám váš souhlas udělíte, budeme vás informovat o tom, jakých údajů a k jakému konkrétnímu účelu zpracování se bude souhlas vztahovat. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Pokud ovšem některé vaše osobní údaje zpracováváme i na základě jiného právního titulu (viz body 1 až 3 výše), můžeme pro tyto účely osobní údaje zpracovávat i po odvolání vašeho souhlasu, protože k takovým konkrétním účelům souhlas nutný není.

 

V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

Se zajištěním některých našich smluvních nebo zákonných povinností nám pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Zejména se jedná o spolupracující účetní, finanční instituce, poskytovatele datových úložišť a softwarových aplikací, přepravci zboží, spolupracovníci zajišťující správu webů a softwarových aplikací nebo vykonávající pro nás technické, organizační, provozní, administrativní, logistické, případně další kategorie činností. Se zpracovateli uzavíráme písemné smlouvy, ve kterých je sjednáno plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů, aby vaše údaje zůstaly v bezpečí. Všichni případní námi používaní globální poskytovatelé technologií (datová úložiště, sociální sítě, software, apod.) se kterými není technicky možné uzavřít samostatnou písemnou zpracovatelskou smlouvu, jsou taktéž zavázání plnit všechny požadavky GDPR na své straně a plně se zavazují k ochraně všech osobních údajů uživatelů včetně námi spravovaných.

Osobní údaje mohou být zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).

 

VI. Informace o dalších vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů

 1. Právo na přístup k osobním údajům 

Jde o právo na potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování. 

 1. Právo na opravu osobních údajů

Jde o právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení (ve kterém uvedete údaje úplné).

 1. Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“)

V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede).

 1. Právo na omezení zpracování

V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.

 1. Právo na přenositelnost údajů

Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat přímo předání jinému správci. 

 1. Právo vznést námitku

V případech, kdy osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudeme údaje zpracovávat, pokud náš oprávněný zájem nebude převažovat nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.

 1. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že dochází k porušování vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz.

 

 

VII. Další důležité informace pro uplatnění vašich práv

V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování vašich osobních údajů u nás, můžete nás kontaktovat na e-mailu distribuce@cyklickazena.cz, můžete také přímo uplatnit vaše práva, o kterých píšeme v článku VI. Jen si dovolujeme upozornit, že pro účely ověření toho, že požadavek je uplatněn opravdu přímo vámi, vás můžeme poté ještě kontaktovat a totožnost a požadavek si přiměřeným způsobem ověřit. Totéž platí i pro případnou telefonickou a obdobnou komunikaci.

 

VIII. Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte, ze které stránky přicházíte a přicházíte-li díky některému z našich affiliate partnerů. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu, affiliate a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

 

Cookies používáme k následujícím účelům:

 

 1. Nezbytné:  Zajišťují pro nás i pro vás fungování webových stránek.
 2. Preferenční: Abychom věděli, co potřebujete, a nemuseli jste dlouho hledat.
 3. Statistické: Měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách.
 4. Marketingové: Cílení reklamy, abychom vás neobtěžovali příspěvky, které vás nezajímají.

 

Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení, zasláním na kontaktní adresu distribuce@cyklickazena.cz. Vaše námitka bude poté vyhodnocena bezodkladně, nejpozději do 30 dní od obdržení. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

 

Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

 

Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a pseudonymizované podobě, která umožňuje identifikaci jednotlivce jen při vynaložení značného a odborného úsilí. 

 

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

 

Jak zablokovat ukládání cookies?

Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na uvedených adresách:

Internet Explorer: windows.microsoft.com / Google Chrome: support.google.com / Mozilla Firefox: support.mozilla.org / Opera: help.opera.com / Safari: support.apple.com

 

Koho využíváme pro zpracování cookies?

 • Cookies jsou dále zpracovávány podle účelu následujícími zpracovateli:
  Služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí.
 • Služby Facebook Pixel, provozované společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Facebook Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí.

 

Toto znění je účinné od 1. ledna 2024.