On-line rezervace

1
Datum
2
Výběr
3
Údaje
4
Rezervace s povinností platby
Příjezd Odjezd
 
 
Hodina příjezdu

Příplatkové služby
Snídaňový koš (2 osoby)

Snídaňový košík (dítě)

Roztopení čanu

Wellness 1-denní pobyt

Kontaktní osoba/host
Jméno
Příjmení
Ulice a číslo
Město
Stát
PSČ
E-mail
Telefon
Fakturuji na firmu:
Fakturační údaje
Název firmy
Ulice a číslo
Město
Stát
PSČ
DIČ
Vyberte
kde jste se o nás dozvěděli
Doplňkové informace

Souhlasím se smluvními
podmínkami

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽEB POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ

B P R-BOHEMIA PUBLIC RELATION S.R.O.

PREAMBULE

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen jako „VOP“) vydává obchodní společnost B P R-Bohemia public relation s.r.o., IČO: 640 50 211, se sídlem: Sychrov - Červenice 22, PSČ 46344, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn.: C 9768, (dále jen jako „BPR“).
 2. BPR je podnikatelem, který v rámci svého podnikání provozuje činnost cestovní kanceláře poskytující soubor služeb cestovního ruchu (dále jen „Zájezd“) podle § 2521 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) a v souladu se zák. č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, anebo jednotlivě služby, které nejsou Zájezdem (dále jen „Služby“).
 3. VOP upravují práva a povinnosti stran ze smlouvy uzavřené mezi BPR a Zákazníkem (dále jen „Zákazník“), jejímž předmětem je Zájezd, anebo Služby, které nejsou Zájezdem (dále jen „Smlouva“). Zájezd anebo Služby jsou blíže specifikovány a popsány na internetovém portálu provozovaném BPR na adrese glampingcz.cz 
  (dále jen „Web“).
 4. Web a jednotlivé nabízené Zájezdy či Služby nejsou nabídkou na uzavření Smlouvy dle § 1732 odst. 2 NOZ, ale pouhou výzvou k podávání nabídek. BPR a Zákazník tak vylučují použití § 1732 odst. 2 NOZ. Web je pouhým katalogem Služeb anebo Zájezdů nabízených BPR a nejedná se o internetový obchod, e-shop anebo jinou platformu, prostřednictvím které by Zákazník mohl libovolně objednávat produkty anebo služby bez přímé součinnosti BPR.
 5. VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy. V případě, že je předmětem plnění pouze Služba a nejedná se tak o Zájezd, uplatní se na tuto službu obdobně všechna ustanovení VOP, není-li výslovně uvedeno či mezi stranami dohodnuto jinak.

1. Uzavření smlouvy, platba

 1. Každý Zákazník může BPR odeslat libovolné množství objednávek na nabízené Zájezdy či Služby. BPR nemá v okamžiku přijetí objednávky informace o tom, zda je Zákazníkem vybraný Zájezd či Služba volný, či nikoli. Informace o tom, zda je či není Zájezd, anebo Služba volný, bude potvrzena a případně upřesněna ze strany BPR po doručení objednávky od Zákazníka a poté, co takovou skutečnost BPR potvrdí jednotliví dodavatelé služeb cestovního ruchu.
 2. Zákazník si na Webu může vybrat konkrétní Zájezd včetně parametrů (jako je termín zájezdu, počet cestujících, strava aj.). Objednávku Zákazník provede tak, že po zvolení konkrétního Zájezdu či Služby s požadovanými parametry učiní Zákazník prostřednictvím aplikace Webu objednávku, kterou projeví vůli uzavřít s BPR Smlouvu, jejímž předmětem bude na Webu popsaný a Zákazníkem sestavený Zájezd anebo Služba (dále jen „Objednávka“). Smluvní vztah mezi Zákazníkem a BPR vzniká uzavřením Smlouvy. BPR a Zákazník s ohledem na § 1770 NOZ ujednávají odlišný postup uzavření Smlouvy, a to způsobem uvedeným níže v těchto VOP, přičemž učiněním objednávky Zákazníkem podle článku 1.2 VOP Zákazník s takovým postupem uzavření Smlouvy souhlasí.
 3. Bude-li Zájezd anebo Služba volný, zašle BPR po obdržení Objednávky Zákazníka na e-mailovou adresu uvedenou v Objednávce Zákazníkovi potvrzení Objednávky s podrobným popisem Služby nebo Zájezdu, včetně těchto VOP, případných zvláštních podmínek pro odstoupení od Smlouvy a výše odstupného a dále pokyny k platbě za Službu anebo Zájezd (dále jen „Potvrzení Objednávky“). Objednává-li Zákazník Objednávkou Zájezd, zašle BPR v Potvrzení Objednávky také v textové podobě znění Smlouvy. Smlouva bude mezi BPR a Zákazníkem v každém případě uzavřena úplným, řádným a včasným uhrazením ceny za Službu anebo Zájezd podle pokynů v Potvrzení Objednávky, přičemž uhrazením ceny za Službu anebo Zájezd Zákazník souhlasí s podmínkami čerpání Služby či Zájezdu uvedených v Potvrzení Objednávky. Uhrazením ceny za Službu se rozumí dnem registrace částky u provozovatele platební brány, jejímž prostřednictvím si BPR vymiňuje přijetí platby. Provozovatel platební brány potvrdí BPR přijetí částky zpravidla neprodleně. Nebude-li Zájezd anebo Služba volný anebo nezašle-li BPR Zákazníkovi Potvrzení Objednávky do 24 hodin od obdržení Objednávky, Objednávka Zákazníka se zrušuje. Objednávka Zákazníka se zrušuje také v případě, nebude-li cena Zájezdu anebo Služby uhrazena nejpozději v době 24 hodin do času čerpání Služby anebo konání Zájezdu.
 4. Obsah podstatných náležitostí Smlouvy je vymezen nabídkou Zájezdů nebo Služeb prezentovanou na Webu, Objednávkou, Potvrzením Objednávky, textovou podobnou znění Smlouvy, jejímž předmětem je Zájezd, těmito VOP, jež jsou nedílnou součástí Smlouvy, případně přílohami Smlouvy a těchto VOP. BPR je povinna tyto VOP Zákazníkovi připojit k Potvrzení Objednávky. Zákazník bere na vědomí, že v uhrazením ceny za Zájezd anebo Službu souhlasí také s těmito VOP, které jsou nedílnou součástí Smlouvy.

2. Reklamační řád

 1. BPR odpovídá za řádné a včasné poskytnutí Zájezdu či Služby.
 2. Zjistí-li Zákazník, že Zájezd anebo Služba má vadu, může uplatnit své právo z odpovědnosti za tuto vadu, a to bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy se o ní Zákazník dozví. Služba anebo Zájezd má vadu, neodpovídá-li Služba nebo Zájezd Smlouvě. Zákazník může vadu Zájezdu anebo Služby vytknout písemně na adrese sídla BPR anebo e-mailem na adrese rezervace@glampingcz.cz.
 3. Jedná-li se o Zájezd a vytkl-li Zákazník vadu, určí Zákazník BPR zároveň přiměřenou lhůtu k odstranění vady, ledaže BPR odmítne odstranit vadu nebo je podle všech okolností případu zapotřebí okamžité nápravy. Má-li zájezd vadu a vytkl-li ji Zákazník včas, má Zákazník právo na slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady. BPR odstraní vadu Zájezdu, ledaže to není možné, anebo odstranění vady vyžaduje nepřiměřené náklady s ohledem na rozsah vady a hodnotu dotčených cestovních služeb, které dohromady tvoří Zájezd. Neodstraní-li BPR vadu v určené lhůtě, má Zákazník právo odstranit vadu sám a požadovat náhradu nezbytných nákladů. Jde-li o podstatnou vadu, může Zákazník odstoupit od Smlouvy bez zaplacení odstupného.
 4. Jedná-li se o Zájezd a vyskytnou-li se po jeho zahájení podstatné vady Zájezdu, nabídne BPR bez dodatečných nákladů pro Zákazníka vhodné náhradní řešení, pokud možno stejné nebo vyšší jakosti než jaká byla sjednána Smlouvě, aby Zájezd mohl pokračovat; Je-li navrhované náhradní řešení nižší jakosti než jakou určuje Smlouva, poskytne BPR Zákazníkovi přiměřenou slevu. Zákazník může navrhované náhradní řešení odmítnout pouze tehdy, není-li srovnatelné s tím, co bylo ve Smlouvě sjednáno, nebo není-li poskytnuta sleva přiměřená. Zahrnuje-li Zájezd přepravu, má Zákazník práva podle § 2539 a násl. NOZ.
 5. Jedná-li se o Službu a má-li Služba vadu, má Zákazník právo na bezplatné odstranění vady Služby nebo doplnění Služby a, je-li to podle charakteru Služby možné, rovněž poskytnutí náhradní Služby. Není-li to možné, poskytne BPR Zákazníkovi přiměřenou slevu z ceny Služby.
 6. Zákazník je za všech okolností povinen podle § 2900 až 2903 NOZ počínat si tak, aby předcházel vzniku škody nebo újmy své anebo dalších Zákazníků či účastníků Zájezdu, BPR a jejích obchodních partnerů. BPR neodpovídá za škodu, pokud byla způsobena Zákazníkem, třetí osobou, která není spojena s poskytováním služeb, nebo mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli BPR.
 7. Zákazník má povinnost poskytnout BPR součinnost potřebnou k řádnému šetření vady, zejména podávat informace, předkládat doklady prokazující skutkový stav, specifikovat své požadavky co do jejich důvodu, podat upřesňující informace atp.

3. Vyloučení odpovědnosti, best viewing practices

 1. Zákazník bere na vědomí, že mohou nastat případy omylu v obsahu Smlouvy, a to zejména v případě, kdy Zákazník objedná Zájezd či Službu za cenu anebo podmínek zaslaných anebo prezentovaných Zákazníkovi omylem či v důsledku chyby interního informačního systému či Webu BPR. BPR je oprávněna od Smlouvy odstoupit anebo svůj návrh na uzavření Smlouvy zrušit, a to i poté, co Zákazník návrh na uzavření Smlouvy od BPR obdržel. Tím není dotčeno právo BPR namítnout neplatnost v důsledku takového omylu v obsahu uzavřené Smlouvy. Příklady, kdy může dojít k chybně zveřejněné ceně či podmínek Zájezdu anebo Služby jsou zejména následující:
  1. Cena anebo podmínky Zájezdu či Služby jsou na první pohled nesprávné (např. nezohledňuje nákupní cenu, v popisu je uvedena Služba, která zjevně v dané lokalitě nemůže být poskytnuta aj.);
  2. u ceny Zájezdu či Služby přebývá nebo chybí jedna či více cifer;
  3. sleva na Zájezd či Službu přesahuje 50 %, aniž by Zájezd či Služba byla součástí zvláštní marketingové kampaně či výprodejové akce BPR označené speciálním symbolem.

V případě pochybností, zda jsou Zájezd či Služba skutečně zlevněné či jinak zvýhodněné, nebo jde o zjevnou chybu, je Zákazník povinen kontaktovat BPR a informaci o správnosti zveřejněných údajů si ověřit.

 1. Zákazník uzavřením Smlouvy a souhlasem s těmito VOP bere na vědomí, že Web a všechny výstupy z něho (včetně automatizovaných i neautomatizovaných e-mailů, bannerů a jiných zobrazovacích prvků Webu) jsou ze strany BPR přizpůsobeny zařízením s operačním systémem Windows 10 a macOS (verze 10.12. a novější), mobilním zařízením se systémem Android (verze [*] a novější) a iOS (verze 12 a novější) a továrním aplikacím obsluhy e-mailu, dále internetovému prohlížeči Google Chrome, Safari, Internet Explorer apod. Zákazník rovněž bere na vědomí, že použitím jiného zařízení anebo aplikace či prohlížeče může dojít k chybám a omylům, které jsou mimo jiné demonstrativně uvedeny v článku 2.1. těchto VOP, přičemž za vznik takové chyby či omylu odpovídá Zákazník.

4. Odstoupení od smlouvy, storno

 1. Je-li předmětem Smlouvy Zájezd a odstoupí-li Zákazník od Smlouvy a důvodem odstoupení není porušení povinností BPR stanovené těmito VOP, Smlouvou anebo NOZ, nebo odstoupí-li BPR od Smlouvy před zahájením Zájezdu z důvodu porušení povinnosti Zákazníka, je BPR po Zákazníkovi oprávněna požadovat zaplacení odstupného ve výši stanovené v Potvrzení Objednávky, resp. Smlouvě, a není-li výslovně odstupné stanoveno, pak v následující výši:
  1. 10 % z celkové ceny Zájezdu ve lhůtě od uzavření Smlouvy do 40 dní včetně před zahájením Zájezdu,
  2. 40 % z celkové ceny zájezdu ve lhůtě od 39 dní do 30 dní včetně před zahájením Zájezdu,
  3. 60 % z celkové ceny Zájezdu ve lhůtě od 29 dní do 20 dní včetně před zahájením Zájezdu,
  4. 80 % z celkové ceny Zájezdu ve lhůtě od 19 dní do 10 dní včetně před zahájením Zájezdu,
  5. 100 % z celkové ceny Zájezdu ve lhůtě od 9 dní a méně před zahájením Zájezdu (platí i pro případ nenastoupení Zájezdu)
 2. BPR je oprávněna od Smlouvy před zahájením Zájezdu odstoupit:
  1. jestliže počet osob přihlášených na Zájezd je nižší než nejnižší počet určený ve Smlouvě a BPR oznámilo Zákazníkovi zrušení zájezdu ve lhůtě:
   1. ve lhůtě 20 dní před zahájením Zájezdu v případě Zájezdu trvajícího déle než 6 dní;
   2. ve lhůtě 7 dní před zahájením Zájezdu v případě Zájezdu trvajícího 2 až 6 dní;
   3. ve lhůtě 48 hodin před zahájením Zájezdu v případě Zájezdu trvajícího méně než 2 dny.
  2. mu v plnění závazku brání nevyhnutelné a mimořádné okolnosti a zrušení Zájezdu oznámil Zákazníkovi bez zbytečného odkladu ještě před zahájením Zájezdu.
 3. Zákazník se zavazuje dodržovat právní předpisy České republiky, přepravní řád, hotelový anebo ubytovací řád, návštěvní řád anebo jiná pravidla v místě plnění Služby anebo Zájezdu, se kterými byl Zákazník seznámen. Zákazník se dále zavazuje zajistit, že pravidla uvedená v předchozí větě bude dodržovat každý účastník Zájezdu. BPR je však oprávněna od Smlouvy v průběhu Zájezdu či čerpání Služby odstoupit v případě závažného porušení právních předpisů ČR nebo navštíveného státu Zákazníkem anebo účastníkem Zájezdu a dále v případě závažného porušení pravidel uvedených v předchozí větě tohoto odstavce Zákazníkem anebo účastníkem Zájezdu.
 4. Je-li předmětem Smlouvy pouze Služba, může BPR anebo Zákazník od Smlouvy kdykoliv odstoupit. Odstupuje-li však od Smlouvy Zákazník, má BPR právo požadovat zaplacení odstupného ve výši podle 3.1.
 5. BPR a Zákazník ujednávají právo BPR započíst si svou pohledávku na zaplacení odstupného oproti pohledávce Zákazníka na vrácení zaplacené ceny za Zájezd či Službu v důsledku odstoupení od Smlouvy, resp. storna Zájezdu či Služby.

5. Informace o zpracování osobních údajů

 1. Veškeré informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu Zásady zpracování osobních údajů vydaném BPR, zveřejněném na adrese https://www.glampingcz.cz/jak-nakupovat/ochrana-osobnich-udaju.

6. Mimosoudní řešení sporů

 1. V případě, že dojde mezi BPR a Zákazníkem, který je spotřebitel, ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Zákazník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Řízení není zpoplatněno, zahajuje se na návrh Zákazníka, který musí být podaný nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy Zákazník uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u BPR poprvé. Příslušným orgánem je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, webové stránky adr.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

7. Závěrečná ustanovení

 1. Smlouvy, na které se použijí tyto VOP, se řídí právním řádem České republiky.
 2. S ohledem na to, že BPR je podnikatelem a že místem zajištění plnění služeb poskytovaných BPR je zejména obec Liberec a Jablonec nad Nisou, ujednávají tímto BPR a Zákazník, že spory ze Smlouvy, spory z platnosti, neplatnosti, anebo nicotnosti Smlouvy, anebo jejích částí, anebo spory na ně navazující, budou příslušné rozhodnout obecné soudy místně příslušné pro osoby se sídlem na území města Jablonec nad Nisou, tj. okresní soud v Jablonci nad Nisou, anebo jiný místně příslušný soud stanovený podle předpisů platných a účinných v době podání žaloby, a to za předpokladu, že Zákazník je podnikatelem, který uzavírá Smlouvu v souvislosti se svou podnikatelskou činností. Má se za to, že Zákazník uzavírá Smlouvu v souvislosti se svou podnikatelskou činností tehdy, pokud v Objednávce uvede identifikační číslo obchodníka.
 3. Případná neplatnost či nicotnost jednotlivých ustanovení těchto VOP nemá vliv na platnost ustanovení Smlouvy, na něž se tyto VOP vztahují.
Souhlasím se zpracováním
osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů ve společnosti B P R-Bohemia public relation s.r.o.,

Účinnost: 21. května 2020

 

1/ Chráníme Vaše osobní údaje

 

Společnost B P R-Bohemia public relation s.r.o., IČO 640 50 211, se sídlem Sychrov-Červenice 22, PSČ 463 44, okres Liberec, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddíle C, vložce 9768 (dále jen „BPR“) se zavazuje chránit poskytnuté osobní údaje v maximální možné míře a nakládat s nimi pouze v souladu s platnou legislativou. Ochrana osobních údajů je pro nás důležitá, proto jsme přijali tyto Zásady zpracování osobních údajů ve společnosti BPR (dále jen „Zásady“).

 

Při zpracovávání osobních údajů se řídíme aktuálně platnou právní úpravou, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), které nabývá účinnosti ke dni 25. května 2018 a dále zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.

 

Níže naleznete informace o tom, proč, kdy, jak a jaké osobní údaje v BPR zpracováváme a jaká pravidla k ochraně osobních údajů v BPR dodržujeme. Naleznete zde také způsob, jak nás kontaktovat, pokud budete mít dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo jak například provést opravu osobních údajů.

 

Snažíme se, aby naše Zásady byly pro Vás srozumitelné a jasné. Pokud však bude potřeba cokoliv vysvětlit, níže najdete naše kontaktní údaje.

 

Doporučujeme Vám, abyste si informace uvedené v Zásadách pečlivě přečetli a průběžně sledovali jejich obsah, jelikož dokument může být aktualizován.

 

Můžete se na nás kdykoliv obrátit písemně s označením „Ochrana osobních údajů“ na adrese B P R-Bohemia public relation s.r.o., IČO 640 50 211, se sídlem Sychrov-Červenice 22, PSČ 46344, e-mailem na adrese rezervace@glampingcz.cz, nebo telefonicky na tel. +420 602 170 000.

 

   2/ Základní pojmy

 

Dovolte, abychom Vám vysvětlili některé základní pojmy, které se týkají ochrany osobních údajů. Věříme, že tak získáte lepší porozumění a pochopení, proč v BPR postupujeme při zpracování osobních údajů zvoleným postupem.

 

Osobní údaje“ jsou jakékoli informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby;

Subjekt údajů“ je fyzická osoba, jíž se osobní údaje týkají;

Správce údajů“ je osoba, která určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů a za zpracování primárně odpovídá. Není-li v těchto zásadách, podmínkách konkrétní smlouvy či v souhlasu uvedeno jinak, platí, že správcem osobních údajů je společnost BPR;

Zpracovatel údajů“ je osoba, která zpracovává osobní údaje pro správce;

Zpracování“ je jakákoli operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromažďování, záznam, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

 

   3/ Kategorie subjektů údajů

 

Subjektem údajů může být zejména:

• zákazník BPR, jeho zaměstnanec či zástupce;

• obchodní partner BPR, jeho zaměstnanec či zástupce;

• jiná osoba, která je ve smluvním nebo obdobném vztahu s BPR;

• zákazníci obchodních partnerů BPR;

• osoby, v jejichž prospěch je uzavírána smlouva s BPR;

• osoby účastnící se soutěží a akcí pořádaných BPR, popř. akcí, kterých se účastní BPR;

• příjemci pravidelného newsletteru BPR;

• návštěvníci webu BPR;

• uchazeč o zaměstnání BPR.

 

   4/ Jaké osobní údaje zpracováváme?

 

Dodržujeme zásadu minimalizace osobních údajů. Zpracováváme o Vás pouze osobní údaje, které nezbytně potřebujeme, a to na nezbytnou dobu podle jednotlivého účelu zpracování osobních údajů.

Níže se dozvíte, jaké kategorie osobních údajů o Vás zpracováváme. Konkrétnější rozsah osobních údajů zpracovávaných pro jednotlivé účely je uveden v následující části „Proč zpracováváme Vaše osobní údaje?“.

 

BPR zpracovává následující kategorie osobních údajů:

• identifikační údaje: základní identifikační údaje (jméno, příjmení, titul, datum narození, věk, adresa trvalého bydliště, rodné číslo, telefonní číslo), pokud podnikáte IČO, sídlo, DIČ;

• kontaktní údaje: kontaktní adresa, telefonní číslo, fax, e-mail a jiné obdobné informace;

• další údaje nezbytně nutné pro plnění smlouvy: údaje z řidičského průkazu, údaje o dietě;

• foto a video záznamy, jsou-li pořizovány;

• údaje zpracovávané na základě uděleného souhlasu;

• transakční údaje a údaje o využívání našich produktů a služeb: číslo či jiná identifikace smlouvy, informace o předmětu smlouvy či plnění smlouvy, údaj o využívání našich produktů a služeb, obchodní smluvní historie;

• údaje vyplývající z komunikace: údaje z používání našich webových stránek

.

   5/ Proč zpracováváme Vaše osobní údaje?

 

Vaše osobní údaje zpracováváme v nezbytném rozsahu pro příslušný účel – např. abychom s Vámi mohli uzavřít a také realizovat konkrétní smlouvu (např. smlouvu o zájezdu, smlouvu o poskytnutí služby cestovního ruchu, dodavatelskou smlouvu apod.). Povinnost zpracovávat údaje nám stanoví také řada právních předpisů. Mnohé údaje musíme například zpracovávat pro účely archivace. Některé údaje zpracováváme, neboť je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů BPR. Zpracování z tohoto důvodu je však omezeno, existenci oprávněného zájmu vždy pečlivě posuzujeme. V ostatních případech Vaše údaje zpracováváme pouze s Vaším souhlasem.

 

   6/ Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje?

 

Vaše osobní údaje uchováme pouze po nezbytnou dobu, kterou budeme potřebovat pro plnění účelů uvedených v těchto Zásadách, případně abychom dodrželi zákonem stanovené povinnosti.

Nejzazší dobou zpracování osobních údajů, kterou ve BPR vůči Vám uplatňujeme, je 10 let ode dne, kdy došlo k ukončení právního vztahu mezi Vámi a BPR, případně 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém k plnění došlo. Povinnost uchovávat identifikační a transakční údaje nám ukládá zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty a další účetní a daňové předpisy. Vaše osobní údaje ale také archivujeme po dobu 10 let z důvodu našich oprávněných zájmů, zejména pro případ, že bychom museli předkládat důkazy v soudním sporu, a to s ohledem na zákonné promlčecí lhůty podle občanského zákoníku.

 

   7/ Jste povinni nám osobní údaje předávat?

 

Předání údajů, které nám předáváte se svým souhlasem, je dobrovolné. Předání některých výše uvedených údajů vyžadujeme, jelikož jejich zpracování je nezbytné pro uzavření či splnění smlouvy, plnění našich právních povinností nebo ochranu našich oprávněných zájmů.

 

   8/ Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

Požádáme-li Vás o Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, bude žádost o Váš souhlas, resp. souhlas, jež Vám poskytneme k prostudování a podpisu či jinému odsouhlasení, jasně formulován a poskytne Vám přiměřený základ pro rozhodování. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to prostřednictvím kontaktů, jež jsou uvedeny v úvodu a závěru těchto zásad či jinou cestou, na kterou budete individuálně upozorněni.

Vaše osobní údaje uchováváme jen po dobu nezbytnou k naplnění účelů popsaných v těchto Zásadách nebo účelů, o nichž jste byli informováni jiným způsobem. To znamená, že jakmile nám udělíte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, budeme Vaše údaje uchovávat v souladu s Vaším souhlasem a/nebo až do doby, dokud svůj souhlas neodvoláte. I v případě odvolání Vašeho souhlasu však můžeme některé Vaše osobní údaje uchovávat po dobu nezbytnou ke splnění našich zákonných povinností a pro účely naší obhajoby v případných právních sporech.

Vaše osobní údaje nebudeme sdílet se třetími stranami pro jejich marketingové účely, pokud jsme pro tyto účely neobdrželi Váš souhlas. V případě, že jste nám takový souhlas poskytli, ale později již nebudete chtít marketingové materiály od třetí strany dostávat, obraťte se prosím přímo na příslušnou třetí stranu.

 

   9/ Newsletter

Našim zákazníkům a obchodním partnerům rozesíláme pravidelný newsletter, který informuje o aktuální nabídce služeb BPR. Odběr newsletteru lze kdykoliv odhlásit, a to prostřednictvím emailu  rezervace@glampingcz.cz, nebo proklikem v newsletteru.

 

   10/ Cookies

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují úkony a nastavení jednotlivých uživatelů, které na nich provedli, takže se tyto údaje nemusí zadávat opakovaně. Soubory cookies se ukládají do jednotlivých počítačů pomocí webového prohlížeče.  Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nepoužíváme pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů. Cookies používáme v souladu s nařízením

Soubory cookies nám např. umožňují uživatele rozpoznat jako stávajícího uživatele (např. při přihlašování do jeho emailovému účtu, při autorizaci platby atd.) nebo přizpůsobit danou službu uživatelským preferencím. Soubory cookie také používáme k zobrazování tzv. behaviorálně cílené on-line inzerce na webových portálech Společnosti i mimo ně, jednodušeji řečeno k zobrazování pouze takové reklamy, která je relevantní pro daného konkrétního uživatele, aniž by ten byl obtěžován reklamou, která ho nezajímá.

Soubory cookie používáme i v případě, kdy uživatel využívá služby, které nabízíme svým partnerům, jako jsou reklamní služby nebo funkce služeb společnosti, které se mohou zobrazit na jiných webech. Další skupinu představují cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti dané konkrétní webové stránky či určité služby či cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a my nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto údajů.

Uživatelé našeho webu mají možnost používání cookies odmítnout. Je však možné, že v některých případech nebude možné bez používání cookies zobrazit určitou naši službu či produkt. Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našeho webu. Pokud budete chtít využívání cookies odmítnout, dejte nám to vědět.

 

   11/ Zdroje osobních údajů

 

Zpracováváme pouze osobní údaje, které jsme v BPR obdrželi přímo od Vás, zejména v rámci osobního či telefonního kontaktu anebo emailem, dále pak údaje z veřejně dostupných zdrojů a rejstříků i údaje získané od třetích stran (například našich obchodních partnerů).  Vaše osobní údaje zásadně spravujeme v rámci BPR. Pokud je to nezbytné k dosažení některého z účelů uvedených výše, zejména pokud externí subjekt v dané oblasti disponuje nezbytnou profesionalitou a odbornou úrovní, Vaše údaje jsou zpracovávány spolupracujícími dodavateli. Pokud někoho dalšího pověříme výkonem určité činnosti tvořící součást našich služeb, může při ní docházet ke zpracování příslušných osobních údajů. V některých případech se tito dodavatelé stávají zpracovatelem osobních údajů. Zpracovatel je oprávněn nakládat s údaji výhradně pro účely výkonu činnosti, ke které byl příslušným správcem pověřen. V takovém případě není pro účely výkonu zpracovatelské činnosti vyžadován Váš souhlas.

 

Možnými příjemci osobních údajů jsou zejména:

 

• finanční ústavy;

• správní orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy (např. Ministerstvo pro místní rozvoj aj.;

• naši obchodní partneři a dodavatelé služeb (např. provozovatelé ubytování, autopůjčoven, dále bankovní a finanční instituce či pojišťovny, provozovatelé platební brány);

• poskytovatelé IT služeb, včetně cloudových uložišť:

• advokáti;

• auditoři;

• poskytovatelé tiskových a poštovních služeb, včetně kurýrů.

 

Nad rámec výše uvedeného osobní údaje předáváme mimo BPR pouze tehdy, pokud k tomu máme Váš souhlas nebo pokud to vyžaduje právní předpis. Některé orgány veřejné správy (např. finanční úřady) jsou oprávněny vyžádat si informace o Vás.

 

   12/ Zabezpečení

 

Usilujeme o to, aby Vámi svěřené údaje byly v maximálním bezpečí. Za tímto účelem jsme zavedli řadu technických a organizačních opatření, která ochrání Vaše osobní údaje před neúmyslným nebo nezákonným zničením, neúmyslnou ztrátou či změnou, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem a jakýmikoli dalšími nezákonnými formami zpracování.

Přístup k Vašim osobním údajům omezujeme pouze na ty zaměstnance společnosti BPR a dodavatele BPR, kteří tyto informace potřebují pro účely jejich zpracování naším jménem a kteří jsou smluvně zavázáni zachovávat bezpečnost a důvěrnost Vašich osobních údajů.

Jak jsme se již zmínili, v určitých případech předáváme, nebo jsme povinni předávat, osobní údaje třetím stranám. V takových případech volíme důvěryhodné partnery, u kterých jsme se ujistili, že budou dodržovat minimálně stejnou úroveň ochrany osobních údajů, jakou zajišťujeme ve BPR.  Naši partneři jsou zavázáni ke stejným povinnostem jako my.

Při předání osobních údajů správním orgánům využíváme vždy nejvhodnější a nejbezpečnější možnosti, jaké příslušný orgán nabízí.

Využíváme cloudových uložišť, která jsou zásadně umístěna v rámci EU a u kterých máme vždy zajištěn vysoký stupeň zabezpečení údajů.

 

   13/ Vaše práva spojená se zpracováním osobních údajů

 

V případě uplatnění Vašich práv k osobním údajům, jež zpracováváme, vyžadujeme Vaši identifikaci. Dovolujeme si Vás upozornit, že nebudeme-li schopni Vaši totožnost ověřit elektronicky nebo budeme-li mít důvodné pochybnosti o Vaší totožnosti, požádáme Vás o předložení dokladu totožnosti či jiné prokázání totožnosti. Pouze tak vyloučíme, že neposkytneme Vaše osobní údaje jiné osobě nebo nedojde k neoprávněné úpravě Vašich osobních údajů.

 

Právo na informace a přístup k osobním údajům

Ctíme zásadu transparentnosti zpracovávání osobních údajů. V souladu s touto zásadou Vám vždy poskytneme informace o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme.

Vaše žádosti budeme vyřizovat v nejkratší možné době, maximálně v rozsahu jednoho měsíce. Ve složitějších případech jsme oprávněni lhůtu prodloužit až o dva měsíce.

Požádáte-li o informaci o zpracování svých osobních údajů, poskytneme Vám informaci o účelu zpracování osobních údajů, osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, příjemci, případně kategoriích příjemců. Dále Vám bude sdělena plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby, a existence práva požadovat opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování a také právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Máte právo žádat od BPR kopii zpracovávaných osobních údajů, nebudou-li tím nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. Za další kopie na Vaši žádost můžeme účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže podáte žádost v elektronické formě, poskytneme Vám informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud nepožádáte o jiný způsob.

 

Právo na opravu

Při zpracovávání Vašich osobních údajů usilujeme o zajištění jejich přesnosti a aktuálnosti. Nepřesné či neúplné osobní údaje se budeme snažit vymazat nebo opravit. Zjistíte-li, že některé osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou chybné nebo neaktuální, můžete nás na to upozornit. Máte právo na to, aby společnost BPR bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů.

V některých případech opravu osobních údajů provést nemůžeme. Jedná se zejména o případy, kdy jsou Vaše chybné nebo neaktuální osobní údaje obsaženy na daňovém dokladu, který dle zákona archivujeme.

Veškeré opravy budou oznámeny také příjemcům, jimž byly osobní údaje poskytnuty, s výjimkou případů, kdy je to nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

 

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Dalšímu zpracování Vašich osobních údajů, které je prováděno na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, je možné kdykoli zamezit. Stačí odejmout souhlas s takovým zpracováním.

 

Právo na výmaz (právo „být zapomenut“)

Můžete rovněž využít svého práva „být zapomenut“. Máte právo na to, aby společnost BPR bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se Vás týkají, a BPR má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

 1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 2.  odvoláte souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovávány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;

c) osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

d) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo České republiky.

V takovém případě smažeme všechny Vaše osobní údaje, které zpracováváme. Výjimkou jsou případy, kdy zpracování probíhá ze zákonné povinnosti nebo z důvodu našeho oprávněného zájmu na výkonu a obhajobě právních nároků.

Výmaz bude oznámen také příjemcům, jimž byly osobní údaje poskytnuty, s výjimkou případů, kdy je to nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

 

Právo na omezení zpracování

Máte právo na to, aby společnost BPR omezila zpracování, v kterémkoli z těchto případů:

a) popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby společnost BPR mohla přesnost osobních údajů ověřit;

b) zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;

c) BPR již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

d) byla uplatněna námitka proti zpracování, a to do ověření, zda oprávněné zájmy BPR převažují nad Vašimi důvody pro námitku.

Veškerá omezení budou oznámena také příjemcům, jimž byly osobní údaje poskytnuty, s výjimkou případů, kdy je to nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

 

Právo na přenositelnost osobních údajů

Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, jež jste poskytl společnosti BPR, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu společnost BPR bránila, a to v případě, že:

a) zpracování je založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo jde o zpracování osobních údajů pro účely uzavření a plnění smlouvy; a současně

b) zpracování se provádí automatizovaně.

Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů máte právo na to, aby osobní údaje byly předány ze strany BPR přímo jinému správci, je-li to technicky proveditelné. Právem na přenositelnost osobních údajů nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

 

Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí, vč. profilování

BPR neprovádí žádné automatizované zpracování osobních údajů. Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování (tj. jakékoliv formě automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k Vaší osobě), které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká. Toto právo se nepoužije, pokud je automatizované rozhodnutí nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy nebo je založeno na Vašem výslovném souhlasu; v těchto případech však máte právo na lidský zásah do automatizovaného rozhodnutí, právo vyjádřit svůj názor a právo napadnout automatizované rozhodnutí.

 

Právo vznést námitku

Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pro tento marketing. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Pokud se osobní údaje zpracovávají na základě oprávněných zájmů BPR, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pro tyto oprávněné zájmy. Tuto námitku je nutné z Vaší strany odůvodnit, abychom ji byli schopni náležitě posoudit. Vaše námitky a důvody k ní vedoucí budou následně posouzeny a porovnány s oprávněnými zájmy BPR. Pokud Vaše důvody převáží nad oprávněnými zájmy BPR, zpracování Vašich osobních údajů bude omezeno nebo budou Vaše osobní údaje vymazány.

 

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Máte právo podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 

V případě jakýchkoli nejasností či dotazů ohledně zpracovávání Vašich osobních údajů a pro uplatnění jakéhokoliv z výše uvedených práv, se na nás můžete kdykoliv obrátit písemně na adrese B P R-Bohemia public relation s.r.o., IČO 640 50 211, se sídlem Sychrov-Červenice 22, PSČ 46344 anebo e-mailem na adrese rezervace@glampingcz.cz, nebo telefonicky na tel. +420 602 170 000.