On-line rezervace

1
Datum
2
Údaje
3
Rezervace s povinností platby
Příjezd Odjezd
 
 
Hodina příjezdu
Kontaktní osoba/host
Jméno
Příjmení
Ulice a číslo
Město
Stát
PSČ
E-mail
Telefon
Fakturuji na firmu:
Fakturační údaje
Název firmy
Ulice a číslo
Město
Stát
PSČ
DIČ
Doplňkové informace

Souhlasím se smluvními
podmínkami

Smluvní podmínky pronájmu obytného vozu

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) společnosti Petr Pavelčík, IČ: 73113549 se sídlem Újezd 364, 783 96 Újezd, provozovatelem internetových stránek www.trochujinadovolena.cz (dále jen „pronajímatel“) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi pronajímatelem a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „nájemce“) vyplývající ze smlouvy o nájmu obytného vozu a případně dalších smluv s nájmem obytného vozu souvisejících (dále jen „nájemní smlouva“).

 

2. Objednávka obytného vozu

2.1. Nájemce objednává vůz prostřednictvím elektronické objednávky na internetových stránkách pronajímatele www.trochujinadovolena.cz (dále jen „internetové stránky“ nebo „web“). Nájemce se zavazuje uvádět vždy pravé, úplné a platné údaje o své totožnosti, zejména jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště, případně sídla právnické osoby, telefonický a emailový kontakt, popř. další údaje vyžadované pronajímatelem.

2.2. Smluvní vztah mezi pronajímatelem a nájemcem vzniká doručením přijetí objednávky, které pronajímatel zasílá nájemci elektronickou poštou na emailovou adresu nájemce uvedenou v objednávce.

2.3. Nájemce je povinen uhradit pronajímateli rezervační poplatek ve výši 100% nájemného (dále jen „rezervační poplatek“) nejpozději do pěti (5) dnů od odeslání objednávky dle čl. 2.1. těchto VOP na základě vystavené výzvy k platbě. Pronajímatel má až do úhrady rezervačního poplatku právo přijímat na vůz objednávky dalších zájemců.

2.4. Minimální doba nájmu obytného vozu je čtyři (4) dny.

 

3. Nájemné a platební podmínky

3.1.Nájemné za obytný vůz a doplňkové vybavení je stanoveno v ceníku pronajímatele uveřejněného na internetových stránkách https://www.trochujinadovolena.cz/cenik-a-rezervace/.

3.1.1. sazba v Kč včetně DPH za každý jeden kalendářní den trvání nájemní smlouvy ode dne převzetí vozu až do jeho vrácení;

3.2. Nájemné zahrnuje:

3.2.1. Pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem obytného vozu;

3.2.2. Havarijní pojištění obytného vozu. Spoluúčast ve výši 10%, min. 10.000,- Kč bude v případě pojistné události odečtena nájemci z kauce. Nájemce však nese odpovědnost za škody, které nebudou hrazeny havarijním pojištěním, v případě vlastního zavinění vzniku pojistné události;

3.2.3. Pravidelný servis a údržbu vozu pronajímatelem před jeho převzetím nájemcem;

3.2.4. Dálniční poplatky na území České republiky;

3.2.5. Běžné opotřebení vozidla.

3.3.Nájemné nezahrnuje a nájemce je sám povinen nést zejména tyto náklady:

3.3.1. Doplňování kvalitního paliva Diesel

3.3.2. Opravy vozu v důsledku použití nekvalitních pohonných hmot;

3.3.3. Opravy a výměny pneumatik v případě defektu a dalšího příslušenství obytného vozu;

3.3.4. Mýtné, silniční a jiné poplatky, včetně pokut od policejních a jím podobných orgánů jakéhokoliv státu;

3.3.5. Spoluúčast;

3.3.6. Nadměrné opotřebení vozidla;

3.3.7. Veškeré další náklady spojené s provozem obytného vozu, není-li v těchto VOP uvedeno jinak.

3.4. Nájemné zahrnuje poplatek za neomezený počet najetých kilometrů za dobu nájmu.

3.5. Nájemce je povinen složit k rukám pronajímatele kauci ve výši 15.000,- Kč (dále jen „kauce“). Pronajímatel vrátí kauci nájemci v termínu uvedeném v čl. 7.5. těchto VOP, přičemž je oprávněn kauci ponížit o jeho pohledávky vůči nájemci vyplývající z nájemní smlouvy, zejména, nikoli však výlučně, o úhradu nájemného, spoluúčasti, úhradu nadlimitního poplatku, úhradu smluvních pokut, úhradu storno poplatků, úhradu nákladů vzniklých při opravách poškození vozu či úhradu nákladů souvisejících s jeho čištěním, úhradu poškozeného či zničeného doplňkového vybavení apod.

3.6. Kauci hradí nájemce pronajímateli nejpozději v den převzetí obytného vozu v hotovosti anebo nejpozději dva dny před jeho převzetím na účet pronajímatele.

3.7. Nájemné bude nájemcem pronajímateli uhrazeno jednorázově nejpozději do 5-ti dnů od provedení rezervace. Nájemné, kauci i případné další platby související s nájemní smlouvou nájemce uhradí bezhotovostním převodem na účet pronajímatele č.: 3215360349/0800 na základě výzvy zaslané pronajímatelem.

3.9. Pokud nájemce neuhradí nájemné do 5-ti dnů od provedení rezervace, má pronajímatel právo rezervaci zrušit.

3.10. V případě zrušení již provedené a uhrazené rezervace nájemcem, je nájemce povinen pronajímateli uhradit následující storno poplatky:

3.10.1. Pokud ke zrušení rezervace z výše uvedeného důvodu dojde 45 a více dnů přede dnem převzetí obytného vozu – nájemné bude vráceno v plné výši;

3.10.2. Pokud ke zrušení rezervace z výše uvedeného důvodu dojde 15 - 44 dnů přede dnem převzetí obytného vozu – 40% z nájemného;

3.10.3. Pokud ke zrušení rezervace z výše uvedeného důvodu dojde 14 a méně dnů přede dnem převzetí vozu – 80% z nájemného.

3.11. Při předčasném vrácení obytného vozu se nespotřebovaná část nájemného nevrací.

 

4. Předání nájmu

4.1.Pronajímatel předá vůz nájemci na adrese Paseka 1, 783 97 Paseka u Šternberka po prokázání jeho totožnosti alespoň dvěma osobními doklady, z nichž jeden musí být řidičský průkaz prokazující existenci řidičského oprávnění nájemce pro skupinu B po dobu delší než 3 roky. Nájemce výslovně souhlasí s tím, aby si Pronajímatel zajistil kopie těchto dokladů, které budou v jeho dispozici po celou dobu trvání nájmu obytného vozu. V den převzetí obytného vozu stanovený v nájemní smlouvě je nájemce povinen vůz převzít v místě předání v předem domluveném čase.

4.2. Nájemce si s pronajímatelem dohodne předem telefonicky nebo emailem předpokládaný čas předání vozu. Nájemce bere na vědomí, že předání a převzetí vozu trvá cca 60 min.

4.3. Obytný vůz je nájemci předáván čistý a s plnou nádrží pohonných hmot, plnou nádrží močoviny AdBlue, chemických prostředků do WC a toaletního papíru, včetně náhradní sady chemie a WC. Dále s plným obsahem nádrže na pitnou vodu a vyprázdněnou nádrží na odpadní vodu a plně nabitou palubní baterií.

4.4. Stav vozu při převzetí nájemcem je zachycen v předávacím protokolu, který nájemce podepisuje v den převzetí obytného vozu a který obsahuje také poučení nájemce o technických parametrech daného vozu. Pronajímatel si při předávání předmětného vozidla vyhrazuje právo pořídit foto – video záznam stavu vozu.

4.5. Po dobu trvání nájmu vozu nabízí pronajímatel nájemci možnost parkování jednoho osobního automobilu u provozovny pronajímatele zdarma. Pronajímatel upozorňuje, že se jedná o parkování pod dohledem bezpečnostní kamery. Riziko případné škody na osobním automobilu (z důvodu poškození, odcizení, živelné pohromy apod.) však stále nese sám nájemce a pronajímatel za případné škody neodpovídá.

 

5. Provoz obytného vozu

5.1. Nájemce je povinen vůz užívat výhradně na pozemních komunikacích, v souladu s právním řádem státu, ve kterém se nachází, v souladu s návodem k obsluze a s náležitou péčí.

5.2. Obytný vůz jsou oprávněni řídit výhradně držitelé řidičského oprávnění skupiny B, které nájemce uvedl ve smlouvě při převzetí vozu a jež řidičským průkazem dané skupiny disponují nejméně po dobu 3 let.

5.3. Ve voze je zakázáno kouřit. Nájemce odpovídá za dodržování všech omezení za všechny osoby, které obytný vůz užívají spolu s nájemcem. 5.4. Nájemce je oprávněn s vozem vyjíždět do zahraničí v rámci Evropy do všech zemí uvedených v seznamu na příslušné Mezinárodní automobilové pojišťovací kartě obytného vozidla (tzv. Zelená karta). Nájemce je povinen do vozu doplňovat výhradně kvalitní palivo Diesel bez biosložky.

5.5. Pronajímatel neodpovídá nájemci za škodu na věcech vnesených do vozu či těch, které budou uloženy v externích úložných prostorech vozu (střecha, přídavný vozík apod.)

 

6. Nehody a poruchy

6.1. Vůz pronajímatele je havarijně pojištěn včetně odcizení a vandalismu se spoluúčastí 10%, minimálně však 10.000,- Kč. Současně má obytný vůz uzavřené zákonné pojištění odpovědnosti za provoz vozidel. Pojištění obytného vozu je sjednáno u společnosti Pojišťovna Generali.

6.2. Havarijní pojištění se nevztahuje zejména, nikoli však výlučně, na následující škody: škody vzniklé na interiéru vozu, pokud nebyl poškozen vlivem dopravní nehody nebo násilným vniknutím, ztrátu vybavení vozu, pokud k ní nedošlo násilným vniknutím, zavazadla a přepravovaný náklad, poškození pneumatik a disků vozu, poškození markýzy vzniklé nesprávnou manipulací či důsledkem větru, škody způsobené v důsledku vniknutí třetí osoby do nezajištěného (nezamknutého) vozu, škody vzniklé v důsledku porušení zákazu konzumace alkoholických, omamných či psychotropních látek (drog) před a za jízdy s vozem, odcizení vozu, pokud nebyl řádně zajištěn (uzavřen a uzamčen) a zpronevěru vozu.

6.3. Nájemce je povinen pronajímateli neprodleně ohlásit jakoukoli škodu vzniklou na voze, zdraví či majetku třetí osoby způsobenou provozem vozu. Dále je nájemce povinen pronajímateli neprodleně nahlásit jakoukoli závadu, poruchu, potřebu opravy či jakoukoli další skutečnost způsobilou narušit užívání vozu. Nájemce je v těchto případech povinen kontaktovat pronajímatele na telefonním čísle +420 733 194 287 a postupovat dle jeho pokynů.

6.4. Veškeré škody způsobené na obytném vozu třetími osobami (odcizení, poškození, vandalismus – zjištěný i nezjištěný pachatel včetně sprejerů apod.) a v důsledku dopravních nehod musí být vždy a v každém státě šetřeny příslušnou policií a nájemce je povinen dodat pronajímateli písemný a čitelný protokol této policie. V případě dopravní nehody je nájemce dále povinen sepsat veškeré účastníky a svědky nehody s uvedením jména, příjmení a adresy, a zajistit fotodokumentaci nehody včetně fotografie RZ účastníků nehody. Nepojízdný vůz nájemce zabezpečí před dalším poškozením nebo odcizením. Škody, u kterých nájemce nedoloží potvrzení policie o způsobení škody třetí osobou, se považují za škody způsobené nájemcem.

6.5. Škody, na které se nevztahuje havarijní pojištění, se zavazuje nájemce uhradit pronajímateli při vrácení obytného vozu.

6.6. Škody, na které se vztahuje havarijní pojištění, hradí při dodržení podmínek stanovených pojišťovnou příslušná pojišťovna. Spoluúčast při vzniku pojistné události hradí nájemce. Nájemce se tedy zavazuje uhradit rozdíl mezi vzniklou škodou a pojišťovnou vyplaceným plněním pronajímateli. Výše spoluúčasti bude vždy doložena pronajímatelem dopisem od příslušné pojišťovny.

6.7. V případě dopravní nehody, poškození či odcizení obytného vozu je nájemce povinen poskytnout pronajímateli veškerou nezbytnou součinnost při řešení pojistné události. Nájemce v takovém případě nemá nárok na poskytnutí náhradního vozu ze strany pronajímatele nebo jinou kompenzaci nad rámec sjednaných asistenčních služeb.

6.8. Nájemce není oprávněn k provádění jakýchkoli oprav či úprav vozu bez výslovného svolení pronajímatele. Nájemce je povinen řídit se pokyny pronajímatele pro jakékoli opravy vozu. Pakliže je obytný vůz krytý zárukou výrobce, případnou opravu je nutné provést v autorizovaném servisu výrobce a na základě předložení servisní knížky vyžadovat bezplatnou opravu, není-li s pronajímatelem dohodnuto jinak. V případě takovéto poruchy nájemce bere na vědomí, že nemá ze strany pronajímatele nárok na výměnu vozu nebo jinou kompenzaci.

6.9. V případě jakékoliv škody na voze způsobené nájemcem, která vůz vyřadí z provozu na dobu delší než 10 pracovních dnů, je pronajímatel oprávněn po nájemci požadovat rovněž škodu spočívající v ušlém zisku, který v této souvislosti pronajímateli vznikl.

6.10. V případě, že nájemce provozem obytného vozu nedodrží dopravní či jiné předpisy příslušného státu, na základě kterého bude provozovateli vozidla vyměřená pokuta, bere nájemce na vědomí, že pronajímatel poskytne příslušným orgánům potřebné údaje směřující k identifikaci pachatele konkrétního přestupku. Pronajímatel identifikační údaje nájemce příslušnému orgánu neposkytne pouze v případě, že 6.10.1. daný přestupek je možné vyřešit úhradou stanovené pokuty bez nutnosti ztotožnění řidiče obytného vozu;

6.10.2. nájemce nejpozději do 3 dnů ode dne obdržení telefonické/emailové výzvy pronajímatele uhradí na účet pronajímatele sumu odpovídající výši stanovené pokuty za dopravní či jiný přestupek. Částka musí být uhrazena v příslušné výši v domácí měně odpovídající aktuálnímu kurzu CZK / EUR ke dni obdržení příslušného vyrozumění o spáchání přestupku.

 

7. Vrácení obytného vozu

7.1. Nájemce je povinen obytný vůz pronajímateli vrátit nejpozději v den skončení nájmu na adresu Paseka 1, 783 97 Paseka u Šternberka v čase od 8:00 do 18:00 hodin v pracovní dny. Víkendy a svátky po dohodě. Nájemce si s pronajímatelem dohodne předem telefonicky nebo emailem předpokládaný čas vrácení vozu. Nájemce je seznámen s tím, že kontrola stavu vráceného vozu může trvat 30-90 minut.

7.2. Pronajímatel je oprávněn nájemci účtovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou započatou hodinu prodlení s vrácením vozu. V případě, že k vrácení vozu nedojde v den skončení nájmu, je pronajímatel oprávněn účtovat nájemci smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení s vrácením vozu.

7.3. Vůz vrátí nájemce pronajímateli zpět uklizený, čistý, ve stavu, v jakém byl předán k užívání. Zejména vytřít podlahu a úložné prostory, vyčistit lednici, vařič a dřez, vysát prach na čalounění a matracích, vyčistit toaletu, umýt umyvadlo, vaničku a vyčistit zrcadlo, s vyprázdněnou odpadní nádobou, vyprázdněnou WC nádobu na fekálie vypláchnutou čistou vodou, s plnou nádrží pohonných hmot. Nájemce není povinen při vrácení vozu doplňovat nádrž na močovinu Ad-Blue, PB láhev určenou k vaření, doplnit spotřebovanou vodu ani chybějící chemické prostředky do WC či toaletní papír. Stav vozu při jeho vrácení pronajímateli je zachycen na předávacím protokolu, který je pronajímatelem podepsán v den vrácení obytného vozu. Nájemce výslovně souhlasí, že pronajímatel může v závislosti na časových možnostech provést podrobnější kontrolu až po vrácení vozu. V případě zjištění nedostatků, závad či škod na voze či jeho příslušenství pronajímatel tyto skutečnosti zdokumentuje a ohlásí nájemci. Na tyto závady bude pohlíženo, jako kdyby vznikly před vrácením obytného vozu.

7.4. Nájemce je dále povinen:

7.4.1. V případě vrácení vozu ve znečištěném stavu uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč. Právo pronajímatele na úhradu škody přesahující tuto částku tím není dotčeno;

7.4.2. V Případě vrácení vozu s nevyprázdněnou odpadní nádobou uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč. Právo pronajímatele na úhradu škody přesahující tuto částku tím není dotčeno;

7.4.3. V případě vrácení vozu bez osvědčení o technickém průkazu uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. Právo pronajímatele na úhradu škody přesahující tuto částku tímto není dotčeno;

7.4.4. V případě vrácení vozu bez jakéhokoliv konkrétního příslušenství či s poškozeným příslušenstvím uhradit pronajímateli náklady, které vynaložil k pořízení nového příslušenství či opravě poškození stávajícího příslušenství;

7.4.5. V případě vrácení vozu bez klíče od zapalování vozu a / nebo klíče od obytné části vozu uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý nevrácený klíč;

7.4.6. V případě nesplnění povinnosti nahlásit pojistnou událost a poruchu uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ. Právo pronajímatele na úhradu škody přesahující tuto částku tímto není dotčeno;

7.4.7. V případě nesplnění povinnosti k vyžádání protokolů od policie a součinnosti uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ. Právo pronajímatele na úhradu škody přesahující tuto částku tím není dotčeno;

7.4.8. V případě oprav a úprav bez svolení pronajímatele uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- kč za každý jednotlivý případ. Právo pronajímatele na úhradu škody přesahující tuto částku tím není dotčeno.

7.5. Do 10 dnů od vrácení obytného vozu a po provedení případných zápočtů oprávněných nároků vrátí pronajímatel kauci nebo její zbývající část na účet nájemce, ze kterého byla kauce pronajímateli poskytnuta. V případě rozsáhlejších či skrytých škod či škod způsobených v důsledku pojistné události je však pronajímatel oprávněn kauci nebo její zbývající část zadržovat až do doby vyúčtování pojistné události pojišťovnou a vyplacení pojistného pronajímateli.

 

8. Poučení nájemce

8.1. Nájemce v rezervaci uděluje pronajímateli výslovný a bezvýhradný souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s příslušnými právními předpisy o ochraně a zpracování osobních údajů. Pronajímatel prohlašuje, že osobní údaje bude shromažďovat pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu, k němuž byly shromážděny.

8.2. K mimosoudnímu řešení sporů ze smluv mezi pronajímatelem a nájemcem je příslušná Česká obchodní inspekce, IČO: 00020869, se sídlem Štěpánská 576/15, 10 00 Praha 2, internetová adresa www.coi.cz.

 

9. Závěrečná ustanovení

9.1.V případě, že před předáním vozu dojde v souvislosti s jeho užíváním předchozím nájemcem k takovému poškození, které znemožňuje předání vozu nájemci, je na takový případ nahlíženo jako na vyšší moc v souladu s ustanoveními občanského zákoníku a pronajímatel si vyhrazuje právo od nájemní smlouvy jednostranně odstoupit.

9.2. Tyto VOP jsou platné a účinné od 23. 3. 2023.

 

 

Souhlasím se zpracováním
osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Petr Pavelčík se sídlem Újezd 364, 783 96 Újezd, IČ: 73113549 (dále také „My“), jako správce osobních údajů, Vás jako uživatele webových stránek www.trochujinadovolena.cz informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Dále v textu se dozvíte zejména:

1.         Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;

2.         Za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;

3.         Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;

4.         Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a

5.         Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

 

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese info@trochujinadovolena.cz.

 

Zpracování osobních údajů dětí

Naše webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracováváme.

 

Rozsah zpracování osobních údajů

Když nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění určitých svých osobních údajů. Těmito údaji mohou být zejména:

a)         Vaše jméno a příjmení,

b)         kontaktní adresa,

c)         telefonní číslo nebo

d)         e-mailová adresa.

 

Účel zpracování

Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali, nebo pro účely provedení rezervace a plnění ubytovací smlouvy. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

 

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat pouze My.  Osobní údaje mohou být předány:

  1. externí účetní
  2. zpracovatelům, kteří poskytují Zprostředkovateli serverové, webové, cloudové nebo IT služby.

 

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty.

 

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

a)         právo na přístup k osobním údajům;

b)         právo na opravu;

c)         právo na výmaz („právo být zapomenut“);

d)         právo na omezení zpracování údajů;

e)         právo vznést námitku proti zpracování; a

f)          právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese info@trochujinadovolena.cz Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (I) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (II) zpracování je protiprávní, (III) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (IV) nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 1. 7. 2021.