On-line rezervace

1
Datum
2
Údaje
3
Rezervace s povinností platby
Příjezd Odjezd
 
 
Hodina příjezdu
Kontaktní osoba/host
Jméno
Příjmení
Ulice a číslo
Město
Stát
PSČ
E-mail
Telefon
Fakturuji na firmu:
Fakturační údaje
Název firmy
Ulice a číslo
Město
Stát
PSČ
DIČ
Doplňkové informace

Souhlasím se smluvními
podmínkami

Smluvní podmínky ubytování

PODMÍNKY PRONÁJMU OBYTNÉHO VOZIDLA A OBYTNÉHO PŘÍVĚSU

 1. Úvodní ustanovení
 2. Tyto podmínky pronájmu obytného vozidla a obytného přívěsu (dále také „Podmínky“) upravují právní vztahy mezi námi jako pronajímatelem a vámi jako nájemcem, vznikající v souvislosti s pronájmem Vozidla.
 3. Berte prosím na vědomí, že na základě těchto Podmínek mohou být Nájemci uděleny stornopoplatky a pokuty (sankce). Ty však mohou být po Nájemci požadovány pouze ve vybraných případech, které souvisejí s porušením těchto Podmínek nebo Nájemní smlouvy Nájemcem. Konkrétní znění ustanovení se závazkem Nájemce uhradit storno poplatky a smluvní pokuty jsou uvedeny v článku 9. a 10. těchto Podmínek a jsou zvýrazněny tučně.
 4. Vymezení pojmů
 5. V těchto Podmínkách naleznete pojmy s velkým písmenem, které mají význam uvedený v následujících definicích:
 6. Dobou nájmu se rozumí doba Nájmu Vozidla, jejíž začátek a konec je určen dnem a hodinou; je stanovená Nájemní smlouvou.
 7. Kaucí se rozumí peněžitá jistota ve výši 25 000 Kč za každé Vozidlo, které je obytným vozem, a ve výši 15 000 Kč za každé Vozidlo, které je obytným přívěsem, a kterou je Nájemce při převzetí Vozidla povinen složit za účelem krytí případných škod, které Nájemce při užívání Vozidla způsobí, a dále jako zajištění splnění dalších níže popsaných pohledávek Pronajímatele za Nájemcem, a to v hotovosti nebo platební kartou při předání Vozidla, nedohodnou-li se Strany jinak.
 8. Limitem ujetých kilometrů se rozumí limit ujetých kilometrů, který je při Době nájmu do 6 nocí 300 km/den, při Době nájmu nad 7 nocí (včetně) je tento limit neomezený; zvýšení Nájemného za každý kilometr ujetý nad stanovený limit činí 6,-Kč bez DPH.
 9. Nájemcem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela s Pronajímatelem Nájemní smlouvu.
 10. Nájemní smlouvou se rozumí smlouva mezi Pronajímatelem a Nájemcem zakládající Nájem; k jejímu uzavření dojde při předání Vozidla v den počátku Nájmu.
 11. Nájemným se rozumí cena stanovená v Nájemní smlouvě, kterou se Nájemce na základě Nájemní smlouvy zavazuje uhradit Pronajímateli za Nájem Vozidla způsobem stanoveným v Nájemní smlouvě. Nájemným se rozumí celková částka, do které jsou v souladu s Rezervační smlouvou zahrnuty služby a příslušenství upřesněné Pronajímatelem v Předávacím protokolu a Limit ujetých kilometrů; Nájemné nezahrnuje smluvní pokuty.
 12. Nájmem se rozumí právní vztah mezi Pronajímatelem a Nájemcem, v rámci kterého je Pronajímatel povinen přenechat Nájemci Vozidlo k dočasnému užívání, a Nájemce je povinen Pronajímateli za přenechání Vozidla uhradit Nájemné.
 13. Občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 14. Osobou oprávněnou řídit Vozidlo se rozumí Nájemce, pokud je fyzickou osobou, a jakákoliv každá další osoba, kterou Nájemce jako takovou uvedl v Nájemní smlouvě.
  1. Podmínkami se rozumí tyto obchodní podmínky Pronajímatele.
  2. Pronajímatelem se rozumí Rental Caravan s.r.o., Ševcovská 3667, Zlín, IČO: 11969156
  3. Provozovnou se rozumí provozovna Pronajímatele na adrese: Zahnašovice 140

Pracovní doba Provozovny je stanovena:

Po: od 9:00 do 17:00

Út: od 9:00 do 17:00

St: od 9:00 do 17:00

Čt: od 9:00 do 17:00

Pá: od 9:00 do 17:00

Dále také možno individuálně po předchozí dohodě.

 1. Předávacím protokolem se rozumí předávací protokol, do něhož Pronajímatel a Nájemce při předání Vozidla zaznamenají informace o kontrole stavu Vozidla, zjištěných závadách, poškození či jiném nesouladu Vozidla s Nájemní smlouvou, a dále služby a příslušenství zahrnuté v Nájemném.
 2. Rezervační smlouvou se rozumí smlouva uzavřená mezi Nájemcem a Pronajímatelem o nájmu vozidla.
 3. Spotřebitelem se rozumí v souladu s § 419 Občanského zákoníku každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
 4. Stranami se rozumí Pronajímatel a Nájemce.
 5. Vozidlem se rozumí obytný vůz nebo obytný přívěs určené k dočasnému ubytování, které si Pronajímatel pronajímá Nájemci.
 6. Vyšší mocí se rozumí událost, která splňuje kumulativně následující znaky:
 7. Objektivně znemožňuje některé ze Stran plnění některé z jejích povinností podle Nájemní smlouvy nebo těchto Podmínek (objektivní nemožnost je v příčinné souvislosti s touto událostí);
 8. Tuto událost nemohla příslušná Strana s vynaložením odborné péče zjistit ani předvídat před uzavřením Nájemní smlouvy;
 9. Tato událost je mimo vliv Stran a žádná ze Stran nemohla této události zamezit.
 10. Mezi případy Vyšší moci náleží zejména přírodní katastrofy (zejm. požáry, výbuchy, zemětřesení, přílivové vlny, povodně, epidemie); válka, ozbrojené konflikty (ať byla vyhlášena válka či nikoli), invaze, akt nepřátelského státu, mobilizace, zabavení majetku nebo embarga; povstání, revoluce nebo vojenské či ozbrojení či násilné převzetí moci, nebo občanská válka; nepokoje, srocení nebo akty či hrozby terorismu.
 11. Zařízením se rozumí zejména zařízení ve Vozidle tvořící systém čisté vody včetně napuštění a systém odpadní vody včetně vypouštění, topení a chlazení, ohřev užitkové vody, systém PB lahví a jejich propojení se sporákem a s lednicí, a chemické WC.
 12. Osoby oprávněné řídit Vozidlo
 13. Nájemce není oprávněn Vozidlo poskytnout třetím osobám s výjimkou Osob oprávněných řídit Vozidlo. Osoba oprávněná řídit Vozidlo musí dovršit věk 21 let a být držitelem řidičského oprávnění skupiny B po dobu minimálně 3 let a zároveň splňovat podmínky pro řízení Vozidla na pozemních komunikacích v místech, v rámci kterých je Nájemce oprávněn Vozidlo užívat.
 14. Pronajímatel je oprávněn si od Nájemce při uzavření Nájemní smlouvy vyžádat doklady, ze kterých plyne, že daná osoba je Nájemcem a že disponuje platným řidičským oprávněním, případně že splňuje podmínky pro řízení Vozidla na pozemních komunikacích v místech, v rámci kterých je Nájemce oprávněn Vozidlo užívat; uvedené v předchozí větě platí i pro Osoby oprávněné k řízení Vozidla. Pokud jedná za Nájemce jiná osoba, je povinna doložit Pronajímateli své oprávnění jednat za Nájemce.
 15. Kauce
 16. Pronajímatel je oprávněn použít Kauci na úhradu jakékoliv své pohledávky za Nájemcem dle těchto Podmínek. Jestliže Pronajímatel použije Kauci na úhradu škod vzniklých na Vozidle v důsledku užití Vozidla Osobami oprávněnými k řízení Vozidla, oznámí Nájemci, k jakým škodám došlo a jaká částka bude z Kauce stržena.
 17. Strany se dohodly, že Nájemce nemá právo na úroky z Kauce a veškeré případné úroky z této částky náleží Pronajímateli.
 18. Pronajímatel vrátí Nájemci Kauci, resp. její nespotřebovanou část, bez zbytečného odkladu poté, co Nájemce předá Vozidlo při skončení Nájmu Pronajímateli v souladu s těmito Podmínkami, splní veškeré své s ukončením Nájmu související povinnosti a uhradí Pronajímateli veškeré své dluhy z těchto Podmínek a Nájemní smlouvy. Pro vyloučení pochybností Pronajímatel nevrátí Nájemci Kauci dříve, než budou z Kauce vyčísleny a uhrazeny veškeré Nájemcem způsobené škody.
 19. Při pojistné události se Kauce vrací Nájemci až po ukončení pojistné události pojišťovnou. O tom, jaká škodná událost mající vliv na Vozidlo je pojistnou událostí, rozhoduje Pronajímatel.
 20. Předání a převzetí Vozidla
 21. Pronajímatel se zavazuje předat Vozidlo Nájemci nebo Nájemcem pověřené osobě ve stavu odpovídajícímu popisu Vozidla a způsobilém provozu na pozemních komunikacích v souladu s platnými právními předpisy, umyté, uklizené a vyčištěné, včetně povinné výbavy a potřebných dokumentů a vším, co je potřebné k řádnému užívání Vozidla, zejména s osvědčením o technickém průkazu vozu, zelenou kartou, dálniční známkou pro Českou Republiku, a to v okamžiku počátku Doby nájmu dle Nájemní smlouvy a na místě, na kterém se strany dohodnou v Nájemní smlouvě, jinak v Provozovně.
 22. Nájemce nebo jím pověřená osoba se dostaví k předání Vozidla ve místě a čase uvedeném v Nájemní smlouvě a ve stavu způsobilém k řízení Vozidla v souladu s platnými právními předpisy. Jestliže Nájemce bude omezen v řízení z důvodu náhlého zranění či nemoci, je předání Vozidla možné pouze pokud je ve stavu způsobilém k řízení Osoba oprávněná k řízení Vozidla, o které Nájemce Pronajímatele předem informoval prostřednictvím Nájemní smlouvy.
 23. Nájemce nebo jím pověřená osoba je povinen při předání Vozidla prokázat Pronajímateli svou totožnost předložením dokladu o totožnosti a dispozici platným řidičským oprávněním k řízení Vozidla.
 24. Při předání Vozidla provedou Nájemce s Pronajímatelem kontrolu stavu Vozidla, identifikují zjištěné závady a poškození, Pronajímatel dále při předání poučí Nájemce o umístění jednotlivých Zařízení, vysvětlí mu jejich funkci a způsob užívání.  O předání Vozidla Strany sepíšou Předávací protokol, jehož podpisem Nájemce stvrzuje, že byl seznámen s veškerými informacemi nutnými pro správné užívání Vozidla a Zařízení, jakož i pro jejich řádnou údržbu.
 25. Vrácení Vozidla
 26. Nájemce je povinen vrátit Vozidlo Pronajímateli do okamžiku uplynutí Doby nájmu, a to v čase a na místě dohodnutém Stranami, jinak v Provozovně v den ukončení Doby nájmu během pracovní doby Provozovny; vrácení mimo pracovní dobu Provozovny je možné pouze po předchozí domluvě a za paušální poplatek 1500 Kč vč. DPH.
 27. Nájemce je povinen vrátit Pronajímateli Vozidlo s veškerým Zařízením a příslušenstvím uvedeném v Předávacím protokolu a ve stavu, v jakém bylo vozidlo při převzetí Nájemcem, a to s přihlédnutím k běžnému opotřebení. Nájemce je povinen Pronajímateli vrátit Vozidlo uklizené a vyčištěné, včetně veškerého poskytnutého Zařízení, s vyprázdněnou nádrží na odpadní vodu a s vyprázdněným a čistým WC, a s plnou nádrží paliva určeného dle Nájemní smlouvy.
 28. Při vrácení Vozidla provedou Nájemce s Pronajímatelem kontrolu stavu Vozidla, identifikují zjištěné závady a poškození, a informace neprodleně zaznamenají v Předávacím protokolu.
 29. Závazky Pronajímatele
 30. Pronajímatel odpovídá Nájemci nebo třetím osobám pouze za ztráty a škody, které jim vznikly v přímé souvislosti s nájmem Vozidla nebo s jeho používáním, způsobené zaviněním nebo nedbalostí Pronajímatele. Pronajímatel neodpovídá za škodu či ušlý zisk Nájemce, či jiné osoby v souvislosti s nemožností dočasně či trvale užívat Vozidlo.
 31. Pronajímatel si vyhrazuje právo v případě technických problémů nebo poškození Vozidla znemožňujícího jeho další užívání Nájemcem (odcizení, totální havárie), servisních akcí od výrobce Vozidla nebo Vyšší moci poskytnout Nájemci náhradní vozidlo odpovídající parametrům Vozidla co do počtu osob na jízdu a spaní a řidičskému oprávnění.
 32. Po dobu trvání Nájemní smlouvy je Pronajímatel povinen poskytovat Nájemci na jeho výzvu podporu spočívající v pokynech k zajištění opravy Vozidla v případě jeho poruchy nebo poškození, jakož i v případě dopravní nehody nebo havárie, a dále vybavit auto plynovými bombami a chemií pro chemické WC v množství sjednaném v Nájemní smlouvě.
 33. Pronajímatel má ohledně Vozidla sjednáno havarijní pojištění pro případ vzniku pojistné události na Vozidle v důsledku havárie, živelní události, nárazu zvířete, odcizení Vozidla nebo jeho části s obvyklými výlukami; způsobí-li po Dobu nájmu škodu na Vozidle třetí osoba, Pronajímatel neuplatní u své pojišťovny nárok na pojistné plnění z titulu havarijního pojištění, pokud mu bude škoda zcela nahrazena pojišťovnou této třetí osoby v přiměřené době od vzniku pojistné události.
 34. Závazky Nájemce
 35. Nájemce:
 36. souhlasí, že byl před užitím Vozidla dostatečně seznámen se způsobem užívání Vozidla;
 37. je povinen užívat Vozidlo způsobem obvyklým typu a stavu Vozidla v souladu s veškerými technickými a konstrukčními parametry Vozidla uvedenými v osvědčení o technickém průkazu Vozidla a pouze k účelu, ke kterému je určeno; Nájemce zejména musí Vozidlo užívat pouze na územích, pro které je platné Pronajímatelem sjednané pojištění Vozidla, musí užívat Vozidlo v souladu s platnými právními předpisy pro provoz na pozemních komunikacích platných na území, kde je Nájemcem Vozidlo využíváno, a nesmí provádět jakékoliv úpravy Vozidla či znečišťovat Vozidlo nad míru obvyklou nebo jakkoliv poškozovat exteriér a interiér Vozidla, včetně kouření. Nájemce tímto bere na vědomí, že maximální rychlost při přejíždění zpomalovacích pásů nebo retardérů s obytným vozem je 5 km/hod a maximální zatížení držáku na kola u obytných vozů je 60 kg;
 38. je povinen o Vozidlo a Zařízení řádně pečovat v souladu s pokyny výrobce a Pronajímatele a provádět jeho běžnou údržbu, včetně výměny oleje po ujetí stanoveného počtu kilometrů a doplňování náplní tak, aby Vozidlo a Zařízení byly udržovány v provozuschopném stavu;
 39. je povinen zabezpečit Vozidlo proti odcizení, zneužití nebo poškození a při užívání Vozidla je povinen dbát na to, aby užíváním Vozidla nezpůsobil nikomu újmu na zdraví či životě, ani nezpůsobil škodu na interiéru ani exteriéru Vozidla ani na věcech třetích osob;
 40. s výjimkou Osob oprávněných k řízení Vozidla nesmí přenechat Vozidlo k užití třetí osobě, a to ani bezúplatně;
 41. je povinen informovat Pronajímatele o každém poškození či znečištění Vozidla, které nebrání provozu Vozidla, nejpozději při příjezdu na místo vrácení Vozidla, před tím než dojde k vrácení klíčů od Vozidla;
 42. je povinen každou nehodu či jinou pojistnou událost bezprostředně poté, kdy ji zjistí, oznámit Pronajímateli a informovat jej o povaze a rozsahu poruchy nebo poškození, způsobené škodě na majetku třetí osoby či újmě na zdraví, vyplnit pečlivě a úplně záznam o dopravní nehodě a pořídit fotodokumentaci z místa nehody, a tento záznam předat při vrácení Vozidla Pronajímateli, a dále postupovat podle instrukcí Pronajímatele, a současně oznámit nehodu policejnímu či obdobnému orgánu příslušného státu; je povinen v případě vzniku jakékoliv pojistné události poskytnout Pronajímateli veškerou  součinnost zejména v souvislosti s likvidací pojistné události; v případech, kdy se zákonné  nebo  havarijní  pojištění nevztahuje  na  krytí  vzniklé  škody  způsobené  Nájemcem  v plném rozsahu,  je  Nájemce  povinen  zaplatit  nekrytou  část  škody, maximálně však 10 % kalkulované ceny opravy, nejméně však 10 000,- Kč,  a v případech,  kdy  se  pojištění  na  krytí  vzniklých  škod  nevztahuje vůbec, je Nájemce odpovědný za celou výši škody;
 43. musí každou jinou závadu bránící provozu Vozidla neprodleně oznámit Pronajímateli a postupovat podle jeho instrukcí;
 44. může provést nebo nechat provést opravy Vozidla, které nesnesou odkladu, pouze s prokazatelným souhlasem Pronajímatele pouze v autorizovaných servisech výrobce, nedohodnou-li se Strany jinak; za účelem refundace nákladů Nájemce ze strany Pronajímatele je Nájemce povinen si nechat za opravu vystavit účtenku;
 45. je povinen strpět omezení užívání Vozidla v rozsahu nutném pro provedení jeho opravy a opravy Zařízení v něm bez nároku na slevu z Nájemného; Nájemce umožní Pronajímateli prohlídku Vozidla za účelem kontroly jeho stavu a způsobu užívání kdykoli za trvání Nájmu;
 46. nese náklady spojené s užíváním Vozidla, včetně mýtného a pokut udělených příslušným policejním či obdobným orgánem v tuzemsku i zahraničí; jestliže Pronajímateli vznikne povinnost k zaplacení pokuty za přestupek či obdobné protiprávní jednání v důsledku užívání Vozidla Nájemcem, je Pronajímatel oprávněn sdělit příslušnému policejnímu či obdobnému orgánu totožnost Nájemce; Nájemce nese plnou odpovědnost za spáchání daného přestupku či obdobného protiprávního jednání v době od předání do vrácení Vozidla, a je povinen Pronajímateli nahradit škodu tímto jednáním vzniklou, včetně pokut, které bude muset Pronajímatel uhradit. Při použití lékarničky je Nájemce povinen uhradit Pronajímateli náklady na koupi nové lékarničky;
 47. bere na vědomí, že Pronajímatel může do Vozidla nainstalovat GPS zařízení za účelem ochrany svého majetku a kontroly dodržování maximální povolené rychlosti stanovené v Nájemní smlouvě, a je povinen tuto informaci sdělit osobám oprávněným k řízení Vozidla.

 

 1. Storno poplatky
 2. V případě  zrušení rezervace nájemcem 30 a více dní před sjednaným dnem začátku nájmu, je povinen nájemce zaplatit storno poplatek ve výši 25% z celkové ceny pronájmu.
 3. V případě zrušení rezervace nájemcem 29-14 dní před sjednaným dnem začátku nájmu, je povinen nájemce zaplatit storno poplatek ve výši 50% z celkové ceny pronájmu.
 4.  V případě zrušení rezervace nájemcem 13 a méně dní před sjednaným dnem začátku nájmu, je povinen nájemce zaplatit storno poplatek ve výši 100% z celkové ceny pronájmu.
 5. Jestliže Nájemce vrátí Vozidlo nebo zajistí vrácení Vozidla před uplynutím Doby  nájmu z jakéhokoliv důvodu, je Pronajímatel oprávněn účtovat smluvní pokutu odpovídající zbývající výši Nájemného od okamžiku vrácení do uplynutí Doby nájmu.
 6. Stornopoplatek je smluvní pokutou.
 7. Pronajímatel je oprávněn odstoupit od smlouvy  v případě, že je předmět nájmu poškozen v takovém rozsahu, že není možné ho dále pronajímat. Dosud uhrazené nájemné se vrací v plné výši. Je o této skutečnosti povinen neprodleně informovat nájemce. Nájemce si je vědom, že mu tímto nevzniká žádný nárok na úhradu jiných nákladů.
 8. Odpovědnost
 9. Nájemce je odpovědný Pronajímateli za škodu (včetně ušlého zisku) na Vozidle, kterou způsobí on nebo osoby, kterým Nájemce umožní Vozidlo užívat, včetně Osob oprávněných k řízení Vozidla, v době od předání do vrácení Vozidla; výše náhrady škody odpovídá ceně opravy Vozidla včetně souvisejících nákladů autorizovaném servisu. Pronajímatel tímto Nájemce upozorňuje, že v případě poškození Vozidla a jejích součástí (exteriér i interiér) je škoda řešena výměnou za nový originální náhradní díl. Opotřebení Vozidla jeho běžným užíváním není škodou. Opotřebením Vozidla jeho běžným užíváním není poškrábání laku, oken či polepů Vozidla, a to ani pokud k poškrábání došlo při běžném užívání Vozidla.
 10. Jestliže Nájemce vrátí nebo zajistí vrácení Vozidla bez příslušenství Vozidla uvedeného v Předávacím protokolu nebo je vrátí zničené či poškozené, je povinen nahradit Pronajímateli škodu v ceně pořízení nového příslušenství, včetně poštovného za dodání příslušenství.
 11. Pronajímatel je oprávněn účtovat Nájemci tyto dodatečné poplatky ve formě smluvních pokut:
  1. Jestliže Nájemce nevrátí Vozidlo nebo nezajistí vrácení Vozidla do hodiny sjednané k vrácení Vozidla, je Pronajímatel oprávněn Nájemci účtovat smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč. Jestliže Nájemce nevrátí Vozidlo nebo nezajistí vrácení Vozidla ani ve sjednaný den vrácení Vozidla, je povinen zaplatit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý i jen započatý den prodlení Nájemce s vrácením Vozidla; smluvní pokuty dle tohoto pododstavce se nevztahují na situace, kdy Nájemce není schopen Vozidlo vrátit kvůli technické závadě na Vozidle.
  2. Jestliže Nájemce vrátí Vozidlo nebo zajistí vrácení Vozidla s nedotankovanou palivovou nádrží, je povinen Pronajímateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 45 Kč za litr požadovaného paliva.
  3. Jestliže Nájemce vrátí Vozidlo nebo zajistí vrácení Vozidla:
  4. s nevyprázdněnou odpadní nádrží, je povinen Pronajímateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 300 Kč;
  5. s nevyprázdněnou nádrží na chemické WC, je povinen Pronajímateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč;
  6. s neumytým nádobím, je povinen Pronajímateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč.
  7. Jestliže Nájemce vrátí Vozidlo nebo zajistí vrácení Vozidla znečištěného nad míru obvyklou běžnému užití Vozidla nebo neuklizené, je povinen Pronajímateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 500 Kč až 3 000 Kč, dle míry znečištění. V případě, že došlo ke kouření ve Vozidle, je Nájemce povinen Pronajímateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč. V případně extrémně znečištěného Vozidla (znečištění olejem, asfaltem, barvami, zápachem apod.) bude stanoven poplatek individuálně dle nákladů Pronajímatele na uvedení Vozidla do původního stavu.
  8. Jestliže Nájemce vrátí nebo zajistí vrácení Vozidla bez osvědčení o technickém průkazu vozu, servisní knihy nebo ostatní poskytnuté dokumentace, je povinen zaplatit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý nevrácený dokument.
  9. Jestliže Nájemce vrátí nebo zajistí vrácení Vozidla bez klíče od zapalování Vozidla je povinen Pronajímateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč. Jestliže Nájemce vrátí nebo zajistí vrácení Vozidla bez klíče od interiéru Vozidla, je povinen Pronajímateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč. Jestliže Nájemce vrátí nebo zajistí vrácení Vozidla bez klíče od držáku na kola (jestliže držák disponuje zámkem), je povinen Pronajímateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč. Jestliže Nájemce vrátí nebo zajistí vrácení Vozidla bez klíče od trezoru (jestliže vozidlo disponuje trezorem), je povinen Pronajímateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč.
  10. Jestliže Nájemce poruší ustanovení odst. 8.1.6 Podmínek tím, že neohlásí Pronajímateli poškození či znečištění Vozidla nebránící provozu Vozidla nejpozději před vrácením klíčů od Vozidla, je povinen zaplatit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši 2000 Kč za každé jednotlivé porušení. Jestliže Nájemce poruší ustanovení odst. odst. 8.1.7, 8.1.8 nebo 8.1.9 Podmínek tím, že neohlásí Pronajímateli nehodu, pojistnou událost, vznik jakékoliv škody na majetku třetí osoby či újmy na zdraví v souvislosti s provozem Vozidla neprodleně po jejich vzniku závady, potřeby oprav Vozidla, v důsledku kterých Vozidlo není způsobilé k provozu, nebo právní nezpůsobilost Vozidla k provozu, nebo nechá provést opravu či servis Vozidla bez souhlasu Pronajímatele, je povinen zaplatit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé jednotlivé porušení.
  11. Jestliže Nájemce vlastní vinou poškodí Vozidlo, je povinen Pronajímateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každé porušení.
  12. Za jakékoliv jiné porušení Podmínek neuvedené v tomto článku 10 Nájemcem nebo Osobou oprávněnou k řízení Vozidla je Nájemce povinen zaplatit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každé jednotlivé porušení.
 12. Při poškození, ztrátě nebo krádeži příslušenství uvedeném v Předávacím protokolu Vozidla se havarijní pojištění neuplatňuje, stejně tak při vniknutí třetí osoby a krádeži příslušenství nebo předmětů umístěných uvnitř Vozidla; taková škoda bude případně stržena z Kauce.
 13. Pronajímateli vznikne nárok na uhrazení smluvních pokut zejména identifikací porušení, na základě které má Nájemce povinnost smluvní pokuty zaplatit, v Předávacím protokolu. Splatnost smluvních pokut je 5 dnů od vzniku nároku Pronajímatele. Pronajímatel je oprávněn si smluvní pokuty započíst na Kauci, s čímž Nájemce výslovně souhlasí. Povinností Nájemce zaplatit Pronajímateli smluvní pokutu není dotčeno právo Pronajímatele k náhradě škody v plné výši vedle smluvní pokuty.
 14. Porušení povinností stanovených v článku 3, 5, 6 a 8 těchto Podmínek zakládá podstatné porušení těchto Podmínek.
 15. Pokud si v areálu Provozovny nechá Nájemce zdarma zaparkované svoje osobní vozidlo, Pronajímatel neodpovídá za jakékoliv případné způsobené škody vč. Vyšší moci.
 16. Trvání Podmínek
 17. Tyto Podmínky jsou uzavírány na dobu odpovídající trvání Nájemní smlouvy.
 18. Pronajímatel je oprávněn vypovědět Nájemní smlouvu bez výpovědní doby, jestliže Nájemce podstatně poruší své povinnosti dle těchto Podmínek nebo Nájemní smlouvy.
 19. Nájemce je oprávněn vypovědět Nájemní smlouvu bez výpovědní doby, jestliže Pronajímatel poruší svou povinnost řádně předat Vozidlo Nájemci dle odst. 5.1 Nájemní smlouvy. V takovém případě má Nájemce nárok na vrácení poměrné části Nájemného za nevyužitou Dobu nájmu.
 20. Závazky Nájemce, které vznikly za trvání těchto Podmínek nebo Nájemní smlouvy a nebyly splněny do uplynutí Doby nájmu, jakož i závazky, které mají dle své povahy vyplývající z těchto Podmínek nebo Nájemní smlouvy trvat i po ukončení těchto Podmínek a Nájemní smlouvy, zejména závazky Nájemce nahradit vzniklou škodu či uhradit smluvní pokutu, ukončením těchto Podmínek ani Nájemní smlouvy nezanikají.
 21. Informace pro Spotřebitele
 22. Ustanovení tohoto článku je účinné pouze vůči Nájemci, který je Spotřebitelem.
 23. Pronajímatel tímto informuje Nájemce že:
  1. adresa pro doručování písemností Pronajímateli je shodná s výše uvedenou adresou sídla Pronajímatele;
  2. Telefonický kontakt na Pronajímatele je +420 776 834 050;
  3. E-mailová adresa Pronajímatele je rezervace@rentalcaravan.cz
  4. Nájemci nevznikají žádné náklady na dodání
  5. Ve vztahu k Pronajímateli nevznikají Nájemci žádné náklady na použití komunikačních prostředků na dálku;
  6. Pronajímatel dodržuje všechny platné a účinné právní předpisy České republiky;
  7. Nájemce je povinen dodržovat ustanovení těchto Podmínek a platné a účinné právní předpisy České republiky;
  8. Dojde-li mezi Pronajímatelem a Nájemcem ke sporu, má Nájemce právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Nájemce oprávněn podat k České obchodní inspekci (www.coi.cz) nebo prostřednictvím on-line platformy Evropské unie k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů (bližší informace zde).
 24. Závěrečná ustanovení
 25. Tam, kde zákon, Nájemní smlouva nebo tyto Podmínky vyžadují komunikaci v písemné formě, postačí, je-li zpráva odeslána prostřednictvím e-mailu nebo jinými prostředky elektronické komunikace, které nevyvolávají pochybnosti o obsahu zprávy a jejich odesílateli.
 26. Zpráva adresovaná prostřednictvím elektronické pošty je doručená v okamžiku, kdy je zpráva prostřednictvím elektronické pošty odeslána, neprokáže-li adresát zprávy, že se zpráva nedostala do jeho dispozice.
 27. Pokud vyjde najevo, že některé z ustanovení těchto Podmínek je nebo se stalo neplatným, v rozporu s vůlí Nájemce nebo Pronajímatele neúčinným nebo neaplikovatelným nebo že taková neplatnost, neúčinnost nebo neaplikovatelnost neodvratně nastane (zejména v důsledku změny příslušných právních předpisů), nemá to vliv na platnost, účinnost nebo aplikovatelnost ostatních ustanovení těchto Podmínek.
 28. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2022.

 

Souhlasím se zpracováním
osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Rental caravan s.r.o. se sídlem Ševcovská 3667, Zlín 760 01, IČ: 11969156 (dále také „My“), jako správce osobních údajů, Vás jako uživatele webových stránek www.rentalcaravan.cz informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Dále v textu se dozvíte zejména:

1.         Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;

2.         Za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;

3.         Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;

4.         Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a

5.         Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

 

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese rezervace@rentalcaravan.cz

 

Zpracování osobních údajů dětí

Naše webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracováváme.

 

Rozsah zpracování osobních údajů

Když nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění určitých svých osobních údajů. Těmito údaji mohou být zejména:

a)         Vaše jméno a příjmení,

b)         kontaktní adresa,

c)         telefonní číslo nebo

d)         e-mailová adresa.

 

Účel zpracování

Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali, nebo pro účely provedení rezervace a plnění ubytovací smlouvy. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

 

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat My. Vaše osobní údaje za výše uvedenými účely předáme společnosti MYJO, s.r.o.(společnost provozující rezervační systém Rezervacechalup.cz), aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:

 1. externí účetní
 2. zpracovatelům, kteří poskytují Zprostředkovateli serverové, webové, cloudové nebo IT služby.

 

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty.

 

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

a)         právo na přístup k osobním údajům;

b)         právo na opravu;

c)         právo na výmaz („právo být zapomenut“);

d)         právo na omezení zpracování údajů;

e)         právo vznést námitku proti zpracování; a

f)          právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese rezervace@rentalcaravan.cz. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (I) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (II) zpracování je protiprávní, (III) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (IV) nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018.