On-line rezervace

1
Datum
2
Výběr
3
Údaje
4
Rezervace s povinností platby
Příjezd Odjezd
 
 
Hodina příjezdu
Příplatkové služby
snídaně

večerní romantický piknik

krystal wellness pro dva

krystal regenerace

druhý menší stan pro 4os

marina - koupelna/kuchyň

Kontaktní osoba/host
Jméno
Příjmení
Ulice a číslo
Město
Stát
PSČ
E-mail
Telefon
Fakturuji na firmu:
Fakturační údaje
Název firmy
Ulice a číslo
Město
Stát
PSČ
DIČ
Vyberte
kde jste se o nás dozvěděli
Doplňkové informace

Máte-li slevový kupon, opište kód
Souhlasím se smluvními
podmínkami

Smluvní podmínky ubytování

Glamping Riva

1. Úvodní ustanovení

Tyto smluvní podmínky platí pro pobyt v pronajímaném zařízení „Glamping Riva“, Levín 484, Králův Dvůr, 267 01. Účastníky smluvního vztahu jsou na jedné straně ubytovatel, na straně druhé zákazník, který si rezervuje pobyt. Zákazníkem se může stát fyzická i právnická osoba (dále jen „zákazník“). Zákazník, který je uveden na smlouvě, zastupuje všechny účastníky pobytu, je oprávněn jednat jejich jménem a je jedinou odpovědnou osobou ve vztahu k ubytovateli.

Potvrzením rezervace v ubytovacím zařízení, zákazník vyjadřuje souhlas s těmito smluvními podmínkami.

 

2. Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi zákazníkem a pronajímatelem vzniká potvrzením rezervace pronájmu Glamping Riva, Levín 484, Králův Dvůr, 267 01 ze strany zákazníka v on-line rezervačním systému a uhrazením zálohy/celé částky za pronájem, tak jak je uvedeno v článku 3, bod 3.4 těchto smluvních podmínek. Zákazník uhradí zálohu/celou částku za pronájem ve prospěch účtu pronajímatele. Ve výjimečných případech, kdy zákazník nemá přístup na internet, může rezervaci provést telefonicky.

Zákazník i pronajímatel souhlasí s využitím poštovní nebo elektronické (e-mailové) komunikace. Oznámení učiněná jedním či druhým uvedeným způsobem obě strany uznávají jako platné písemné oznámení.

 

3. Cena pobytu a platební podmínky

Cenou pronájmu se rozumí cena uvedená v rezervačním systému a  info emailu (smlouvě) o pronájmu, který dojde zákazníkovi po potvrzení rezervace v on-line rezervačním systému jméno objektu.

 

3.1. Cena pobytu zahrnuje

(upravte dle Vašeho nastavení v rezervačním systému, připište položku nebo smažte nehodící)

 • ubytování

 • rekreační poplatek obecnímu úřadu

 • energie (elektřina, vodné/stočné)

 

3.2. Cena pobytu nezahrnuje

(upravte dle Vašeho nastavení v rezervačním systému, připište položku nebo smažte nehodící)

 • dopravu
 • stravu

Další služby, a to snídaně, večerní romantický piknik pro dva, krystal wellness pro dva, soukromé/individuální akce až pro 12 osob, nejsou v ceně pobytu zahrnuty a platí se zvlášť, bankovním převodem na základě výzvy odeslané rezervačním systémem nebo pronajímateli v okamžiku jejich čerpání.

 

3.3. Kauce

Při předávání klíče od pronajímaného zařízení, je zákazník povinen uhradit pronajímateli nebo osobě jím pověřené vratnou zálohu (kauci) 1000 Kč. Záloha (kauce) bude zákazníkovi vrácena v den odjezdu pronajímatelem v případě, že zákazník nezpůsobil žádnou škodu v objektu. V případě škody je pronajímatel oprávněn ponížit zálohu o částku rovnající se výši způsobené škody. Bude-li záloha nedostatečná, řídí se náhrada škody podle bodu 4 těchto smluvních podmínek.

 

3.4. Úhrada pobytu

Pronajímatel má právo na zaplacení ceny pobytu před jeho realizací. Pokud nebude písemnou smlouvou mezi pronajímatelem a zákazníkem dohodnuto jinak, zákazník je povinen uhradit 100% ceny pobytu do 5ti dnů ode dne odeslání potvrzení rezervace v on-line rezervačním systému jméno objektu na účet zákazníka. Doplatek 50% je zákazník povinen uhradit nejpozději 10 dní přede dnem určeným jako nástup k pobytu. Nedodrží-li zákazník platební podmínky pro úhradu pobytu, zanikají účinky smlouvy mezi zákazníkem a pronajímatelem uzavřené a ubytovací kapacita bude nabídnuta ostatním zájemcům.

 

4. Povinnosti zákazníka

 • Poskytnout pronajímateli součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí pronájmu.
 • Převzít všechny zaslané doklady potřebné pro uskutečnění pronájmu.
 • Dostavit se ve stanoveném termínu na místo nástupu se všemi vyžadovanými doklady.
 • Řídit se návody, provozním řádem a pokyny pronajímatele jím pověřených pracovníků.
 • Povinností zákazníka a všech zúčastněných je, chovat se tak, aby nedošlo k jejich újmě na zdraví, životě nebo majetku, jakož i ke škodě na majetku pronajímatele. Dohlédnout na děti případně jim zajistit dozor, který by předešel jejich možnému úrazu v objektu i jeho okolí či způsobení škody na majetku pronajímatele.
 • Řádně užívat pronájemní prostory, dodržovat v nich pořádek a čistotu, zejm. jsou-li s ním v pronájmu děti.
 • Při odchodu z pronajímaných prostor uzavřít okna a dveře.
 • Bez průtahů oznámit potřebu provedení oprav v pronajímaných prostorách.
 • Bezodkladně oznámit poškození nebo škodu, kterou zákazník nebo osoba s ním ubytovaná v pronajímaných prostorách způsobil.

 

Zákazník je povinen uhradit případnou škodu vzniklou v prostorách vyhrazených k pronájmu, volné zábavě nebo relaxaci, včetně náhrady ušlého zisku do částky 20 tis. Kč. Vyšší škody vzniklé v prostorách vyhrazených k pronájmu, volné zábavě nebo relaxaci a to v plné výši, včetně náhrady ušlého zisku ve výši platné ceny za pronájem po celou dobu, po kterou bude objekt/pokoj/apartmán/relaxační prostor vyřazen z provozu může pronajímatel nárokovat v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Tuto povinnost má zákazník i v případě, že škodu způsobí děti nebo jiné osoby ubytované se zákazníkem.

 

4.1 Zákazník nesmí bez předchozího souhlasu pronajímatele:

 • Provádět podstatné změny v pronájemních prostorách (stěhovat nábytek, apod.)
 • Používat v prostorách vlastní spotřebiče
 • Přenechat prostory vyhrazené k pronájmu jiné osobě

 

4.2 Zákazník dále v prostorách objektu nesmí:

 • Kouřit ve všech prostorách objektu
 • Držet, vyrábět nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky anebo jedy, nejde-li o léčiva, jejichž užívání bylo zákazníkovi předepsáno lékařem.
 • Nosit zbraň a střelivo nebo je jinak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití.

 

5. Povinnosti, práva a odpovědnost pronajímatele

Pronajímatel je povinen odevzdat zákazníkovi ubytovací prostory ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním. Pronajímatel dbá na odstranění oznámených závad bez zbytečných průtahů a je povinen udržovat pronajímané prostory v řádném technickém a hygienickém stavu.

Pronajímatel má právo, aby provedl po ukončení pobytu zákazníka, prohlídku pronajímaných prostor v jeho přítomnosti. Zákazníky prosíme, aby tuto činnost nepovažovali za projev nedůvěry. Děkujeme za pochopení.

Pronajímatel nezodpovídá za újmu na zdraví (případně škody na majetku) zákazníků, která vznikla jejich neopatrností, nepozorností, nedbalostí, špatným používáním nebo špatným dohledem (dozorem).

 

6. Pobyt

Zákazník má právo užívat prostory vyhrazené k pronajímání, jakož i společné prostory objektu. Na začátku pronájmu obdrží klíč. Tento klíč je povinen vrátit pronajímateli nejpozději při ukončení pronájmu. Zákazník je povinen předejít ztrátě či odcizení tohoto klíče a nepůjčovat ho osobám, které nejsou v objektu ubytovány. Při ztrátě, odcizení, nebo zneužití klíče je zákazník povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč; tím není dotčeno právo ubytovatele domáhat se náhrady způsobené škody.

Pronajímatel ubytuje zákazníka od 15.00 do 19:00 hodin příslušného dne nástupu k ubytování a zákazník je povinen objekt opustit v den ukončení ubytování nejpozději do 12.00 hodin. Přesnou hodinu ubytování příslušného dne si zákazník dohodne telefonicky s ubytovatelem.

Nedodrží-li zákazník tuto dobu, bude mu účtována cena za další den pobytu, dle platného ceníku.

 

6.1. Doprava na místo pobytu

Doprava na místo pobytu je individuální a veškeré náklady s dopravou na místo pobytu hradí zákazník.

 

6.2. Ubytovaní

Počet ubytovaných osob nesmí přesáhnout lůžkovou kapacitu objektu. Přesný, případně předběžný, počet ubytovaných osob je uveden ve smlouvě, kterou obdrží zákazník po provedení rezervace. Pro děti do věku 3 let lze objednat postýlku i židličku zdarma při rezervaci v on-line rezervačním systému.

Je zakázáno, aby celá kapacita jméno objektu byla využita pouze nezletilými osobami mladšími 18ti let či pouze osobami s omezenou svéprávností. V případě pronájmu osob mladších 18ti let či osob s omezenou svéprávnosti, je třeba zajistit minimálně jeden zodpovědný dozor starší 18ti let, který se bude účastnit celého pobytu.

 

6.3. Energie a úspora

V zájmu úspor energie a potažmo ohleduplnosti k životnímu prostředí Vás žádáme, abyste v zimním období nevětrali dlouhodobě, natož pak za účelem snížení teploty v pokoji/objektu.

 

6.4. Domácí mazlíčci

Ubytování či návštěva objektu s domácími mazlíčky je možná za dodržení níže uvedených podmínek.

 • Pes (jiné zvíře) musí být slušně vychovaný, nesmí škrábat po nábytku, válet se v postelích, případně po čalouněném nábytku.

 • Majitel psa bude dohlížet na jeho chování, aby nedošlo k poškození vybavení objektu. Dojde-li k poškození vybavení, je majitel psa povinen uhradit vzniklou škodu.

 • Majitel zajistí pro psa pelíšek, misku na žrádlo i vodu z vlastních zdrojů, nikoli z vybavení objektu.

Doporučení: ubytování s domácím mazlíčkem středního a většího plemene předem projednat s majitelem.

 

6.5. Uložení sportovního vybavení

Zákazníkovi není dovoleno brát do objektu sportovní nářadí a předměty, pro jejíž úschovu je vyhrazeno jiné místo.

 

6.6. Cennosti

Pronajímatel doporučuje zákazníkům, aby klenoty, peníze a jiné cennosti nenechávali v objektu, případně si cennosti řádně zabezpečili proti odcizení. Pronajímatel neodpovídá za ztrátu či škody na uvedených věcech. Pronajímatel není povinen zajistit úschovu těchto věcí.

 

6.7. Parkování

Parkování vozidel zákazníků je umožněno před vlastním pozemkem pronajímatele před objektem. Tyto plochy jsou volně přístupné, a proto pronajímatel neručí za případné odcizení vozidla, nebo věcí v něm, nejedná se o hlídané parkoviště.

 

6.8. Bezpečnostní kamerový systém

Veřejné prostory objektu tj.:

 • Umístění kamery 1

 • Umístění kamery 2

 • Umístění kamery 3

 • Umístění kamery 4

jsou monitorovány kamerovým systémem. Ubytovatel se zavazuje využívat monitorovací systém pouze pro účely ochrany majetku a pořádku.

(Doporučujeme informovat se na www.uoou.cz)

 

7. Změny ve smlouvě a odstoupení od smlouvy

Je-li pronajímatel nucen z objektivních důvodů před zahájením pobytu změnit podstatné podmínky smlouvy, může navrhnout zákazníkovi změnu smlouvy. Zákazník má v takovém případě právo souhlasit se změnou či od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li zákazník písemným oznámením do 10 dnů ode dne doručení návrhu na změnu, má se za to, že se změnou souhlasí.

Zákazník má právo odstoupit od smlouvy o ubytování.

Pronajímatel má právo od této smlouvy odstoupit, jestliže zákazník hrubě porušuje povinnosti stanovené touto smlouvou, ubytovacím řádem, nebo v objektu hrubě porušuje dobré mravy.

Odstoupení od této smlouvy musí být písemné a doručuje se druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy nemá vliv na povinnost zaplatit pohledávky z této smlouvy vzniklé před odstoupením či storno poplatky.

Odstoupení od smlouvy se řídí následujícími stornovacími podmínkami, které stanoví výši stornovacích poplatků:

 

více než 30 dní před nástupem na pobyt je bez poplatku

14 – 8 dní před nástupem je 30% z ceny pobytu

7 – 4 dny před nástupem je 50% z ceny pobytu

3 dny a méně je 80% z ceny pobytu

Nedostavení se je 100% z ceny

Předčasné ukončení ubytování je 80% z nečerpaných služeb

 

Uvedená procentní výše stornovacích poplatků bude vypočtena (a) v případě odstoupení před začátkem pronájmu nebo nedostavení se z ceny za pronájem, (b) v případě předčasného ukončení pronájmu zajištěných a nečerpaných služeb pronájmu.

V odůvodněných případech (nemoc, úmrtí v rodině, vyšší moc apod.) nemusí být storno poplatek na základě rozhodnutí pronajímatele účtován.

V případě odstoupení od smlouvy o pronájmu je pronajímatel oprávněn vyzvat zákazníka k okamžitému vyklizení pronájemní prostor a opuštění objektu a zákazník je povinen této výzvě bezodkladně vyhovět.

 

8. Reklamace

Zákazník je povinen uplatnit případnou reklamaci vždy ihned po zjištění závady u pronajímatele nebo odpovědné osoby pronajímatele, aby mohla být uskutečněna náprava.

 

9. Závěrečné ustanovení

Všeobecné smluvní podmínky platí pro všechny pobyty v Glamping Riva, Levín 484, Králův Dvůr, 267 01 a vstupují v platnost a účinnost dne 1.5.2023

Uzavřením smlouvy zákazník stvrzuje, že výše uvedeným smluvním podmínkám rozumí a v plném rozsahu je jménem svým i jménem ostatních účastníků pobytu akceptuje.

Zákazník uzavřením smlouvy dále potvrzuje, že byl pronajímatelem seznámen s tím, že v případě sporu mezi účastníky této smlouvy má možnost využít mimosoudního řešení takovéhoto sporu, a to u České obchodní inspekce (www.coi.cz). Zákazník bere na vědomí, že postupy pro uplatnění práva na odstoupení od této smlouvy, jakož i formulář pro odstoupení, jsou zveřejněny na stránkách ubytovatele www.vasweb.vz

 

Glamping Riva

Marie Riva Rychtárechová

Souhlasím se zpracováním
osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Marie Rychtárechová se sídlem Levín 484, Králův Dvůr, 267 01 (dále také „My“), jako správce osobních údajů, Vás jako uživatele webových stránek www.marieriva.cz informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Dále v textu se dozvíte zejména:

1.         Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;

2.         Za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;

3.         Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;

4.         Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a

5.         Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

 

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese riva.centrum@seznam.cz

 

Zpracování osobních údajů dětí

Naše webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracováváme.

 

Rozsah zpracování osobních údajů

Když nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění určitých svých osobních údajů. Těmito údaji mohou být zejména:

a)         Vaše jméno a příjmení,

b)         kontaktní adresa,

c)         telefonní číslo nebo

d)         e-mailová adresa.

 

Účel zpracování

Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali, nebo pro účely provedení rezervace a plnění ubytovací smlouvy. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

 

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat My. Vaše osobní údaje za výše uvedenými účely předáme společnosti MYJO, s.r.o.(společnost provozující rezervační systém Rezervacechalup.cz), aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:

 1. externí účetní
 2. zpracovatelům, kteří poskytují Zprostředkovateli serverové, webové, cloudové nebo IT služby.

 

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty.

 

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

a)         právo na přístup k osobním údajům;

b)         právo na opravu;

c)         právo na výmaz („právo být zapomenut“);

d)         právo na omezení zpracování údajů;

e)         právo vznést námitku proti zpracování; a

f)          právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese ​riva.centrum@seznam.cz. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (I) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (II) zpracování je protiprávní, (III) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (IV) nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018.