On-line rezervace

1
Datum
2
Výběr
3
Údaje
4
Rezervace s povinností platby
Příjezd Odjezd
 
 
Hodina příjezdu
Kontaktní osoba/host
Jméno
Příjmení
Ulice a číslo
Město
Stát
PSČ
E-mail
Telefon
Fakturuji na firmu:
Fakturační údaje
Název firmy
Ulice a číslo
Město
Stát
PSČ
DIČ
Vyberte
kde jste se o nás dozvěděli
Doplňkové informace

Máte-li slevový kupon, opište kód
Souhlasím se smluvními
podmínkami

Nachfolgend finden Sie die deutsche Fassung des Vertrags

The English version of the contract is below

Smluvní podmínky ubytování

Chalupa Gita

1. Úvodní ustanovení

Tyto smluvní podmínky platí pro pobyt v ubytovacím zařízení Chalupa Gita, Tyršova 532, Svoboda nad Úpou, 542 24. Účastníky smluvního vztahu jsou na jedné straně ubytovatel, na straně druhé zákazník, který si rezervuje pobyt. Zákazníkem se může stát fyzická i právnická osoba (dále jen „zákazník“). Zákazník, který je uveden na smlouvě, zastupuje všechny účastníky pobytu, je oprávněn jednat jejich jménem a je jedinou odpovědnou osobou ve vztahu k ubytovateli.

Zaplacením zálohové faktury, zákazník vyjadřuje souhlas s těmito smluvními podmínkami. 

2. Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi zákazníkem a ubytovatelem vzniká potvrzením rezervace Chalupa Gita, Tyršova 532, Svoboda nad Úpou, 542 24 ze strany zákazníka v on-line rezervačním systému a uhrazením zálohy/celé částky za ubytování, tak jak je uvedeno v článku 3, bod 3.4 těchto smluvních podmínek. Zákazník uhradí zálohu/celou částku za ubytování ve prospěch účtu ubytovatele. Ve výjimečných případech, kdy zákazník nemá přístup na internet, může rezervaci provést telefonicky.

Zákazník i ubytovatel souhlasí s využitím poštovní nebo elektronické (e-mailové) komunikace. Oznámení učiněná jedním či druhým uvedeným způsobem obě strany uznávají jako platné písemné oznámení.

3. Cena pobytu a platební podmínky

Cenou pobytu se rozumí cena uvedená v rezervačním systému a  info emailu (smlouvě) o ubytování, který dojde zákazníkovi po potvrzení rezervace v on-line rezervačním systému jméno objektu.

3.1. Cena pobytu zahrnuje

 •  ubytování
 •  úklid 1500,- Kč
 • rekreační poplatek obecnímu úřadu 25,-/dospělá osoba/noc
 • základní potraviny: pepř, sůl, cukr, turecká káva
 • ručníky, utěrky, jar

3.2. Cena pobytu nezahrnuje

 • energie (elektřina, plyn, vodné/stočné) dle aktuálního ceníku
 • prémiové kapsle ke kávovaru Nespresso Vertuo 15 Kč/kapsle 
 • Vino 200 Kč/ lahev
   

Tyto služby se platí zvlášť, v hotovosti v den odjezdu na základě reálného počtu ubytovaných osob a dle reálně spotřebovaných energií, kdy se stav energií zapisuje při příjezdu s jedním z účastníků a po pobytu se zapisuje konečný stav energií.

3.3. Kauce

Při předávání klíče od ubytovacího zařízení, je zákazník povinen uhradit ubytovateli nebo osobě jím pověřené vratnou zálohu (kauci) 5000 Kč.  Záloha (kauce) bude zákazníkovi vrácena v den odjezdu ubytovatelem v případě, že zákazník nezpůsobil žádnou škodu v objektu. V případě škody je ubytovatel oprávněn ponížit zálohu o částku rovnající se výši způsobené škody. Bude-li záloha nedostatečná, řídí se náhrada škody podle bodu 4 těchto smluvních podmínek. 

3.4. Úhrada pobytu

Ubytovatel má právo na zaplacení ceny pobytu před jeho realizací. Pokud nebude písemnou smlouvou mezi ubytovatelem a zákazníkem dohodnuto jinak, zákazník je povinen uhradit zálohu 50 % ceny pobytu do 5 dnů ode dne odeslání potvrzení rezervace v on-line rezervačním systému na účet uvedený v ubytovací smlouvě. Doplatek 50 % je zákazník povinen uhradit nejpozději 10 dní před dnem určeným jako nástup k pobytu.  Nedodrží-li zákazník platební podmínky pro úhradu pobytu, zanikají účinky smlouvy mezi zákazníkem a ubytovatelem uzavřené a ubytovací kapacita bude nabídnuta ostatním zájemcům.

4. Povinnosti zákazníka

 • Poskytnout ubytovateli součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí ubytování.
 • Převzít všechny zaslané doklady potřebné pro uskutečnění pobytu.
 • Dostavit se ve stanoveném termínu na místo nástupu se všemi vyžadovanými doklady.
 • Řídit se návody, provozním řádem a pokyny ubytovatele a jím pověřených pracovníků.
 • Povinností zákazníka a všech zúčastněných je, chovat se tak, aby nedošlo k jejich újmě na zdraví, životě nebo majetku, jakož i ke škodě na majetku ubytovatele. Dohlédnout na děti případně jim zajistit dozor, který by předešel jejich možnému úrazu v objektu i jeho okolí či způsobení škody na majetku ubytovatele.
 • Řádně užívat ubytovací prostory, dodržovat v nich pořádek a čistotu, zejm. jsou-li s ním ubytovány děti.
 • Při odchodu z ubytovacích prostor uzavřít okna a dveře.
 • Bez průtahů oznámit potřebu provedení oprav v ubytovacích prostorách.
 • Bezodkladně oznámit poškození nebo škodu, kterou zákazník nebo osoba s ním ubytovaná v ubytovacích prostorách způsobil.
 • Při odjezdu svléknout povlečení, umýt nadobí, vynést smetí, vyčistin gril pokud byl použit.

Zákazník je povinen uhradit případnou škodu vzniklou v prostorách vyhrazených k ubytování, volné zábavě nebo relaxaci, včetně náhrady ušlého zisku do částky 20 tis. Kč. Vyšší škody vzniklé v prostorách vyhrazených k ubytování, volné zábavě nebo relaxaci a to v plné výši, včetně náhrady ušlého zisku ve výši platné ceny za ubytování po celou dobu, po kterou bude objekt/pokoj vyřazen z provozu může ubytovatel nárokovat v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Tuto povinnost má zákazník i v případě, že škodu způsobí děti nebo jiné osoby ubytované se zákazníkem.

4.1 Zákazník nesmí bez předchozího souhlasu ubytovatele:

 • Provádět podstatné změny v ubytovacích prostorách (stěhovat nábytek, apod.)
 • Používat v prostorách vlastní spotřebiče.
 • Přenechat prostory vyhrazené k ubytování jiné osobě

4.2 Zákazník dále v prostorách objektu nesmí:

 • Kouřit ve všech prostorách objektu
 • Držet, vyrábět nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky anebo jedy, nejde-li o léčiva, jejichž užívání bylo zákazníkovi předepsáno lékařem.
 • Nosit zbraň a střelivo nebo je jinak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití.
 • Manipulovat v jednotlivých pokojích s nastavením topení. Vytápení je centrální a jediná možnost jak regulovat teplotu je možné na termostatu v obývacím pokoji. 

5. Povinnosti, práva a odpovědnost ubytovatele

Ubytovatel je povinen odevzdat zákazníkovi ubytovací prostory ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním. Ubytovatel dbá na odstranění oznámených závad bez zbytečných průtahů a je povinen udržovat ubytovací prostory v řádném technickém a hygienickém stavu.

Ubytovatel má právo, aby provedl po ukončení pobytu zákazníka, prohlídku ubytovacích prostor v jeho přítomnosti. Zákazníky prosíme, aby tuto činnost nepovažovali za projev nedůvěry. Děkujeme za pochopení.

Ubytovatel nezodpovídá za újmu na zdraví (případně škody na majetku) zákazníků, která vznikla jejich neopatrností, nepozorností, nedbalostí, špatným používáním nebo špatným dohledem (dozorem).

6. Pobyt

Zákazník má právo užívat prostory vyhrazené k ubytování, jakož i společné prostory objektu. Na začátku ubytování obdrží klíče. Tyto klíče je povinen vrátit ubytovateli nejpozději při ukončení ubytování. Zákazník je povinen předejít ztrátě či odcizení tohoto klíče a nepůjčovat ho osobám, které nejsou v objektu ubytovány. Při ztrátě, odcizení, nebo zneužití klíče je zákazník povinen zaplatit ubytovateli smluvní pokutu ve výši 1000 ,- Kč tím není dotčeno právo ubytovatele domáhat se náhrady způsobené škody.

Ubytovatel ubytuje zákazníka od 15.00 do 20.00 hodin, dále dle individuální domluvy příslušného dne nástupu k ubytování a zákazník je povinen objekt opustit v den ukončení ubytování nejpozději do 10.00 hodin. Přesnou hodinu ubytování příslušného dne si zákazník dohodne telefonicky nebo přes e-mailovou korespondenci s ubytovatelem. Pokud nebude sjednáno jinak v 9.30 správce poslední den odjezdu přijde převzít objekt. 

Host je  povinen vyklidit a předat provozovateli nebo jeho zástupci objekt v následujicím stavu a to: host je povinen vynést odpadky, umýt nádobí, uklidit zahradu, svléknout povlečení). V opačném případě nebo při velkém znečištění, může provozovatel naúčtovat hostovi za úklid až dalších 1000 Kč. Předá-li host objekt v původním stavu bez závad, pak mu provozovatel při předání objektu a klíčů vrátí složenou kauci v její plné výši.

Nedodrží-li zákazník tuto dobu, bude mu účtována cena za další den pobytu, dle platného ceníku. 

6.1. Doprava na místo pobytu

Doprava na místo pobytu je individuální a veškeré náklady s dopravou na místo pobytu hradí zákazník.

6.2. Ubytovaní

Počet ubytovaných osob nesmí přesáhnout lůžkovou kapacitu objektu. Přesný, případně předběžný, počet ubytovaných osob je uveden ve smlouvě, kterou obdrží zákazník po provedení rezervace. Pro děti do věku 3 let lze objednat 2x židličku a cestovní postýlku zdarma při rezervaci v on-line rezervačním systému. 

Je zakázáno, aby celá kapacita Chalupa Gita byla využita pouze nezletilými osobami mladšími 18 let či pouze osobami s omezenou svéprávností. V případě ubytování osob mladších 18 let či osob s omezenou svéprávnosti, je třeba zajistit minimálně jeden zodpovědný dozor starší 18 let, který se bude účastnit celého pobytu.

6.3. Energie a úspora

V zájmu úspor energie a potažmo ohleduplnosti k životnímu prostředí Vás žádáme, abyste v zimním období nevětrali dlouhodobě, natož pak za účelem snížení teploty v pokoji/objektu. 

6.4. Domácí mazlíčci

Ubytování či návštěva objektu s domácími mazlíčky je možná za dodržení níže uvedených podmínek.

 • Pes  musí být slušně vychovaný, nesmí škrábat po nábytku, válet se v postelích, případně po čalouněném nábytku.

 • Majitel psa bude dohlížet na jeho chování, aby nedošlo k poškození vybavení objektu. Dojde-li k poškození vybavení, je majitel psa povinen uhradit vzniklou škodu.

 • Majitel zajistí pro psa pelíšek, misku na žrádlo i vodu z vlastních zdrojů, nikoli z vybavení objektu.
 • Zahrada neslouží jako místo k venčení a poprosím po pejskovi uklízet.

Doporučení: ubytování s domácím mazlíčkem středního a většího plemene předem projednat s majitelem.

 

6.5. Uložení sportovního vybavení

Zákazníkovi není dovoleno brát do objektu sportovní nářadí a předměty, pro jejíž úschovu je vyhrazeno jiné místo.

 

6.6. Cennosti

Ubytovatel doporučuje zákazníkům, aby klenoty, peníze a jiné cennosti nenechávali v objektu, případně si cennosti řádně zabezpečili proti odcizení. Ubytovatel neodpovídá za ztrátu či škody na uvedených věcech. Ubytovatel není povinen zajistit úschovu těchto věcí.

6.7. Parkování

Parkování vozidel zákazníků je umožněno na vlastním pozemku ubytovatele před objektem. Tyto plochy jsou volně přístupné, a proto ubytovatel neručí za případné odcizení vozidla, nebo věcí v něm, nejedná se o hlídané parkoviště.

 

7. Změny ve smlouvě a odstoupení od smlouvy

Je-li ubytovatel nucen z objektivních důvodů před zahájením pobytu změnit podstatné podmínky smlouvy, může navrhnout zákazníkovi změnu smlouvy. Zákazník má v takovém případě právo souhlasit se změnou či od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li zákazník písemným oznámením do 10 dnů ode dne doručení návrhu na změnu, má se za to, že se změnou souhlasí.

Zákazník má právo odstoupit od smlouvy o ubytování.

Ubytovatel má právo od této smlouvy odstoupit, jestliže zákazník hrubě porušuje povinnosti stanovené touto smlouvou, ubytovacím řádem, nebo v objektu hrubě porušuje dobré mravy.

Odstoupení od této smlouvy musí být písemné a doručuje se druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy nemá vliv na povinnost zaplatit pohledávky z této smlouvy vzniklé před odstoupením či storno poplatky.

Odstoupení od smlouvy se řídí následujícími stornovacími podmínkami, které stanoví výši stornovacích poplatků:

61 dnů před pobytem - 0% z celkové ceny pobytu
31-60 dnů před pobytem - 50% z celkové ceny pobytu
30 a méně před nástupem - 100% z celkové ceny pobytu
Nedostavení se na pobyt je 100 %

Předčasné ukončení ubytování je 100% z nečerpaných služeb

Odstoupení bez poplatku je možné pokud host nahradí pobyt jiným hostem. V tomto případě není hrazen poplatek.

Odstoupení

Uvedená procentní výše stornovacích poplatků bude vypočtena (a) v případě odstoupení před začátkem ubytování nebo nedostavení se z ceny za ubytování, (b) v případě předčasného ukončení ubytování ze zajištěných a nečerpaných ubytovacích služeb.

V odůvodněných případech (úmrtí v rodině, vyšší moc apod.) nemusí být storno poplatek na základě rozhodnutí ubytovatele účtován.

V případě odstoupení od smlouvy o ubytování je ubytovatel oprávněn vyzvat zákazníka k okamžitému vyklizení ubytovacích prostor a opuštění objektu a zákazník je povinen této výzvě bezodkladně vyhovět.

 

8. Reklamace

Zákazník je povinen uplatnit případnou reklamaci vždy ihned po zjištění závady u ubytovatele nebo odpovědné osoby ubytovatele, aby mohla být uskutečněna náprava.

 

9. Závěrečné ustanovení

Všeobecné smluvní podmínky platí pro všechny pobyty na Chalupa Gita, Tyršova 532, Svoboda nad Úpou, 542 24  a vstupují v platnost a účinnost dne 1.1. 2019.

Uzavřením smlouvy zákazník stvrzuje, že výše uvedeným smluvním podmínkám rozumí a v plném rozsahu je jménem svým i jménem ostatních účastníků pobytu akceptuje.

Zákazník uzavřením smlouvy dále potvrzuje, že byl ubytovatelem seznámen s tím, že v případě sporu mezi účastníky této smlouvy má možnost využít mimosoudního řešení takovéhoto sporu, a to u České obchodní inspekce (www.coi.cz). Zákazník bere na vědomí, že postupy pro uplatnění práva na odstoupení od této smlouvy, jakož i formulář pro odstoupení, jsou zveřejněny na stránkách ubytovatele www.chalupagita.cz

Chalupa Gita 

Stanislav Černý 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENGLISH VERSION:

Terms and conditions of accommodation

Chalupa Gita

1. Introductory provisions

These terms and conditions apply to stay in the accommodation facility Chalupa Gita, Tyršova 532, Svoboda nad Úpou, 542 24. The parties to the contractual relationship are on the one hand accommodation provider and on the other hand the customer who books the stay. The customer may be a natural person or legal person (hereinafter referred to as the “customer”). The customer, who is named on the contract represents all participants in the stay, is authorised to act on their behalf and is the only responsible person in relation to the accommodation provider.

By paying the pro-forma invoice, the customer agrees to these terms and conditions.

 

2. Establishment of the contractual relationship

The contractual relationship between the customer and accommodation provider is established by the confirmation of the reservation of Chalupa Gita, Tyršova 532, Svoboda nad Úpou, 542 24 by the customer in the online booking system and the payment of the deposit/full amount for accommodation, specified in Article 3, point 3.4 of these terms and conditions. The customer shall pay he deposit/full amount for accommodation to the account of the accommodation provider. In exceptional cases when the customer does not have access to the internet, the customer may make the reservation by telephone.

The customer and accommodation provider agree to the use of postal or electronic (e-mail) communication. Notifications made by one or the other of these methods are recognised by both parties as valid written notifications.

 

3. Price of stay and payment terms

The price of the stay means the price indicated in the reservation system and the accommodation info email (contract) that will be sent to the customer after the confirmation of the reservation in the online reservation system.

3.1 The price of the stay includes

 • Accommodation
 • Cleaning 1500, -CZK
 • Recreation fee to the municipality 25, - CZK/adult/night
 • Basic food: pepper, salt, sugar, Turkish coffee
 • Towels, dish towels, jar

3.2 The price of stay does not include

 • Utilities (electricity, gas, water/sewerage)
 • Premium capsules for Nespresso Vertuo coffee machine 15 CZK/capsule
 • Wine bottle 200 CZK

These services are paid separately, in cash on the day of departure, based on the actual number of persons staying and the actual energy used, when the energy balance is recorded on arrival with one of the participants and the final energy balance is recorded after the stay.

3.3 Deposit

When handing over the key to the accommodation facility, the customer is obliged to pay a refundable deposit of 5 000 CZK to accommodation provider or a person authorised by him/her. The deposit will be returned to the customer on the day of departure by accommodation provider if the customer has not caused any damage to the property. In the case of damage, accommodation provider is entitled to reduce the deposit by an amount equal to the amount of damage caused. If the deposit is insufficient, the compensation for damages shall be governed by clause 4 od these terms and conditions.

3.4 Reimbursement of the stay

The provider of accommodation is entitled to payment of the price of the stay before its realization. Unless otherwise agreed in a written contract between accommodation provider and the customer, the customer is obliged to pay a deposit of 50% of the price od the stay within 5 days from the date of sending the booking confirmation in the online system to the name of the property on the customer´ s account. The customer is obliged to pay the 50% balance no later than 10 days before the date of arrival. If the customer fails to comply with the payment conditions for the payment of the stay, the contact between the customer and accommodation provider will cease to have effect and the accommodation capacity will be offered to other interested parties.

4. Obligations of the customer

 • To provide accommodation provider with the necessary assistance to properly arrange and provide the accommodation.
 • To accept all the documents sent to the accommodation provider that are necessary for realization of the stay.
 • To arrive at the place of arrival on the due date with all required documents.
 • Comply with the instructions, operating rules and instruction of the accommodation provider and its authorised staff.
 • It it the responsibility of the customer and everyone involved to behave in such a way as to avoid ham to their health, life or property, as well as damage to the property of the accommodation provider. To supervise the children or to provide them with supervision in order to prevent their possible injury in and around the property or damage to the property of the accommodation provider.
 • To use the accommodation premises and to keep them tidy and clean, especially if children are staying with them.
 • Close windows and doors when leaving the accommodation.
 • Notify the accommodation of the need for repairs to the accommodation without delay.
 • Report any damage or loss caused by the customer or the person staying with them in the accommodation without delay.
 • On departure, remove bad line, wash clothes, take out rubbish, clean the grill if it has been used.

 

The customer is obliged to pay for any damage incurred in the premises reserved for accommodation, free entertainment or relaxation, including compensation for lost profits up to the amount of CZK 20,000. CZK. Any higher damages incurred in the premises reserved for accommodation, free entertainment or relaxation in full, including compensation for lost profits in the amount of the applicable accommodation price for the entire period during which the property/room/apartment/relaxation area is out of service, may be claimed by the accommodation provider in accordance with Act No. 89/2012 Coll., Civil Code. The customer is also obliged to do so if the damage is caused by children or other persons staying with the customer.

 

4.1 The customer is not allowed without the prior to consent of the accommodation provider:

 • Make substantial changes in the accommodation premises (move furniture, etc.).
 • Use own appliances in the premises.
 • Transfer the premises reserved for accommodation to another person.

4.2 The customer is bit allowed to continue in the premises:

 • Smoke in all areas of the premises
 • Possess, manufacture or store narcotic or psychotropic substances or poisons, unless they are drugs prescribed by a doctor for the customer's use.
 • Carry weapons and ammunition or otherwise possess them in a condition for their immediate use.
 • Manipulate heating settings in individual rooms. The heating is central and the only way to control the temperature is on the thermostat in the living room.

 

5. Obligations, rights and responsibilities of the accommodation provider

The accommodation provider is obliged to hand over the accommodation premises to the customer in a condition suitable for proper use and to ensure the undisturbed exercise of the customer's rights connected with the accommodation. The accommodation provider shall ensure that notified defects are rectified without undue delay and shall maintain the accommodation premises in a proper technical and hygienic condition.

The accommodation provider shall have the right to inspect the accommodation premises in the presence of the customer after the end of the customer's stay. Customers are kindly requested not to consider this activity as a sign of mistrust. Thank you for your understanding.

The accommodation provider is not liable for personal injury (or damage to property) caused by the customer's carelessness, inattention, negligence, misuse or poor supervision.

 

6. The stay

The customer has the right to use the premises reserved for accommodation as well as the common areas of the property. At the beginning of the accommodation, the guest receives the keys. He/she is obliged to return these keys to the accommodation provider at the end of the accommodation at the latest. The customer is obliged to prevent the loss or theft of this key and not to lend it to persons not staying in the property. In the event of loss, theft or misuse of the key, the customer is obliged to pay the accommodation provider a contractual penalty of 1 000 CZK, without prejudice to the accommodation provider's right to claim compensation for damages.

The accommodation provider shall accommodate the customer from 3 p.m. to 8 p.m., then according to the individual agreement of the respective day of arrival to the accommodation and the customer is obliged to leave the property on the day of termination of accommodation no later than 10 a.m. The exact time of the accommodation on the respective day is agreed by the customer by phone or e-mail correspondence with the accommodation provider. Unless otherwise agreed at 9.30 a.m. on the last day of departure the manager will come to take over the property.

 

The guest is obliged to clean and hand over the property to the operator or his representative in the following condition: the guest is obliged to take out the garbage, wash the dishes, clean the garden, take off the bed linen). Otherwise, or in case of heavy soiling, the operator may charge the guest for cleaning up to an additional 1000 CZK. If the guest hands over the property in its original condition without any defects, the operator will return the deposit in its full amount when handing over the property and keys.

If the customer fails to comply with this time, he will be charged for the next day of stay, according to the valid price list.

 

6.1 Transfer to the place of stay

Transport to the place of stay is individual and all costs related to transport to the place of stay are borne by the customer.

6.2 Accommodation

The number of persons accommodated must not exceed the bed capacity of the building. The exact, or provisional, number of persons accommodated is specified in the contract, which the customer receives after booking. For children up to 3 years of age, 2x highchairs can be ordered free of charge when booking in the online booking system.

It is forbidden that the entire capacity of Cottage Gita is used only by minors under the age of 18 or only by persons with limited legal capacity. In case of accommodation of persons under 18 years of age or persons with limited legal capacity, it is necessary to provide at least one responsible supervisor over 18 years of age who will attend the entire stay.

6.3 Energy and saving

In order to save energy and to be environmentally friendly, we ask you not to ventilate for long periods of time in winter, let alone to lower the temperature in the room/building.

6.4 Pets

Accommodation or visit to the property with pets is possible under the following conditions.

 • The dog must be well-behaved, must not scratch on furniture, roll in beds or on upholstered furniture.
 • The owner will supervise the dog's behaviour to prevent damage to the property's furnishings. If the equipment is damaged, the owner of the dog is obliged to pay for the damage.
 • The owner will provide the dog's bed, food bowl and water from his/her own resources, not from the facility's equipment.
 • The garden does not serve as a place to walk the dog and please clean up after the dog.

Recommendation: accommodation with a pet of medium or larger breed should be discussed with the owner in advance.

6.5 Storage of sports equipment

The customer is not allowed to take s ports equipment and items into the building for which another place is reserved for storage.

6.6 Valuables

The accommodation provider recommends that customers do not leave jewellery, money and other valuables in the property or properly secure their valuables against theft. The property is not responsible for loss or damage to these items. The accommodation provider is not obliged to ensure the safekeeping of these items.

6.7 Parking

Customers' vehicles can be parked on the property in front of the property. These areas are freely accessible and therefore the accommodation provider is not liable for any theft of the vehicle or its belongings, it is not a guarded parking lot.

 

7. Changes to the contract and withdrawal from the contract

If the accommodation provider is forced to change the essential terms of the contract for objective reasons before the start of the stay, it may propose a change to the contract to the customer. In such a case, the customer has the right to agree to the change or to withdraw from the contract. If the customer does not withdraw by written notice within 10 days of the date of receipt of the proposal for change, the customer shall be deemed to have accepted the change.

The customer has the right to withdraw from the accommodation contract.

The accommodation provider shall have the right to withdraw from this contract if the customer grossly breaches the obligations set out in this contract, the accommodation rules or grossly violates good manners in the property.

Withdrawal from this contract must be in writing and delivered to the other party. Withdrawal from this contract does not affect the obligation to pay claims arising from this contract prior to withdrawal or cancellation fees.

 

Withdrawal from the contract is subject to the following cancellation policy, which sets out the cancellation fees:

61 days before the stay - 0% of the total price of the stay

30-60 days before the stay - 50% of the total price of the stay

30 days or less before arrival - 100% of the total price of the stay

Failure to show up for the stay is 100%

Early termination of accommodation is 100% of unused services.

 

Cancellation without charge is possible if the guest replaces the stay with another guest. In this case no fee is paid.

 

Withdrawal

The above cancellation fee percentage will be calculated (a) in the event of cancellation prior to the commencement of accommodation or non-appearance of the accommodation price, (b) in the event of early termination of accommodation from the secured and unused accommodation services.

 

In justified cases (death in the family, force majeure, etc.) the cancellation fee may not be charged at the discretion of the accommodation provider.

In the event of cancellation of the accommodation contract, the accommodation provider is entitled to ask the customer to immediately vacate the accommodation premises and leave the premises and the customer is obliged to comply with this request without delay.

 

8. Claims

The customer is obliged to file a complaint immediately after discovering the defect with the accommodation provider or the responsible person of the accommodation provider so that the correction can be made.

9. Final Provisions

The General Terms and Conditions apply to all stays at Chalupa Gita, Tyršova 532, Svoboda nad Úpou, 542 24 and come into force and effect on 1 January 2019.

By concluding the contract, the customer confirms that he/she understands the above terms and conditions and accepts them in full on behalf of himself/herself and the other participants of the stay.

By concluding the contract, the customer further confirms that he/she has been informed by the accommodation provider that in the event of a dispute between the parties to this contract, he/she has the option of using an out-of-court settlement of such dispute with the Czech Trade Inspection (www.coi.cz). The Customer acknowledges that the procedures for exercising the right to withdraw from this contract, as well as the withdrawal form, are published on the website of the accommodation provider www.chalupagita.cz

 

Chalupa Gita

Stanislav Černý

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCH VERSION:

Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Unterbringung

Chalupa Gita (Hütte Gita)

1. Einleitende Bestimmungen

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für einen Aufenthalt im Beherbergungsbetrieb: Chalupa Gita, Tyršova 532, Svoboda nad Úpou, 542 24. Vertragsparteien des Vertragsverhältnisses sind einerseits der Beherbergungsbetrieb und andererseits der Kunde, der den Aufenthalt bucht. Ein Kunde kann sowohl eine natürliche als auch eine juristische Person sein (nachfolgend „Kunde“ genannt). Der im Vertrag aufgeführte Kunde vertritt alle Teilnehmer des Aufenthalts, ist handlungsbefugt in deren Namen und gegenüber dem Beherbergungsbetrieb allein verantwortlich.

Mit der Zahlung der Anzahlungsrechnung erklärt sich der Kunde mit diesen Geschäftsbedingungen einverstanden. 

2. Zustandekommen eines Vertragsverhältnisses

Das Vertragsverhältnis zwischen dem Kunden und dem Unterkunftsanbieter kommt durch die Bestätigung der Unterkunftsreservierung bei Chalupa Gita, Tyršova 532, Svoboda nad Úpou, 542 24 durch den Kunden im Online-Reservierungssystem und die Zahlung der Anzahlung/des Gesamtbetrags für die Unterkunft zustande, wie in Artikel 3, Punkt 3.4 dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen angegeben. Der Kunde zahlt die Anzahlung/den Gesamtbetrag für die Unterkunft auf das Guthaben des Kontos des Unterkunftsanbieters. In Ausnahmefällen, wenn der Kunde keinen Zugang zum Internet hat, kann er eine Reservierung telefonisch vornehmen.

Sowohl der Kunde als auch der Beherbergungsbetrieb sind mit der Nutzung des postalischen oder elektronischen (E-Mail-)Verkehrs einverstanden. Mitteilungen, die auf die eine oder andere Weise erfolgen, werden von beiden Parteien als gültige schriftliche Mitteilungen anerkannt.

3. Aufenthaltspreis und Zahlungsbedingungen

Unter dem Preis des Aufenthalts versteht man den im Reservierungssystem und die Informations-E-Mail (Vertrag) angegebenen Preis der Unterkunft, die dem Kunden nach Bestätigung der Reservierung im Online-Reservierungssystem unter dem Namen des Objekts zugesandt wird.

3.1. Der Preis des Aufenthalts beinhaltet

 • Unterkunft
 • Aufräumung: 1.500 CZK
 • Erholungsgebühr an das Gemeindeamt: 25 CZK/Erwachsener/Nacht
 • Grundnahrungsmittel: Pfeffer, Salz, Zucker, türkischer Kaffee
 • Handtücher, Geschirrtücher, Glas

3.2. Der Preis des Aufenthalts beinhaltet nicht

 • Energie (Strom, Gas, Wasser/Abwasser)
 • Premium-Kapseln für die Nespresso Vertuo-Kaffeemaschine – Preis: 15 CZK/Kapsel
 • Weinflasche 200 CZK

Die Zahlung dieser Leistungen erfolgt separat, in bar am Abreisetag, auf Basis der tatsächlichen Anzahl der untergebrachten Personen und entsprechend des tatsächlichen Energieverbrauchs, bei der Erfassung des Energiestatus bei der Ankunft bei einem der Teilnehmer und der Eingabe des endgültigen Energiestatus nach dem Aufenthalt.

3.3. Kaution

Bei der Übergabe des Schlüssels zum Beherbergungsbetrieb ist der Kunde verpflichtet, eine rückzahlbare Kaution in Höhe von 5.000 CZK an den Beherbergungsbetrieb oder eine von ihm bevollmächtigte Person zu zahlen. Die Kaution wird dem Kunden am Abreisetag vom Beherbergungsbetrieb zurückerstattet, sofern der Kunde keinen Schaden an der Unterkunft verursacht hat. Im Schadensfall ist der Beherbergungsbetrieb berechtigt, die Kaution um einen Betrag in Höhe des verursachten Schadens zu kürzen. Reicht die Anzahlung nicht aus, richtet sich der Schadensersatz nach Punkt 4 dieser Geschäftsbedingungen.

3.4. Bezahlung des Aufenthalts

Der Mieter hat das Recht, den Preis des Aufenthalts vor dessen Durchführung zu zahlen. Sofern in einem schriftlichen Vertrag zwischen dem Beherbergungsbetrieb und dem Kunden nichts anderes vereinbart wurde, ist der Kunde verpflichtet, innerhalb von 5 Tagen ab dem Datum der Übermittlung der Buchungsbestätigung im Online-Reservierungssystem unter dem Namen des Objekts eine Anzahlung in Höhe von 50 % des Aufenthaltspreises auf das Konto des Kunden zu leisten. Der Kunde ist verpflichtet, die Zuzahlung von 50 % spätestens 10 Tage vor dem als Aufenthaltsbeginn vorgesehenen Tag zu leisten. Wenn der Kunde die Zahlungsbedingungen für die Bezahlung des Aufenthalts nicht einhält, erlöschen die Wirkungen des zwischen dem Kunden und dem Beherbergungsbetrieb geschlossenen Vertrages und die Unterkunftskapazität wird anderen Interessenten angeboten.

4. Pflichten des Kunden

 • dem Beherbergungsbetrieb die Zusammenarbeit, die für eine ordnungsgemäße Sicherheit und Bereitstellung der Unterkunft erforderlich ist, zu gewähren.
 • alle für den Aufenthalt notwendigen Unterlagen zu übernehmen.
 • pünktlich mit allen erforderlichen Dokumenten am Einstiegsort anzukommen.
 • die Anweisungen, Betriebsvorschriften und Weisungen des Beherbergungsbetriebes und des von ihm beauftragten Personals zu befolgen.
 • es ist die Pflicht des Kunden und aller Beteiligten, sich so zu verhalten, dass keine Schäden für seine Gesundheit, sein Leben oder sein Eigentum sowie Schäden am Eigentum des Beherbergers entstehen. Beaufsichtigen Sie die Kinder oder gewähren Sie ihnen eine Aufsicht, um zu verhindern, dass sie sich im Gebäude und in der Umgebung verletzen oder das Eigentum des Unterkunftsanbieters beschädigen.
 • die Räumlichkeiten der Unterkunft ordnungsgemäß nutzen, für Ordnung und Sauberkeit sorgen, insbesondere wenn Kinder bei ihm wohnen.
 • beim Verlassen der Unterkunft die Fenster und Türen zu schließen.
 • Reparaturbedarf in der Unterkunft unverzüglich zu melden.
 • Schäden oder Beschädigungen, die durch den Kunden oder die mit ihm in der Unterkunft übernachtende Person verursacht werden, sind unverzüglich zu melden.
 • Vor dem Verlassen der Unterkunft: Bettwäsche ausziehen, Geschirr spülen, Müll rausbringen, Grill reinigen, falls er benutzt wurde.

Der Kunde ist verpflichtet, für alle Schäden aufzukommen, die in den für die Unterbringung, kostenlose Unterhaltung oder Entspannung reservierten Räumlichkeiten entstehen, einschließlich einer Entschädigung für entgangenen Gewinn bis zu einem Betrag von 20.000 CZK. Höhere Schäden, die in Räumen entstanden sind, die für die Unterbringung, kostenlose Unterhaltung oder Entspannung reserviert sind, können vom Beherbergungsbetrieb gemäß dem Gesetz Nr. 89/2012 Slg., Bürgerliches Gesetzbuch, geltend gemacht werden, und zwar in voller Höhe, einschließlich einer Entschädigung für entgangenen Gewinn in Höhe des gültigen Übernachtungspreises für den gesamten Zeitraum, in dem das Objekt/Zimmer/Appartement/Ruheraum außer Betrieb genommen wird. Diese Verpflichtung besteht auch dann für den Kunden, wenn der Schaden durch Kinder oder andere beim Kunden untergebrachte Personen verursacht wird.

4.1 Dem Kunden ist ohne vorherige Zustimmung des Beherbergungsbetriebes nicht gestattet:

 • Wesentliche Änderungen an der Unterkunft vornehmen (Möbel umstellen usw.)
 • Ihre eigenen Geräte vor Ort nutzen
 • die zur Beherbergung reservierten Räumlichkeiten einer anderen Person überlassen

4.2 Darüber hinaus ist es dem Kunden nicht gestattet:

 • in allen Bereichen des Gebäudes rauchen
 • Betäubungsmittel oder psychotrope Substanzen oder Gifte besitzen, herstellen oder lagern, es sei denn, es handelt sich um Arzneimittel, deren Anwendung dem Kunden von einem Arzt verschrieben wurde.
 • Waffe und Munition bei sich oder lagern Sie sie anderweitig in einem Zustand, der einen sofortigen Einsatz ermöglicht, tragen.
 • die Heizeinstellungen in einzelnen Räumen manipulieren. Die Heizung ist zentral und die einzige Möglichkeit, die Temperatur zu regulieren, ist der Thermostat im Wohnzimmer.

5. Pflichten, Rechte und Verantwortung des Beherbergungsbetriebes

Der Beherbergungsbetrieb ist verpflichtet, dem Kunden die Beherbergungsräumlichkeiten in einem für die ordnungsgemäße Nutzung geeigneten Zustand zu übergeben und die ungehinderte Wahrnehmung seiner mit der Beherbergung verbundenen Rechte zu gewährleisten. Der Mieter sorgt dafür, dass gemeldete Mängel ohne unnötige Verzögerungen beseitigt werden und ist verpflichtet, die Unterkunftsräumlichkeiten in einem ordnungsgemäßen technischen und hygienischen Zustand zu halten.

Der Beherbergungsbetrieb hat das Recht, die Beherbergungsräumlichkeiten nach Beendigung des Aufenthaltes des Kunden im Beisein des Kunden zu besichtigen. Wir bitten Kunden, diese Aktivität nicht als Zeichen von Misstrauen zu betrachten. Danke für Ihr Verständnis.

Der Gastgeber haftet nicht für Gesundheitsschäden (oder Sachschäden) von Kunden, die durch deren Unachtsamkeit, Unaufmerksamkeit, Nachlässigkeit, Missbrauch oder mangelnde Aufsicht verursacht werden.

6. Aufenthalt

Der Kunde hat das Recht, die für die Unterbringung reservierten Räume sowie die Gemeinschaftsräume des Gebäudes zu nutzen. Zu Beginn des Aufenthalts erhält der Kunde die Schlüssel. Er ist verpflichtet, diese Schlüssel spätestens bei Beendigung der Unterkunft an den Beherbergungsbetrieb zurückzugeben. Der Kunde ist verpflichtet, den Verlust oder Diebstahl dieses Schlüssels zu verhindern und ihn nicht an Personen zu verleihen, die sich nicht im Gebäude aufhalten. Bei Verlust, Diebstahl oder Missbrauch des Schlüssels ist der Kunde verpflichtet, eine Vertragsstrafe in Höhe von 1.000 CZK an den Beherbergungsbetrieb zu zahlen. Das Recht des Beherbergungsbetriebes, Ersatz des entstandenen Schadens zu fordern, bleibt hiervon unberührt.

Der Gastgeber betreut den Kunden von 15:00 bis 20:00 Uhr. Der Kunde ist verpflichtet, das Gebäude am Tag des Endes der Beherbergung bis spätestens 10:00 Uhr zu verlassen, im Übrigen nach individueller Vereinbarung des jeweiligen Tages des Beherbergungsbeginns. Den genauen Zeitpunkt der Unterbringung vereinbart der Kunde am jeweiligen Tag telefonisch oder per E-Mail-Verkehr mit dem Beherbergungsbetrieb. Sofern nicht anders vereinbart, kommt der Beherbergungsverwalter am letzten Abreisetag um 9:30 Uhr zur Übernahme des Gebäudes.

Der Gast ist verpflichtet, das Objekt zu entrümpeln und dem Betreiber oder seinem Vertreter in folgendem Zustand zu übergeben: Der Gast ist verpflichtet, den Müll rauszubringen, das Geschirr zu spülen, den Garten zu reinigen, die Bettwäsche zu entfernen. Andernfalls oder bei starker Verschmutzung kann der Betreiber dem Gast einen Aufpreis von bis zu 1.000 CZK für die Reinigung in Rechnung stellen. Übergibt der Gast das Objekt im Originalzustand ohne Mängel, erstattet der Betreiber bei Übergabe des Objekts und der Schlüssel die hinterlegte Kaution in voller Höhe zurück.

Hält der Kunde diese Frist nicht ein, wird ihm der Preis für den nächsten Aufenthaltstag gemäß der jeweils gültigen Preisliste in Rechnung gestellt.

6.1. Transport zum Aufenthaltsort

Der Transport zum Wohnort erfolgt individuell und alle Kosten für den Transport zum Wohnort gehen zu Lasten des Kunden.

6.2. Unterkunft

Die Anzahl der untergebrachten Personen darf die Bettenkapazität des Gebäudes nicht überschreiten. Die genaue bzw. vorläufige Anzahl der untergebrachten Personen ergibt sich aus dem Vertrag, den der Kunde nach der Reservierung erhält. Für Kinder bis 3 Jahre können Sie bei der Buchung im Online-Buchungssystem 2 Hochstühle kostenlos dazubestellen.

Es ist verboten, dass der gesamte Inhalt der Hütte „Chalupa Gita“ nur von Minderjährigen unter 18 Jahren oder nur von Personen mit eingeschränkter Autonomie genutzt wird. Bei der Unterbringung von Personen unter 18 Jahren oder Personen mit eingeschränkter Autonomie ist die Sicherstellung mindestens einer verantwortlichen Aufsichtsperson über 18 Jahren erforderlich, die während des gesamten Aufenthalts anwesend ist.

6.3. Energie und Sparen

Um Energie zu sparen und damit Rücksicht auf die Umwelt zu nehmen, bitten wir Sie, im Winter nicht längere Zeit zu lüften, schon gar nicht, um die Temperatur im Raum/Objekt zu senken.

6.4. Haustiere

Die Unterbringung oder Besichtigung der Unterkunft mit Haustieren ist unter den unten aufgeführten Bedingungen möglich.

 • Der Hund muss brav sein, darf nicht an Möbeln kratzen, in Betten oder auf Polstermöbeln herumrollen.
 • Der Besitzer des Hundes wird sein Verhalten überwachen, um Schäden an der Ausrüstung des Grundstücks zu vermeiden. Bei Beschädigung der Ausrüstung ist der Halter des Hundes verpflichtet, für den entstandenen Schaden aufzukommen.
 • Der Besitzer stellt dem Hund ein Bett, einen Futternapf und Wasser aus eigenen Quellen zur Verfügung, nicht aus der Ausrüstung des Gebäudes.
 • Der Garten ist kein Ort zum Spazierengehen und wir bitten Sie, nach dem Hund aufzuräumen.

Empfehlung: Besprechen Sie die Unterbringung mit einem Haustier mittlerer oder größerer Rasse vorab mit dem Besitzer (Beherbergungsverwalter).

6.5. Lagerung von Sportgeräten

Dem Kunden ist die Mitnahme von Sportgeräten und Gegenständen, für die ein anderer Aufbewahrungsort vorgesehen ist, nicht gestattet.

6.6. Wertsachen

Der Gastgeber rät Kunden, Schmuck, Geld und andere Wertgegenstände nicht in der Unterkunft zu lassen bzw. Wertgegenstände ordnungsgemäß gegen Diebstahl zu sichern. Der Gastgeber übernimmt keine Haftung für Verlust oder Beschädigung der aufgeführten Gegenstände. Der Mieter ist nicht verpflichtet, für die sichere Aufbewahrung dieser Gegenstände zu sorgen.

6.7. Parken

Das Parken von Kundenfahrzeugen ist auf dem eigenen Grundstück des Grundstückseigentümers vor dem Gebäude möglich. Diese Bereiche sind frei zugänglich und daher haftet der Unterkunftsanbieter nicht für einen möglichen Diebstahl des Fahrzeugs oder der darin befindlichen Gegenstände. Es handelt sich nicht um einen bewachten Parkplatz.

7. Vertragsänderungen und Rücktritt vom Vertrag

Ist der Beherbergungsbetrieb aus sachlichen Gründen gezwungen, vor Beginn des Aufenthaltes wesentliche Vertragsbedingungen zu ändern, kann er dem Kunden eine Vertragsänderung vorschlagen. In einem solchen Fall hat der Kunde das Recht, der Änderung zuzustimmen oder vom Vertrag zurückzutreten. Wenn der Kunde nicht innerhalb von 10 Tagen nach Zustellung des Änderungsvorschlags durch schriftliche Mitteilung zurücktritt, gilt er als mit der Änderung einverstanden.

Dem Kunden steht das Recht zu, vom Beherbergungsvertrag zurückzutreten.

Der Beherbergungsbetrieb hat das Recht, von diesem Vertrag zurückzutreten, wenn der Kunde grob gegen seine Pflichten aus diesem Vertrag, gegen die Beherbergungsordnung oder gegen die guten Sitten in der Unterkunft verstößt.

Der Rücktritt von diesem Vertrag bedarf der Schriftform und muss der anderen Vertragspartei zugestellt werden. Durch den Rücktritt von diesem Vertrag bleibt die Verpflichtung zur Zahlung der aus diesem Vertrag entstandenen Ansprüche vor Rücktritts- bzw. Stornogebühren unberührt.

Für den Rücktritt vom Vertrag gelten folgende Stornobedingungen, die die Höhe der Stornogebühren bestimmen:

61 Tage vor dem Aufenthalt - 0 % des gesamten Aufenthaltspreises
60-31 Tage vor dem Aufenthalt - 50 % des gesamten Aufenthaltspreises
30 und weniger vor Beginn - 100 % des gesamten Aufenthaltspreises
Bei Nichterscheinen werden 100 % des gesamten Aufenthaltspreises berechnet

Bei vorzeitiger Beendigung der Unterkunft werden 100 % der nicht in Anspruch genommenen Leistungen in Rechnung gestellt.

Eine kostenfreie Stornierung ist möglich, wenn der Gast den Aufenthalt durch einen anderen Gast ersetzt. In diesem Fall wird keine Gebühr gezahlt.

Abtretung

Die angegebene prozentuale Höhe der Stornogebühren wird (a) bei Rücktritt vor Beherbergungsbeginn oder Nichterscheinen vom Unterkunftspreis, (b) bei vorzeitiger Beendigung der Beherbergung von zugesicherten und nicht in Anspruch genommenen Beherbergungsleistungen berechnet.

In begründeten Fällen (Todesfall in der Familie, höhere Gewalt etc.) kann die Stornogebühr aufgrund der Entscheidung des Unterkunftsgebers nicht erhoben werden.

Im Falle des Rücktritts vom Beherbergungsvertrag ist der Beherbergungsbetrieb berechtigt, den Kunden aufzufordern, den Beherbergungsraum unverzüglich zu räumen und das Gebäude zu verlassen, und der Kunde ist verpflichtet, dieser Aufforderung unverzüglich nachzukommen.

8. Reklamationen

Der Kunde ist verpflichtet, eine etwaige Mängelrüge stets unverzüglich nach Feststellung eines Mangels beim Beherbergungsbetrieb oder dem Verantwortlichen des Beherbergungsbetriebes geltend zu machen, damit eine Abhilfe erfolgen kann.

9. Schlussbestimmungen

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Aufenthalte im Chalupa Gita, Tyršova 532, Svoboda nad Úpou, 542 24 und tritt am 1.1. 2019 in Kraft.

Mit Vertragsabschluss bestätigt der Kunde, dass er die vorstehenden Vertragsbedingungen zur Kenntnis genommen hat und diese im eigenen Namen und im Namen der anderen Teilnehmer des Aufenthalts vollständig akzeptiert.

Mit Vertragsschluss bestätigt der Kunde weiter, dass er vom Beherbergungsbetrieb darüber informiert wurde, dass er im Falle einer Streitigkeit zwischen den Vertragsparteien die Möglichkeit hat, eine außergerichtliche Streitbeilegung in Anspruch zu nehmen, nämlich bei der Tschechischen Handelsinspektion (www.coi.cz). Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass die Modalitäten für die Ausübung des Widerrufsrechts sowie das Widerrufsformular auf der Website des Unterkunftsanbieters (www.chalupagita.cz) veröffentlicht sind.

Chalupa Gita

Stanislav Cerny

 

 

Souhlasím se zpracováním
osobních údajů

CZECH VERSION:

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Chalupa Gita  se sídlem Tyršova 532, Svoboda nad Úpou, 542 24, IČ: 72980511 (dále také „My“), jako správce osobních údajů, Vás jako uživatele webových stránek www.chalupagita.cz  informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Dále v textu se dozvíte zejména:

1.         Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;

2.         Za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;

3.         Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;

4.         Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a

5.         Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

 

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese ubytovanigita@gmail.com 

 

Zpracování osobních údajů dětí

Naše webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracováváme.

 

Rozsah zpracování osobních údajů

Když nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění určitých svých osobních údajů. Těmito údaji mohou být zejména:

a)         Vaše jméno a příjmení,

b)         kontaktní adresa,

c)         telefonní číslo nebo

d)         e-mailová adresa.

 

Účel zpracování

Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali, nebo pro účely provedení rezervace a plnění ubytovací smlouvy. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

 

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat My. Vaše osobní údaje za výše uvedenými účely předáme společnosti MYJO, s.r.o.(společnost provozující rezervační systém Rezervacechalup.cz), aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:

 1. externí účetní
 2. zpracovatelům, kteří poskytují Zprostředkovateli serverové, webové, cloudové nebo IT služby.

 

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty.

 

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

a)         právo na přístup k osobním údajům;

b)         právo na opravu;

c)         právo na výmaz („právo být zapomenut“);

d)         právo na omezení zpracování údajů;

e)         právo vznést námitku proti zpracování; a

f)          právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese ubytovanigita@gmail.com . Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (I) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (II) zpracování je protiprávní, (III) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (IV) nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 1. 1. 2019.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENGLISH VERSION:

PRIVACY POLICY

Tyršova 532, Svoboda nad Úpou, 542 24, ID: 72980511 (hereinafter also "We"), as the administrator of personal data, informs you as a user of the website www.chalupagita.cz about the collection of personal data and the privacy policy described below.

In particular, you will find below:

 1. What personal data we will process about you;
 2. For what purposes and in what way we will process your personal data;
 3. To whom your personal data may be transferred;
 4. For how long we will process your personal data; and
 5. What rights you have in relation to the protection of your personal data.

If you need any part of the text explained, advised or to discuss further the processing of your personal data, you can contact us at any time at ubytovanigita@gmail.com.

Processing of children´s personal data

Our website is not intended for children under the age of 16. We do not process personal data of children under 16 years of age.

Scope of processing of personal data

When you contact us through the website, you may be asked to fill in certain of your personal data. This information may include, but is not limited to:

 1. Your name,
 2. Your contact address,
 3. A telephone number; or
 4. E-mail address.

The purpose of processing

We use the data you provide to us to contact you back and provide you with the information you have requested or for the purposes of making a reservation and fulfilling the accommodation contract. All personal data is processed in a lawful and transparent manner and only proportionate, relevant and necessary data is requested in relation to the purpose of the processing.

The provision of personal data for the purposes of contract performance and the provision of personal data for the purposes of responding to queries raised by you or information requested by you is a contractual requirement of ours, and failure to provide such data may result in a failure to enter into a contract or to respond to queries raised by you.

Who has access to your personal data

Your personal data will be processed by us as the controller. We will transfer your personal data for the above purposes to MYJO, s.r.o. (the company operating the reservation system ReserveCheap.cz) to carry out the processing for us. Personal data may be transferred to:

 1. external accountants
 2. to processors who provide server, web, cloud or IT services to the Intermediary.

Period of processing of personal data

We will process your personal data for as long as we provide you with our services or perform a mutual contract, or for as long as necessary to comply with archiving obligations under applicable legislation, such as the Accounting Act, the Archives and Records Act or the Value Added Tax Act.

Your rights arising from the processing of personal data

You have the following rights in relation to our processing of your personal data:

 1. the right to access your personal data;
 2. the right to rectification;
 3. the right to erasure ("right to be forgotten");
 4. the right to restrict the processing of your data;
 5. the right to object to processing; and
 6. the right to lodge a complaint about the processing of personal data.

Your rights are explained below to give you a clearer idea of their content.

You can exercise all your rights by contacting us at ubytovanigita@gmail.com . You can lodge a complaint with the supervisory authority, which is the Office for Personal Data Protection (www.uoou.cz).

The right of access means that you can ask us at any time to confirm whether or not the personal data concerning you is being processed and, if so, for what purposes, to what extent, to whom it is disclosed, how long we will process it, whether you have the right to rectification, erasure, restriction of processing or to object, where we obtained the personal data and whether automated decision-making, including possible profiling, is taking place on the basis of the processing of your personal data. You also have the right to obtain a copy of your personal data, the first provision of which is free of charge, and for further provision the Intermediary may require reasonable payment of administrative costs.

The right to rectification means that you can ask us to correct or complete your personal data at any time if it is inaccurate or incomplete.

The right to erasure means that we must erase your personal data if (I) it is no longer necessary for the purposes for which it was collected or otherwise processed, (II) the processing is unlawful, (III) you object to the processing and there are no overriding legitimate grounds for the processing, or (IV) we are required to do so by law.

The right to restrict processing means that until we have resolved any disputed issues about the processing of your personal data, we must restrict the processing of your personal data so that we can only hold it and, where appropriate, use it to establish, exercise or defend legal claims.

Right to object means that you can object to us processing your personal data that we process for direct marketing purposes or on the grounds of legitimate interest. If you object to processing for direct marketing purposes, your personal data will no longer be processed for these purposes.

This Privacy Policy is effective from 1 January 2019.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHE VERSION:

GRUNDSÄTZE DES SCHUTZES PERSONENBEZOGENER DATEN

Chalupa Gita mit Sitz in Tyršova 532, Svoboda nad Úpou, 542 24, ID: 72980511 (im Folgenden auch „Wir“), als Verantwortlicher personenbezogener Daten, informiert Sie, als Nutzer der Website www.chalupagita.cz, über die Erhebung personenbezogener Daten und die nachstehend beschriebenen Grundsätze zum Schutz der Privatsphäre.

Im weiteren Verlauf des Textes erfahren Sie insbesondere:

1. Welche personenbezogenen Daten werden wir verarbeiten

2. Zu welchen Zwecken und auf welche Weise werden wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten

3. An wen dürfen Ihre personenbezogenen Daten übermittelt werden

4. Wie lange werden wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten

5. Welche Rechte haben Sie in Bezug auf den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten

Wenn Sie einen Teil des Textes erläutern, Ratschläge geben oder die weitere Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten besprechen möchten, können Sie uns jederzeit unter der E-Mail-Adresse ubytovanigita@gmail.com kontaktieren

Verarbeitung personenbezogener Daten von Kindern

Unsere Website ist nicht für Kinder unter 16 Jahren bestimmt. Wir verarbeiten keine personenbezogenen Daten von Kindern unter 16 Jahren.

Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten

Wenn Sie uns über die Website kontaktieren, werden Sie möglicherweise um die Angabe bestimmter persönlicher Daten gebeten. Bei diesen Daten kann es sich insbesondere um Folgendes handeln:

a) Ihr Vor- und Nachname,

b) Kontaktadresse,

c) Telefonnummer bzw

d) E-Mail-Adresse.

Zweck der Verarbeitung

Die von Ihnen mitgeteilten Daten verwenden wir für die Kontaktaufnahme mit Ihnen und die Bereitstellung der von Ihnen gewünschten Informationen bzw. für die Buchung und Abwicklung des Beherbergungsvertrages. Alle personenbezogenen Daten werden auf rechtmäßige und transparente Weise verarbeitet und es sind nur angemessene, relevante und notwendige Daten im Hinblick auf den Zweck der Verarbeitung erforderlich.

Die Bereitstellung personenbezogener Daten zum Zwecke der Vertragserfüllung sowie die Bereitstellung personenbezogener Daten zum Zweck der Beantwortung Ihrer Fragen oder von Ihnen gewünschten Informationen sind unsere vertraglichen Pflichten und eine Nichtbereitstellung kann dazu führen, dass ein Vertrag nicht zustande kommt oder nicht bereitgestellt wird eine Antwort auf Ihre Fragen.

Wer hat Zugriff auf Ihre personenbezogenen Daten?

Als Verantwortlicher verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten. Zu den oben genannten Zwecken übermitteln wir Ihre personenbezogenen Daten an MYJO s.r.o. (das Unternehmen, das das Reservierungssystem Reservicchalup.cz betreibt), um diese für uns zu verarbeiten. Personenbezogene Daten können übermittelt werden an:

 1. externer Buchhalter
 2. Auftragsverarbeiter, die dem Vermittler Server-, Web-, Cloud- oder IT-Dienste bereitstellen.

Zeitpunkt der Verarbeitung personenbezogener Daten

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten für den Zeitraum, in dem wir Ihnen unsere Dienstleistungen anbieten oder einen gegenseitigen Vertrag erfüllen, oder wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten für den Zeitraum, der zur Erfüllung der Archivierungspflichten gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen, wie z. B. dem Rechnungslegungsgesetz, dem Gesetz über Archivierung und Aufzeichnungen oder dem Gesetz über die Mehrwertsteuer erforderlich ist.

Ihre Rechte aus der Verarbeitung personenbezogener Daten

Im Zusammenhang mit unserer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten haben Sie folgende Rechte:

a) das Recht auf Zugang zu personenbezogenen Daten;

b) das Recht auf Berichtigung;

c) das Recht auf Löschung („das Recht auf Vergessenwerden“);

d) das Recht auf Einschränkung der Datenverarbeitung;

e) das Recht, der Verarbeitung zu widersprechen; und

f) das Recht, eine Beschwerde über die Verarbeitung personenbezogener Daten einzureichen.

Im Folgenden werden Ihre Rechte erläutert, um Ihnen eine klarere Vorstellung von deren Inhalt zu geben.

Sie können alle Ihre Rechte ausüben, indem Sie uns unter der E-Mail-Adresse ubytovanigita@gmail.com kontaktieren. Sie können eine Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde, dem Amt für den Schutz personenbezogener Daten, einreichen (www.uoou.cz).

Das Recht auf Auskunft über personenbezogene Daten bedeutet, dass Sie jederzeit von uns eine Bestätigung darüber verlangen können, ob personenbezogene Daten, die Sie betreffen, verarbeitet werden, und wenn diese verarbeitet werden, zu welchen Zwecken, in welchem ​​Umfang und wem sie zur Verfügung gestellt werden , wie wir diese über einen längeren Zeitraum verarbeiten, ob Ihnen ein Recht auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder auf Widerspruch zusteht, woher wir Ihre personenbezogenen Daten bezogen haben und ob eine automatische Entscheidungsfindung auf Grundlage der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, einschließlich möglicher Profilerstellung, erfolgt. Sie haben außerdem das Recht, eine Kopie Ihrer personenbezogenen Daten zu erhalten, wobei die erste Bereitstellung kostenlos ist; für die weitere Bereitstellung kann der Vermittler eine angemessene Zahlung der Verwaltungskosten verlangen.

Das Recht auf Berichtigung bedeutet, dass Sie uns jederzeit auffordern können, Ihre personenbezogenen Daten zu berichtigen oder zu ergänzen, sofern diese unrichtig oder unvollständig sind.

Das Recht auf Löschung bedeutet, dass wir Ihre personenbezogenen Daten löschen müssen, wenn (I) sie für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr erforderlich sind, (II) die Verarbeitung unrechtmäßig ist, (III) Sie der Verarbeitung widersprechen und Es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor oder (IV) wir sind gesetzlich dazu verpflichtet.

Das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung bedeutet, dass wir bis zur Klärung strittiger Fragen bezüglich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten in der Weise einschränken müssen, dass wir diese Daten nur zum Zweck der Feststellung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen speichern und ggf. verwenden können.

Das Widerspruchsrecht bedeutet, dass Sie der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, die wir zum Zwecke der Direktwerbung oder aus Gründen eines berechtigten Interesses verarbeiten, widersprechen können. Wenn Sie der Verarbeitung für Direktmarketingzwecke widersprechen, werden Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet.

Diese Datenschutzrichtlinie gilt ab dem 1. Januar 2019.