On-line booking

1
Date
2
Details
3
Book and pay
Arrival Departure
 
 
The hour of arrival
Contact person/guest
Name
Surname
Street and house number
City
Country
ZIP
E-mail
Phone number
A company invoice:
Invoice data
Company name
Street and house number
City
Country
ZIP
ID No.
VAT
Select
how have you learned about us
Additional information

I agree to the terms and
conditions
ENGLISH VERSION FOLLOWS BELOW

Smluvní podmínky ubytování (CZ)

"Apartmán Honey" - Petr Žerníček

IČO: 44770987

Fakturační adresa:
Nákladní 238,
789 91 Štíty
Česká republika

Adresa ubytování:
Dolní Morava 69,
561 69 Dolní Morava,
Česká republika

(dále jen jako "ubytovatel")

 

1. Úvodní ustanovení

Tyto smluvní podmínky platí pro pobyt v ubytovacím zařízení „Apartmán Honey“ - Petr Žerníček, (IČO: 44770987), Dolní Morava 69, 561 69 Dolní Morava. Účastníky smluvního vztahu jsou na jedné straně ubytovatel, na straně druhé zákazník, který si rezervuje pobyt. Zákazníkem se může stát fyzická i právnická osoba (dále jen „zákazník“). Zákazník, který je uveden na smlouvě, zastupuje všechny účastníky pobytu, je oprávněn jednat jejich jménem a je jedinou odpovědnou osobou ve vztahu k ubytovateli.

Potvrzením rezervace v ubytovacím zařízení, zákazník vyjadřuje souhlas s těmito smluvními podmínkami.

 

2. Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi zákazníkem a ubytovatelem vzniká potvrzením rezervace „Apartmán Honey“ - Petr Žerníček, (IČO: 44770987), Dolní Morava 69, 561 69 Dolní Morava ze strany zákazníka v on-line rezervačním systému na webových stránkách www.apartman-honey.cz a uhrazením zálohy nebo celé částky za ubytování, tak jak je uvedeno v článku 3, bod 3.4 těchto smluvních podmínek. Zákazník uhradí zálohu nebo celou částku za ubytování ve prospěch účtu ubytovatele. Ve výjimečných případech, kdy zákazník nemá přístup na internet, může rezervaci provést telefonicky.

Zákazník i ubytovatel souhlasí s využitím poštovní nebo elektronické (e-mailové) komunikace. Oznámení učiněná jedním či druhým uvedeným způsobem obě strany uznávají jako platné písemné oznámení.

 

3. Cena pobytu a platební podmínky

Cenou pobytu se rozumí cena uvedená v rezervačním systému a  info emailu (smlouvě) o ubytování, který dojde zákazníkovi po potvrzení rezervace v on-line rezervačním systému jméno objektu.

 

3.1. Cena pobytu zahrnuje

 • ubytování
 • rekreační poplatek obecnímu úřadu
 • energie (elektřina, plyn, vodné/stočné)

 

3.2. Cena pobytu nezahrnuje

 • dopravu
 • stravu

 

3.3. Kauce

Při předávání klíče od ubytovacího zařízení, je zákazník povinen uhradit ubytovateli nebo osobě jím pověřené vratnou zálohu (kauci) 2000 Kč. Záloha (kauce) bude zákazníkovi vrácena v den odjezdu ubytovatelem v případě, že zákazník nezpůsobil žádnou škodu v objektu. V případě škody je ubytovatel oprávněn ponížit zálohu o částku rovnající se výši způsobené škody. Bude-li záloha nedostatečná, řídí se náhrada škody podle bodu 4 těchto smluvních podmínek.

 

3.4. Úhrada pobytu

Ubytovatel má právo na zaplacení ceny pobytu před jeho realizací. Pokud nebude písemnou smlouvou mezi ubytovatelem a zákazníkem dohodnuto jinak, zákazník je povinen uhradit částku 100% ceny pobytu 15 dní před příjezdem na apartmán. Zákazník nalezne potvrzení rezervace v on-line rezervačním systému "Apartmán Honey" - Petr Žerníček na www.apartman-honey.cz na účet ubytovatele. Nedodrží-li zákazník platební podmínky pro úhradu pobytu, zanikají účinky smlouvy mezi zákazníkem a ubytovatelem uzavřené a ubytovací kapacita bude nabídnuta ostatním zájemcům.

 

4. Povinnosti zákazníka

 • Poskytnout ubytovateli součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí ubytování.
 • Převzít všechny zaslané doklady potřebné pro uskutečnění pobytu.
 • Dostavit se ve stanoveném termínu na místo nástupu se všemi vyžadovanými doklady.
 • Řídit se návody, provozním řádem a pokyny ubytovatele a jím pověřených pracovníků.
 • Povinností zákazníka a všech zúčastněných je, chovat se tak, aby nedošlo k jejich újmě na zdraví, životě nebo majetku, jakož i ke škodě na majetku ubytovatele. Dohlédnout na děti případně jim zajistit dozor, který by předešel jejich možnému úrazu v objektu i jeho okolí či způsobení škody na majetku ubytovatele.
 • Řádně užívat ubytovací prostory, dodržovat v nich pořádek a čistotu, zejm. jsou-li s ním ubytovány děti.
 • Při odchodu z ubytovacích prostor uzavřít okna a dveře.
 • Bez průtahů oznámit potřebu provedení oprav v ubytovacích prostorách.
 • Bezodkladně oznámit poškození nebo škodu, kterou zákazník nebo osoba s ním ubytovaná v ubytovacích prostorách způsobil.

 

Zákazník je povinen uhradit případnou škodu vzniklou v prostorách vyhrazených k ubytování, volné zábavě nebo relaxaci, včetně náhrady ušlého zisku do částky 20 tis. Kč. Vyšší škody vzniklé v prostorách vyhrazených k ubytování, volné zábavě nebo relaxaci a to v plné výši, včetně náhrady ušlého zisku ve výši platné ceny za ubytování po celou dobu, po kterou bude objekt/pokoj/apartmán/relaxační prostor vyřazen z provozu může ubytovatel nárokovat v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Tuto povinnost má zákazník i v případě, že škodu způsobí děti nebo jiné osoby ubytované se zákazníkem.

 

4.1 Zákazník nesmí bez předchozího souhlasu ubytovatele:

 • Provádět podstatné změny v ubytovacích prostorách (stěhovat nábytek, apod.).
 • Používat v prostorách vlastní spotřebiče.
 • Přenechat prostory vyhrazené k ubytování jiné osobě.

 

4.2 Zákazník dále v prostorách objektu nesmí:

 • Kouřit ve všech prostorách objektu.
 • Držet, vyrábět nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky anebo jedy, nejde-li o léčiva, jejichž užívání bylo zákazníkovi předepsáno lékařem.
 • Nosit zbraň a střelivo nebo je jinak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití.

 

5. Povinnosti, práva a odpovědnost ubytovatele

Ubytovatel je povinen odevzdat zákazníkovi ubytovací prostory ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním. Ubytovatel dbá na odstranění oznámených závad bez zbytečných průtahů a je povinen udržovat ubytovací prostory v řádném technickém a hygienickém stavu.

Ubytovatel má právo, aby provedl po ukončení pobytu zákazníka, prohlídku ubytovacích prostor v jeho přítomnosti. Zákazníky prosíme, aby tuto činnost nepovažovali za projev nedůvěry. Děkujeme za pochopení.

Ubytovatel nezodpovídá za újmu na zdraví (případně škody na majetku) zákazníků, která vznikla jejich neopatrností, nepozorností, nedbalostí, špatným používáním nebo špatným dohledem (dozorem).

 

6. Pobyt

Zákazník má právo užívat prostory vyhrazené k ubytování, jakož i společné prostory objektu. Na začátku ubytování obdrží klíč. Tento klíč je povinen vrátit ubytovateli nejpozději při ukončení ubytování. Zákazník je povinen předejít ztrátě či odcizení tohoto klíče a nepůjčovat ho osobám, které nejsou v objektu ubytovány. Při ztrátě, odcizení, nebo zneužití klíče je zákazník povinen zaplatit ubytovateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč; tím není dotčeno právo ubytovatele domáhat se náhrady způsobené škody.

Ubytovatel ubytuje zákazníka od 15.00 do 18:00 hodin příslušného dne nástupu k ubytování a zákazník je povinen objekt opustit v den ukončení ubytování nejpozději do 10.00 hodin. Přesnou hodinu ubytování příslušného dne si zákazník dohodne telefonicky s ubytovatelem.

Nedodrží-li zákazník tuto dobu, bude mu účtována cena za další den pobytu, dle platného ceníku.

 

6.1. Doprava na místo pobytu

Doprava na místo pobytu je individuální a veškeré náklady s dopravou na místo pobytu hradí zákazník.

 

6.2. Ubytovaní

Počet ubytovaných osob nesmí přesáhnout lůžkovou kapacitu objektu. Přesný, případně předběžný, počet ubytovaných osob je uveden ve smlouvě, kterou obdrží zákazník po provedení rezervace.

Je zakázáno, aby celá kapacita "Apartmán Honey" - Petr Žerníček byla využita pouze nezletilými osobami mladšími 18ti let či pouze osobami s omezenou svéprávností. V případě ubytování osob mladších 18ti let či osob s omezenou svéprávnosti, je třeba zajistit minimálně jeden zodpovědný dozor starší 18ti let, který se bude účastnit celého pobytu.

 

6.3. Energie a úspora

V zájmu úspor energie a potažmo ohleduplnosti k životnímu prostředí Vás žádáme, abyste v zimním období nevětrali dlouhodobě, natož pak za účelem snížení teploty v pokoji/objektu.

 

6.4. Domácí mazlíčci

Ubytování či návštěva objektu s domácími mazlíčky NENÍ MOŽNÁ!

 

6.5. Uložení sportovního vybavení

Zákazníkovi není dovoleno brát do objektu sportovní nářadí a předměty, pro jejíž úschovu je vyhrazeno jiné místo.

 

6.6. Cennosti

Ubytovatel doporučuje zákazníkům, aby klenoty, peníze a jiné cennosti nenechávali v objektu, případně si cennosti řádně zabezpečili proti odcizení. Ubytovatel neodpovídá za ztrátu či škody na uvedených věcech. Ubytovatel není povinen zajistit úschovu těchto věcí.

 

6.7. Parkování

Parkování vozidel zákazníků je umožněno na vlastním pozemku ubytovatele před objektem. Tyto plochy jsou volně přístupné, a proto ubytovatel neručí za případné odcizení vozidla, nebo věcí v něm, nejedná se o hlídané parkoviště.

 

 

7. Změny ve smlouvě a odstoupení od smlouvy

Je-li ubytovatel nucen z objektivních důvodů před zahájením pobytu změnit podstatné podmínky smlouvy, může navrhnout zákazníkovi změnu smlouvy. Zákazník má v takovém případě právo souhlasit se změnou či od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li zákazník písemným oznámením do 10 dnů ode dne doručení návrhu na změnu, má se za to, že se změnou souhlasí.

Zákazník má právo odstoupit od smlouvy o ubytování.

Ubytovatel má právo od této smlouvy odstoupit, jestliže zákazník hrubě porušuje povinnosti stanovené touto smlouvou, ubytovacím řádem, nebo v objektu hrubě porušuje dobré mravy.

Odstoupení od této smlouvy musí být písemné a doručuje se druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy nemá vliv na povinnost zaplatit pohledávky z této smlouvy vzniklé před odstoupením či storno poplatky.

Odstoupení od smlouvy se řídí následujícími stornovacími podmínkami, které stanoví výši stornovacích poplatků:

 • 20 dní před příjezdem zrušení zdarma 
 • Zrušení rezarvace po vypršení lhůty 20 dní před ubytováním, se částka zákazníkovi nevrací a 100 % částky zůstává ubytovateli

Uvedená procentní výše stornovacích poplatků bude vypočtena (a) v případě odstoupení před začátkem ubytování nebo nedostavení se z ceny za ubytování, (b) v případě předčasného ukončení ubytování ze zajištěných a nečerpaných ubytovacích služeb.

V odůvodněných případech (nemoc, úmrtí v rodině, vyšší moc apod.) nemusí být storno poplatek na základě rozhodnutí ubytovatele účtován.

V případě odstoupení od smlouvy o ubytování je ubytovatel oprávněn vyzvat zákazníka k okamžitému vyklizení ubytovacích prostor a opuštění objektu a zákazník je povinen této výzvě bezodkladně vyhovět.

 

8. Reklamace

Zákazník je povinen uplatnit případnou reklamaci vždy ihned po zjištění závady u ubytovatele nebo odpovědné osoby ubytovatele, aby mohla být uskutečněna náprava.

 

9. Závěrečné ustanovení

Všeobecné smluvní podmínky platí pro všechny pobyty na „Apartmán Honey“ - Petr Žerníček, (IČO: 44770987), Dolní Morava 69, 561 69 Dolní Morava a vstupují v platnost a účinnost dne 1. 8. 2023.

Uzavřením smlouvy zákazník stvrzuje, že výše uvedeným smluvním podmínkám rozumí a v plném rozsahu je jménem svým i jménem ostatních účastníků pobytu akceptuje.

Zákazník uzavřením smlouvy dále potvrzuje, že byl ubytovatelem seznámen s tím, že v případě sporu mezi účastníky této smlouvy má možnost využít mimosoudního řešení takovéhoto sporu, a to u České obchodní inspekce (www.coi.cz). Zákazník bere na vědomí, že postupy pro uplatnění práva na odstoupení od této smlouvy jsou zveřejněny na stránkách ubytovatele www.apartman-honey.cz.

 

„Apartmán Honey“, Dolní Morava 69, 561 69 Dolní Morava

Petr Žerníček, IČO: 44770987Nákladní 238, 789 91 Štíty, Česká republika

-------------------------------------

Terms and conditions of accommodation (EN)

"Apartment Honey" - Petr Zernicek

IČO: 44770987

Billing address:
Nákladní 238,
789 91 Štíty
Czech Republic
 

Accommodation address:
Dolní Morava 69,
561 69 Dolní Morava,
Czech Republic
(hereinafter referred to as the "accommodation provider")

 

1. Introductory provisions

These terms and conditions apply to the stay in the accommodation facility "Apartmán Honey" - Petr Žerníček, (IČO: 44770987), Dolní Morava 69, 561 69 Dolní Morava. The parties to the contractual relationship are on the one hand the accommodation provider, on the other hand the customer booking the stay. The customer may be a natural or legal person (hereinafter referred to as the "customer"). The customer, who is named on the contract, represents all participants in the stay, is authorised to act on their behalf and is the only responsible person in relation to the accommodation provider.

By confirming the booking with the accommodation facility, the customer agrees to these terms and conditions.

 

2. Establishment of the contractual relationship

The contractual relationship between the customer and the accommodation provider is established by the confirmation of the reservation of "Apartment Honey" - Petr Žerníček, (IČO: 44770987), Dolní Morava 69, 561 69 Dolní Morava by the customer in the on-line reservation system on the website www.apartman-honey.cz and the payment of the deposit or the full amount for the accommodation, as specified in Article 3, point 3.4 of these terms and conditions. The Customer shall pay the deposit or the full amount of the accommodation to the account of the accommodation provider. In exceptional cases where the Customer does not have access to the internet, the Customer may make the reservation by telephone.

Both the customer and the accommodation provider agree to the use of postal or electronic (e-mail) communication. Notifications made by either of these means are recognised by both parties as valid written notifications.

 

3. Price of stay and payment terms

The price of the stay means the price stated in the booking system and the accommodation info email (contract) that will be sent to the customer after the booking has been confirmed in the online booking system.

 

3.1. Price includes

- accommodation

- holiday fee to the municipality

- utilities (electricity, gas, water/sewerage)

 

3.2. Price does not include

- transport

- meals

 

3.3. Deposit

When handing over the key to the accommodation facility, the customer is obliged to pay the accommodation provider or a person authorized by him a refundable deposit of 2000 CZK. The deposit will be returned to the customer on the day of departure by the accommodation provider if the customer has not caused any damage to the property. In the event of damage, the accommodation provider is entitled to reduce the deposit by an amount equal to the amount of damage caused. If the deposit is insufficient, the compensation for damages shall be governed by clause 4 of these terms and conditions.

 

3.4 Payment

The accommodation provider is entitled to payment of the price of the stay before the stay takes place. Unless otherwise agreed in a written contract between the accommodation provider and the customer, the customer is obliged to pay 100% of the price of the stay 15 days before arrival at the apartment. The customer can find the booking confirmation in the online booking system "Apartment Honey" - Petr Žerníček at www.apartman-honey.cz to the account of the accommodation provider. If the customer fails to comply with the payment conditions for the payment of the stay, the effects of the contract between the customer and the accommodation provider will cease and the accommodation capacity will be offered to other interested parties.

 

4. Obligations of the customer

- To provide the accommodation provider with the necessary assistance to properly arrange and provide the accommodation.

- To take possession of all the documents sent to them that are necessary for the realization of the stay.

- To arrive at the place of embarkation on the due date with all required documents.

- comply with the instructions, operating rules and instructions of the accommodation provider and its authorised staff.

- It is the responsibility of the customer and everyone involved to behave in such a way as to avoid harm to their health, life or property, as well as damage to the property of the accommodation provider. To supervise the children or to provide them with supervision in order to prevent possible injury to them in and around the property or damage to the property of the accommodation provider.

- To use the accommodation premises properly and to keep them tidy and clean, especially if children are staying with him/her.

- Close the windows and doors when leaving the accommodation.

- Notify the accommodation of the need for repairs to the accommodation without delay.

- Report any damage or injury caused by the customer or the person staying with him/her in the accommodation without delay.

 

The customer is obliged to pay for any damage caused to the accommodation, leisure or relaxation areas, including compensation for lost profits up to the amount of CZK 20,000. CZK. Any higher damages incurred in the premises reserved for accommodation, free entertainment or relaxation in full, including compensation for lost profits in the amount of the applicable accommodation price for the entire period during which the property/room/apartment/relaxation area is out of service, may be claimed by the accommodation provider in accordance with Act No. 89/2012 Coll., Civil Code. The customer is also obliged to do so if the damage is caused by children or other persons staying with the customer.

 

4.1 The customer must not, without the prior consent of the accommodation provider:

- Make substantial changes to the accommodation premises (move furniture, etc.).

- Use their own appliances on the premises.

- Transfer the premises reserved for accommodation to another person.

 

4.2 The Customer must not:

- Smoke in all areas of the premises.

- Possess, manufacture or store narcotic or psychotropic substances or poisons, unless they are medicines prescribed by a doctor.

- Carry weapons and ammunition or otherwise possess them in a condition to allow their immediate use.

 

5. Obligations, rights and responsibilities of the accommodation provider

The landlord is obliged to hand over the accommodation premises to the customer in a condition suitable for proper use and to ensure the uninterrupted exercise of the customer's rights connected with the accommodation. The accommodation provider shall ensure that notified defects are rectified without undue delay and shall maintain the accommodation premises in a proper technical and hygienic condition.

The accommodation provider shall have the right to inspect the accommodation premises in the presence of the customer after the end of the customer's stay. Customers are kindly requested not to consider this activity as a sign of mistrust. Thank you for your understanding.

The accommodation provider is not liable for personal injury (or damage to property) caused by the customer's carelessness, inattention, negligence, misuse or poor supervision.

 

6. Stay

The customer has the right to use the premises reserved for accommodation as well as the common areas of the building. At the beginning of the accommodation, the customer receives a key. He/she is obliged to return the key to the accommodation provider at the end of the accommodation at the latest. The customer is obliged to prevent the loss or theft of this key and not to lend it to persons who are not staying at the property. In case of loss, theft or misuse of the key, the customer is obliged to pay the accommodation provider a contractual penalty of CZK 5,000, without prejudice to the accommodation provider's right to claim compensation for damages.

The accommodation provider shall accommodate the customer from 15:00 to 18:00 on the respective day of arrival and the customer is obliged to leave the property on the day of termination of accommodation no later than 10:00. The exact time of accommodation on the respective day shall be agreed by the customer with the accommodation provider by telephone.

If the customer does not keep this time, he will be charged for the next day of stay, according to the valid price list.

 

6.1 Transport to the place of stay

Transport to the place of stay is individual and all costs related to transport to the place of stay are borne by the customer.

 

6.2 Accommodation

The number of persons accommodated must not exceed the bed capacity of the property. The exact, or provisional, number of persons accommodated is stated in the contract which the customer receives after booking.

It is forbidden that the entire capacity of "Apartment Honey" - Petr Žerníček is used only by minors under 18 years of age or only by persons with limited legal capacity. In case of accommodation of persons under 18 years of age or persons with limited legal capacity, it is necessary to provide at least one responsible supervisor over 18 years of age who will be present during the entire stay.

 

6.3 Energy and energy saving

In order to save energy and to be environmentally friendly, we ask that you do not ventilate for long periods of time in winter, let alone to lower the temperature in the room/building.

 

6.4 Pets

It is not possible to stay or visit the property with pets.

 

6.5 Storage of sports equipment

The customer is not allowed to take sports equipment and items into the property as there is a designated place for storing it.

 

6.6 Valuables

The accommodation provider recommends that customers do not leave jewellery, money and other valuables in the property or properly secure valuables against theft. The accommodation provider is not responsible for any loss or damage to these items. The accommodation provider is not obliged to ensure the safekeeping of these items.

 

6.7 Parking

Customers' vehicles can be parked on the property in front of the property. These areas are freely accessible and therefore the accommodation provider is not liable for any theft of the vehicle or its belongings, it is not a guarded parking lot.

 

7. Changes to the contract and withdrawal from the contract

If the accommodation provider is forced to change the essential terms of the contract for objective reasons before the start of the stay, it may propose to the customer to change the contract. In such a case, the customer has the right to agree to the change or to withdraw from the contract. If the customer does not withdraw by written notice within 10 days of the date of delivery of the proposal for change, the customer shall be deemed to have agreed to the change.

The customer has the right to withdraw from the accommodation contract.

The accommodation provider shall have the right to withdraw from this contract if the customer grossly breaches the obligations set out in this contract, the accommodation rules or grossly violates good manners in the property.

Withdrawal from this contract must be in writing and delivered to the other party. Withdrawal from this contract does not affect the obligation to pay claims arising from this contract prior to withdrawal or cancellation fees.

Withdrawal from the contract is subject to the following cancellation terms and conditions, which set out the amount of cancellation fees:

 • 20 days prior to arrival cancellation free of charge
 • Cancellation after the 20 days prior to arrival cancellation period, no refund will be given to the customer and 100% of the amount will remain with the accommodation provider

The above cancellation fee percentage will be calculated (a) in the event of cancellation prior to the commencement of the accommodation or non-appearance of the accommodation price, (b) in the event of early termination of the accommodation from the secured and unused accommodation services.

In justified cases (illness, death in the family, force majeure, etc.), the cancellation fee may not be charged at the discretion of the accommodation provider.

In the event of cancellation of the accommodation contract, the accommodation provider is entitled to ask the customer to immediately vacate the accommodation premises and leave the premises and the customer is obliged to comply with this request without delay.

 

8. Complaints

The customer is obliged to file a complaint with the accommodation provider or the responsible person of the accommodation provider as soon as the defect has been detected so that a remedy can be made.

 

9. Final provisions

The General Terms and Conditions apply to all stays at "Apartment Honey" - Petr Žerníček, (IČO: 44770987), Dolní Morava 69, 561 69 Dolní Morava and come into force and effect on 1 August 2023.

By concluding the contract, the customer confirms that he/she understands the above terms and conditions and accepts them in full on behalf of himself/herself and on behalf of the other participants of the stay.

By concluding the contract, the customer further confirms that he/she has been informed by the accommodation provider that in the event of a dispute between the parties to this contract, he/she has the possibility to use an out-of-court settlement of such a dispute with the Czech Trade Inspectorate (www.coi.cz). The Customer acknowledges that the procedures for exercising the right to withdraw from this contract are published on the website of the accommodation provider www.apartman-honey.cz.

 

"Apartment Honey", Dolní Morava 69, 561 69 Dolní Morava

Petr Žerníček, IČO: 44770987, Nákladní 238, 789 91 Štíty, Czech Republic

I consent to the processing
of personal data
ENGLISH VERSION FOLLOWS BELOW

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ (CZ)


Petr Žerníček se sídlem Nákladní 238, 789 91 Štíty, Česká republika IČO: 44770987 (dále také „My“), jako správce osobních údajů, Vás jako uživatele webových stránek www.apartman-honey.cz informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Dále v textu se dozvíte zejména:

 1. Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;
 2. Za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;
 3. Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;
 4. Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a
 5. Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

 

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese info@apartman-honey.cz

 

Zpracování osobních údajů dětí

Naše webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracováváme.

 

Rozsah zpracování osobních údajů

Když nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění určitých svých osobních údajů. Těmito údaji mohou být zejména:

a)         Vaše jméno a příjmení,

b)         kontaktní adresa,

c)         telefonní číslo nebo

d)         e-mailová adresa.

 

Účel zpracování

Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali, nebo pro účely provedení rezervace a plnění ubytovací smlouvy. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

 

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat My. Vaše osobní údaje za výše uvedenými účely předáme společnosti MYJO, s.r.o.(společnost provozující rezervační systém Rezervacechalup.cz), aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:

 1. externí účetní
 2. zpracovatelům, kteří poskytují Zprostředkovateli serverové, webové, cloudové nebo IT služby.

 

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty.

 

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

a)         právo na přístup k osobním údajům;

b)         právo na opravu;

c)         právo na výmaz („právo být zapomenut“);

d)         právo na omezení zpracování údajů;

e)         právo vznést námitku proti zpracování; a

f)          právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese info@apartman-honey.cz. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (I) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (II) zpracování je protiprávní, (III) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (IV) nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 1. 8. 2023.

-------------------------------------

PRIVACY POLICY (EN)

 

Petr Žerníček, with registered office at Nákladní 238, 789 91 Štíty, Czech Republic, IČO: 44770987 (hereinafter also referred to as "We"), as the data controller, informs you as a user of the www.apartman-honey.cz website about the collection of personal data and the privacy policy described below.

In particular, you will find below:

 1. What personal data we will process about you;
 2. For what purposes and in what way we will process your personal data;
 3. To whom your personal data may be transferred;
 4. For how long we will process your personal data; and
 5. What rights you have in relation to the protection of your personal data.

 

If you need any part of the text explained, advice or to discuss further the processing of your personal data, you can contact us at any time at info@apartman-honey.cz.

 

Processing of children's personal data

Our website is not intended for children under the age of 16. We do not process the personal data of children under the age of 16.

 

Scope of processing of personal data

When you contact us through the website, you may be asked to fill in certain of your personal data. This information may include, but is not limited to:

a) Your first name and family name,

b) Your contact address,

c) telephone number; or

d) email address.

 

Purpose of processing

We use the data you provide to us to contact you back and provide you with the information you have requested or for the purposes of making a reservation and fulfilling the accommodation contract. All personal data is processed in a lawful and transparent manner and only proportionate, relevant and necessary data is requested in relation to the purpose of the processing.

The provision of personal data for the purposes of contract performance and the provision of personal data for the purposes of responding to queries raised by you or information requested by you is a contractual requirement of ours, and failure to provide such data may result in a failure to enter into a contract or to respond to queries raised by you.

 

Who has access to your personal data

Your personal data will be processed by us as the controller. We will transfer your personal data for the above purposes to MYJO, s.r.o. (the company operating the booking system Reservacechalup.cz) to carry out the processing for us. Personal data may be transferred to:

 1. external accountants
 2. to providers of server, web, cloud or IT services to the Intermediary.

 

Processing time of personal data

We will process your personal data for as long as we provide you with our services or perform a mutual contract, or for as long as necessary to comply with archiving obligations under applicable law, such as the Accounting Act, the Archives and Records Act or the Value Added Tax Act.

 

Your rights arising from the processing of personal data

You have the following rights in relation to our processing of your personal data:

a)         the right of access to personal data;

b)         the right to rectification;

c)         the right to erasure ("right to be forgotten");

d)         the right to restrict the processing of your data;

e)         the right to object to processing; and

f)         the right to lodge a complaint about the processing of personal data.

Your rights are explained below to give you a clearer idea of their content.

You can exercise all your rights by contacting us at info@apartman-honey.cz. You can lodge a complaint with the supervisory authority, which is the Data Protection Authority (www.uoou.cz).

The right of access means that you can ask us at any time to confirm whether or not personal data relating to you is being processed and, if so, for what purposes, to what extent, to whom it is disclosed, for how long we will process it, whether you have the right to rectification, erasure, restriction of processing or to object, where we obtained the personal data and whether or not automated decision-making, including profiling, is taking place on the basis of the processing of your personal data. You also have the right to obtain a copy of your personal data, the first provision of which is free of charge, and for further provision the Intermediary may require reasonable payment of administrative costs.

The right to rectification means that you can ask us to correct or complete your personal data at any time if it is inaccurate or incomplete.

The right to erasure means that we must erase your personal data if (I) it is no longer necessary for the purposes for which it was collected or otherwise processed, (II) the processing is unlawful, (III) you object to the processing and there are no overriding legitimate grounds for the processing, or (IV) we are required to do so by law.

The right to restrict processing means that until we have resolved any disputed issues about the processing of your personal data, we must restrict the processing of your personal data so that we can only hold it and, where appropriate, use it to establish, exercise or defend legal claims.

Right to object means that you can object to us processing your personal data that we process for direct marketing purposes or on the grounds of legitimate interest. If you object to processing for direct marketing purposes, your personal data will no longer be processed for these purposes.

This Privacy Policy takes effect from 1 August 2023.