On-line rezervace

1
Datum
2
Výběr
3
Údaje
4
Rezervace s povinností platby
Příjezd Odjezd
 
 
Hodina příjezdu

Příplatkové služby
Přistýlka pro dítě

Kontaktní osoba/host
Jméno
Příjmení
Ulice a číslo
Město
Stát
PSČ
E-mail
Telefon
Fakturuji na firmu:
Fakturační údaje
Název firmy
Ulice a číslo
Město
Stát
PSČ
DIČ
Doplňkové informace

Máte-li slevový kupon, opište kód
Souhlasím se smluvními
podmínkami

Smluvní podmínky pronájmu nemovitosti (pozemku)

Klidný kout

1. Úvodní ustanovení

Tyto smluvní podmínky platí pro pronájem zřetelně vyhrazené části pozemku č. 3526 v katastru obce Vysoké Mýto. Pozemek (dále jen "glamp") náleží k nemovitosti na adrese Vinice 175, Vysoké Mýto. Účastníky smluvního vztahu jsou na jedné straně provozovatel glampu - Jarlsen s.r.o., Vinice 175, Vysoké Mýto (dále jen „pronajímatel“), na straně druhé zákazník, který si rezervuje pronájem. Zákazníkem se může stát fyzická i právnická osoba (dále jen „nájemce“). Nájemce, který je uveden na smlouvě, zastupuje všechny účastníky pronájmu, je oprávněn jednat jejich jménem a je jedinou odpovědnou osobou ve vztahu k pronajímateli.

Potvrzením pronájmu glampu nájemce vyjadřuje souhlas s těmito smluvními podmínkami.

 

2. Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi nájemcem a pronajímatelem vzniká potvrzením rezervace glampu ze strany nájemce v on-line rezervačním systému a uhrazením celé částky za pronájem, tak jak je uvedeno v článku 3, bod 3.4 těchto smluvních podmínek. Nájemce uhradí celou částku za pronájem ve prospěch účtu pronajímatele. Ve výjimečných případech, kdy zákazník nemá přístup na internet, může rezervaci provést telefonicky.

Nájemce i pronajímatel souhlasí s využitím elektronické (e-mailové) komunikace. Oznámení učiněná jedním či druhým uvedeným způsobem obě strany uznávají jako platné písemné oznámení.

 

3. Cena pronájmu a platební podmínky

Cenou pronájmu se rozumí cena uvedená v rezervačním systému a  info emailu (smlouvě) o pronájmu, který dojde nájemci po potvrzení rezervace v on-line rezervačním systému.

 

3.1. Cena pronájmu zahrnuje

Využití celé vyhrazené (oplocené) části pozemku (glampu), včetně všeho vybavení

Vodu a elektřinu

Palivové dřevo

 

3.2. Cena pronájmu nezahrnuje

Stravu, není-li dohodnuto jinak.

Další služby, a to nabídka vinotéky a potravinové balíčky nejsou v ceně pronájmu zahrnuty a platí se zvlášť, bankovním převodem /hotově na základě výzvy odeslané rezervačním systémem nebo pronajímateli v okamžiku jejich objednání / čerpání.

 

3.3. Zřeknutí se odpovědnosti

Předmětem krátkodobého pronájmu je plotem vyhrazená část pozemku č. 3526 v katastru obce Vysoké Mýto, jakožto nemovitý prostor. Nejedná se o poskytnutí ubytovacích služeb. Žádné z vybavení, či drobných staveb, které se na ploše pozemku nacházejí, nebylo úředně zkolaudováno pro komerční využití za účelem poskytnutí ubytování. Proto je jakékoliv využití drobných staveb (jurta, sauna, pergola, jezírko), zázemí a spotřebičů  výhradně na vlastní nebezpečí nájemce, po jeho pečlivém zvážení. Nájemce nese plnou odpovědnost za způsobené škody na majetku a vybavení. Je také odpovědný za jakoukoliv újmu na svém zdraví při využívání drobných staveb a vybavení.

3.4. Úhrada pronájmu

Ubytovatel má právo na zaplacení ceny pronájmu před jeho realizací. Pokud nebude písemnou smlouvou mezi pronajímatelem a nájemcem dohodnuto jinak, nájemce je povinen uhradit 100% ceny pronájmu do 2 dnů ode dne odeslání potvrzení rezervace v on-line rezervačním systému glampu na účet pronajímatele. Nedodrží-li nájemce platební podmínky pro úhradu pronájmu, zanikají účinky smlouvy mezi nájemcem a pronajímatelem a termín bude nabídnut ostatním zájemcům.

 

4. Povinnosti nájemce

Poskytnout pronajímateli součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí pronájmu.

Dostavit se ve stanoveném termínu na místo pronájmu se všemi vyžadovanými doklady (Občanský průkaz / jiný doklad totožnosti)

Řídit se během doby pronájmu návody, provozním řádem a pokyny pronajímatele a jím pověřených pracovníků.

Neposkytovat přístup do glampu dalším osobám bez předchozícho souhlasu pronajímatele.

Povinností nájemce a všech zúčastněných je, chovat se tak, aby nedošlo k jejich újmě na zdraví, životě nebo majetku, jakož i ke škodě na majetku pronajímatele. Dohlédnout na děti případně jim zajistit dozor, který by předešel jejich možnému úrazu v glampu i jeho okolí či způsobení škody na majetku pronajímatele.

Řádně užívat prostory a vybavení glampu, dodržovat pořádek a čistotu, zejm. jsou-li s ním ubytovány děti.

Při odchodu uzavřít okna a dveře všech drobných staveb, vypnout všechny spotřebiče, uhasit jakýkoliv oheň a předat klíče k rukám pronajímatele, případně je vložit do uzamykatelného boxu u vstupu do glampu.

Bez průtahů oznámit potřebu provedení oprav vybavení v pronajímaných prostorách.

Bezodkladně oznámit poškození nebo škodu, kterou nájemce nebo osoba s ním přítomná v pronajímaných prostorách způsobil.

Nájemce se zavzuje dodržovat noční klid a nepouštět hlasitou reprodukovanou hudbu.

Nájemce je povinen uhradit případnou škodu vzniklou v prostorách glampu, včetně náhrady ušlého zisku do částky 20 tis. Kč. Vyšší škody vzniklé v prostorách glampu a to v plné výši, včetně náhrady ušlého zisku ve výši platné ceny za pronájem po celou dobu, po kterou bude  prostor glampu vyřazen z provozu může ubytovatel nárokovat v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Tuto povinnost má nájemce i v případě, že škodu způsobí děti nebo jiné osoby přítomné s nájemcem.

 

4.1 Nájemce nesmí bez předchozího souhlasu pronajímatele:

Provádět podstatné změny v prostorách glampu (stěhovat nábytek, vybavení, apod.)

Používat v prostorách vlastní elektrické spotřebiče

Rozdělávat oheň jinde, než na vyhrazeném ohništi

Přenechat prostory vyhrazené k pronájmu jiné osobě

 

4.2 Nájemce dále v prostorách glampu nesmí:

Kouřit ve všech drobných stavbách na pozemku (jurta, sauna)

Vylévat do odpadů nebezpečné látky a jedy

Nosit zbraň a střelivo ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití.

Házet nedopalky a odpadky jinam, než do odpadních košů k tomu viditelně určených

 

5. Povinnosti, práva a odpovědnost pronajímatele

Pronajímatel je povinen odevzdat nájemci pozemek ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv spojených s pronájmem. Pronajímatel dbá na odstranění oznámených závad bez zbytečných průtahů a je povinen udržovat pronajímané prostory v řádném technickém a hygienickém stavu.

Pronajímatel má právo, aby provedl po ukončení pobytu nájemce prohlídku glampu v jeho přítomnosti. nájemce prosíme, aby tuto činnost nepovažovali za projev nedůvěry. Děkujeme za pochopení.

Pronajímatel nezodpovídá za újmu na zdraví (případně škody na majetku) zákazníků, která vznikla jejich neopatrností, nepozorností, nedbalostí, špatným používáním nebo špatným dohledem (dozorem).

 

6. Užívání glampu

Nájemce má právo užívat prostory vyhrazené glampu, jakož i přístupovou cestu a zřetelně vyhrazené parkoviště. Na začátku pronájmu obdrží klíč od brány a jurty. Tento klíč je povinen vrátit pronajímateli nejpozději při ukončení pronájmu. Nájemce je povinen předejít ztrátě či odcizení tohoto klíče a nepůjčovat ho dalším osobám, se kterými není pronajímatel seznámen. Při ztrátě, odcizení, nebo zneužití klíče je nájemce povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč; tím není dotčeno právo pronajímatele domáhat se náhrady způsobené škody.

Pronajímatel předá klíče nájemci od 14.00 do 19:00 hodin příslušného dne zahájení pronájmu a nájemce je povinen glamp opustit v den ukončení pronájmu, nejpozději do 10.30 hodin. Přesnou hodinu předání klíče a zahájení užívání glampu příslušného dne si zákazník dohodne telefonicky s pronajímatelem.

Nedodrží-li nájemce tuto dobu, bude mu účtována cena za další den pronájmu, dle platného ceníku.

 

6.1. Doprava na místo pronájmu

Doprava na místo pronájmu je individuální a veškeré náklady s dopravou na místo pronájmu hradí nájemce.

 

6.2. Pobyt v glampu

Počet osob v glampu nesmí přesáhnout počet 4, není-li s pronajímatelem dohodnuto jinak. Přesný, případně předběžný, počet osob je uveden ve smlouvě, kterou obdrží nájemce po provedení rezervace. 

Je zakázáno, aby celá kapacita glampu byla využita pouze nezletilými osobami mladšími 18ti let či pouze osobami s omezenou svéprávností. V případě pronájmu osobám mladším 18ti let, či osob s omezenou svéprávnosti, je třeba zajistit minimálně jeden zodpovědný dozor starší 18ti let, který se bude účastnit celé doby pronájmu.

 

6.3. Energie a úspora

V zájmu úspor energie a potažmo ohleduplnosti k životnímu prostředí Vás žádám, abyste v letním období nenechali běžet klimatizaci v jurtě celý den, nebo se zároveň otevřenými okny. Také prosím o střídmé využívání teplé vody a palivového dřeva.

 

6.4. Domácí mazlíčci

Pokud není s pronajímatelem dohodnuto jinak, Psi a jiní domácí mazlíčci nejsou v prostorách glampu povoleni.

Bude-li pronajímatelem zjištěno porušení této podmínky, má pronajímatel právo předčasně a bez náhrady ukončit celou nájemní smlouvu.

 

6.5. Cennosti

Pronajímatel doporučuje nájemcům, aby klenoty, peníze a jiné cennosti nenechávali v glampu, případně si cennosti řádně zabezpečili proti odcizení. Pronajímatel neodpovídá za ztrátu či škody na uvedených věcech. Pronajímatel není povinen zajistit úschovu těchto věcí.

 

67. Parkování

Parkování vozidel nájemců je umožněno na viditelně vyhrazeném parkovacím místě na vlastním pozemku pronajímatele - před bránou glampu. Tyto plochy jsou volně přístupné, a proto pronajímatel neručí za případné odcizení vozidla, nebo věcí v něm, nejedná se o hlídané parkoviště.

 

6.7. Bezpečnostní kamerový systém

Veřejné prostory objektu tj.:

Umístění kamery 1 - Roh budovy č.p. 175 se záběrem na parkoviště a vstup do glampu

Umístění kamery 2 - Protilehlý roh budovy č.p. 175 se záběrem na zahradu a servisní branku do glampu

jsou monitorovány kamerovým systémem. Pronajímatel se zavazuje využívat monitorovací systém pouze pro účely ochrany majetku a pořádku.

(Doporučujeme informovat se na www.uoou.cz)

 

7. Změny ve smlouvě a odstoupení od smlouvy

Je-li pronajímatel nucen z objektivních důvodů před zahájením doby pronájmu změnit podstatné podmínky smlouvy, může navrhnout nájemci změnu smlouvy. Nájemce má v takovém případě právo souhlasit se změnou či od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li nájemce písemným oznámením do 7 dnů ode dne doručení návrhu na změnu, má se za to, že se změnou souhlasí.

Nájemce má právo odstoupit od smlouvy o pronájmu.

Pronajímatel má právo od této smlouvy odstoupit, jestliže nájemce hrubě porušuje povinnosti stanovené touto smlouvou, provozním řádem, nebo v glampu hrubě porušuje dobré mravy, či ruší noční klid.

Odstoupení od této smlouvy musí být písemné a doručuje se druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy nemá vliv na povinnost zaplatit pohledávky z této smlouvy vzniklé před odstoupením či storno poplatky.

Odstoupení od smlouvy se řídí následujícími stornovacími podmínkami, které stanoví výši stornovacích poplatků:

 

více než 30 dní před zahájením pronájmu je bez poplatku

29 – 15 dní před zahájením je 30% z ceny pronájmu

14 – 8 dní před zahájením je 40% z ceny pronájmu

7 – 4 dny před zahájením je 60% z ceny pronájmu

3 dny a méně je 80% z ceny pronájmu

Nedostavení se je 100% z ceny

Předčasné ukončení pronájmu je bez náhrady

 

Uvedená procentní výše stornovacích poplatků bude vypočtena v případě odstoupení před začátkem pronájmu nebo nedostavení se z ceny za pronájem.

V odůvodněných případech (nemoc, úmrtí v rodině, vyšší moc apod.) nemusí být storno poplatek na základě rozhodnutí pronajímatele účtován.

V případě odstoupení od smlouvy o pronájmu je pronajímatel oprávněn vyzvat zákazníka k okamžitému vyklizení pronajímaných prostor a opuštění glampu a nájemce je povinen této výzvě bezodkladně vyhovět.

 

8. Reklamace

Nájemce je povinen uplatnit případnou reklamaci vždy ihned po zjištění závady u pronajímatele nebo jím pověřené odpovědné osoby, aby mohla být uskutečněna náprava.

 

9. Závěrečné ustanovení

Všeobecné smluvní podmínky platí pro všechny pronájmy glampu Klidný kout, na pozemku č. 3526 v katastru obce Vysoké Mýto a vstupují v platnost a účinnost dne 7. 5. 2024

Uzavřením smlouvy nájemce stvrzuje, že výše uvedeným smluvním podmínkám rozumí a v plném rozsahu je jménem svým i jménem ostatních účastníků pronájmu akceptuje.

Nájemce uzavřením smlouvy dále potvrzuje, že byl pronajímatelem seznámen s tím, že v případě sporu mezi účastníky této smlouvy má možnost využít mimosoudního řešení takovéhoto sporu, a to u České obchodní inspekce (www.coi.cz). 

 

Za Klidný kout (Jarlsen s.r.o.)

Jaroslav Jeník.

Souhlasím se zpracováním
osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Jarlsen s.r.o. se sídlem na adrese Vinice 175, Vysoké Mýto, 56601, IČ: 06760741 (dále také „My“), jako správce osobních údajů, Vás jako uživatele webových stránek www.klidnykout.cz informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Dále v textu se dozvíte zejména:

1.         Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;

2.         Za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;

3.         Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;

4.         Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a

5.         Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

 

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese nazev@domena.cz

 

Zpracování osobních údajů dětí

Naše webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracováváme.

 

Rozsah zpracování osobních údajů

Když nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění určitých svých osobních údajů. Těmito údaji mohou být zejména:

a)         Vaše jméno a příjmení,

b)         kontaktní adresa,

c)         telefonní číslo nebo

d)         e-mailová adresa.

 

Účel zpracování

Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali, nebo pro účely provedení rezervace a plnění ubytovací smlouvy. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

 

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat My. Vaše osobní údaje za výše uvedenými účely předáme společnosti MYJO, s.r.o.(společnost provozující rezervační systém Rezervacechalup.cz), aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:

externí účetní

zpracovatelům, kteří poskytují Zprostředkovateli serverové, webové, cloudové nebo IT služby.

 

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty.

 

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

a)         právo na přístup k osobním údajům;

b)         právo na opravu;

c)         právo na výmaz („právo být zapomenut“);

d)         právo na omezení zpracování údajů;

e)         právo vznést námitku proti zpracování; a

f)          právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese ​nazev@domena.cz. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (I) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (II) zpracování je protiprávní, (III) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (IV) nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018.