On-line rezervace

1
Datum
2
Výběr
3
Údaje
4
Dokončení
Příjezd Odjezd
 
 
Hodina příjezdu


Kontaktní osoba/host
Jméno
Příjmení
Ulice a číslo
Město
Stát
PSČ
E-mail
Telefon
Fakturuji na firmu:
Fakturační údaje
Název firmy
Ulice a číslo
Město
Stát
PSČ
DIČ
Doplňkové informace

Souhlasím se smluvními
podmínkami

SMLOUVA O NÁJMU OBYTNÉHO VOZU

Smluvní strany:

North Trappers s.r.o. 

IČ: 282 21 672,  

zastoupená Jiřím Fidrantem jednatelem. 

Doručovací adresa: Tyršova 111, 

Třebenice 411 13

Tel. 608108952

Mail:  money@norskamoda.cz  (záložní adresa:  jiri.fidrant@norskamoda.cz)

(dále jen pronajímatel)

a

jméno:  …………………………………………………….

bydliště: ……………………………………………………

datum narození: ………………………………………..

č.OP:…………………………………………………………..

vydán kým, kde: ………………………………………..

další doklad: ………………………………………………

mail:   ………………………………………………………..

tel: …………………………………………

číslo účtu: …………………………………

(dále jen nájemce)

 

uzavřeli dle ust. § 2321 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. a občanského zákoníku tuto

 

Smlouvu o nájmu 

 

Článek 1 Předmět smlouvy

 1. Pronajímatel tímto prohlašuje, že je majitelem dopravního prostředku –obytného automobilu Burstner Campeo C640,rok výroby 2021, VIN: ZFA25000002S28518, RZ: 1UH93716

 

 1.  Touto smlouvou se Pronajímatel zavazuje přenechat Nájemci za podmínek stanovených v této smlouvě užívání Dopravního prostředku a Nájemce se zavazuje platit za to Pronajímateli nájemné. 

 

 1. Pronajímatel prohlašuje, že Dopravní prostředek je způsobilým k užívání dle této smlouvy a dle obecně závazných právních předpisů, po provedení kontroly stavu počítadla ujetých kilometrů, množství motorového oleje, chladicí kapaliny a množství brzdové kapaliny, pneumatik, osvětlení vozidla, akumulátoru, úplnosti povinné výbavy v souladu s vyhláškou Ministerstva dopravy č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. 

 

 1.  Technické údaje a vybavení :

 

 • 4 míst na sezení

 • 4 míst na spaní

 • Oddělená sprcha

 • Vybavená Kuchyňka

 • Kempingový stůl + 4 židle

 • Motorová klimatizace

 • Lednice 

 • Nezávislé topení

 • Sprcha

 • Zámek zpátečky

 • Zadní kamera

 • Navigace s databází kempů

 • Stahovací markýza

Podvozek

Burstner Campeo C640

Náhon

přední

Motor

2,3

Výkon

103 kW

Rozvor

4035 mm

Celková délka

6,36 m

Celková šířka

2,08 m

Celková výška

2,65 m

Celková hmotnost

3500 kg

Pohotovostní hmotnost

2780 kg

Počet míst na jízdu

4

Počet lůžek

4

Vnitřní šířka

1,90 m

Rozměr rozkládacího lůžka

200 x 135 cm

Rozměr zadního lůžka

196 x 194/185 cm

Lednice

84 l

Bojler

12 l

Nádrž na čistou vodu

100 l

Nádrž na odpadní vodu

90 l

Topení

Truma 


 
 

Článek 2 Nájemné, termín  a další platby

2.1. Nájemce se zavazuje zaplatit Pronajímateli za nájem Dopravního prostředku nájemné ve výši 

…………………..- Kč  za celou dobu nájmu. 

 

2.2.. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne …………….  …………. hod. do dne  …………………….. v ………………………….. hod.

na místě: ……………………………………………………………………………………………

 

2.3. Nájemce se dále zavazuje uhradit Pronajímateli za nájem Dopravního prostředku servisní poplatek ve výši 1.500,- Kč, v němž jsou zahrnuty následující služby: dovyčištění a doumytí Dopravního prostředku, plná nádrž vody, doplnění 2 propan-butanových  láhví, kontrola tlaku v pneumatikách, dolití kapalin do ostřikovačů, kontrola dalších kapalin, chemikálie do WC, školení a poučení Nájemce a případně dalších osob před převzetím Dopravního prostředku, kontrola brzd a motorové části, vyřízení nezbytných administrativních záležitostí. 

V případě nájmu, který je kratší než 7 dní, účtujeme navíc administrativní poplatek 1500 Kč. Při nájmu nad 6 dní není poplatek účtován.

Máme snahu minimalizovat cenu, ale když si půjčíte auto jen na několik dní, musíme znovu celé auto připravit pro dalšího zájemce častěji a stojí nás to potom hodně času. 

 

2.4. Nájemce uhradí Pronajímateli zálohu na nájemné ve výši 50 %  Kč spolu s podpisem této smlouvy bezhotovostně, nebo dohodnou-li se smluvní strany, může být v hotovosti . Pokud nedojde během 3 dnů od podpisu smlouvy k převedení nájemného na účet pronajímatele    2401826435/2010, (do poznámky prosím uvádějte jméno ), nebo v hotovosti, má pronajímatel právo od smlouvy odstoupit a pronajmou auto jinému zájemci.

2.5.  Smluvní strany se dohodly, že záloha dle tohoto článku plní funkci odstupného ve smyslu ust. § 1992 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pro případ odstoupení Nájemce od smlouvy dle čl. 5.7 této smlouvy. 

2.6. Část nájemného po uhrazení zálohy dle věty první čl. 2.1. této smlouvy je splatná 30 dnů před započetím doby nájmu dle čl. 5.1. této smlouvy. 

2.7. Smluvní strany se dohodly, že Nájemce je povinen uhradit Pronajímateli kauci ve výši 20.000,- Kč, a to ve lhůtě splatnosti zálohy dle čl. 2.4. této smlouvy (tedy do 3 dnů od podpisu smlouvy) bezhotovostně na účet pronajímatele: 2401826435/2010   (do poznámky prosím uvádějte jméno). Nebo, dohodnou-li se tak výslovně Smluvní strany,proběhne úhrada v hotovosti při předání Dopravního prostředku. Tuto kauci je Pronajímatel oprávněn použít k zajištění úhrady dlužného nájemného, náhrady škody na Dopravním prostředku nebo jeho příslušenství způsobené Nájemcem, či k zajištění úhrady jiných pohledávek Pronajímatele vůči Nájemci v souvislosti s nájmem dle této smlouvy či obecně závazných právních předpisů. Smluvní strany se dohodly, že Pronajímatel je oprávněn vůči pohledávce Nájemce na vrácení kauce při skončení nájmu započítat veškeré své pohledávky vůči Nájemci vzniknuvší na základě této smlouvy, a to včetně dlužného nájemného či smluvních pokut. Vrácení kauce, popř. její nevyčerpané části, při skončení nájmu, je Pronajímatel povinen provést do 15 dnů ode dne skončení nájmu. 

2.8. Smluvní strany se dohodly, že nájemné dle tohoto článku zahrnuje následující položky: letní, popř. zimní sadu pneumatik, povinné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, při používání Dopravního prostředku v zahraničí mezinárodní pojištění odpovědnosti (tzv. „zelená karta“), havarijní pojištění na území celé Evropy, asistenční služby, silniční daň, dálniční známku pro Českou republiku,  asistenční službu v případě vady, poruchy či havárie. 

2.9. Smluvní strany se dohodly, že nájemné dle tohoto článku nezahrnuje následující položky: pohonné hmoty, destilovaná voda, nemrznoucí kapalina do ostřikovačů skel, popř. světlometů, opravy vad pneumatik či škod způsobené na pneumatikách a discích. 

Veškeré platby dle této smlouvy je Nájemce povinen provést bezhotovostním převodem na bankovní účet Pronajímatele č. 2401826435/2010, vedený u FIo banky, a.s., ledaže se Smluvní strany výslovně dohodnou na úhradě v hotovosti. 

2.10. Smluvní strany se dohodly, že veškeré platby dle této smlouvy jsou považovány za splněné okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet Smluvní strany, případně, má- li být peněžitý závazek plněn v hotovosti, složením příslušné částky v hotovosti do rukou Smluvní strany, ledaže se Smluvní strany výslovně dohodnou na uhrazení příslušné částky v hotovosti (např. v případě zaplacení kauce dle čl. 2.5. této smlouvy). 

2.11. Dostane-li se Nájemce do prodlení s jakoukoli platbou dle této smlouvy, je povinen Pronajímateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,25 % z dlužné částky denně. Uhrazení smluvní pokuty se nedotýká práva Pronajímatele na náhradu škody. 

Jistě rozumíte tomu, že v tomto případě nejde o přístup, kdy bychom vás chtěli kvůli několikadennímu opomenutí zbytečné peníze navíc, ale jde hlavně o případ, kdy by nájemce jednal s úmyslem peníze neuhradit  nebo by úhradu neúměrně oddaloval. Věříme, že taková situace snad ani nenastane.


 

Článek 3 Práva a povinnosti Pronajímatele

3.1. Pronajímatel se zavazuje odevzdat Nájemci Dopravní prostředek spolu s příslušenstvím a doklady potřebnými k jeho provozu na počátku doby nájmu stanovené v čl. 5.1. této smlouvy na sjednaném místě, kde vozidlo parkuje. O předání a převzetí Dopravního prostředku, včetně jeho příslušenství a dokladů potřebných k jeho provozu bude vyhotoven a Smluvními stranami podepsán protokol o předání Dopravního prostředku. 

3.2. Pronajímatel se dále zavazuje odevzdat Dopravní prostředek v řádném technickém stavu v souladu s obecně závaznými právními předpisy, s plně natankovanou nádrží a s vyprázdněnou toaletní nádrží WC. 

3.3. Pronajímatel se zavazuje zajistit po celou dobu trvání této smlouvy povinné pojištění odpovědnosti z provozu vozidel, a to včetně mezinárodního pojištění odpovědnosti (tzv. „zelené karty“) a havarijního pojištění Dopravního prostředku. Sjednání jiných druhů pojištění není Pronajímatel povinen zajistit; v případě potřeby si je povinen sjednat Nájemce. V případě cest do zahraničí se Nájemci doporučuje, aby si sjednal cestovní pojištění. Smluvní strany se výslovně dohodly, že sedadla, zavazadla a osobní věci Nájemce nejsou pojištěny. 

Článek 4 Práva a povinnosti Nájemce.

4.1. Nájemce je povinen udržovat Dopravní prostředek ve stavu, v jakém jej převzal. 

4.2. Není-li Dopravní prostředek způsobilý k obvyklému užívání a k provozu podle obecně závazných právních předpisů, je Nájemce oprávněn odmítnout Dopravní prostředek převzít, a zjistí-li nezpůsobilost dodatečně, má právo jej vrátit a žádat odstranění vady. Není-li možné vadu odstranit, má Nájemce právo odstoupit od této smlouvy. 

4.3. Nájemce je povinen užívat Dopravní prostředek pouze k obvyklému účelu, v souladu s jeho technickým stavem a v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Nájemce je  povinen předcházet veškerým škodám a zajistit, aby Dopravní prostředek nebyl nikterak poškozen, nadměrně opotřeben, nadměrně zatěžován, ztracen či zničen. Nájemce je Pronajímateli odpovědný za jakoukoli škodu, která na Dopravním prostředku vznikne porušením této povinnosti řádného užívání a prevence. 

4.4. Nájemce je povinen používat výhradně druh pohonných hmot podle typu Dopravního prostředku (Nafta-Diesel) a pokynů Pronajímatele. Při použití jiných pohonných hmot je Nájemce povinen Pronajímateli nahradit veškerou z toho vzniklou škodu. 

4.5. Nájemce je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Pronajímateli každé poškození Dopravního prostředku, jeho ztrátu, odcizení, zničení či jinou nezpůsobilost Dopravního prostředku k obvyklému použití. Nájemce je povinen o každé dopravní nehodě a o každém protiprávním jednání proti Dopravnímu prostředku (zejména odcizení, poškození Dopravního prostředku apod.) bez zbytečného odkladu uvědomit příslušné orgány veřejné moci (zejména policejní orgány) a Pronajímatele. Může se také stát, že dojde k nějakému poškození , kdy je nutné zajistit náhradní díl a v případě, že si po vás bude půjčovat auto další člověk, tak , když nás budete včas informovat, můžeme náhradní díl zajistit ještě v době, kdy budete s autem vy a tím nám pomůžete.

4.6. Nájemce je povinen hradit provozní náklady spojené s užíváním Dopravního prostředku (doplňování pohonných hmot, roztoku do ostřikovačů apod.), s veškerou běžnou údržbou Dopravního prostředku (mytí, vysávání apod.), výměnu pneumatik při jejich poškození. 

Nájemce dále hradí veškeré opravy Dopravního prostředku bez omezení částky, vznikne-li potřeba takové opravy jeho zaviněním. O opravách Dopravního prostředku a jiných zásazích je Nájemce povinen informovat Pronajímatele. V případě, že se na poškození bude vztahovat havarijní pojištění, hradí Nájemce pouze škodu, kterou neuhradí pojišťovna. Jde zejména o spoluúčast ve výši 5 %.

Veškeré opravy je Nájemce povinen zajistit v autorizovaném servisu. Kdybychom opravu realizovali jinde, přišli bychom o záruku. Vůz byl vyroben v roce 2018.

4.7. Nájemce je povinen zajistit, aby v obytných prostorách Dopravním prostředku byl dodržován přísný zákaz kouření. V případě nedodržení budeme nuceni vytepovat sedačky, vyčistit matrace a zbavit auto zápachu před dalším vypůjčením. V případě nedodržení zákazu kouření bychom byli nuceni účtovat částku 12 000 Kč. 

4.8.V autě nesmějí být přepravována žádná zvířata ani nebezpečné, hořlavé či znečisťující látky či předměty. Rovněž nesmí být žádným způsobem měněn vnější a vnitřní vzhled Dopravního prostředku. V případě porušení má Nájemce právo na smluvní pokutu ve výši 12 000 Kč, přičemž tím nezaniká nárok Nájemce na náhradu škody.

Rozumějte prosím, že mezi našimi zákazníky může být hodně lidí, kteří jsou alergičtí na zvířata. Chceme, aby se v našem autě všichni naši zákazníci cítili dobře. Díky.

4.8. Nájemce se zavazuje nepoužívat Dopravní prostředek za účelem výdělku přepravou osob (např. provoz taxislužby apod.), ke sportovním účelům (např. automobilové závody jakéhokoli druhu apod.), k reklamním účelům (např. vylepováním plakátů či nálepek na Dopravním prostředku apod.) či k pracovním nebo služebním účelům, ledaže by k takovému použití Dopravního prostředku dal Pronajímatel předchozí písemný souhlas. 

4.9. Nájemce souhlasí s tím, že pronajímatel má právo nepřetržitě elektronicky monitorovat pohyb Dopravního prostředku.

4.10. Nájemce může automobil využívat v celé Evropě v rámci Schengenského prostoru a včetně celé Skandinávie.  

V případě, že budete chtít cestovat i do zemí mimo Schengenský prostor, musí to být tato skutečnost přímo uvedena ve smlouvě a v takovém případě budou stanoveny dodatečné podmínky. V případě, že Nájemce bude cestovat mimo Schengenský prostor a Skandinávie bez vědomí Pronajímatele, má Pronajímatel právo na okamžité vypovězení smlouvy a předčasné ukončení nájmu bez náhrady. Dále při krádeži nebo poškození bude vyžadována náhrada škody, kdy škodu bude nahlíženo jako by šlo o zcela nový automobil.

Nechceme vás příliš omezovat, ale země mimo Schengenský prostor jsou pro cestování s obytkou vysloveně riskantní.

 

4.11. Nájemce není oprávněn dát Dopravní prostředek do podnájmu či jej jakýmkoli způsobem poskytnout třetí osobě k užívání. Při porušení má Pronajímatele, má Pronajímatel právo na okamžité vypovězení smlouvy a předčasné ukončení nájmu bez náhrady.

4.10. Nájemce je povinen předat Pronajímateli Dopravní prostředek v termínu uvedeném v čl. 5.1. a čl. 5.3. této smlouvy ve sjednaném místě, jinak v místě, kde mu byl Dopravní prostředek předán, a to ve stavu, v jakém jej převzal, s plně natankovanou nádrží pohonných hmot a vyprázdněnou toaletní nádrží WC. Nájemce je povinen před předáním Dopravního prostředku zajistit jeho vyčištění a umytí, a to včetně WC. Nepředá-li Nájemce Dopravní prostředek ve stavu, v jakém jej převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení.

Předá- li Nájemce Dopravní prostředek ve znečištěném stavu, je Nájemce povinen uhradit Pronajímateli smluvní  pokutu (sankci)  ve výši 5.000,- Kč. V případě že znečištění Dopravního prostředku nebude možné odstranit běžně dostupnými prostředky, uhradí nájemce náklady zvláštního znečistění nebo náhradu vzniklé škody.

Za vyprázdnění odpadní nádoby WC, pokud nebude před vrácením vozu vyprázdněna, bude účtován poplatek ve výši 1 500 Kč.

Za nevrácení osvědčení o technickém průkazu vozu bude účtován poplatek 5 000 Kč

Za nevrácení klíče od zapalování bude účtován poplatek ve výši 10 000 Kč

ZA příslušenství vozu, které nájemce nevrátí při vrácení Dopravního prostředku, nebo bude zničené či poškozené, bude vyúčtována cena pořízení příslušného nového  příslušenství.

Náhrada administrativních nákladů spojených s odstraňováním škod na vozidle v případě poškození vozidla vinou nájemce, bude účtována škoda ve výši 2 500 Kč 

4.11. Dostane-li se Nájemce do prodlení s vrácením Dopravního prostředku v termínu dle čl. 5.1 a čl. 5.3. této smlouvy, je Nájemce povinen uhradit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši 11.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Smluvní strany se dohodly, že Pronajímatel je oprávněn započítat proti své pohledávce ze smluvní pokuty pohledávku Nájemce na vrácení zálohy. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo Pronajímatele na náhradu jakékoli škody způsobené porušením této povinnosti Nájemcem.  Prosím chápejte, že nechceme účtovat vysoké peníze, když se opozdíte o desítky minut. 

Rozumějte ale prosím situaci, že se často stává, že bezprostředně po vás čeká na auto další nájemce a pokud auto nevrátíte včas, můžeme přijít o zákazníka a naše škoda je v takovém okamžiku velmi vysoká a jde i o naši serióznost.

4.12. Nájemce je povinen Pronajímateli uhradit veškeré pokuty a jiné peněžité sankce uložené Pronajímateli jakožto provozovateli či vlastníku Dopravního prostředku, jestliže byly Pronajímateli uloženy z důvodu jednání Nájemce. Nájemce se zavazuje, že bude při používání Dopravního prostředku dodržovat všechny obecně závazné právní předpisy, zejména dopravní předpisy, a to nejen na území České republiky. V případě cesty do zahraničí je Nájemce povinen seznámit se s místními obecně závaznými právními předpisy, zejména dopravními předpisy, a tyto předpisy při používání Dopravního prostředku dodržovat. 

4.13. V případě vzniku škody na Dopravním prostředku je Nájemce povinen hradit spoluúčast u každé jednotlivé pojistné události, ledaže prokáže, že škoda byla způsobena zaviněným jednáním třetí osoby a škoda bude uhrazena pojišťovnou této třetí osoby. Nevztahuje-li se v takových případech na škodu na Dopravním prostředku pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, je Nájemce povinen uhradit Pronajímateli celkovou škodu na Dopravním prostředku. 

4.14. Nájemce je Pronajímateli odpovědný za jakoukoli škodu na Dopravním prostředku způsobenou porušením jeho povinnosti dle této smlouvy; vztahuje-li se v takových případech na škodu na Dopravním prostředku jakékoli pojištění, je Nájemce povinen Pronajímateli uhradit tu část škody, která nebyla uhrazena z tohoto pojištění. 

Článek 5 Doba trvání smlouvy

5.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, tato doba je uvedena v bodě 2.2. této smlouvy.

5.2. Smluvní strany se dohodly, že první den nájmu si Nájemce převezme Dopravní prostředek v 17:00 hodin. Prodlení Nájemce s převzetím Dopravního prostředku nemá vliv na povinnost Nájemce hradit Pronajímateli nájemné. 

5.3. Smluvní strany se dále dohodly, že Nájemce je povinen předat Pronajímateli Dopravní prostředek nejpozději v 10:00 hodin posledního dne nájmu. Není-li mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak, převzetí i vrácení Dopravního prostředku se uskuteční na adrese uvedené v bodě 2.2.

5.4. Dobu nájmu lze prodloužit písemným dodatkem podepsaným oběma Smluvními stranami. 

5.5. Nájem dle této smlouvy lze ukončit písemnou dohodou Smluvních stran ke dni uvedenému v této dohodě, popř. ke dni účinnosti takové dohody. 

5.6. Smluvní strana je oprávněna od této smlouvy odstoupit pro podstatné porušení povinností stanovených touto smlouvou či příslušnými právními předpisy druhou Smluvní stranou a to bez náhrady. Za podstatné porušení povinnosti Nájemce dle této smlouvy se považuje zejména následující: 

 • neoznámení dopravní nehody či protiprávního jednání proti Dopravnímu prostředku (zejména odcizení, poškození Dopravního prostředku apod.) bez zbytečného odkladu příslušným policejním orgánům a Pronajímateli, 

 • provedení zásahu do Dopravního prostředku, aniž by se jednalo o drobné opravy či běžnou údržbu Dopravního prostředku, bez souhlasu Pronajímatele (výměna dílů, agregátů apod.); to neplatí v případě, kdy je takový zásah nutný k předcházení vzniku škody na Dopravním prostředku, 5.6.3 použití Dopravního prostředku v rozporu s jeho obvyklým účelem takovým způsobem, že hrozí nezpůsobilost Dopravního prostředku k obvyklému použití, 

 • prodlení se zaplacením zálohy nájemného, nájemného či kauce dle čl. 2 této smlouvy o více než 5 dní. 

 • 5.7. Nájemce je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy před započetím nájmu dle čl. 5.1. této smlouvy, použije-li zálohu na nájemné dle čl. 2.3. této smlouvy jakožto odstupné ve smyslu ust. § 1992 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

 • Dojde-li k odstoupení Nájemce v době 60 dní a více před započetím doby nájmu činí odstupné 20 % nájemného, 

při odstoupení 50 až 59 dní před započetím doby nájmu činí odstupné 30 % nájemného,

při odstoupení 30 až 49 dní před započetím doby nájmu činí odstupné 50 % nájemného, 

při odstoupení 15 až 29 dní před započetím doby nájmu činí odstupné 80 % nájemného, 

při odstoupení 14 až méně před započetím doby nájmu činí odstupné 100 % nájemného, 

 

5.8. Pronajímatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy před započetím nájmu dle 

čl. 5.1. této smlouvy, pakliže Dopravní prostředek není způsobilým k obvyklému užívání a k provozu podle obecně závazných právních předpisů, přičemž není možné odstranit vadu zapříčiňující nezpůsobilost Dopravního prostředku a není možné ani jinak splnit závazek Pronajímatele dle této smlouvy. 

 

Článek 6 Závěrečná ustanovení

 

6.1. Tato smlouva, práva a povinnosti a veškeré vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

6.2. Veškeré změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými Smluvními stranami. 

 

6.3. Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. 

 

6.4. Smluvní strany jsou povinny si navzájem oznámit bez zbytečného odkladu veškeré změny údajů uvedených v hlavičce této smlouvy, včetně údajů o osobách, které jsou oprávněny za Smluvní strany jednat. 

 

6.5. Ukáže-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, neúčinným, nicotným či nevynutitelným, budou jej Smluvní strany považovat za oddělené od Smlouvy a tato skutečnost nezpůsobí neplatnost, neúčinnost, nicotnost či nevynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné, neúčinné, nicotné či nevynutitelné ustanovení nahradí formou písemného dodatku ustanovením platným, účinným a vynutitelným, které bude co nejvíce odpovídat obsahu a smyslu nahrazovaného ustanovení, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o neplatnosti, neúčinnosti, nicotnosti či nevynutitelnosti takového ustanovení Smluvní strany dozví. Nedojde-li k takovému nahrazení, platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

V Litoměřicích dne     ......................                                     V  ................................. 


 

.....................................                …………………………………..

Za Nájemce                        Za Pronajímatele

 
Souhlasím se zpracováním
osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ


North Trappers s.r.o se sídlem Tyršova 111 411 13 Třebenice, IČ: 28221672 (dále také „My“), jako správce osobních údajů, Vás jako uživatele webových stránek https://blog.norskamoda.cz/pujceni-obytneho-vozu informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Dále v textu se dozvíte zejména:

1.         Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;

2.         Za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;

3.         Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;

4.         Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a

5.         Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

 

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese money@norskamoda.cz 

Zpracování osobních údajů dětí

Naše webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracováváme.

 

Rozsah zpracování osobních údajů

Když nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění určitých svých osobních údajů. Těmito údaji mohou být zejména:

a)         Vaše jméno a příjmení,

b)         kontaktní adresa,

c)         telefonní číslo nebo

d)         e-mailová adresa.

 

Účel zpracování

Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali, nebo pro účely provedení rezervace a plnění ubytovací smlouvy. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

 

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat My. Vaše osobní údaje za výše uvedenými účely předáme společnosti MYJO, s.r.o.(společnost provozující rezervační systém Rezervacechalup.cz), aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:

 1. externí účetní
 2. zpracovatelům, kteří poskytují Zprostředkovateli serverové, webové, cloudové nebo IT služby.

 

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty.

 

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

a)         právo na přístup k osobním údajům;

b)         právo na opravu;

c)         právo na výmaz („právo být zapomenut“);

d)         právo na omezení zpracování údajů;

e)         právo vznést námitku proti zpracování; a

f)          právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese ​money@norskamoda.cz  Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (I) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (II) zpracování je protiprávní, (III) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (IV) nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018.