On-line rezervace

1
Datum
2
Výběr
3
Údaje
4
Rezervace s povinností platby
Příjezd Odjezd
 
 
Hodina příjezduKontaktní osoba/host
Jméno
Příjmení
Ulice a číslo
Město
Stát
PSČ
E-mail
Telefon
Fakturuji na firmu:
Fakturační údaje
Název firmy
Ulice a číslo
Město
Stát
PSČ
DIČ
Vyberte
kde jste se o nás dozvěděli
Doplňkové informace

Souhlasím se smluvními
podmínkami

Smluvní podmínky ubytování

Chata Sofie

1. Úvodní ustanovení

Tyto smluvní podmínky platí pro pobyt v ubytovacím zařízení „Chata Sofie“, Velké Vrbno 64, Staré Město, 788 32. Účastníky smluvního vztahu jsou na jedné straně ubytovatel, na straně druhé zákazník, který si rezervuje pobyt. Zákazníkem se může stát fyzická i právnická osoba (dále jen „zákazník“). Zákazník, který je uveden na smlouvě, zastupuje všechny účastníky pobytu, je oprávněn jednat jejich jménem a je jedinou odpovědnou osobou ve vztahu k ubytovateli.

Potvrzením rezervace v ubytovacím zařízení, zákazník vyjadřuje souhlas s těmito smluvními podmínkami.

 

2. Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi zákazníkem a ubytovatelem vzniká potvrzením rezervace Chata Sofie, Velké Vrbno 64, Staré Město 788 32 ze strany zákazníka v on-line rezervačním systému a uhrazením zálohy/celé částky za ubytování, tak jak je uvedeno v článku 3, bod 3.4 těchto smluvních podmínek. Zákazník uhradí zálohu/celou částku za ubytování ve prospěch účtu ubytovatele. Ve výjimečných případech, kdy zákazník nemá přístup na internet, může rezervaci provést telefonicky.

Zákazník i ubytovatel souhlasí s využitím poštovní nebo elektronické (e-mailové) komunikace. Oznámení učiněná jedním či druhým uvedeným způsobem obě strany uznávají jako platné písemné oznámení.

 

3. Cena pobytu a platební podmínky

Cenou pobytu se rozumí cena uvedená v rezervačním systému a  info emailu (smlouvě) o ubytování, který dojde zákazníkovi po potvrzení rezervace v on-line rezervačním systému jméno objektu.

 

3.1. Cena pobytu zahrnuje

 • ubytování na smluvený počet nocí

 • rekreační poplatek obecnímu úřadu

 • energie (elektřina, plyn, vodné/stočné)

 • dřevo do krbu

 • ložní prádlo

 • wi-fi

 • parkoviště

 • sauna

 

3.2. Cena pobytu nezahrnuje

 • dopravu
 • stravu
 • Objekt je nutné předat uklizený, v opačném případě bude účtováno 1 500,-Kč poplatek za úklid.

3.3. Úhrada pobytu

Ubytovatel má právo na zaplacení ceny pobytu před jeho realizací. Pokud nebude písemnou smlouvou mezi ubytovatelem a zákazníkem dohodnuto jinak, zákazník je povinen uhradit zálohu 50% ceny pobytu do 5 dnů ode dne odeslání potvrzení rezervace v on-line rezervačním systému jméno objektu na účet ubytovatele. Doplatek 50% je zákazník povinen uhradit nejpozději 10 dní přede dnem určeným jako nástup k pobytu. Nedodrží-li zákazník platební podmínky pro úhradu pobytu, zanikají účinky smlouvy mezi zákazníkem a ubytovatelem uzavřené a ubytovací kapacita bude nabídnuta ostatním zájemcům.

 

4. Povinnosti zákazníka

 • Poskytnout ubytovateli součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí ubytování.
 • Převzít všechny zaslané doklady potřebné pro uskutečnění pobytu.
 • Dostavit se ve stanoveném termínu na místo nástupu se všemi vyžadovanými doklady.
 • Řídit se návody, provozním řádem a pokyny ubytovatele a jím pověřených pracovníků.
 • Povinností zákazníka a všech zúčastněných je, chovat se tak, aby nedošlo k jejich újmě na zdraví, životě nebo majetku, jakož i ke škodě na majetku ubytovatele. Dohlédnout na děti případně jim zajistit dozor, který by předešel jejich možnému úrazu v objektu i jeho okolí či způsobení škody na majetku ubytovatele.
 • Řádně užívat ubytovací prostory, dodržovat v nich pořádek a čistotu, zejm. jsou-li s ním ubytovány děti.
 • Při odchodu z ubytovacích prostor uzavřít okna a dveře.
 • Bez průtahů oznámit potřebu provedení oprav v ubytovacích prostorách.
 • Bezodkladně oznámit poškození nebo škodu, kterou zákazník nebo osoba s ním ubytovaná v ubytovacích prostorách způsobil.

 

Zákazník je povinen uhradit případnou škodu vzniklou v prostorách vyhrazených k ubytování, volné zábavě nebo relaxaci, včetně náhrady ušlého zisku do částky 20 tis. Kč. Vyšší škody vzniklé v prostorách vyhrazených k ubytování, volné zábavě nebo relaxaci a to v plné výši, včetně náhrady ušlého zisku ve výši platné ceny za ubytování po celou dobu, po kterou bude objekt/pokoj/apartmán/relaxační prostor vyřazen z provozu může ubytovatel nárokovat v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Tuto povinnost má zákazník i v případě, že škodu způsobí děti nebo jiné osoby ubytované se zákazníkem.

 

4.1 Zákazník nesmí bez předchozího souhlasu ubytovatele:

 • Provádět podstatné změny v ubytovacích prostorách (stěhovat nábytek, apod.)
 • Používat v prostorách vlastní spotřebiče
 • Přenechat prostory vyhrazené k ubytování jiné osobě

 

4.2 Zákazník dále v prostorách objektu nesmí:

 • Kouřit ve všech prostorách objektu
 • Držet, vyrábět nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky anebo jedy, nejde-li o léčiva, jejichž užívání bylo zákazníkovi předepsáno lékařem.
 • Nosit zbraň a střelivo nebo je jinak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití.
 • Roubenka je určena pouze pro rekreaci rodin s dětmi, nikoliv pro oslavy, párty a akce podobného charakteru. Při zatajení povahy pobytu, počtu osobu nebo porušení podmínek ubytování, propadá uhrazená částka pobytu a pobyt bude okamžitě ukončen.

 

5. Povinnosti, práva a odpovědnost ubytovatele

Ubytovatel je povinen odevzdat zákazníkovi ubytovací prostory ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním. Ubytovatel dbá na odstranění oznámených závad bez zbytečných průtahů a je povinen udržovat ubytovací prostory v řádném technickém a hygienickém stavu.

Ubytovatel má právo, aby provedl po ukončení pobytu zákazníka, prohlídku ubytovacích prostor v jeho přítomnosti. Zákazníky prosíme, aby tuto činnost nepovažovali za projev nedůvěry. Děkujeme za pochopení.

Ubytovatel nezodpovídá za újmu na zdraví (případně škody na majetku) zákazníků, která vznikla jejich neopatrností, nepozorností, nedbalostí, špatným používáním nebo špatným dohledem (dozorem).

 

6. Pobyt

Zákazník má právo užívat prostory vyhrazené k ubytování, jakož i společné prostory objektu. Na začátku ubytování obdrží klíč. Tento klíč je povinen vrátit ubytovateli nejpozději při ukončení ubytování. Zákazník je povinen předejít ztrátě či odcizení tohoto klíče a nepůjčovat ho osobám, které nejsou v objektu ubytovány. Při ztrátě, odcizení, nebo zneužití klíče je zákazník povinen zaplatit ubytovateli smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč; tím není dotčeno právo ubytovatele domáhat se náhrady způsobené škody.

Ubytovatel ubytuje zákazníka od 14.00 do 19:00 hodin příslušného dne nástupu k ubytování a zákazník je povinen objekt opustit v den ukončení ubytování nejpozději do 10.00 hodin. Přesnou hodinu ubytování příslušného dne si zákazník dohodne telefonicky s ubytovatelem.

Nedodrží-li zákazník tuto dobu, bude mu účtována cena za další den pobytu, dle platného ceníku.

 

6.1. Doprava na místo pobytu

Doprava na místo pobytu je individuální a veškeré náklady s dopravou na místo pobytu hradí zákazník.

 

6.2. Ubytovaní

Počet ubytovaných osob nesmí přesáhnout lůžkovou kapacitu objektu. Přesný, případně předběžný, počet ubytovaných osob je uveden ve smlouvě, kterou obdrží zákazník po provedení rezervace. Pro děti do věku 3 let lze objednat postýlku i židličku zdarma při rezervaci v on-line rezervačním systému.

Je zakázáno, aby celá kapacita jméno objektu byla využita pouze nezletilými osobami mladšími 18ti let či pouze osobami s omezenou svéprávností. V případě ubytování osob mladších 18ti let či osob s omezenou svéprávnosti, je třeba zajistit minimálně jeden zodpovědný dozor starší 18ti let, který se bude účastnit celého pobytu.

 

6.3. Energie a úspora

V zájmu úspor energie a potažmo ohleduplnosti k životnímu prostředí Vás žádáme, abyste v zimním období nevětrali dlouhodobě, natož pak za účelem snížení teploty v pokoji/objektu.

 

6.4. Domácí mazlíčci

Ubytování či návštěva objektu s domácími mazlíčky není možná.

 

6.5. Uložení sportovního vybavení

 

Zákazníkovi není dovoleno brát do objektu sportovní nářadí a předměty, pro jejíž úschovu je vyhrazeno jiné místo (lyžárna).

 

6.6. Cennosti

Ubytovatel doporučuje zákazníkům, aby klenoty, peníze a jiné cennosti nenechávali v objektu, případně si cennosti řádně zabezpečili proti odcizení. Ubytovatel neodpovídá za ztrátu či škody na uvedených věcech. Ubytovatel není povinen zajistit úschovu těchto věcí.

 

6.7. Parkování

Parkování vozidel zákazníků je umožněno na vlastním pozemku ubytovatele před objektem. Tyto plochy jsou volně přístupné, a proto ubytovatel neručí za případné odcizení vozidla, nebo věcí v něm, nejedná se o hlídané parkoviště.

 

7. Změny ve smlouvě a odstoupení od smlouvy

Je-li ubytovatel nucen z objektivních důvodů před zahájením pobytu změnit podstatné podmínky smlouvy, může navrhnout zákazníkovi změnu smlouvy. Zákazník má v takovém případě právo souhlasit se změnou či od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li zákazník písemným oznámením do 10 dnů ode dne doručení návrhu na změnu, má se za to, že se změnou souhlasí.

Zákazník má právo odstoupit od smlouvy o ubytování.

Ubytovatel má právo od této smlouvy odstoupit, jestliže zákazník hrubě porušuje povinnosti stanovené touto smlouvou, ubytovacím řádem, nebo v objektu hrubě porušuje dobré mravy.

Odstoupení od této smlouvy musí být písemné a doručuje se druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy nemá vliv na povinnost zaplatit pohledávky z této smlouvy vzniklé před odstoupením či storno poplatky.

Odstoupení od smlouvy se řídí následujícími stornovacími podmínkami, které stanoví výši stornovacích poplatků:

více než 30 dní před nástupem na pobyt se celá záloha vrací

29 – 15 dní před nástupem se 50% ze zálohy vrací

14 – 1 dní před nástupem se 0% ze zálohy vrací

Nedostavení se je 100% z ceny

Uvedená procentní výše stornovacích poplatků bude vypočtena (a) v případě odstoupení před začátkem ubytování nebo nedostavení se z ceny za ubytování, (b) v případě předčasného ukončení ubytování ze zajištěných a nečerpaných ubytovacích služeb.

V odůvodněných případech (nemoc, úmrtí v rodině, vyšší moc apod.) nemusí být storno poplatek na základě rozhodnutí ubytovatele účtován.

V případě odstoupení od smlouvy o ubytování je ubytovatel oprávněn vyzvat zákazníka k okamžitému vyklizení ubytovacích prostor a opuštění objektu a zákazník je povinen této výzvě bezodkladně vyhovět.

 

8. Reklamace

Zákazník je povinen uplatnit případnou reklamaci vždy ihned po zjištění závady u ubytovatele nebo odpovědné osoby ubytovatele, aby mohla být uskutečněna náprava.

 

9. Závěrečné ustanovení

Všeobecné smluvní podmínky platí pro všechny pobyty na Chata Sofie, Velké Vrbno 64, Staré Město, 788 32 a vstupují v platnost a účinnost dne 1.1.2023.

Uzavřením smlouvy zákazník stvrzuje, že výše uvedeným smluvním podmínkám rozumí a v plném rozsahu je jménem svým i jménem ostatních účastníků pobytu akceptuje.

Zákazník uzavřením smlouvy dále potvrzuje, že byl ubytovatelem seznámen s tím, že v případě sporu mezi účastníky této smlouvy má možnost využít mimosoudního řešení takovéhoto sporu, a to u České obchodní inspekce (www.coi.cz).

Chata Sofie

Ing. Jiří Faltýnek

 

Warunki umowne zakwaterowania

Domek Sofia

1. Postanowienia wstępne

Niniejsze warunki umowne obowiązują dla pobytu w Domku „Sofia“, Velké Vrbno 64, Staré Město, 788 32. Stronami stosunku umownego są Dostawca usług zakwaterowania oraz klient zainteresowany rezerwacją pobytu. Klientem może być osoba fizyczna albo prawna (w dalszej treści tylko „Klient“). Klient wymieniony w umowie jest przedstawicielem wszystkich osob uczestniczących w pobycie, uprawnionym do składania oświadczeń w ich imieniu jako jedyna osoba odpowiedzialna w stosunku do Dostawcy usług zakwaterowania.

Klient za pośrednictwem potwierdzania rezerwacji pobytu wyraża zgodę na niniejsze warunki umowne.

2. Powstanie stosunku umownego

Stosunek umowny pomiędzy Klientem i Dostawcą usług zakwaterowania powstaje w momencie potwierdzenia rezerwacji pobytu w Domku „Sofia“, Velké Vrbno 64, Staré Město 788 32 przez Klienta w systemie rezerwacji on-line oraz zapłaty zaliczki/ceny zakwaterowania w pełnej wysokości w zgodzie z post. art 3, punkt 3.4 niniejszych warunków umownych. Klient powinien uregulować zaliczkę/cenę zakwaterowania w pełnej wysokości na rachunek Dostawcy usług zakwaterowania. W wyjątkowych przypadkach braku dostępu Klienta do internetu możliwa jest rezerwacja telefoniczna.

Klient i Dostawca usług zakwaterowania wyrażają zgodę na wykorzystanie komunikacji pisemnej albo elektronicznej (e-mail). Oznajmienia wzajemnie przekazywane przez Strony za pośrednictwem jednego z wymienionych sposobów komunikacji uważane są przez obie Strony za wiążące oznajmienia pisemne.

3. Cena pobytu i warunki płatności

Cena pobytu jest podana w systemie rezerwacji oraz w wiadomości elektronicznej (umowie) doręczonej Klintowi po potwierdzeniu rezerwacji w systemie rezerwacji on-line nazwa obiektu.

3.1. Cena pobytu zawiera:

 • zakwaterowanie w zarezerwowanym terminie (liczba nocy)
 • opłatę miejscową odprowadzaną Urzędowi gminy
 • media (prąd elektryczny, gaz, opłata za wodę/odprowadzanie ścieków)
 • drewno opałowe do kominka
 • pościel
 • wi-fi
 • parking
 • saunę

3.2. Cena pobytu nie zawiera:

 • transportu
 • wyżywienia
 • sprzątania – obiekt trzeba przekazać posprzątany, w odwrotnym przypadku doliczona jest opłata 1 500 CZK za sprzątanie.

3.3. Uregulowanie ceny pobytu

Dostawcy usług zakwaterowania przysługuje prawo do zapłaty ceny pobytu z góry, tj. przed jego odbyciem. Klient powinien uregulować zaliczkę 50% z ceny pobytu do 5 dni po dniu wysłania potwierdzenia rezerwacji w systemie rezerwacji on-line nazwa obiektu na rachunek Dostawcy usług zakwaterowania. Dopłata 50% płatna jest przez Klienta nie później niż do 10 dni przed terminem rozpoczęcia pobytu. W razie niedotrzymania warunków płatności ceny pobytu przez Klienta umowa pomiędzy Klientem i Dostawcą usług zakwaterowania wygasa i zakwaterowanie jest do dyspozycji innym zainteresowanym osobom.

4. Obowiązki Klienta

 • Współdziałać z Dostawcą usług zakwaterowania w zakresie potrzebnym do należytego zabezpieczenia i realizacji zakwaterowania.
 • Odebrać wszystkie przesłane dokumenty potrzebne do realizacji pobytu.
 • Stawić się w ustalonym terminie na miejsce zakwaterowania z wszystkimi wymaganymi dokumentami.
 • Przestrzegać instrukcje, regulamin zakwaterowania oraz inne wskazówki Dostawcy usług zakwaterowania oraz przez niego upoważnionych pracowników.
 • Klient oraz wszystkie osoby uczestniczące powinny się zachowywać w sposób zapobiegający powstaniu uszczerbku dla zdrowia, zagrożenia życia albo majątku lub szkodzie na majątku Dostawcy usług zakwaterowania. Dalej powinny zapewnić opiekę nad dziećmi, względnie nadzór, żeby zapobiec ewentualnemu wypadku w obiekcie zakwaterowania albo w jego okolicy lub wyrządzeniu szkody na majątku Dostawcy usług zakwaterowania.
 • W odpowiedni sposób użytkować przekazane pomieszczenia, utrzymywać je w porządku i czystości, mianowicie w przypadku wspólnego zakwaterowania z dziećmi.
 • Przed odejściem z obiektu zakwaterowania zamknąć okna i drzwi.
 • Bezzwłoczonie oznajmić potrzebę przeprowadzenia remontów w obiekcie zakwaterowania.
 • Bezzwłocznie oznajmić uszkodzenie albo szkodę wyrządzoną przez Klienta lub osobę zakwaterowaną razem z Klientem.

Klient powinien uregulować ewentualną szkodę powstałą w pomieszczeniach przeznaczonych do zakwaterowania, zabawy albo relaksu razem z utraconym zyskiem do kwoty 20 tys. CZK. Dostawcy usług zakwaterowania przysługuje prawo do dochodzenia wyższych szkód powstałych w pomieszczeniach przeznaczonych do zakwaterowania, zabawy albo relaksu w pełnej wysokości razem z utraconym zyskiem w wysokości aktualnej ceny zakwaterowania za cały okres niemożliwości świadczenia usług zakwaterowania w obiekcie /pokoju/apartamencie/pomieszczeniu w zgodzie z ustawą nr 89/2012 Dz. – Kodeks cywilny. Obowiązek ten ciąży na Klientowi również w przypadku wyrządzenia szkody przez dzieci lub inne osoby zakwaterowane razem z Klientem.

4.1 Klient nie powinien bez poprzedniej zgody Dostawcy usług zakwaterowania:

 • przeprowadzać istotne zmiany w pomieszczeniach przeznaczonych do zakwaterowania (przemieszczanie mebli, itp.);
 • użytkować w pomieszczeniach przeznaczonych do zakwaterowania własne odbiorniki;
 • użyczać pomieszczeń przeznaczonych do zakwaterowania innej osobie.

4.2 W obiekcie jest dalej zabronione:

 • palenie we wszystkich pomieszczeniach obiektu;
 • posiadanie, produkcja lub przechowywanie substancji odurzających albo psychotropowych lub trujących z wyjątkiem leków zażywanych przez Klienta na polecenie lekarza;
 • noszenie broni i amunicji oraz ich przechowywanie w stanie umożliwiającym natychmiastowe wykorzystanie;
 • Domek przeznaczony jest tylko dla pobytów rodzinnych; organizowanie imprez, party oraz podobnych spotkań jest zabronione; w razie niepoinfomowania o charakterze pobytu, liczbie osob albo naruszenia warunków zakwaterowania będzie pobyt natychmiast zakończony bez prawa do zwrotu uregulowanej kwoty za pobyt.

5. Obowiązki, prawa i odpowiedzialność Dostawcy usług zakwaterowania

Dostawca usług zakwaterowania powinien przekazać Klientowi obiekt przeznaczony do zakwaterowania w stanie nadającym się do użytkowania oraz zapewnić prawidłowe wykonywania praw Klienta związanych z zakwaterowaniem. Dostawca usług zakwaterowania powinien zapewniać bezzwłoczne usuwanie oznajmionych usterek oraz utrzymywać obiekt przeznaczony do zakwaterowania w należytym stanie technicznym i sanitarnym.

Dostawca usług zakwaterowania uprawniony jest do kontroli obiektu zakwaterowania w obecności Klienta po zakończeniu jego pobytu. Kontrola ta nie jest wyrazem braku zaufania w stosunku do Klienta.

Dostawca usług zakwaterowania nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu (wzgl. szkodę majątkową) Klienta, powstałą w wyniku jego nieuwagi, nieostrożności, niedbalstwa, użytkowania w niezgodzie  z przeznaczeniem albo nieregularnego nadzorowania (kontroli).

6. Pobyt

Klientowi przysługuje prawo do użytkowania pomieszczeń przeznaczonych do zakwaterowania oraz wspólnych pomieszczeń w obiekcie. Na początku pobytu Klient otrzymuje klucz, który powinien zwrócić Dostawcy usług zakwaterowania nie później niż w momencie zakończenia pobytu. Klient powinien zapobiegać utracie lub kradzieży klucza, zabronione jest przekazywanie klucza osobom niezakwaterowanym w obiekcie. W razie utraty, kradzieży albo przywłaszczenia klucza Klient zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Dostawcy usług zakwaterowania kary umownej w wysokości 2000 CZK; w wyniku tego nie jest naruszone prawo Dostawcy usług zakwaterowania do dochodzenia odszkodowania za wyrządzoną szkodę.

Zameldowanie Klienta powinno nastąpić od godz. 14.00 do godz. 19:00 w odpowiednim dniu rozpoczęcia pobytu, wymeldowanie w odpowiednim dniu zakończenia pobytu, nie później niż do godz. 10.00. Dokładny czas przyjazdu powinien Klient telefonicznie uzgodnić z Dostawcą usług zakwaterowania.

W razie niedotrzymania wymienionych terminów przez Klienta zostanie Klient obciążony kosztami dodatkowego dnia pobytu według obowiązującego cennika. 

6.1. Transport na miejsce pobytu

Transport na miejsce pobytu jest indywidualny, przy czym wszystkie koszty związane z transportem na miejsce pobytu obciążają Klienta.

6.2. Zakwaterowanie

Liczba zakwaterowanych osób nie powinna przekroczyć możliwości kwaterunkowe obiektu. Dokładna, wzgl. wstępnie określona liczba zakwaterowanych osob podana jest w umowie, którą Klient otrzymuje po potwierdzeniu rezerwacji. Dla dzieci poniżej 3 lat można zamówić krzesełko i łóżeczko dziecięce podczas rezerwacji w systemie on-line.

Pobyt osób małoletnich albo osób o ograniczonej zdolności do wykonywania czynności prawnych bez nadzoru osoby odpowiedzialnej jest zabroniony. W razie zakwaterowania osob poniżej wieku 18 lat albo osób o ograniczonej zdolności do wykonywania czynności prawnych trzeba dla nich zapewnić nadzór wykonywany przez minimalnie jedną osobę odpowiedzialną powyżej 18 lat, obecną w czasie całego pobytu.

6.3. Energie i oszczędzanie

W celu oszczędzania energii oraz ochrony środowiska nie jest w okresie zimowym polecone długie wietrzenie ani wietrzenie mające zapewnić obniżenie temperatury w pokoju/obiekcie.

6.4. Zwierzęta domowe

Zakwaterowanie albo wizyty w obiekcie z zwierzętami domowymi nie są możliwe.

6.5. Przechowywanie sprzętu sportowego

Do obiektu nie wolno wnosić sprzętu sportowego oraz podobnych przedmiotów. Do ich przechowywania przeznaczone jest inne miejsce (narciarnia).

6.6. Drogocenne przedmioty

Dostawca usług zakwaterowania poleca Klientom niepozostawianie w obiekcie biżuterii, pieniędzy albo innych przedmiotów drogocennych. Klient ewentualnie powinien zapewnić zabezpieczenie takich przedmiotów przed kradzieżą. Dostawca usług zakwaterowania nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę albo uszkodzenie. Dostawca usług zakwaterowania nie jest zobowiązany do zabezpieczenia depozytu dla takich przedmiotów.

6.7. Parking

Parking pojazdów Klientów zapewniony jest na własnej działce Dostawcy usług zakwaterowania, mianowicie przed obiektem. Parking jest wolno dostępny, a więc Dostawca usług zakwaterowania nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną kradzież pojazdu albo przedmiotów z pojazdu. Nie chodzi o parking strzeżony.

7. Zmiany w umowie oraz odstąpienie od umowy

W razie konieczności zmiany istotnych warunków umowy przez Dostawcę usług zakwaterowania z przyczyn obiektywnych, może Dostawca usług zakwaterowania zaproponować Klientowi zmianę umowy. Klientowi przysługuje w takim przypadku prawo do wyrażenia zgody na zmianę albo do odstąpienia od umowy. W razie nieodstąpienia przez Klienta od umowy w formie pisemnego oznajmienia w terminie do 10 dni od dnia doręczenia projektu zmiany jest zmiana uważana za uzgodnioną.

Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w sprawie zakwaterowania.

Dostawcy usług zakwaterowania przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie rażącego naruszania przez Klienta obowiązków ustalonych w niniejszej umowie, w regulaminie zakwaterowania albo rażącego naruszania dobrych obyczajów w obiekcie.

Odstąpienie od niniejszej umowy wymaga formy pisemnej oraz doręczenia drugiej stronie umowy. Odstąpienie od niniejszej umowy nie wpływa na obowiązek zapłaty należności wynikających z niniejszej umowy, powstałych przed odstąpieniem albo opłat za anulowanie.

Dla odstąpienia od umowy obowiązują poniższe warunki anulowania, określające wysokość opłat za anulowanie:

więcej niż 30 dni przed rozpoczęciem pobytu cała zaliczka podlega zwrotu

29 – 15 dni przed rozpoczęciem pobytu zwrot 50% zaliczki

14 – 1 dzień przed rozpoczęciem pobytu zwrot 0% zaliczki

Niestawienie się 100% ceny

Wymieniona wysokość opłat za anulowanie zostanie obliczona (a) w razie odstąpienia przed rozpoczęciem zakwaterowania albo niestawienia się – na podstawie ceny zakwaterowania, (b) w razie wcześniejszego zakończenia pobytu – na podstawie zabezpieczonych i niewykorzystanych usług zakwaterowania.

W uzasadnionych przypadkach (choroba, śmierć w rodzinie, siła wyższa, itp.) może Dostawca usług zakwaterowania rezygnować z dochodzenia opłat za anulowanie.

W razie odstąpienia od umowy zakwaterowania Dostawca usług zakwaterowania uprawniony jest do wezwania Klienta do natychmiastowego wyjazdu i Klient zobowiązany jest w takim razie obiekt bezzwłocznie opróżnić.

8. Reklamacje

Klient powinien zawsze oznajmić reklamację natychmiast po stwierdzeniu usterki Dostawcy usług zakwaterowania albo osobie upoważnionej przez Dostawcę usług zakwaterowania w celu zapewnienia odpowiedniej poprawy stanu.

9. Postanowienia końcowe

Powszechne warunki umowne obowiązują dla wszystkich pobytów w Domku Sofia, Velké Vrbno 64, Staré Město, 788 32 i wchodzą w życie z skutkiem od dnia 01. 01. 2023.

Przez zawarcie umowy Klient potwierdza, że wyżej wymienione warunki umowne są dla niego zrozumiałe, wyrażając zgodę na wymienione warunki w własnym imieniu oraz w imieniu pozostałych uczestników.

Klient przez zawarcie umowy dalej potwierdza, że został przez Dostawcę usług zakwaterowania poinformowany o możliwości wykorzystania pozasądowego rozwiązania sporu za pośrednictwem Czeskiego Inspektoratu Handlowego (Česká obchodní inspekce - www.coi.cz) w razie sporu pomiędzy stronami niniejszej umowy.

Domek Sofia

Ing. Jiří Faltýnek

 

Souhlasím se zpracováním
osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ


FAL - CO development se sídlem Vranov 327, Vranov 66432, IČ: 06847871 (dále také „My“), jako správce osobních údajů, Vás jako uživatele webových stránek www.chatasofie.cz informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Dále v textu se dozvíte zejména:

1.         Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;

2.         Za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;

3.         Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;

4.         Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a

5.         Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

 

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese info@fal-co.cz

 

Zpracování osobních údajů dětí

Naše webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracováváme.

 

Rozsah zpracování osobních údajů

Když nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění určitých svých osobních údajů. Těmito údaji mohou být zejména:

a)         Vaše jméno a příjmení,

b)         kontaktní adresa,

c)         telefonní číslo nebo

d)         e-mailová adresa.

 

Účel zpracování

Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali, nebo pro účely provedení rezervace a plnění ubytovací smlouvy. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

 

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat My. Vaše osobní údaje za výše uvedenými účely předáme společnosti MYJO, s.r.o.(společnost provozující rezervační systém Rezervacechalup.cz), aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:

 1. externí účetní
 2. zpracovatelům, kteří poskytují Zprostředkovateli serverové, webové, cloudové nebo IT služby.

 

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty.

 

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

a)         právo na přístup k osobním údajům;

b)         právo na opravu;

c)         právo na výmaz („právo být zapomenut“);

d)         právo na omezení zpracování údajů;

e)         právo vznést námitku proti zpracování; a

f)          právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese ​info@fal-co.cz. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (I) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (II) zpracování je protiprávní, (III) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (IV) nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018.

 

 

ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH


FAL - CO development z siedzibą Vranov 327, Vranov 66432, Regon: 06847871 (w dalszej treści też „Spółka“) jako administrator danych osobowych informuje użytkowników strony internetowej www.chatasofie.cz o poniżej opisanym przetwarzaniu danych osobowych oraz zasadach ochrony prywatności.

W poniższym tekście można znaleźć mianowicie informacje dotyczące:

1.         rodzaju przetwarzanych danych osobowych;

2.         celów i sposobów przetwarzania danych osobowych;

3.         przekazywania danych osobowych;

4.         okresu przetwarzania danych osobowych

5.         praw osoby, której dane dotyczą.

W razie potrzeby objaśnienia którejkolwiek części tekstu, porady lub omówienia następnego przetwarzania danych osobowych można się do Spółki kiedykolwiek zwrócić pod adresem e-mail info@fal-co.cz

 

Przetwarzanie danych osobowych dzieci

Nasza strona internetowa nie jest przeznaczona dla dzieci poniżej 16 lat. Dane osobowe dzieci poniżej 16 lat nie są przetwarzane.

 

Zakres przetwarzania danych osobowych

Po kontakcie za pośrednictwem strony internetowej może się pojawić potrzeba przekazania określonych danych osobowych, mianowicie:

a)         imię i nazwisko,

b)         adres do kontaktu,

c)         numer telefonu

d)         adres e-mail.

 

Cel przetwarzania

Przekazane dane wykorzystujemy do kontaktu z Państwem oraz do udzielenia informacji, które są Pani/Panu potrzebne w celu rezerwacji albo realizacji umowy w sprawie zakwaterowania. Wszystkie dane osobowe przetwarzane są w sposób przejrzysty, będący w zgodzie z przepisami prawa. Wymagane są tylko dane odpowiednie, konieczne oraz istotne ze względu na cel przetwarzania.

Przekazanie danych osobowych w celu realizacji umowy, udzielenia odpowiedzi na pytania oraz wymaganych informacji należy do naszych wymagań umownych. Ich nieprzekazanie może skutkować brakiem zawarcia umowy albo nieudzieleniem odpowiedzi na Pani/Pana pytania.

 

Dostęp do Pani/Pana danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez naszą Spółkę, będącą administratorem Pani/Pana danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe zostaną przez Spółkę przekazane spółce MYJO, s.r.o. (spółka obsługująca system rezerwacji Rezervacechalup.cz) w celu ich przetwarzania. Dane osobowe mogą być przekazane:

 1. księgowemu z firmy zewnętrznej

 2. podmiotom przetwarzającym, świadczącym dla administratora usługi serwerowe, internetowe, chmurowe albo IT.

 

Okres przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przez nas przetwarzane w okresie świadczenia naszych usług na rzecz Pani/Pana albo realizacji zawartej umowy lub w czasie koniecznym do wykonywania obowiązku archiwizacji według obowiązujących przepisów prawa, np. ustawa w sprawie rachunkowości, ustawa w sprawie archiwizacji oraz ewidencji albo ustawa w sprawie podatku od towarów i usług.

 

Prawa wynikające z przetwarzania danych osobowych

Pani/Panu przysługują w zakresie przetwarzania danych osobowych poniższe prawa:

a)         prawo dostępu do danych;

b)         prawo do sprostowania danych;

c)         prawo do bycia zapomnianym, tj. do usunięcia danych;

d)         prawo do ograniczenia przetwarzania;

e)         prawo do sprzeciwu;

f)          prawo do wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

Poniżej znajduje się objaśnienie Pani/Pana praw w celu uzyskania szczegółowych informacji na ten temat.

W celu wykonywania wszystkich wymienionych praw jest konieczny kontakt z Spółką pod adresem e-mail ​info@fal-co.cz. Skargę można wnieść do organu nadzorczego, którym jest Urząd do spraw ochrony danych osobowych (Úřad pro ochranu osobních údajů) (www.uoou.cz).

Prawo dostępu do danych oznacza, że osoby, których dane dotyczą, mają kiedykolwiek możliwość uzyskania od Administratora danych informacji, czy ich dane są przetwarzane i w jakim zakresie, celu i okresie, czy są uzyskanie dane osobowe wykorzystywane do dowolnej formy zautomatyzowanego przetwarzania razem z profilowaniem. Dodatkowo osoba taka może żądać od administratora uzyskania dostępu do tych danych oraz – jeśli zajdzie taka potrzeba – uzyskania ich kopii. Kopia ta powinna zostać wydana bezpłatnie za pierwszym razem, przy kolejnych prośbach może zostać nałożona na wnioskującego rozsądna opłata, wynikająca np. z kosztów administracyjnych

Prawo do sprostowania danych oznacza prawo do poprawiania danych osoby, której one dotyczą. Jeśli są one nieprawidłowe lub niekompletne osoba może żądać od administratora ich sprostowania.

Prawo do usunięcia danych oznacza, że osoby, których dane są przetwarzane, mają prawo do ich usunięcia – zwane również „prawem do bycia zapomnianym”. W przypadku wystąpienia pewnych okoliczności, tj. (I) zebrane dane nie są już potrzebne do celów, w których zostały one zgromadzone, (II) brak podstawy prawnej do przetwarzania danych, (III) wniesienie sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, oraz brak istotnych powodów do przetwarzania, (IV) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, osoba może żądać od administratora usunięcia niektórych danych na swój temat, bądź całego ich zbioru.

Prawo do ograniczenia przetwarzania oznacza możliwość wniesienia o ograniczenie przetwarzania danych przez osobę, której dane dotyczą. Do momentu rozwiązania jakichkolwiek spraw spornych dotyczących przetwarzania dane osobowe mogą być przez administratora tylko przechowywane, ewentualnie wykorzystywane w celu określenia, wykonywania lub obrony prawnie uzasadnionych interesów.

Prawo do wniesienia sprzeciwu oznacza, że osoby, których dane dotyczą, mają prawo nie zgodzić się na przetwarzanie ich danych w celu bezpośredniego marketingu lub prawnie uzasadnionego interesu administratora. W razie wniesienia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania w celu bezpośredniego marketingu nie będą dane osoby nadal w tym celu przetwarzane.

Niniejsze zasady ochrony danych osobowych obowiązują z skutkiem od 25. 05. 2018.